Home  I   Kontakt
Polski English
Magemar
Logowanie

Bibliografia Morza 1924 - 1939

Bibliografia stworzona przez Pana Andrzeja Koteckiego. Dostaliśmy ją od Pana Andrzeja ze zgodą na jej publikację w naszym archiwum "Morza" To bardzo wartościowy dar i z pewnością pomoże wszystkim internautom na lepszą nawigację po naszym archiwum "Morza". Na razie od 1924 do 1939 roku, ale wiemy od Pana Andrzeja, że pracuje nad kontynuacją swojej pracy. Panie Andrzeju - bardzo dziękujemy!!!
Wstęp napisany przez Pana Andrzeja Koteckiego
    Młode Państwo Polskie, odrodzone w 1918 r. zrodziło się z pragnień i dążeń kilku pokoleń. Przez cały czas zaborów, żywą była idea odrodzenia Rzeczypospolitej. W marzeniach polityków i bojowników o niepodległość idea ta opierała się na północy o granicę wyznaczoną brzegiem Morza Bałtyckiego wraz z główną brama i symbolem wielkości niepodległego państwa – Gdańskiem. W końcowym okresie I wojny światowej na arenie międzynarodowej, ideę odrodzenia Polski z wolnym dostępem do morza feruje ówczesny Prezydent USA – Wilson. Choć swój postulat wysuwa dopiero w ostatniej fazie wojny (8 I 1918 r.), to nabiera on niezwykle istotnego znaczenia dla przyszłego kształtu naszej Ojczyzny. I choć Gdańsk na mocy postanowień Państw Ententy stał się Wolnym Miastem, a dostęp Polski do morza jest bardziej niż skromny (przynajmniej w stosunku do zamiarów polskich polityków), to jednak wystarczyło to aby w społeczeństwie wzbudzić entuzjazm do spraw morskich. Od początku istnienia odrodzonego państwa oczywista stała się potrzeba rozwoju rodzimej gospodarki morskiej. Ta niezwykle żywa idea legła u podstaw podjęcia decyzji o budowie miasta i portu na terenie osady rybackiej Gdynia. Stała się ona jedną ze sztandarowych inwestycji gospodarczych tamtego heroicznego czasu.     Wspomniane powyżej niezwykle sentencjonalne ujęcie tego problemu stanowi nurt oficjalnej polityki państwa w tym zakresie. Ale był również drugi – nurt nieoficjalny. Był on nie mniej ważnym od tego poprzedniego. Było to stworzenie organizacji społecznej, o niezwykle szerokiej i otwartej formule. Naczelnym hasłem było propagowanie idei morskich w społeczeństwie i to w bardzo szerokim zakresie – począwszy od gospodarki i spraw wojenno morskich poprzez kulturę i turystykę. Nazwa tej organizacji mówi wszystko – Liga Morska i Rzeczna (1924 – 1930), a w drugim okresie zmodyfikowała ona swoją nazwę na – Liga Morska i Kolonialna (1930-1939).     Organizacja, która nabrała tak masowego charakteru nie mogła stworzyć własnej witryny wydawniczej. Stal się nią miesięcznik MORZE. Jego pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1924 r. i od początku na stałe, i to na długie lata wpisał się w prasowy krajobraz Polski. Przerwanie jego ukazywania nastąpiło dopiero w sierpniu 1939 r. w wyniku wybuchu II wojny światowej.     Wróćmy jednak do jego początków. Artykuł wstępny, którego autorem w imieniu Komitetu Redakcyjnego był. Kmdr Hugon Pistel zawierał wszystkie treści, które nakreślały działalność Ligii. A jako że miesięcznik miał stanowić prasowe „ramię” organizacji, idee te znalazły swoje odzwierciedlenie na łamach „Morza”. Spójrzmy więc jak wyglądała treść poszczególnych numerów?     Układ wszystkich numerów miesięcznika był niezwykle czytelny. Przez cały okres ukazywania się czasopisma, każdy numer otwierał artykuł wstępny. Niejednokrotnie anonimowy (niepodpisany) wyrażał poglądy Redakcji i samej L.M. i R. – K. Był on również komentarzem do aktualnych wydarzeń. Wiele spośród nich odnosiło się do niezwykle ważnego i aktualnego zagadnienia całej ówczesnej polityki polskiej czyli do stosunków polsko-niemieckich i polsko-gdańskich. Oczywiście w zakresie gospodarki morskiej oraz spraw militarnych na morzu. Innym ważnym problemem była działalność samej Ligii i apele do społeczeństwa o udział w obchodach Tygodnia Bandery przekształconego następnie w Dni Morza.     Następne strony (około 13 numeru) przynosiły artykuły problemowe. W zdecydowanej większości dotyczyły one zagadnień związanych z szeroko rozumiana gospodarką morską. Były tu również publikowane artykuły na tematy dotyczące problematyki Marynarki Wojennej. Były tu również publikowane teksty omawiające zagadnienia żeglugi śródlądowej oraz powiązania przemysłu polskiego z gospodarką morską.     Każdy numer były kończyły stałe działy numeru. Tę część rozpoczynał się Działem Oficjalnym L. M .i R.. Była to kronika działalności poszczególnych oddziałów organizacji. Obejmowała ona zarówno standardowe informacje organizacyjne, jak również kulturalne czy propagandowe.     W dalszej kolejności publikowany był dział noszący tytuł Z życia Marynarki Wojennej”. Były to informacje o tym, co działo się w poszczególnych flotach w zakresie budownictwa okrętowego, organizacji, ćwiczeń morskich itp. Informacje tutaj zamieszczane dotyczyły również naszej rodzimej Marynarki Wojennej.     Trzecim elementem w tej części numeru była Kronika. Przynosiła ona krótkie o charakterze gospodarczym. Dotyczył one nie tylko spraw polskich, ale również zagadnień międzynarodowych. Zainteresowany czytelnik mógł tutaj znaleźć również informacje dotyczące innych państw.     Innym tematem pojawiającym się w miarę regularnie w zakończeniu każdego numeru był Przegląd Wydawniczy. Choć na przestrzeni ukazywania się tego miesięcznika rubryka ta nosiła różne tytuły, to zawsze zawierała te same treści. Były to recenzje publikacji książkowych i artykułów prasowych o sprawach morskich.     W poszczególnych numerach miesięcznika, obok stałych działów, publikowane były teksty, które nie mieściły się w ramach stałych rubryk miesięcznika. Wśród takich tekstów nie można pominąć literatury pięknej, która często gościła na łamach „Morza”. Była to zarówno poezja, jak również proza. Oczywiście w zdecydowanej większości była tutaj prezentowana twórczość o tematyce marynistycznej. Przeglądając katalog nazwisk autorów, którzy tutaj publikowali sprawia on naprawdę imponujące wrażenie. Raz w ciągu czasu ukazywania się miesięcznika, został również zorganizowany konkurs literacki na małą formę prozatorską. Prace nagrodzone były potem publikowane na łamach tego „Miesięcznika”. Warto tu zwrócić uwagę, że jedną z głównych laureatek była Maria Kuncewiczowa.      Redakcja publikowała również teksty na temat historii Polski i Pomorza, a także wydarzeń z naszej przeszłości, które w jakiś sposób rzutowały na zagadnienia morskie. Wszystkie one obok wymowy historycznej, posiadały również spory ładunek emocjonalny, by nie rzec propagandowy. Szczególnie, gdy dotyczyły np. spraw gdańskich.     W historii miesięcznika zdarzały się również numery, które w całości odbiegały od przyjętego schematu wydawniczego. Najczęściej dotyczyły one życia gospodarczego, sposobu czy nawet działalności L.M i R. – K. w całej przedwojennej działalności „Morza” w okresie 1924-1939 zdarzały się również wydania numerów monograficznych. Przykładowo ukazał się numer poświęcony Ameryce Południowej czy Szwecji. W tym drugim przypadku wszystkie artykuły zostały opublikowane również w języku szwedzkim. Redakcja Morza komentowała również za pomocą takich publikacji ważne z punktu widzenia państwa wizyty zagraniczne. Tak było dla przykładu w przypadku wizyty marszałka Francji. I wówczas, w numerze omawiającym jej przebieg, wiele miejsca zostało poświęconych zagadnieniom morskim i gospodarczym Francji, oraz naszym kontaktom gospodarczym z tym krajem.     Taki układ periodyku funkcjonował przez pierwsze 4 lata. W 1928 r. na łamy Morza wkracza nowa tematyka – kolonialno-emigracyjna. Z racji zainteresowania zamorską ekspansją gospodarczą z natury rzeczy wiąże się ona z transportem morskim. I to zarówno ludzi, którzy mają zagospodarowywać nowe terytoria, jak również towary wyprodukowane na obu brzegach wszechoceanu światowego. A przecież na jednym z nich znajduje się Rzeczpospolita Polska, która w ten sposób upomina się o swoje prawa na rynku gospodarki ogólnoświatowej. Nie można przecież tego dokonać bez transportu morskiego. I jest to chyba najprostsze uzasadnienie dla pomieszczenia tych faktów na łamach Morza. Dlatego też następuje zwiększenie objętości poszczególnych numerów miesięcznika. Miejsce to zajmuje dodana część Pionier Morski i Kolonjalny. Znalazły się tutaj publikacje poruszające problematykę polityki migracyjnej. Redakcja pamiętała również o już żyjącej na obczyźnie Polonii. W artykułach tych zwracano uwagę na jej aktywność gospodarczą i możliwość wykorzystania tejże dla celów gospodarki polskiej. I tu znów niepoślednia rola gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego.     Trudno by było wyobrazić sobie, by tego typu miesięcznik ukazywał się nie wzbogacony o fotograficzny materiał ilustracyjny. Serwis fotograficzny, jaki możemy obejrzeć na łamach Morza stanowi dla dzisiejszego odbiorcy niezwykle bogaty materiał archiwalny. Przykładowo na jego podstawie możemy prześledzić etapy budowy portu gdyńskiego. Spora liczba zdjęć dotyczy polskich statków i okrętów, a także widoków portów obcych, do których te jednostki zawijały. Ten temat – widoków portów obcych – pojawia się również jako ilustracja do publikacji na temat zagranicznej gospodarki morskiej.     Bardzo ważnym elementem materiału ilustracyjnego był cały zespół fotografii ukazujących działalność Ligi Morskiej. W tym zakresie znalazły się fotografie poszczególnych wydarzeń z życia organizacji, uroczystości i prowadzonych akcji, jak również ludzi związanych z organizacją. Zamieszczony materiał ilustracyjny obok materiałów tekstowych to równie bogate i cenne źródło informacyjne. Dlatego też w drugiej części poniższego zestawienia bibliograficznego znalazł się indeks tematów fotograficznych opublikowanych na łamach Morza w interesującym nas czasie. Zdaniem autora, ten materiał może przyczynić się do lepszego wykorzystania zachowanych roczników Morza. A niewątpliwie ma to znaczenie w przypadku badania historycznego polskich zagadnień morskich.  

Andrzej Kotecki
1.1. Zagadnienia ogólne

1. -.: ٭٭٭; 137,s.[1].

2. A.K.: Polityka morska; 628,s.5.

3. -.: Ankieta; 1127,s.[1].

4. -.: Autograf P. Ministra Przemysłu i Handlu inż. Z. Kwiatkowskiego, skreślony specjalnie do polsko-szwedzkiego numeru „Morza”; 2-329,s.6.

5. B. S.: Bałtyckie problemy Polski; 639,s.3.

6. BAGIŃSKI K.: Morska polityka Polski; 127,s.6.

7. -: Cele tegorocznego Święta Morza; 633,s.2.

8. CHRZANOWSKI G.: Jak się przedstawia obecnie dostęp Polski do morza; 725,s.2.

9. CZECZOTT R.: Bałtyk a Polska; 738,s.4.

10. DĘBICKI Zdzisław: Polska a morze; 425,s.2.

11 DĘBSKI Jan: W trzynastą rocznicę; 233,s.2.

12 -: Dlaczego i z kim; 439,s.[1].

13 -.: Dni Morza; 738,s.[1].

14 -.: ٭٭٭ [Dni Morza]; 837,s.[1]; 639,s.[1]; 839, s.[1].

15 -.: Dokument niemieckiej irytacji z powodu Świeta Morza; 932,s.16.

16. -.: Dorównać – wyprzedzić; 735,s.2.

17. -.: Droga do zwycięstwa; 627,s.[1].

18. -.: Dziesięciolecie; 1129,s.[1].

19. -: Echa 15-ej rocznicy odzyskania morza; 335,s.26.

20. EHRENBERG Tadeusz: Wobec ofensywy przeciw traktatom pokoju; 533,s.2.

21 EJSMONT Juljan: Pedagogiczne znaczenie morskiej choroby dla naszego narodu (złote myśli); 225,s.7.

22. FLAK Franciszek: Legenda Bałtyku; 125,s.2.

23. FRANKOWSKI Stefan: „Anschluss” i nasza łączność z zachodnimi sprzymierzeńcami; 531,s.3.

24. FRANKOWSKI Stefan: Na dzień 10 lutego 1933 roku; 233,s.3.

25. -.: Akademia morza; 1233,s.2.

26. GINSBERT J.: Polska jest wyspą; 237,s.19.

27. GINSBERT Juljan: Si vis pacem...; 131,s.3.

28. GINSBERT Juljan: Sierpień na polskiem morzu; 931,s.3.

29. GŁUCHOWSKI K.: Idźmy za morza!; 328,s.31.

30. GŁUCHOWSKI K.: Kolonizacja zamorska a inicjatywa prywatna; 4-529,s.34.

31. GŁUCHOWSKI K.: W rocznicę; 1128,s.23.

32. H. T.: Jak to nazwać?; 131,s.4.

33. H. T.: Polska na Międzynarodowej Wystawie Morsko - Kolonjalnej w Antwerpji; 730,s.27.

34. H.T.: Potrzeba kontrofensywy; 1229,s.1.

35. H. T.: Z nad polskiego morza; 10-1131,s.4-6.

36. HUBERT Witold: Ze wspomnień o „Banderze Polskiej”; 1138,s.31.

37. J. D.: 10 lutego; 237,s.[1].

38. J. D.: Polityka morska; 136,s.7.

39. J. R.: Nowa książka o morzu polskiem; 1028,s.7.;

40. JAROSŁAWSKI Mieczysław: Luty 1920 roku; 2-330,s.27.

41. KIEDROŃ: Z przemówienia b. Ministra [...] na uroczystości morskiej 5.12 42. – 26 r. w Katowicach; 127,s.19.

43. -.: Koncepty P. Lawergne; 1231,s.2.

44. KORYTOWSKI Karol: dwadzieścia lat; 1138,s.6.

45. KOSIANOWSKI Władysław: Czternaście lat; 234,s.4.

46. KOŻUCHOWSKI Józef: Na szlaku zagadnień morskich; 1138,s.4.

47. KOŻUCHOWSKI Józef: Niepisane prawo; 533,s.[1].

48. KOŻUCHOWSKI Józef: Obywatelstwo świata; 8-933,s.2.

49. KRAJEWSKI Radosław: Polska policja morska; 826,s.5.

50. -.: Kryzys Wybrzeża; 8-927,s.[1].

51. KRZYWIEC B.: Frontem ku morzu; 430,s.[1].

52. KWAŚNIEWSKI Stanisław: Morze i kolonie; 837,s.2.

53. KWAŚNIEWSKI Stanisław: O Polskę silną na morzu; 838,s.4.

54. KWIATKOWSKI E.: ٭٭٭; 838,s.[1].

55. KWIATKOWSKI : Fragmenty z przemówienia P. Ministra Przemysłu i Handlu, inż. [...] na otwarciu Kursu dla Dziennikarzy w Toruniu; 2-330,s.6.

56. KWIATKOWSKI Eugeniusz: „...Morze pracy i morze zadań”; 637,s.2.

57. KWIATKOWSKI Eugeniusz: Na własnej ziemi... Przemówienie wygłoszone w dniu Święta Morza w Gdyni; 932,s.2.

58. KWIATKOWSKI Eugeniusz: Nowa Polska w obliczu historycznego zagadnienia; 733,s.7.

59. LECHNICKI Tadeusz: Polska nie może istnieć inaczej, jak tylko w mocnem oparciu o własne Wybrzeże morskie. Przemów. Wygłoszone dn. 10 lutego 1933 r. Przez Polskie Radjo; 333,s.2.

60. LEPECKI Mieczysław B.: Marszałek Piłsudski na morzu; 733,s.36.

61. LEPECKI Zbigniew: Zew morza; 1129,s.15.

62. LEWANDOWSKI J.: Po „Dniach Morza”; 839,s.4.

63. LEWANDOWSKI Janusz: Po Święcie Morza; 8-934,s.14.

64. ŁĘGOWSKI St.: Dziesięć lat władania morzem; 2-330,s.12.

65. ŁĘGOWSKI St.: Nasza polityka morska; 225,s.3.

66. ŁĘGOWSKI St.: Nasze Wybrzeże; 125,s.8.

67. ŁĘGOWSKI St.: Polacy a morze; 325,s.4.

68. ŁOKUCIEJEWSKI Z.: „Realny program twórczej pracy polski na morzu”; 626,s.4.

69. M. M.: Znaczenie polsko-brytyjskiego układu morskiego; 638,s.[1].

70. MARLICZ Józef: Podstawy polityki morskiej; 224,s.3.

71. MIAZGOWSKI Br.: Codzienna praca; 339,s.31.

72. MOŚCICKI Ignacy: Przemówienie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej prof. [...] na uroczystem Święcie Morza w Gdyni 31 lipca 1932 r.; 932,s.2.

73. MOŻDŻEŃSKI Leonard: O racjonalną politykę morską. Przemówienie dyr. Departamentu Morskiego M. P. i H p.[...] wygłoszone przez Polskie Radio dn. 22 VI b.r.; 838,s.6.

74. NAUTA: Pięć lat pracy na morzu; 132,s.2.

75. NOSOWICZ T.: Bałtyk a Polska; 2-329,s.10.

76. NOSOWICZ: Nasze święto; 2-330,s.[8].

77. -.: Nowy występ p. Treviranusa; 10-1131,s.2.

78. -.: Obywatele!; 734,s.[1].

79. OCIOSZYŃSKI Tad.: Polityka morska; 839,s.14.

80. OCIOSZYŃSKI Tadeusz: Słowo, za którym stoją myśl i czyn; 633,s.6.

81. OCIOSZYŃSKI Tadeusz: Spór teorji z praktyką. Z powodu opinji H. Tennenbauma o programie morskim Polski; 433,s.6.

82. -.: Od Bałtyku do Jadrana; 7-829,s.3.

83. -: Odezwa L. M. K. w sprawie Święta Morza; 633,s.[1].

84. -.: [Odezwa na Święto Morza 1935]; 735,s.[1].

85. -.: [Odezwa w sprawie Święta Morza]; 7-832,s.[1].

86. ORLICZ-DRESZER Gustaw:***; 632,s.[1].

87. ORLICZ-DRESZER Gustaw: Cele tegorocznego Święta Morza; 633,s.2.

88. ORLICZ-DRESZER Gustaw: Chcemy żyć pokojem, pracą i prawem. Przemówienie na Święcie Morza w Gdyni; 932,s.5.

89. ORLICZ-DRESZER Gustaw: 10 II 1936; 336,s.7.

90. ORLICZ-DRESZER Gustaw: Mare nostrum; 7/33,s.2.

91. ORLICZ-DRESZER Gustaw: Obywatele!; 734,s.[1].

92. ORLICZ-DRESZER Gustaw: (Słowo wstępne do książki Jerzego Smoleńskiego pt. „Morze i Pomorze”); 1232,s.[1]2.

93. [ORLICZ-DRESZER Gustaw]: W poszukiwaniu idei; 137,s.4.

94. ORLICZ-DRESZER Gustaw: W trzynastą rocznicę. Przemówienie wygłoszone w d. 10 II 1933 przez „Polskie Radjo”; 333,s.[1].

95. OSSENDOWSKI F. A.: Siła ducha polskiego; 328,s.33.

96. PANKIEWICZ Michał: Dostęp do morza a polityka kolonjalna; 234,s.21.

97. PECHIN Karol: Zagadnienia morskie w Polsce; 1036,s.26.

98. PETELENZ Czesław: Jedenasty luty; 225,s.2.

99. PETELENZ Cz.: Memento; Nr.124,s.2.

100. PIOTROWICZ R.: Granice morskie Polski; 235,s.24.

101. PISTEL H.: [Artykuł wstępny]; Nr.124,s.2.

102. -.: Po „Tygodniu Morza”; 837,s.22.

103. -.: Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na Wybrzeżu; 932,s.13.

104. -.: Polacy [odezwa na Tydzień Morza]; 737,s.[1].

105. -.: Poseł Szwecji w Polsce o numerze polsko-szwedzkim „Morza”; 2-329,s.8.

106. -.: Praca Polski na morzu. Wywiad z p. Antonim Romanem, Ministrem Przemysłu i Handlu; 338,s.[1].

107. -: Prace Sejmu; 125,s.10.

108. -.: Prasa Czechosłowacka o Świecie Morza; 1032,s.12.

109. -.: Protest stolicy przeciw wynurzeniom sen. Boraka; 1231,s.2.

110. -.: Przed Świętem Morza; 634,s.[1].

111. ROLA: Morska racja stanu; 1133,s.3.

112. ROMAN Antoni: „Dni Morza” – etapy pracy. Przemówienie P. Ministra [...] wygłoszone przez radio w dniu 29 czerwca b. r.; 838,s.2.

113. ROSIŃSKI W.: Dalsza realizacja naszego programu morskiego; 1230,s.[1].

114. ROSIŃSKI W.: Korytarz czy wyspa?; 1128,s.7.

115. ROSIŃSKI W.: Przeciw orgji niemieckiej „Hetzpropagandy”; 133,s.3.

116. ROSIŃSKI W: Zwartym frontem ku morzu; 333,s.7.

117. ROSTKOWSKI Feliks: Bałtyk;125,s.2.

118. ROSTKOWSKI Feliks: Utrwalić i rozszerzyć zdobyte stanowisko; 733,s.32-33.

119. RUMMEL Juljan: Nie po raz pierwszy jesteśmy nad morzem; 334,s.2.

120. RUMMEL Juljan: Walka o Bałtyk; 1126,s.2.; 1226,s.2-4; 127,s.4-5; 227,s.2.

121. SAWICKI Ludomir: Nasze dwie bramy w świat; 928,s.3.

122. -.: Scalanie pracy morskiej; 527,s.[1].

123. SOWIŃSKI Władysław: Rzut oka na prawo morskie; 125,s.10.

124. STĘPOWSKI Janusz: 1920 – 10 II – 1936; 236,s.2.

125. STRASBURGER Henryk: Dlaczego nie mogłoby istnieć państwo polskie bez wolnego dostępu do morza?; 433,s.[1].

126. SZAWLESKI M.: Wylot na morze; 328,s.36.

127. -.: Szesnasta rocznica; 236,s.[1].

128. -: Święto Morza 1933; 8-933,s.20; 736,s.[1].

129. -.: Święto Morza uroczystem świętem Polski Odrodzonej;7-832,s.2.

130. -.: Święto Morza w Gdyni w dniu 31 lipca 1932 r.; 932,s.7.

131. TETZLAFF Henryk: Dzisiejsza polska na morzu; 134,s.2.

132. TETZLAFF Henryk: Na progu nowego okresu; 1030,s.[1].

133. TETZLAFF Henryk: Naczelne przykazanie wiary państwowej; 130,s.[1]-2.

134. TETZLAFF Henryk: Nasze stanowisko; 930,s.[1].

135. TETZLAFF Henryk: Pierwsza podróż morska głowy odrodzonego Państwa Polskiego; 830,s.3.

136. TETZLAFF Henryk: Rok 1933!; 133,s.[1].

137. TETZLAFF Henryk: W ósmą rocznicę; 228,s.[1].

138. TETZLAFF Henryk: Wymowne przemiany; 332,s.[1].

139. TETZLAFF Henryk: Wystawa morska w Katowicach 12 IX – 19 X 1931; 931,s.[1].

140. TETZLAFF Henryk: Znaczenie Świeta Morza; 932,s.6.

141. -.: [„Tydzień Morza”]; 737,s.[1].

142. -.: 1920 – 1935; 135,s.2.

143. -.: Uroczystość polska nad Adryjatykiem; 9-1029,s.10.

144. UZIEMBŁO A.: Dostęp do morza; 1027,s.19.

145. UZIEMBŁO A.: Duchowieństwo a morze; 228,s.2.

146. UZIEMBŁO A.: Podział pracy; 627,s.6.

147. UZIEMBŁO A.: W straż kolumnowym czołom – oddane; 727,s.8.

148. UZIEMBŁO A.: Witajcie!; 4-529,s.1.

149. -. W czwartą rocznicę odzyskania dostępu do morza; 226, s.[1].

150. -.: W 15 rocznicę odzyskania niepodległości; 1133,s.2.

151. -.: W poszukiwaniu idei; 137,s.4.

152. -.: W siódmą rocznicę objęcia dostępu do morza; 227,s.[1].

153. W. D.: Dziesięciolecie morza polskiego; 330,s.9,32.

154. W. K.: Po „Dniach Morza”; 838,s.8.

155. W. R.: „Pokojowe” podjazdy; 830,s.[1].

156. W. Z. J.: Święto Morza 1936; 836,s.4.

157. WACHOWIAK Andrzej: O program morski; 737,s.2.

158. WIDZ: Pamiętna rocznica; 334,s.9.

159. -.: Wystawa morska w Warszawie; 531,s.10.

160. ZADROŻNY Stanisław: Tworzymy nowe życie; 734,s.18.

161. ZIELIŃSKI Stanisław: Potrzebna książka [Gindrich Władysław, Polska a morze]; 1232,s.10.

162.-.: Zjazd prasy morskiej; 238,s.37.

163. -.: Złośliwa plotka o polskich minach na Bałtyku; 431,s.14.

 

1.2. Szkolnictwo, wychowanie morskie, organizacje społeczne

164. A.M.: Pięciolecie Szkoły Morskiej w Tczewie; 1225,s.10.

165. (alm): Państwowa Szkoła Morska; 2-330,s.20.

166. B. M.: Pod żaglami „Zawiszy Czarnego”; 1138,s.28.

167. BARTOSZCZYK Jan: Młodzież Polska a morze. Przemówienie wygłoszone w d. 10 II 1933 r. Przez „Polskie Radjo”; 933,s.6.

168. BUBLEWSKI Witold: Harcerze na rzekach i morzu; 534,s.14.

169. DUNIN-MARKIEWICZ K.: Przysposobienie morskie; 828,s.6-7.

170. -: Egzaminy dojrzałości w Szkole Morskiej; 725,s.7.

171. H. T.: Uroczysty obchód dziesięciolecia Państwowej Szkoły Morskiej; 1230,s.8.

172. -.: Informacje o Państwowej Szkole Morskiej na rok 1931; 6-731,s.9-12.

173. JEZIORAŃSKI K.: O wychowanie pjonierów morskich; 537,s.9

174. K.: Zjazd absolwentów Państwowej szkoły Morskiej; 1230,s.14.

175. KNAUFF St.: Nasze hasła a młodzież; 532,s.4-5.

176. -.: Konkurs kolonialny dla młodzieży; 439,s.24.

177. -.: Konkurs na grobowiec ś. p. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera; 138,s.20.

178. KOSKO S.: O Szkole Morskiej w Tczewie i o pesymistach; 1027,s.18-19.

179. LESZCZYŃSKI Michał: „Elemka” – okręt pionier; 1234,s.9.

180. -.: Letnie obozy LMK; 634,s.14.

181. MAYER Alfred: Bandera LMK na jeziorze Narocz; 938,s.27.

182. MAYER Alfred: Na wodnym ugorze; 1038,s.29.

183. -.: Morski kurs instruktorski w Radłowie [dot. ZHP]; 1226,s.11.

184. -.: Obóz nadmorski L. M. I K w Jastarni; 1033,s.17.

185. PONIKOWSKI Antoni: Młodzież a morze; 733,s.34.

186. POTYRAŁA A.: O Związek Polskich Inżynierów Techniki Okrętowej; 1226,s.11.

187. -.: Powszechne obozy morskie L. M. i K.; 633,s.[32].

188. ROSTKOWSKI Feliks: Wyszkolenie personelu okrętowego; 224,s.8-9.

189. S.K.: „Hansa” o Szkole Morskiej w Tczewie; 1027,s.19.

190. SOCHA M.: Wychowanie morskie a szkoła; 434,s.7.

191. -.: Szkoła hartu, ducha i tężyzny; 235,s.22.

192. -.: Szkoła Morska w Tczewie; 425,s.10.

193. -.: Ś.P. Aleksander Niejołow. Z żałobnej karty; 533,s.12.

194. UZIEMBŁO A.: Szkoła syberyjska; 8-927,s.13-14.

195. -.: W służbie morza; 436,s.2.

196. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: Do Gdyni „nad morze”. Wrażenia z wycieczki popularnej, urządzonej przez Oddział Związku Pionierów Kolonjalnych L. M. i K.; 1033,s.18.

197. -.: Warunki przyjęcia do Państwowej Szkoły Morskiej w r. 1930; 530,s.11-12.

198. -.: Wydawnictwa morskie; 828,s.9.

199. ZADROŻNY Stanisław: Szkolić i wychowywać; 235,s.[20].

200. ZADROŻNY Stanisław: Tworzymy nowe życie; 734,s.18.

201. ZAGÓRSKI Czesław: Generał Orlicz-Dreszer a młodzież; 936,s.22.

202. ZAGÓRSKI Czesław: Ludzi morza trzeba wychowywać; 139,s.12.

203. ZARUSKI Marjusz: Na pełnym morzu, czy koło brzegów?; 3-427,s.2-3.

204. -.: Zawód technika budowy okrętów i konstrukcji metalowych; 1036,s.32.

205. -.: Zlot młodzieży w Gdyni; 634,s.12.

1.3. Liga Morska i Rzeczna - Kolonialna

206. -.: Akcja kolonizacyjna L. M. K. w paranie; 736,s.29.

207. A.Z.: Pierwsza Loterja Fantowa Ligi Morskiej i Rzecznej; 2-329,s.51-53.

208. BEŁŻECKI St.: Rozwój Ligii Morskiej w St. Zjedn.; 1035,s.23.

209. BULOWSKI: Projekt organizacji narybku młodzieży Ligi Morskiej i Rzecznej; 129,s.2-4.

210. -.: Budżet; 337,s.[1].

211. BURSZE TEODOR, ŁOKUCIEJEWSKI Mieczysław: Program i warunki konkursu powszechnego na projekt ku czci Generała Orlicz-Dreszera na Oksywiu w Gdyni; 837,s.34.

212. -.: IV Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Kolonjalnej we Lwowie; 7-832,s.23.

213. DĘBSKI Jan: Gustaw Orlicz-Dreszer; 936,s.6.

214. DĘBSKI Jan: Najbliższe zadania; 137,s.2.

215. -.: Do okręgów i Oddziałów Ligi Morskiej i Kolonialnej; 8-933,s.[1].

216. -.: Drodzy Czytelnicy!; 1129,s.15.

217. -.: II Walny Zjazd delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej w Poznaniu w dniach 21 i 22 września 1929 r.; 9-1029,s.17.

218. -.: II Zjazd Ligii Morskiej w Ameryce; 1037,s.9.

219. -.: Dwutydzień propagandowy Ligi Morskiej i Kolonjalnej; 1032,s.1.

220. -: Dział Oficjalny L. M. i R. – Z życia organizacji: 124,s.8; 224,s.15; 125,s.[16]; 325,s.[16]; 425,s.14; 525,s.14; 525,s.14; 725,s.12; 825,s.14; 925,s.15; 1025,s.13; 1125,s.11; 1225,s.14; 126,s.14; 226,s.12; 3-426,s.20; 526,s.11; 626,s.14; 726,s.14; 826,s.[10]; 926,s.19; 1026,s.[16]; 1126,s.15; 1226,s.16; 127,s.23; 227,s.23; 3-427,s.33; 527,s.23; 627,s.25; 727,s.22; 8-927,s.30; 1027,s.28; 1127,s.24; 1227,s.26; 128,s.27; 228,s.27; 338,s.29; 428,s.23; 528,s.24; 628,s.19; 728,s.16; 828,s.23; 928,s.23; 1028,s.22; 1128,s.20; 1228,s.24; 129,s.25; 2-329,s.61; 4-529,s.24; 629,s.19; 7-829,s.17; 9-1029,s.17; 1129,s.13; 430,s.18; 530,s.16; 730,s.25 830,s.17; 930,s.15; 1030,s.15; 1130,s.21; 1230,s.19; 131,s.18; 231,s.14; 331,s.17; 431,s.17; 531,s.17; 6-731,s.29; 831,s.17; 931,s.18; 10-1131,s.29; 1231,s.19; 132,s.16; 232,s.19; 332,s.20; 432,s.15; 532,s.15; 632,s.14; 7-832,s.23; 932,s.22; 1032,s.16; 1132,s.20; 1232,s.13; 133,s.16; 233,s.17; 333,s.15; 433,s.19; 533,s.19; 633,s.19; 8-933,s.34; 1033,s.23; 1133,s.19; 1233,s.15; 134,s.19; 234,s.16; 334,s.16; 534,s.25; 634,s.24; 734,s.45; 8-934,s.22; 1134,s.25; 1234,s.24; 135,s.34; 235,s.36; 335,s.35; 435,s.35; 535,s.34; 635,s.[48]; 1035,s.36; 1135,s.37; 1235,s.35; 136,s.36; 236,s.36; 336,s.36; 436,s.34; 536,s.36; 636,s.36; 736,s.36; 836,s.37; 1036,s.35; 1136,s.36; 1236,s.35; 737,s.34; 837,s.36; 937,s.36; 1037,s.34; 1137,s.37; 1237,s.35; 138,s.36; 238,s.35; 338,s.35; 438,s.35; 538,s.35; 638,s.36; 738,s.36; 838,s.35; 938,s.35; 1038,s.35; 1138,s.38; 1238,s.33; 139,s.34; 239,s.28; 339,s.36; 439,s.28; 539,s.28; 739,s.30; 839,s.28.

221. -.: Echa bolesnej rocznicy [gen. Orlicz-Dreszer]; 937,s.35.

222. -.: Echa żałobnych dni; 936,s.28.

223. EHRENBERG Tadeusz: Doniosłość propagandy L. M. i K na Polesiu. (Wrażenia z objazdu województwa poleskiego); 232,s.6.

224. -.: ٭٭٭ [gen. Orlicz-Dreszer]; 936,s.[1].

225. GŁUCHOWSKI K.: A wszystko dla Polski...[Zw. Pionierów Kolonialnych]; 628,s.21.

226. GŁUCHOWSKI K.: Akcja kolonialna Ligi Morskiej i Rzecznej; 1228,s.27.

227. GŁUCHOWSKI K.: O „Nową Polskę”; 448,s.25.

228. GŁUCHOWSKI K.: Wszyscy do szeregu; [dot. Zw. Pionierów Kolonialnych] 928,s.25.

229. H. P.: Liga M. i R. a zatarg z Gdańskiem; 225,s.7.

230. H. S.: XVI lat pracy; 235,s.18.

231. H. T.: Jak żyją i pracują oddziały Ligi Morskiej i Rzecznej. Oddział L. M. i R. w Ostrowcu Kieleckim; 928,s.20.

232. H. T.: Ś. p. Danuta Iza Zielińska; 234,s.17.

233. IGNASZEWSKI Janusz: Zarys rozwoju Ligi Morskiej i Kolonjalnej na terenie Zagłębia Węgl.; 237,s.35.

234. -.: Inauguracja wieczorów dyskusyjnych Ligi Morskiej i Kolonjalnej; 231,s.8.

235. J. L.: Działalność L. M. K. 193738 r.; 539,s.4.

236. J. L.: Gdańsk – Bornholm – Gdynia; 735,s.11.

237. J. L.: Nasze wydawnictwa; 635,s.31.

238. J. L.: VII Walny Zjazd Delegatów L. M. K.: 637,s.6.

239. J. St.: Wśród książek L. M. K.; 539,s.25.

240. -.: Jak Liga Morska i Rzeczna uczciła 300 rocznicę Bitwy pod Oliwą; 128,s.23.

241. -.: Jak pracuje Liga Morska i Rzeczna na Śląsku; 1027,s.11.

242. JAR.; Zarys działalności okręgu lubelskiego L. M. K.; 337,s.34.

243. -.: Jedenasty rok; 134,s.4.

244. JANOWSKI Edmund: Wytyczne naszej ekspansji zamorskiej; 528,s.3-6.

245. JEZIORAŃSKI K.: Instytut Higieny Morskiej i Tropikalnej; 839,s.22.

246. K.: Ś.P. Tadeusz Waryński; 332,s.22.

247. K.G.: Na szersze wody! [Zw. Pionierów Kolonialnych]; 1028,s.25.

248. KARAŚ Fr.: Dzieci Poleskie na Bałtyku; 831,s.18.

249. -.: Komunikat do wszystkich oddziałów L. M. i K. W sprawie Świeta Morza polskiego; 7-832,s.2.

250. KONARSKI M.: Zarys rozwoju L. M. K. na terenie m. st. Warszawy; 437,s.34.

251. KORYTOWSKI Karol: Gen. Orlicz-Dreszera obrona morza; 936,s.14.

252. KOSKO S.: Sprawozdanie Sekcji Słownictwa Morskiego L. M. i R.; 1028,s.23.

253. KOŻUCHOWSKI J.: ٭٭٭ [Nad mogiłą gen. Orlicz-Dreszera]; 936,s.4.

254. KOŻUCHOWSKI J.: Polska na morzu; 637,s.4.

255. -.: Kronika miesięczna: 337,s.36; 437,s.37.

256. -.: Kronika Związku [Pionierów Kolonialnych]; 428,s.32; 528,s.31; 628,s.26; 728,s.21-22; 828,s.32; 928,s.34; 1028,s.30.

257. KRÓLIKOWSKI T.: Obóz nadmorski L. M. K.; 539,s.27.

258. KRZYWIEC B.: Echa pobytu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Wilnie; 1127,s.24.

259. KWAŚNIEWSKI Stanisław: Nasz program; 434,s.16.

260. KWAŚNIEWSKI St.: O dalszy program; 537,s.2.

261. LEWANDOWSKI J.: Ostatnia droga; 936,s.25

262. LEWANDOWSKI J.: Refleksje i fakty; 1135,s.2.

263. -.: Liga Morska i Kolonjalna w Gdyni; 332,s.21.

264. -.: Liga Morska i Rzeczna. Zarząd Centralny; 1126,s.16; 1226,s.19.

265. ŁUKASZEWICZ C.: Prezes Zarządu Głównego Ligi M. i K. w Ameryce; 132,s.20.

266. M. K.: Ś. P. Michał Socha; 136,s.38.

267. MAKOWSKA Z.: Praca Ligi M. i K. na terenie szkolnictwa w Warszawie; 532,s.15.

268. MICHALSKI Leon: Zarys organizacji L. M. K. na terenie okręgu Rad.-Kiel.; 137,s.35.

269. -.: Na VI Walny Zjazd ; 635,s.14.

270. -.: Nad morze; 436,s.35.

271. -.: Napaść I.K.C. na Ligę Morską i Kolonjalną; 831,s.4.

272. -.: Nasze zadania; 1035,s.[1].

273. -.: Nowe poczynania; 1134,s.[1].

274. -: Odezwa; 625,s.2.

275. -.: [Odezwa L.M.K]; 734,s.2.

276. -.: Odznaczenie gen. G. Orlicz-Dreszera przez Belgijską Ligę Morską; 836,s.36.

277. -.: Oparcie programu; 629,s.1.

278. -.: VIII Walny Zjazd Delegatów L. M. K.; 639,s.24.

279. -.: Pamięci gen. dyw. G. Orlicz-Dreszera; 1236,s.25.

280. -.: Pamięci Strażnika Morza; 839,s.11.

281. PANKIEWICZ Michał: Dodatni objaw; 1136,s.7.

282. PANKIEWICZ Michał: Ś. P. Józef Siemiradzki; 134,s.18.

283. -.: V Walny Zjazd Delegatów L. M. i K. Z biegiem Wisły ku morzu; 8-933,s.31.

284. -.: I Loterja Fantowa Ligi Morskiej i Rzecznej; 629,s.12.

285. -.: Po „Dniach Kolonialnych”; 137,s.37.

286. -.: Po dwudziestej rocznicy; 139,s.14.

287. -.: Po walnym zjeździe; 637,s.[1].

288. -.: Pobyt p. gen. G. Orlicz-Dreszera w Chicago; 132,s.21-22.

289. -.: Pobyt Prezesa Zarz. Gł. L. M i K. p. gen. G. Orlicz-Dreszera na Wybrzeżu; 332,s.20.

290. -.: Polacy na morze!; 331,s.12.

291. -.: Program prac Ligi. Posiedzenie Rady Głównej w dniu 18 XII 1930; 131,s.18.

292. -.: Pułk im. gen. Orlicz-Dreszera; 938,s.34.

293. R.K.: Z Ligi Morskiej i Rzecznej; 225,s.8.

294. -.: Przed walnym zjazdem delegatów; 632,s.2.

295. ROSIŃSKI W.: Czyn zamiast bezładu; 431,s.21.

296. ROSIŃSKI W.: Nasze zadania i cele; 9-1029,s.23.

297. ROSIŃSKI W.: Niemieckie zastrzeżenia w sprawie akcji kolonizacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej; 629,s.27.

298. ROSIŃSKI W.: Prace Związku Pjonierów Kolonjalnych; 630,s.19.

299. ROSIŃSKI W.: W obliczu Walnego Zjazdu Delegatów; 635,s.5.

300. -.: Rozwój L. M. K. w latach 1935-1937; 537,s.22.

301. S. K.: Ś. p. Józef Kiedroń; 332,s.22.

302. -.: Sceptykom – o pracach L. M. K.: 336,s.26.

303. -.: [VII Walny Zjazd L. M. K.]; 537,s.[1].

304. SKARŻYŃSKI Stanisław: Piękny apel polskiego zwycięzcy Atlantyku; 733,s.27.

305. STĘPOWSKI Janusz: Ś. P. Stanisław Zieliński; 1136,s.24.

306. -.: Ś. P. Dunin – Wąsowicz Jan; 636,s.57.

307. -.: Ś. P. Edmund Kłopotowski; 336,s.2.

308. -.: [Ś. P. Inż. Jan Galas].Z żałobnej karty; 531,s.17.

309. -.: Ś. P. Inż. Wiktor Łuczkow. Z żałobnej karty; 231,s.13.

310. -.: Ś. P. inż. Władysław Rogiński; 536,s.37.

311. -.: Ś. p. Jan Ignacy Targ; 8-934,s.24.

312. -.: Ś. P. Juljusz Dreszer; 637,s.34.

313. -.: Ś. p. Mieczysław Pogorzelski; 633, s.18.

314. -.: Ś. p.: Narcyz Rupniewski; 233,s.16.

315. -.: Ś. P. Oskar Sobański; 1133,s.20.

316. -.: Ś. P. Ppłk Michał Burgieł; 1035,s.35.

317. T.: Z działalności Oddziału L. M. i K.: w Ostrowcu Kieleckim; 6-731,s.30.

318. TETZLAFF Henryk: Po doniosłych uchwałach Zjazdu Gdyńskiego; 1130,s.4.

319. TETZLAFF Henryk: Po zjeździe poznańskim; 9-1029,s.[1].

320. TOMARA: Jak to było na obozie nadmorskim Ligi; 1034,s.27.

321. -.: III Walny Zjazd Delegatów w Gdyni; 1130,s.21.

322. -.: Trzema drogami ku jednemu celowi; 131,s.[1].

323. UZIEMBŁO A.: Całym frontem; 129,s.[1].

324. UZIEMBŁO A.: Dobrego wiatru!; 128,s.[1].

325. UZIEMBŁO A.: Dziesięć lat; 1128,s.[1].

326. UZIEMBŁO A.: Epoka; 1028,s.[1].

327. UZIEMBŁO A.: Liga Morska i Rzeczna; 2-329,s.9.

328. UZIEMBŁO A.: Nasza polityka; 528,s.[1].

329. UZIEMBŁO A.: Nowy okres; 3-427,s.[1].

330. UZIEMBŁO A.: Rewja sił i środków; 1229,s.[1].

331. UZIEMBŁO A.: Wczoraj i jutro; 928,s.[1].

332. UZIEMBŁO A.: Wiosna; 628,s.[1].

333. UZIEMBŁO A.: Zjazd delegatów; 428,s.[1].

334. W. R.: Zjazd Okręgu Śląskiego Ligi Morskiej i Kolonjalnej; 431,s.17.

335. -.: Walny Zjazd delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej w Katowicach; 1128,s.20.

336. -.: Ważniejsze daty historyczne L. M. K.; 1138,s.37.

337. -.: Ważniejsze narady; 138,s.[1].

338. -.: Wielki sukces idei związku Pjonierów Kolonialnych; 1128,s.31.

339. WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI: ٭٭٭ [Nad grobem gen. Orlicz-Dreszera]; 936,s.2.

340. -.: Własne schronisko L. M. K.: w Gdyni; 434,s.17.

341. Z. A.: Liga i jej prace w grudniu r. ub.; 129,s.25.

342. -.: Z Komitetu Uczczenia ś. p. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera; 339,s.35.

343. -.: Z letnich prac L.M.K.; 1034,s.22.

344. -.: Z Rady Głównej Ligi M. i K.; 332,s.20; 1236,s.23.

345. Z. T.: Z wycieczki Ligi M. i R. nad morze [Śląsk]; 1027,s.13.

346. -.: Z sekcji Marynarki Wojennej L. M i R.; 630,s.13.

347. -.: Z życia młodzieży; 1129,s.20.

348. -.: Z życia Związku [Pionierów Kolonialnych]; 328,s.39.

349. ZAGÓRSKI Cz.: XX lat pracy L. M. K.; 1138,s.9.

350. ZAGÓRSKI Czesław: L. M. K. w latach 1933-1935; 635,s.18.

351. ZAGÓRSKI Czesław: Pod sztandar L.M.K.; 734,s.16.

352. -.: Zbiór pism i przemówień gen. Orlicz-Dreszera; 1036,s.36.

353. -: Ze Związku Pionierów Kolonjalnych; 8-933,s.45.

354. -.: Zebranie połączonych Prezydiów Rady i Zarządu Głównego oraz Prezesów Okręgów L. M. K.; 138,s.35.

355. ZIELIŃSKI Stanisław: Instytut Morski i Kolonialny; 534,s.7.

356. -.: Związek Pjonierów Kolonialnych. Nowa sekcja Ligi Morskiej i Rzecznej; 328,s.30.

 

1.3.1. Fundusz Obrony Morskiej

357. CZECZOŁT Rafał: Fundusz Obrony Morskiej; 733,s.28.

358. -.: Fundusz Obrony Morskiej: 334,s.19; 434,s.18; 534,s.26; 634,s.25; 734,s.47; 8-934,s.24; 235,s.34; 335,s.[40].

359. KORYTOWSKI Karol: Drugi rok zbiórki na F. O. M.; 1135,s.24.

360. LESZCZYC Władysław: Udział L. M. K. w dozbrajaniu Polski na morzu; 738,s.22.

361. LESZCZYC Władysław: Wielkie dzieło L. M. K.. Okręt podwodny ORP „Orzeł”; 138,s.18.

362. -.: Naczelny obowiązek; 534,s.[1].

363. S. K. K.: Fundusz bezpieczeństwa i pracy; 335,s.12.

364. -.: Uroczyste zebranie Zarządu F. O. M.; 836,s.10.

1.4. Turystyka, rekreacja, sport

365. ANDRZEJOWSKI Zdzisław: Turystyka morska; 1028,s.8.

366. -.: Bałtyk – Morze Czarne; 8-935,s.24.

367. -: Bierzmy przykład; 433,s.15.

368. BUBLEWSKI Witold: Kajakami na szlaku wodnym; 10-1131,s.46.

369. -.: Domy nad morzem dla wszystkich; 234,s.14.

370. -.: Dziesięciolecie polskich uzdrowisk nadmorskich; 2-330,s.35.

371. EMWU: Międzyzwiązkowa Komisja Porozumiewawcza; 433,s.14.

372. EMWU: Prace i zamierzenia Akademickiego Zarządu Morskiego; 433,s.16.

373. EMWU: Spływ z biegiem wód – ku morzu; 233,s.14.

374. FISCHER Jan: Żeglarstwo morskie jako sport; 233,s.13.

375. GĄSIOROWSKI H.: Pilice nad Wielkim Morzem; 228,s.5.

376. GĄSIOROWSKI Henryk: Spławaczka w Beskidach Wschodnich; 7-832,s.13; 1032,s.10; 1132,s.11.

377. GÓRNY St.: Ostrowiec Kielecki – Gdynia – Hel; 10-1131,s.24.

378. GÓRCZYŃSKI Władysław: Kilka wrażeń klimatycznych; 225,s.5.

379. GRUBA W.: Nasze kąpieliska morskie; 825,s.12.

380. HENRIKSSON F.: Zakopane w Polsce; 2-329,s.39.

381. J.: Obozy letnie LMK; 837,s.18.

382. j. d.: Sejmik żeglarski; 228,s.22.

383. J. K.: Morze źródłem radości i siły; 437,s.24.

384. J. L.: O masową turystykę nad morze; 1037,s.13.

385. -.: Jesienne wyścigi ślizgaczy z przyczepnemi motorami; 11393,s.16.

386. -: Jeszcze wyścigi ślizgaczy z przyczepionemi morami; 1139,s.16.

387. KACPRZYK Mieczysław: Obóz żeglarski LMK nad jeziorem Narocz; 1034,s.25.

388. -.: Kalendarzyk imprez sportowych Polskiego Związku Kajakowego na rok 1933; 533,s.17.

389. KAMUS: Kobiety żeglarki; 628,s.14-15.

390. KARCZEWSKA Wanda; Od Jastarni do Helu; 836,s.23.

391. KNEBLEWSKI W.: Polacy I Adryjatyk jugosłowiański; 7-832,s.8-9.

392. KRÓLIKOWSKI T.: Obóz nadmorski L.M.K; 539,s.27.

393. KUTZ Tadeusz: Wycieczki tratwą turystyczną; 331,s.5.

394. KWAŚNIEWSKI Stanisław: Od Bałtyku do Morza Czarnego; 435,s.31.

395. KWAŚNIEWSKI Stanisław: Przez Polskę do morza; 8-933,s.23.

396. KWAŚNIEWSKI Stanisław: Spływ do morza; 534,s.2.

397. L. R.: Lato nad morzem; 535,s.18.

398. LEPECKI Zbigniew: Szkółka żeglarska; 4-529,s.31.

399. MUSZAŁÓWNA K.: Zbiorowa wyprawa wodna wioślarzy na morze; 730,s.20.

400. -.: Na przestwór wód!; 4-529,s.29.

401. NASSIUS Mieczysław: Z Wołynia przez Polesie; 135,s.16.

402. NIEDŹWIAŁOWSKI M.: Regaty ślizgaczy na Wiśle; 1231,s.13.

403. NIEDŹWIAŁOWSKI M.: Sejmik żeglarski; 333,s.12.

404. NIEDŹWIAŁOWSKI M.: Z Yacht Klubu Polski; 532,s.12.

405. NIEWIADOMSKI R.: U kolebki polskiego jachtingu; 535,s.16.

406 -.: Obóz nadmorski L. M. K. w Jastarni; 1033,s.17.

407. OSTROWSKI Wiktor: Polska wyprawa w Andy; 8-934,s.12.

408. PANKIEWICZ Michał: O masową turystykę nad morze; 1037,s.12.

409. PAWŁOWSKI Tomasz: Wycieczka do Grunwaldu; 1134,s.26.

410. -.: Piękno jaru dniestrowego; 3-427,s.29.

411. -.: Pierwsza ogólnokrajowa wystawa kajakowa, turystyki wodnej i wioślarstwa; 233,s.14.

412. -.: Pierwsze w Polsce regaty kajaków; 1032,s.12.

413. -.: Po spływie; 8-933,s.23.

414. -.: Polska placówka nad Adrajatykiem; 828,s.13.

415. -.: Powszechne obozy nadmorskie L. M. K.; 633,s.32.

416. -.: Program III-go Wielkiego spływu wioślarzy i kajakowców w lipcu i sierpniu 1935 roku pod nazwą „Od Bałtyku do Morza Czarnego”; 435,s.34.

417. -.: Przez Polskę do morza; 434,s.17.

R. N.: Drugie polskie regaty pełnomorskie Gdynia – Visby; 1034,s.26.

418. -.: Regaty Jacht Klubu Oddziału Ligi M. i K. W Modlinie; 1032,s.13.

419. S.K.: Nowy yacht Yacht-Klubu Polski; 8-927,s.18.

420. SACHNOWSKI Zdzisław: Akademicy nad morzem; 1128,s.8.

421. SIKORSKI Henryk: Obozy i wycieczki nadmorskie; 134,s.10.

422. SIKORSKI H.: Spływ 1934 „Cała Polska do morza”; 1034,s.22.

423. SOWIŃSKI W.: Charakter prawny jachtów sportowych, wychodzących na pełne morze; 7-832,s.16.

424. -: Sport: 124,s.7.; 224,s.12; 125,s.12; 225,s.14; 425,s.14; 525,s.16; 625s.13; 1125,s.10; 1225,s.13; 126,s.12; 226,s.14; 3-426,s.13; 526,s.10; 1026,s.13.

425. SWÓJ: Kursy narciarsko-społeczne; 334,s.15.

426. SZAFRAŃSKI St.: Czy Ostrowiec ma połączenie z morzem?; 1231,s.14.

427. -.: Tydzień zbliżenia polsko-duńskiego; 937,s.38.

428. UCZESTNIK KURSU: Kurs żeglarski w Trokach; 1132,s.17.

429 -.: Uzdrowiska krajowe. Dodatek turystyczno – uzdrowiskowy do Nr VII „Morza”; 730,s.36.

430. -.: W góry Ameryki Południowej. Wywiad z prezesem Komitetu Organizacyjnego wyprawy alpinistyczno-naukowej w Góry Ameryki Południowej, kpt. M. B. Lepeckim; 1233,s.20.

431. W. K.: Lato na wodzie i w słońcu; 737,s.22.

432. WALENTOWSKI M.: Krótki rys turystyczny wojewód. Kieleckiego; 630,s.31.

433. WARDASÓWNA Marja: Zwycięski lot; 1034,s.9.

434. -.: Wartości wychowawcze sportów wodnych. Wywiad z dyrektorem P.U.W.F. i P.W., p. płk Dypl. W. Kilińskim; 733,s.35.

435. WĘGRZECKI M.: Kajak i namiot; 633,s.15.

436. WĘGRZECKI M.: Wystawa kajakowa, turystyki wodnej i wioślarstwa; 533,s.15.

437. WODNIAK Z.: Z krainy jezior; 534,s.12.

438. -.: Wszyscy na wodę; 534,s.15.

439. ZAREMBA Jerzy: Z wędrówki po Wybrzeżu; 1234,s.12; 135,s.22.

440. ZARUSKI Marjusz: O naszym yachtingu morskim; 1227,s.20.

441. ZARUSKI Mariusz: Zadania naszego yachtingu morskiego; 228,s.21.

442. -.: Zbliża się czas odpoczynku; 638,s.34.

443. ZYDLER M.: Czy urlop spędzić nad morzem?; 639,s.30.

 

1. Polska polityka morska
2. Polska Gospodarka. Gospodarka Morska
2.1. Zagadnienia gospodarcze ogólnie

444. -.: A jednak będziemy eksportować do Ameryki; 6-731,s.4.

445. A. U.: Koordynacja pracy; 4-529,s.3.

446. B. S.: Bałtyckie problemy Polski; 639,s.3.

447. BAGIŃSKI Henryk: Wolność Polski na morzu. W jedenastą rocznicę odzyskania dostępu do morza; 231,s.[1].

448. BARTOSZCZYK Jan: W podróż dookoła świata; 1034,s.13.

449. BIEROWSKI Tadeusz: Organizacje i cele polskiej marynarki handlowej; 636,s.6.

450. BOGACZ F.: Gdynia i Gdańsk a bilans płatniczy; 437,s.11.

451. BOGDAN T.: Budżet naszej marynarki handlowej na rok 1926; 126,s.[1].

452. BOGDAN T.: Emigracja a flota polska; 125,s.4.

453. BOGDAN T.: Rząd a nasza marynarka handlowa; 1026,s.2.

454. BOLLANDER Gunnar: Wymiana handlowa między Szwecją a Polską; 2-329,s.30.

455. BOMAS P.: Miary morskie; 626,s.11.

456. BOMAS P.: Perspektywy rozwoju polskiego handlu morskiego; 625,s.11.

457. BUDZYŃSKI Gustaw: O udostępnienie całości naszego morskiego Wybrzeża (W sprawie przeprowadzenia bocznicy kolejowej do Dębek); 226,s.7.

458. BUXELL H.: O skoordynowanie morskiej pracy; 328,s.9.

459. CHORÓBSKI R. A.: Dowiedzione prawdy; 136,s.16.

460. CHORÓBSKI R. A.: Towary Polski za morze; 535,s.[10].

461. CHRZANOWSKI Gabryel: Marynarka Handlowa; 425,s.3.

462. -.: 40.000, za pięć lat 100.000 ton; 727,s.[1].

463. DĘBSKI J.: Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy; 238,s.10.

464. DĘBSKI Jan: O wolny dostęp do surowców; 1037,s.[1].

465. -.: Dlaczego i z kim; 439,s.[1].

466. DOBROWOLSKI Stefan: Przełomowa data; 436,s.16.

467. E. – Z-CZ.: Organizacja Urzędów marynarki handlowej i portów; 1126,s.3.

468. EFER: Walka o pośrednictwo w polskim handlu zamorskim; 825,s.2.

469. F.R.: Pierwsza bezpośrednia linja transoceaniczna z Polski; 728,s.9.

470. F R.: Święto Polskiej Marynarki Handlowej; 235,s.8.

471. FALL L.: Przemysł górnośląski a morze; 1027,s.6.

472. FILANOWICZ Wł.: Jaka flota jest nam obecnie potrzebna; 425,s.4.

473. FILANOWICZ Wł.: Jaka flota jest potrzebna obecnie; 125,s.3.

474. GAJEWSKI Wacław: Regulacja Wybrzeża; 930,s.2.

475. -.: Gdynia – Gdańsk; 335,s.2.

476. -.: Gdynia – Ośrodek przemysłu i handlu; 434,s.2.

477. GINDRICH Władysław: Gdynia – dźwignią przemysłu; 734,s.20.

478. GINSBERT Juljan: Jedno zdanie prawdy; 433,s.5.

479. GINSBERT Juljan: Na progu trzeciej fazy; 233,s.6.

480. GINSBERT Juljan: Polska bandera na Atlantyku; 8-935,s.19.

481. GRODECKI Adam: Import kolonjalny Polski; 434,s.21.

482. H. T.: Bandera polska na Atlantyku; 2-330,s.26.

483. -.: Hamburg o rozwoju polskiego handlu morskiego; 132,s.[1].

484. -.: Handel zamorski; 335,s.[1].

485. HERBICH Kazimierz: Eksport zboża; 926.

486. D`HERICOURT Georges Schwob: Polska a kolonje francuskie; 536,s.3.

487. HILCHEN Feliks: Źródło bogactwa; 136,s.10.

488. J. K.: Morze źródłem radości i siły; 437,s.24.

489. J. K.: Z Kongresu kupiectwa; 1237,s.13.

490. J. L.: „Chcemy kolonji dla Polski”; 338,s.4.

491. JACZEWSKI T.: Nowe możliwości dla polskich badań przyrodniczych w związku z rozwojem naszej żeglugi; 1028,s.3.

492. JANOWSKI Edmund: Handel zamorski; 628,s.3.

493. JEZIORAŃSKI J.: W sprawie surowców; 1036,s.11.

494. JEZIORAŃSKI Kazimierz: Dobrobyt a kolonie; 1235,s.5.

495. JEZIORAŃSKI Kazimierz: Handel zamorski źródłem dobrobytu; 1236,s.10.

496. JEZIORAŃSKI Kazimierz: Rok pracy; 336,s.8.

497. KLEJNOT-TURSKI J.: Jakie statki są pożądane dla polskich linji okrętowych, motorowe czy parowe; 625, s.10.

498. -.: Komisja surowcowa; 437,s.[1].

499. KONOPKA Alfred: Znaczenie dróg komunikacyjnych, łączących Polskę ze światem ze szczególnym uwzględnieniem dróg wodnych; 533,s.8; 633,s.13.

500. KOROLKIEWICZ J.: „Navigare necesse est...”; 837,s.10.

501. KOROLKIEWICZ J.: Nowy tonaż; 1137,s.10.

502. KOROLKIEWICZ J.: O rozbudowę floty handlowej; 637,s.14.

503. KOROLKIEWICZ J.: Polska flota handlowa w roku 1936; 137,s.6.

504. KOROLKIEWICZ J.: Potrzeba rozbudowy floty handlowej; 837,s.4.

505. KOROLKIEWICZ J.: Rola polskich trampów; 8-935,s.10.

506. KOROLKIEWICZ J.: Zagranica o polskiej marynarce handlowej; 136,s.33.

507. KOSKO S.: Polska flota handlowa w dniu 1 stycznia 1928 r.; 228,s.3.

508. KOSKO S.: Rozwój polskiej floty handlowej; 2-330,s.18.

509. KOSKO Stanisław: Rozwój polskiej marynarki Handlowej; 8-933,s.3.

510. KOSKO S.: Żegluga na wodach dalekich jako jeden z terenów przyszłej pracy polskiej floty handlowej; 528,s.6.

511. -.: Kronika: 133,s.13; 233,s.15; 333,s.13; 433,s.18; 533,s.17; 633,s.20; 8-933,s.27; 10s.22; 1133,s.17; 1233,s.14; 134,s.16; 234,s.15; 334,s.20; 434,s.14; 534,s.29; 634,s.28; 8-934,s.29; 1034,s.28; 1134,s.27; 1234,s.26; 135,s.37; 235,s.37; 335,s.37; 435,s.36; 535,s.37; 635,s.47; 735,s.37; 8-935,s.46; 1035,s.37; 1135,s.37; 1235,s.36; 136,s.37; 236,s.37; 336,s.37; 436,s.36; 536,s.38; 636,s.38; 736,s.30; 836,s.38; 936,s.39; 1036,s.36; 1136,s.38; 1236,s.36; 137,s.38; 237,s.37; 337,s.39; 437,s.38; 637,s.36; 737,s. 36; 837,s.38; 937,s.37; 1037,s.36; 1137,s.38; 1237,s.36; 138, s.38; 238,s.38; 338,s.38; 838,s.37; 938,s.37; 1038,s.36; 1138,s.38; 1238,s.34; 439,s.30.

512. KRZYWIEC Benedykt: Powiększamy nasz stan posiadania; 1038,s.15.

513. KRZYŻANOWSKI Urban: Współczesny człowiek morza; 1136,s.17.

514. KWIATKOWSKI Eugeniusz: „...Morze pracy i morze zadań”; 637,s.2.

515. L. J.: O zwiększenie obrotu handlowego; 336,s.11.

516. L. J.: Znaczenie handlu zagranicznego; 136,s.12.

517. L. M.: Dziesięciolecie Urzędu Morskiego; 2-330,s.15-17.

518. L. M.: Stacje ratunkowe na Wybrzeżu; 1127,s.6-7.

519. ŁADA Z.: Handel zagraniczny Polski i obroty handlowe z krajami Ameryki Łacińskiej; 931,s.19.

520. ŁADA Z.: Zagadnienie surowców kolonjalnych; 831,s.24.

521. ŁASZCZ Jerzy: Śląsk a Gdynia. Z okazji pierwszej „Wystawy Morskiej” w Katowicach; 931,s.2.

522. ŁOKUCIEWSKI Z.: Niepowodzenie naszej dotychczasowej polityki handlowo-morskiej, przyczyny i skutki; 226,s.2.

523. M.: Wywóz produktów zwierzęcych do Anglji; 926,s.17.

524. MARKIJANOWICZ M.: Nasz eksport produkcji zwierzęcej; 926,s.16.

525. MARKOE Henryk: Administracja okrętowa; 925,s.5.

526. MARKOE Henryk: Zastosowanie radjokompasu; 125,s.6.

527. MAZURKIEWICZ Władysław: Polska a Argentyna; 828,s.3.

528. MIAZGOWSKI Br.: Gospodarcza praca; 339,s.31.

529. -.: Naczelny problem; 136,s.[1].

530. NAUTICUS: Walka o handlowy tonaż; 1234,s.4.

531. NOWOTNY B.: Statki motorowe na linji morskiej Gdańsk – Gdynia – Morze Śródziemne; 1025,s.9.

532. -.: Nowy dyrektor Departamentu Morskiego; 8-927,s.7.

533. OCIOSZYŃSKI Tadeusz: Ludzie morza i ich praca; 437,s.2.

534. OCIOSZYŃSKI Tadeusz: Pod znakiem bandery handlowej; 8-935,s.3.

535. OCIOSZYŃSKI Tadeusz: Praca i rozwój bandery polskiej; 239,s.4.

536. OCIOSZYŃSKI Tadeusz: Zagadnienia marynarki handlowej; 1137,s.5.

537. OLSZEWICZ W.: Miasta Bańskie pragną łączności z morzem; 1027,s.9.

538. OLSZEWICZ W.: Polskie zagłębie górniczo-hutnicze; 2-329,s.37-39.

539. -.: Orzeczenia Izby Morskiej przy Sądzie Grodzkim w Gdyni; 7-832,s.16.

540. OSTROWSKI W.: O handel z Francją zamorską; 536,s.32.

541. PANKIEWICZ Michał: Nasza wyprawa do Afryki; 435,s.6.

542 PETELENZ Roman: Żegluga morska a rolnictwo; 125,s.6.

543. PIOTROWICZ Roman: Możliwości polskich dążeń kolonjalnych; 437,s.15.

544. PISTEL H.: Flota handlowa Polski; 2-329,s.11.

545. PISTEL Hugo: N C; 224,s.2.

546. [PISTEL H.]: Rozwój floty handlowej w Polsce.(Streszczenie referatu wygłoszonego przez naczelnika Wydz. Żeglugowego M. P. i H. P. H. Pistela na konferencji morskiej dnia 10 maja 1927); 627,s.4.

547. -.: Pod własną banderą; 8-935,s.[1].

548. PODOSKI St.: Afryka tropikalno-równikowa jako rynek zbytu; 1136,s.4.

549. POLKOWSI Bolesław: Bilans handlowy Polski; 335,s.4.

POLKOWSI Bolesław: „Ostatnie molo...”; 735,s.8.

550. POLKOWSI Bolesław: Polski handel morski; 636,s.14.

551. -.: Polonja amerykańska na rzecz polskiej floty handlowej; 6-731,s.20.

552. -.: Polska flota handlowa; 1226,s.[1]; 135,s.2.

553. -.: Polska i Francja Zamorska; 1236,s.7.

554. -.: Polska musi mieć kolonje; 237,s.8.

555. -.: Polska Nafta; 926,s.15.

556. -.: Polska Żegluga Morska; 425,s.4.

557. -.: Polski Monopol Tytoniowy; 926,s.17.

558. -.: Polski przemysł cukrowniczy; 926,s.15.

559. -.: Polski silnik morski na wystawie w Poznaniu; 730,s.24.

560. POTYRAŁA Aleksander: Przemysł a porty morskie; 537,s.6.

561. -.: Praca Polski na morzu. Wywiad z p. Antonim Romanem, ministrem Przemysłu i Handlu; 338,s.[1]; 639,s.2.

562. -.: Przemysł Górniczo-Hutniczy Górnego Śląska; 926,s.21.

563. PUTYNIAK-SANECKI Kazimierz: Ubezpieczenia morskie; 1226,s.12.

564. PUTYNIAK-SANECKI K.: Żegluga morska; 726,s.5.

565. R.: Na szerszy świat; 10-11/31,s.32.

566. R.: Poza Europę; 8-933,s.38.

567. r. k.: Państwowa Rada dla Spraw Żeglugi Morskiej i Śródlądowej (projekt p. E. Krzyżanowskiego); 526,s.4.

568. -: Rezolucja Zjazdu Oficerów Marynarki Handlowej; 525,s.10.

569. ROGALA St. T.: Szlakiem zaoceanicznym; 1135,s.8.

570. ROSIŃSKI W.: Handel Polski na Bałtyku; 4-525,s.3.

571. ROSIŃSKI W.: Handel Polski z krajami pozaeuropejskimi; 1032,s.17.

572. ROSIŃSKI Wiktor: Handel pozaeuropejski Polski w roku 1933; 331,s.21.

573. ROSIŃSKI W.: O program kolonjalny; 1137,s.3.

574. ROSIŃSKI W.: Przez własny port na własnych statkach w szeroki świat; 233,s.19.

575. De ROSSET A.: W obronie brzegów morskich; 628,s.2-3

576. ROSTKOWSKI Feliks: Budujemy flotę handlową; 124,s.3.

577. ROSTKOWSKI Feliks: O logiczności dalszych kroków; 928,s.5.

578. ROSTKOWSKI Feliks: Utrwalić i rozszerzyć zdobyte stanowisko; 733,s.32.

579. RUDZKI A.: Udział portu gdańskiego w handlu zagranicznym Polski; 1129,s.4.

580. RUMMEL Juljan: Morskie linje regularne a handel; 432,s.3.

581. RUMMEL Juljan: Zagadnienia polityki gospodarczej państwa polskiego. Przyczynek do programu gospodarczego rozwoju kraju; 225,s.18.

582. s.-a.: Organizacja polskich władz morskich; 528,s.2.

583. s.-a: Przegląd naszego ustawodawstwa morskiego; 428,s.2.

584. SIEBENEICHEN Alfred: Obecny eksport Polski drogami morskimi, jego gospodarcze znaczenie i widoki rozwoju; 1125,s.2.

585. SIEBENEICHEN Alfred: w sprawie rozwoju polskiego handlu morskiego; 926,s.6.

586. ...SKI: Kolonje a ekspansja gospodarcza; 928,s.26

587. STECKI Tadeusz: Subwencje dla polskich towarzystw żeglugowych; 3-427,s.4.

588. STOPCZYK Tadeusz: Handel zamorski Polski (Przywóz w I półroczu 1927 r.); 1127,s.19.

589. STOPCZYK Tadeusz: Morze a życie gospodarcze Polski w 1927 r.; 228,s.7-9.

590. STOPCZYK Wojciech: Handel zamorski Polski (wywóz w I półroczu 1927 r.); 1027,s.25.

591. STOPCZYK Wojciech: Morze w świetle statystyki; 8-927,s.26.

592. STOPCZYK Wojciech: Stosunki handlowe Polski z krajami zamorskiemi; 628,s.15.

593. STRASBURGER Henryk: O rozwój naszej floty handlowej; 636,s.10.

594. SZAFRANIEC Szczęsny: Eksport drzewa; 926,s.13.

595. SZYSZKOWSKI St. Zb.: Zadania narodowej żeglugi; 1033,s.5.

596. -.: Śląsk a morze; 1027,s.[1].

597. ŚWIDERSKI Stanisław: Ratownictwo; 938,s.12.

598. T. S.: W sprawie pojemności statków dla linji Morza Śródziemnego; 627,s.8.

599. TURSKI M.: Polsko-szwedzkie stosunki handlowe; 2-329,s.33.

600. TYSZEL Zygmunt: Śląsk musi pamiętać o morzu; 1027,s.8.

601. -.: Tytoń w polskim handlu zagranicznym; 926,s.18.

602. URBAŃSKI Edmund: Młoda polska awangarda; 236,s.16.

603. URBAŃSKI Edmund: Szkunery dla marynarki handlowej; 1035,s.6.

604. UZIEMBŁO A.: Na zachód; 828,s.2.

605. W. R.: Znaczenie własnej żeglugi morskiej; 232,s.5.

606. WACHOWIAK Andrzej: O program morski; 737,s.2.

607. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: O handlu polskim z Ameryką Płd.; 1236,s.15.

608. -.: Wiadomości gospodarcze; 438,s.37.

609. WISZNICKI: Linja kolejowa Górny Śląsk – Gdynia; 1025,s.5-6.

610. Z. G. L.: Czy usługi naszej floty są drogie?; 436,s.3.

611. Z. Ł.: Kolonie a nasz handel zamorski; 1036,s.9.

612. Z. Ł.: O zwiększenie obrotów handlowych z Argentyną; 637,s.28.

613. ZAŁĘCKI Gustaw: O istocie przedsiębiorstw kolonjalnych; 129,s.29.; 2-329,s.69.

614. ZIELENIEWSKI K. G.: Handel Polski z Afryką; 1135,s.6.

615. ZIELENIEWSKI K.: Rok handlu zamorskiego; 1234,s.5.

616. -.: Znaczenie Afryki z punktu widzenia polskiej ekspansji gospodarczej; 928,s.28.

617. -: Znaczenie własnych portów dla

rozwoju handlu zamorskiego; 1225,s.7.

618. -.: Żegluga handlowa pomiędzy Szwecją a Polską; 129,s.22.

2.2. Przedsiębiorstwa Żeglugowe

619. H. T.: Państwowe Przedsiębiorstwo „Żegluga Polska”; Nr.3-4/27,s.4-6.

620. H. T.: Pięciolecie państwowego przedsiębiorstwa „Żegluga Polska”; 132,s.3-7.

621. -.: Informacje o Szkole Morskiej w Tczewie; 627,s.19-20.

622. j. d.: Pierwszy Zjazd przedsiębiorstw żeglugowych; 328,s.7.

623. k.: Czechosłowacja a Gdynia; 127,s.127,s.6.

624. -.: Nowa linja okrętowa Gdynia – Londyn; 2-329,s.54.

625. -: Odezwa Komitetu Założycieli Sp. Akc. „Polska Żegluga Morska”; 525,s.2.

626. -.: Polsko – brytyjskie Tow. Okrętowe S. A.; 2-330,s.30.

627. -.: Poświęcenie nowego lokalu Tow. Żeglugi Morskiej S. A. „Sarmacja”; 226,s.16.

628. RUMMEL J.: Państwowa Żegluga Morska; 127,s.2-4.

629. STECKI Tadeusz: W sprawie statków dla Polskiej Żeglugi Morskiej”; 725,s.4.

630. TETZLAFF: Pierwsza polska linja transoceaniczna; 430,s.14.

631. TETZLAFF Henryk: Przed nowym okresem w rozwoju polskiej żeglugi morskiej; 531,s.6.

632. -.: W sprawie aprowizacji statków P.T.T.O.; 331,s.11.

633. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: Flota polska a emigracja (O polską komunikację z Ameryką Południową); 626,s.6.

634. -.: Wywiad z p. J. Rumlem.[dot. P.P. „Żegluga Polska”]; 127,s.21.

635. ZARUSKI M.: Na morze... (Towarzystwo Handlowej Floty Narodowej); 626,s.3.

636. -.: Żegluga przybrzeżna; 727,s.18.

 

2.3. Porty

637. BOMAS Piotr.: Dlaczego Polsce jest

potrzebny port własny; 124,s.4.

638. BOMAS P.: Elektryfikacja Gdyni; 1127,s.4.

639. BOMAS P.: Postępy budowy portu gdyńskiego w roku 1927; 328,s.4.

640. BOMAS P.: Umowa w sprawie budowy portu w Gdyni; 125,s.11.

641. -.: Doniosła uroczystość; 1233,s.[1].

642. DOWNAROWICZ Waldemar: Listy znad morza (Korespondencja własna „Morza”) [dot. Gdyni]; 129,s.4.

643. F. R.: Jeden czy dwa; 936,s.33.

644. FRYCZKOWSKI Erazm: Węgiel podstawą rozwoju portów polskich; 1027,s.8.

645. GDYNICUS: Podciągnąć wzwyż; 637,s.12.

646. GOLDMAN Stefan: Eksport zboża przez Gdynię; 527,s.5.

647. INŻ. BOR: Port drzewny w Gdyni; 737,s.33.

648. JEZIORAŃSKI Kazimierz: Gdynia a kolonie; 136,s.14.

649. JEZIORAŃSKI Kazimierz: Gdynia – portem tranzytowym; 8-935,s.5.

650. K. G.: Miecz Polski; 828,s.7.

651. KOCHANOWSKI S. K.: Stocznia a przemysł krajowy; 736,s.20.

652. -: Konferencja dygnitarzy na Wybrzeżu Polskiem [dot. Gdyni]; 1125,s.7.

653. KOROLKIEWICZ J.: Linie regularne portu Gdynia; 937, s.2.

654. KUŹMIŃSKI B.: Port w Tczewie; 331,s.2.

655. KUŹMIŃSKI B.: Regularne połączenie żeglugowe portu gdyńskiego; 830,s.9.

656. -.: Lecznica nadmorska w Gdyni; 2-330,s.36.

657. ŁĘGOWSKI St.: Gdynia. Eksploatacja portu gdyńskiego w czasie jego budowy; 925,s.2.

658. ŁĘGOWSKI St.: Gdynia miasto portowe; 1229,s.2.

659. ŁĘGOWSKI St.: Gdynia. Plan budowy portu w latach najbliższych; 1025,s.6.

660. ŁĘGOWSKI St.: Inwestycje w porcie gdyńskim; 2-329,s.14.

661. ŁĘGOWSKI St.: Port Gdyński; 926,s.[1].

662. ŁĘGOWSKI Stanisław: Port w Gdyni; 527,s.2.

663. ŁĘGOWSKI St.: Port w Szczecinie. Z cyklu porty w Europie; 428,s.4.

664. ŁĘGOWSKI Stanisław: Program budowy w porcie gdyńskim; 1027,s.16.

665. ŁĘGOWSKI Stanisław: Zagadnienie portu wolnego; 1127,s.2.

666. ŁOKUCIEJEWSKI Janusz: Budowa długoterminowego magazynu towarowego w porcie gdyńskim; 930,s.11.

667. ŁOKUCIEJEWSKI Janusz: Import ryżu do Polski przez Gdynię; 1127,s.3.

668. ŁOKUCIEJEWSKI Janusz: Urządzenia nawigacyjne w porcie gdyńskim; 1030,s.3.

669. -.: Miejskie Towarzystwo Komunikacyjne w Gdyni; 2-330,s.34.

670. MUSZYŃSKI Zygmunt: Budowa basenu amunicyjnego na Westerplatte w

Gdańsku; 625,s.11.

671. -.: Na jedną nutę. Z głosów prasy niemieckiej o budowie Gdyni; 1128,s.9.

672. NOSOWICZ: Tczew – port morski; 326,s.7.

673. -.: Obrót towarowy Gdyni stale wzrasta; 8-927,s.18.

674. P. B.: Program inwestycyjny miasta Gdyni; 328,s.6.

675. PARTL Wacław: Porty na Bałtyku i znaczenie ich dla Czechosłowacji; 127,s.5.

676. PASZKOWSKI Antoni: Port i miasto Gdynia; 9-1029,s.3.

677. -.: Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Gdyni; 828,s.18.

678. RUMMEL Juljan: Dni grozy na Morzu Północnem; 127,s.17.

679. RUMMEL Juljan: Gdynia. Przyczynek do opracowania planu miasta; 125,s.3.

680. S. K.: Głosy obcych o Gdyni; 828,s.8.

681. S.K.: Ruch portowy i obrót towarowy portu gdyńskiego w r. 1927; 228,s.3.

682. STARY MARYNARZ: Panorama robót przy budowie portu w Gdyni; 226,s.8.

683. STECKI T.: Eksploatacja portu Gdynia; 1225,s.10.

684. STOPCZYK Wojciech: Ruch statków i towarów w portach polskich w 1927 roku; 428,s.11.

685. STOPCZYK Wojciech: Ruch statków w portach polskich w świetle statystyki; 627,s.21.

686. SZWOCH Franciszek: Hallerowo i jego przyszłość . Znad morza; 1127,s.21.

687. W. D.: Wodociągi w Gdyni; 2-330,s.31.

688. -.: Wydajność portów gdańskiego i gdyńskiego oraz obrót przewozowy w tych portach; 926,s.9.

689. -.: Znaczenie portu drzewnego dla Gdyni; 738,s.40.

 

2.4. Stocznie.

690. BIELAWSKI Bolesław: O przemysł okrętowy w Gdyni; 734,s.22.

691. LEWANDOWSKI J.: Przemysł przyszłości; 737,s.7.

692. ŁĘGOWSKI St.: Budowa statków morskich (Potrzeba założenia własnej stoczni); 226,s.5.

693. -.: Pierwsze statki wojenne zbudowane w Polsce; 1226, s.16.

694. PŁUŻAŃSKI Stanisław: Czy możemy budować okręty; 734,s.24.

695. POGORZELSKI L.: Cięcie statków na złom; 1035,s.24.

696. -.: Polski przemysł budowy statków; 227,s.22.

697. RYLKE A.: Święto czynu twórczego; 826,s.4.

698. -.: Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni; 735,s.7.

699. SZKUTNIK: Szkutnictwo w Polsce; 10-1131,s.23.

700. -.: Znaczenie Stoczni Gdyńskiej dla portu w Gdyni; 2-330,s.30.

 

2.5. Statki

701. B. B.: Polskie statki pasażersko-salonowe; 3-427,s.8-9.

702. DOMAŃSKI Olgierd: Pęknięcie wału śrubowego na statku „Światowid”; 6-731,s.18.

703. J. G.: „Sobieski” i „Lida” spłynęły; 1038,s.25.

704. J. L.: MS „Piłsudski”; 8-935,s.8.

705. LESZCZYŃSKI Michał: „Elemka” – okręt pionier; 1234,s.9.

706. M:B. „Warta”; 125,s.7.

707. -.: MS „Piłsudski"; 1035,s.20.

708. -.: Pierwszy polski holownik morski; 1227,s.15.

709. -.: Prawda o „Elemce”; 1234,s.3.

710. R.S.: Jak „Lwów” witał na morzu prochy J. Słowackiego; 1227,s.17.

711. RYLKE Aleksander: Współczesne maszyny okrętowe; 225,s.4.

712. S. K.: Zatonięcie statku „Niemen”; 1132,s.5.

713. SOWIŃSKI Wł.: Charakter prawny statku handlowego; 425,s.7.

714. STECKI Tadeusz: Motorowe czy parowe?; 527,s.4.

715. SZCZYGIELSKI T.: Tegoroczne podróże szkolne „Lwowa”; Nr.1227,s.15.

716. -.: Uroczyste poświęcenie pierwszych polskich okrętów handlowych; 227,s.4.

717. UZIEMBŁO A.: Klęska lodów w Gdańsku i Gdyni; 2-329,s.49.

718. UZIEMBŁO Marja: Położenie i potrzeby warstwy robotniczej w Gdyni; 129,s.5.

719. WAŃKOWICZ Melchior: MS „Batory”; 636,s.17.

720. -.: Zatonięcie holownika „Górnik”; 1227,s.22.

721. -.: „Żegluga Polska” ma otrzymać transportowiec wojskowy „Warta”; 227,s.4.

2.6. Rybołówstwo

722. B. M.: Dom Rybaka w Wielkiej Wsi; 1038,s.10.

723. BOLKA: Połów węgorzy pod lodem; 432,s.7.

724. BOROWIK Józef: Polityka w zakresie rybactwa morskiego; 625,s.7.

725. BOROWIK Józef: Widoki rozwoju naszego rybactwa morskiego; 425,s.7.

726. DOMANIEWSKI Bogusław: Rybacy polscy na Morzu Północnym; 138,s.25.

727. DOMANIEWSKI Bogusław: W pogoni za dorszem; 538,s.18.

728. DZIESZKO Tadeusz: Port rybacki w Wielkiej Wsi; 538,s.5.

729. DZIESZKO Tadeusz: Przez Wielką Wieś na Morze Północne; 436,s.18.

730. E.L.: Hodowla łososia; 224,s.4.

731. FLAK Franciszek: Połów śledzi; 1127,s.9.

732. FLAK Franciszek: Śledź jako podstawa przemysłu przetwórczego; 328,s.8.

733. FLAK Franciszek: Śledź, jego życie i zwyczaje; 1027,s.24.

734. FLAK Franciszek: Transport i konserwacja złowionego śledzia; 128,s.7.

735. J. L.: Polskie rybołówstwo morskie; 1136,s.19.

736. JAROCKI St.: Stan obecny a przyszłość polskiego rybołówstwa; 2-329,s.20.

737. JAROCKI Stefan: Zagadnienie rybnego przemysłu przetwórczego; 728,s.2.

738. KOSIANOWSKI W.: Najtrudniejsza praca morska; 235,s.10.

739. KOSIANOWSKI W.: Trzecia flota; 8-935,s.13.

740. KUŹMIŃSKI Bolesław: Polska bierze udział w wielkiem rybołówstwie światowem; 432,s.6.

741. KUŹMIŃSKI B.: Połów łososi; 6-731,s.7.

742. MARLICZ: Przemysł rybny na Wybrzeżu; 3-426, s.8-9.

743. -.: Memoriał w sprawie opieki nad rybactwem morskiem, złożony przez Zarząd Ligi Morskiej i Rzecznej panu Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych (w streszczeniu); 3-426, s.9.

744. MIODUSZEWSKI Stanisław: Daleki połów; 237,s.25.

745. MIODUSZEWSKI Stanisław: Na polskim traulerze za kręgiem polarnym; 539,s.20.

746. -.: Nasze Wybrzeże w lutym; 226,s.10.

747. NIKLEWSKI B.: O doniosłości utworzenia portu rybackiego na jeziorze Żarnowieckim; 1028,s.2.

748. PIOTROWSKI Grzegorz: Przemysł rybny a polskie Wybrzeże; 10-1131,s.3.

749. -.: Polskie rybołówstwo w latach 1925-1926; 627,s.22.

750. S. J.: Organizacje rybołówstwa morskiego; 1227,s.10.

751. SALMONOWICZ Piotr: Dziesięciolecie rybołówstwa morskiego; 2-330,s.25.

752. SALMOWICZ P.: Rybołówstwo morskie w Polsce w r. 1930; 531,s.7.

753. SERWA Teofil: Rybołówstwo i przemysł śledziowy; 1035,s.14.

754. SIEDLECKI Michał: Ekonomiczne wyzyskanie Wybrzeża w zakresie rybołówstwa morskiego (referat odczytany na ankiecie urządzonej przez Ministerstwo Robót Publicznych w Gdyni dn. 7-go października 1927 r.); 1227,s.7; 128,s.3.

755. SIEDLECKI Michał: Postulaty rybołówstwa polskiego. Referat wygłoszony na konferencji w Minist. Przem. i Handlu d.10 maja 1927 r.; 627,s.[1].

756. SIEDLECKI Michał: O połowy na Morzu Północnym; 1026, s.2.

757. ŚWIDERSKI Stanisław: Na pokładzie ss „Cezary”; 838,s.22.

758. WAŃKOWICZ Melchior: Powstanie rybackiej Gdyni; 638,s.3.

759. WEDZIŃSKI Edm.: Zimowe połowy ryb na Polesiu; 432,s.8-9.

760. WOJSTOMSKI Stefan: Popierajmy rybołówstwo morskie; 1134,s.8.

761. ZADROŻNY Stanisław: Nieurodzajny wiatr; 338,s.18.

762. ZYDLER Mieczysław: Czy Bałtyk jałowieje; 938,s.10.

763. ZYDLER M.: Rybacy na morzu; 937,s.22.

3. Żegluga Śródlądowa

764. -.: Bałtyk – Morze Czarne; 837,s.9.

765. DĄBROWSKI J.P.: Zaniedbany szlak wycieczkowy. Jeziora Augustowskie; 9-1029,s.20.

766. FIEDLER Konrad: Baza polskiego dostępu do morza; 328,s.2.

768. K.: Towarzystwo „Wisła – Bałtyk”; 127,s.[1].

769. K. P.: Z biegiem Wisły, od Warszawy do morza; 629,s.5.

770. KONOPKA Alfred: Budżet a nasze rzeki; 335,s.10.

771. KONOPKA Alfred: Frontem do Wisły; 634,s.4.

772. KONOPKA A.: Kila słów o porcie warszawskim; 436,s.23.

773. KONOPKA A.: Magistrala wodna Śląsk – Bałtyk; 938,s.19.

774. KONOPKA Alfred: O programie budowy polskich dróg wodnych; 1232,s.6.

775. KONOPKA Alfred: Żegluga rzeczna i kształcenie żeglarzy; 1235,s.12.

776. KRZYWIEC B.: Otwarcie portu handlowego w Płocku; 1137,s.25.

777. LISZEWSKI Tadeusz: Żegluga na Wiśle i jej potrzeby; 1128,s.6.

778. MALISZEWSKI Tadeusz: Koszty przewozu wodą; 4-529,s.2.

789. MALISZEWSKI Tadeusz: Wisłą na Bałtyku; 828,s.10.

780. MALISZEWSKI Tadeusz: Zagadnienie rozwoju naszej żeglugi na Wiśle; 830,s.8.

781. MALISZEWSKI Tadeusz: Żegluga na Wiśle; 527,s.26.

782. NIEDŹWIAŁKOWSKI M.: Najpilniejsze potrzeby żeglugi śródlądowej; 1032,s.10.

783. OKSZA-GRABOWSKI Józef: Czy mamy w Polsce budować kanały?; 1027,s.9.

784. ORD-SKI P.: Jak daleko w Polsce można dopłynąć łodzią?; 4-529,s.29.

785. PESZKOWSKI Karol: Kanały żeglowne w Polsce; 928,s.7.

786. -.: Polska Liga Gospodarcza o sprawach żeglugi śródlądowej i eksportu zamorskiego; 6-731,s.20.

787. PROKOPOWICZ Marian: Ochrona przed powodzią; 435,s.21.

788. PROKOPOWICZ M.: Zbiorniki powodziowe; 1234,s.2.

789. -.: Przemszą i Wisłą z Mysłowic do Warszawy; 1027,s.15.

790. RYLKE A.: Nasza żegluga śródlądowa, jej stan obecny, potrzeby i najbliższe możliwości rozwoju; 3-426,s.3; 526,s.4; 626,s.5.

791. RYLKE Aleksander: Żegluga na rzekach płytkich; 224,s.6.

792. SZACHTMAJER: Jesienny pochód lodów na Wiśle w r. 1927; 228,s.4.

793. [SZACHTMAJER K.]: Rozwój żeglugi na Wiśle; 625,s.12.

794. SZCZYTT Wł.: Port handlowy w Warszawie; 530,s.6.

795. SZYMBORSKI St.: Paląca sprawa; 539,s.9.

796. T. T.: Aktualne zadania naszych dróg wodnych; 1229,s.4-9; 130,s.5.

797. TIGER T.: Warunki rozwoju dróg wodnych w Polsce; 725,s.3.

798. TILLINGER T.: Kanał Królewski; 1125,s.5.

799. TOMASZEWSKI Tadeusz: Powódź 1934; 1034,s.2.

800. -: W sprawie bezpośredniej komunikacji Wisła – Gdynia; 425,s.5.

801. WĘDZIŃSKI Edmund: Kanał Ogińskiego; 931,s.14.

802. ZAWODZKI Jerzy: Rożnów – symbol gospodarki wodnej; 138,s.14.

803. -.: Żegluga na rzece Warcie; 128,s.13.

804. -.: Żegluga Polska. Spółka Akcyjna w Krakowie; 730,s.22.

805. -.: Żegluga Rzeczna Zjednoczone Warszawskie Towarzystwo Transportu i Żeglugi; 926,s.19.

806. ŻUŁAWSKI J.S.: Zagadnienia wodne na Górnym Śląsku; 128,s.13-15.

4. Polska – Marynarka Wojenna

807. B.: Zadania floty wojennej w czasie wojny; 837,s.4.

808. BOREYKO Józef: Flotylla rzeczna; 126,s.10.

809. BOREYKO Józef: Jak powstała Marynarka Wojenna w odrodzonej Ojczyźnie; 227,s.17.

810. BOREYKO Józef: Zadania naszej marynarki; 726,s.3-4.

811. BOREYKO Józef: Zarys historyczny rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej w ósmą rocznicę odzyskania dostępu do morza; 228,s.11.

812. -.: Budownictwo Marynarki Wojennej; 1127,s.11.

813. -.: Budujemy łódź podwodną; 236,s.5.

814. -.: 10 lutego; 239,s.[1].

815 -.: Echa uroczystości w Caen. Mowa p. Cheron, b. Ministra senatora departamentu Calvados, w czasie poświęcenia kontrtorpedowca „Wicher”; 1227,s.11.

816. FRANKOWSKI S.: W dniu 12 rocznicy objęcia Wybrzeża; 332,s.3.

817. GINSBERT Juljan: Analogje i przeciwieństwa; 1130,s.11.

818. GINSBERT J.: Bandera francuska w Gdyni; 831,s.8.

819. GINSBERT J.: Czy stać nas na flotę wojenną; 534,s.4.

820. GINSBERT J.: Małe wybrzeże – wielka marynarka; 736,s.17.

821. GINSBERT J.: Możemy i musimy; 535,s.5.

822. GINSBERT Juljan: O potrzebie Marynarki Wojennej; 828,s.11.

823. GINSBERT J.: O R P „Grom”; 137,s.10.

824. GINSBERT Juljan: Powitalne salwy; 938, s. 7.

825. GINSBERT Juljan: Trzynaście strzałów; 138,s.12.

826. GINSBERT Juljan: W czternastym roku; 333,s.9.

827. GINSBERT J.: Wodowanie ORP „Gryf"; 137,s.10.

828. H. T.: Wizyta angielskich kontrtorpedowców na wodach polskich; 7-832,s.10.

829. J. D.: Obrona Polski; 736,s.3.

830. J. G.: Czternaście miljonów; 1232,s.2.

831. J. G.: Danina na flotę wojenną, jako podstawa jej rozbudowy; 531,s.4.

832. J. G.: Marynarka wojenna w gospodarce narodowej; 1138,s.22.

833. J. G.: O. R. P. „Błyskawica”; 1136,s.15.

834. J. G.: Okręt Rzeczypospolitej Polskiej „Gryf”; 438,s.28.

835. JANCZEWSKI M.: Polskie ścigacze na Bałtyku; 238,s.14.

836. K. T.: Obiad na dnie Bałtyku; 1238,s.14.

837. KAPITAN NEMO: Czy ostatnia łódź podwodna?; 532,s.2.

838. KAPITAN NEMO: Polska Marynarka Wojenna; 2-330,s.23.

839. KORYTOWSKI Karol: Nasz dorobek; 1235,s.2.

840. KORYTOWSKI Karol: O sile zbrojnej na morzu; 736,s.7.

841. KORYTOWSKI Karol: O szkoleniu przyszłych oficerów Marynarki Wojennej. Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu; 430,s.7.

842. KORYTOWSKI Karol: Polska Marynarka Wojenna; 235,s.[4].

843. KOSIANOWSKI W.: Armja morska jako gwarantka bezpieczeństwa Polski; 830,s.11; 730,s.13; 830,s.11; 930,s.8.

844. KOSIANOWSKI Wład.: Polskie okręty wojenne w Gdańsku; 932,s.18.

845. KOSIANOWSKI W.: W służbie ojczyzny; 8-933,s.14.

846. KOŻUCHOWSKI Józef: O siłę Rzeczypospolitej na Bałtyku; 634,s.11.

847. -.: Kronika Marynarki Wojennej; 730,s.19.

848. KUCZKOWSKI Ignacy: Odświeżanie powietrza na łodziach podwodnych; 428,s.17.

849. KUCZKOWSKI Ignacy: Zadania i życie załogi maszynowej na okrętach wojennych Marynarki Polskiej; 128,s.17.

850. KWAŚNIEWSKI Stanisław: O obowiązkowe świadczenie; 738,s.3.

851. LESZCZYC Władysław: Sprawa Marynarki Wojennej w parlamencie; 337,s.7.

852. LEWANDOWSKI J.: O. R. P. „Orzeł”; 238,s.3.

853. M. W.: Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej; 238,s.29.

854. MORA K.: Więcej ofensywy; 737,s.5.

855. N.: Echa pobytu eskadry francuskiej w Gdyni; 1126,s.4.

856. -.: Na O. R. P. „Iskra”; 638,s.16.

857. -.: [Na Święto M. W.]; 238,s.[1].

858. -.: O rozbudowę polskiej Marynarki Wojennej; 431,s.2.

859. -.: O. R. P. „Orzeł” w Gdyni; 339,s.[1].

860. -.: O siłę zbrojną; 436,s.[1].

861. -.: O zawodzie oficera Marynarki Wojennej; 535,s.[6].

862. O. Ż.: Do czynu!; 233,s.7.

863. -.: Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej; 227,s.17-19.

864. ORLICZ-DRESZER Gustaw: 10 II 1936; 336,s.7.

865. -.: Ostatnie odznaczenia w Marynarce Wojennej; 132,s.9.

866. PETELENZ Cz.: Bandera; 224,s.2.

867. PETELENZ Czesław: O.R.P. „Wilja"; 925,s.3.

868. PETELENZ C.: Legenda o admirałach; 3-426,s.6.

869. -: Pierwsza promocja oficerów floty wojennej w Polsce; 1225,s.6.

870. -.: Pierwszy krążownik polski będzie statkiem ćwiczebnym; 826,s.8.

871. -.: Proces oficerów Marynarki Wojennej; 1126,s.5.

872. -.: Promocja w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej; 126,s.5.

873. QUEANT Olivier: Budowa polskich okrętów wojennych we Francji; 4-529,s.13.

874. RYLKE Aleksander: Zasadnicze pojęcie o ustroju łodzi podwodnej; 525, s.5; 625,s.3.

875. SAWICZEWSKI J.: Małe wybrzeże silna flota; 136,s.12.

876. STANKIEWICZ Roman: Wizyta kontrtorpedowców francuskich w Gdyni; 938,s.4.

877. SZWEDOWSKI Stefan: O program morski; 736,s.4.

878. -.: Ś. P. komandor dypl. Eugeniusz Solski; 238,s.37.

879. -.: Ś. P. kmdr ppor. Inż. Heliodor Laskowski; 536,s.37.

880. -.: Ś.P. Wiceadmirał Kazimierz Porębski; 233,s.16.

881. -.: Święto Oficerskiej Szkoły Morskiej Wojskowej w Toruniu; 526,s.9.

882. ŚWIRSKI Jerzy: Flota wojenna asekuracją przed odcięciem od świata. Przemówienie wygłoszone w d. 10 lutego 1933 przez Polskie Radjo; 333,s.3.

883. T. S.: Pierwsza wizyta floty polskiej w Sztokholmie 25 VIII – 29 VIII 1932; 1032,s.8.

884. TAUBE Karol: Boje Flotylli Pińskiej na Prypeci; 1030,s.6.

885. TAUBE Karol: Działalność Flotylli Pińskiej na Dnieprze w r. 1920; 1130,s.13.

886. TAUBE Karol: Magda i jej kompania; 739,s.25.

887. TAUBE Karol: Mat Michnowicz; 639,s.19.

888. TAUBE Karol: Rozwój Marynarki Wojennej; 1138,s.7.

889. TAUBE Karol: Udział Flotylli w obronie Wisły w 1920 r.; 1230,s.11-13.

890. TETZLAFF Henryk: Budujemy „morską armatę”; 1227,s.11.

891. UNRUG. I.: O żaglowy okręt szkolny dla Marynarki Wojennej; 625,s.2.

892. UZIEMBŁO A.: Duch i bezpieczeństwo; 527,s.9.

893. W.: Fundacja łodzi podwodnej im. Marszałka Piłsudskiego; 627,s.14.

894. -.: W morze!...; 527,s.9.

895. W. W.: Nasza Marynarka Wojenna podczas zimy; 3-427,s.20.

896. WARDASÓWNA Maria: W Pucku u lotników; 534,s.8.

897. -.: Warunki przyjęcia do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w 1927 r.; 3-427,s.21.

898. -.: Wieś buduje ścigacze; 538,s.35.

899. -.: Wieści ze stoczni w Caen. Co słychać z polskimi torpedowcami i łodziami podwodnymi;

900. -.: Wizyta angielskiej łodzi podwodnej w Gdyni; 727,s.14.

901. WOLSKI Władysław: Anglicy o naszej Marynarce Wojennej; 1026,s.21.

902. WOLSKI Władysław: Pierwszy nit; 3-427,s.17.

903. X.: Tam, gdzie buduje się kontrtorpedowce polskie; 527,s.15.

904. X.: Wieści ze stoczni w Caen. Co słychać z polskimi torpedowcami i łodziami podwodnymi; 727,s.15.

905. -.: Z życia naszej Marynarki Wojennej; 8-927,s.19; 1027,s.24.

906. ŻUKOWSKI Olgierd: Na Święto Marynarki Wojennej; 238,s.7.

 

5. Polska – Kultura Morska.
5.1. Poezja

907. A. Z.: Orłom Oceanu; 7-829,s.2.

908. BIRKENMAJER Józef: (Na okręcie wiatr usiadł); 425,s.[1].

909. BIRKENMAJER Józef (słowa): Pieśń polskiej floty; 1232,s.3.

910. BIRKENMAJER Józef: Przystań nocą; 1026,s.11.

911. BOGUSŁAWSKI Antoni: Ballada o orlich skrzydłach; 237,s.27.

912. CZECH Zbigniew: Kurs na Miecz Orjona; 1034,s.13.

913. DĄBROWSKA Zofja: Posejdon; 3-426,s.10.

914. GORDZIAŁKOWSKA Zofja: Meduza; 725,s.5.

915. GURANOWSKI Mieczysław: Morze, cudowne morze; 129,s.16.

916. HEINE H.: Powitanie morza. Tłumaczył Józef Birkenmajer; 730,s.4.

917. KĄCZKOWSKI Czesław: Nurek; 1231,s.15.

918. KONOPNICKA Marja: Burza na morzu; 1025,s.7.

919. KRAJEWSKI Radosław: „Lacki bóg morza” (Strzępy dumy o Bałtyku);528,s.14.

920. KRAJEWSKI Radosław: Morze (Kosmogoniczny mit słowiański); 626,s.9.

921. KRAJEWSKI Radosław: O rozbudowę Gdyni (z poematu „Piotr Wielki”); 225,s.7.

922. LANGE Antoni: Latający Holender; 825,s.10-11.

923. LEMAŃSKI Jan: Tercyny; 1225,s.2.

924. LIGOCKI Edward: Nad obcem morzem; 925,s.7.

925. NOWOCIEŃ Henryka: Morze ciche; 628,s.12.

926. OTTOWA Stefanja: Morze; 630,s.5.

927. RADECKI Stanisław: Burza. Odpoczynek palacza. Latarnia morska. Port; 627,s.9.

928. RIMBAUD Jan Artur: Statek pijany; tłum.Zenon Przesmycki (Miriam); 425,s.6.

929. RYCHLIŃSKI J.B.: O szlaku Batorowy!; 226,s.5.

930. RYCHLIŃSKI J.B.: Wyprawa Starży; 1134,s.15.

931. SĘDZICKI Franciszek: Fragment z poezji kaszubskiej; 1225,s.2.

932 SMOLARSKI Mieczysław: Argonauci; 525,s.12.

933. ŚLASKA Zofja: Hel; 525,s.6.

934. TURZAŃSKI Władysław: Pamięci łodzi podwodnej „Prometeusz”; 1132,s.3.

935. ZARUSKI Marjusz: Gadułki wilka morskiego; 328,s.13; 1228,s.18.

936. ZARUSKI Marjusz: Na bom-bram-rei (Z cyklu „Sonety morskie”); 425,s.7.

937. ZARUSKI Marjusz: Pustelnik z Matapanu.Z cyklu Morze”; 224,s.6.

938. ZBIERZCHOWSKI Henryk: Wiem, że już dawno jesteś na mym śladzie; 936,s.27.

939. ZNATOWICZ Edmund: Nasze morze; 1025,s.7.

5.2. Proza

940. ANDRZEJOWSKI Zdzisław: Port (rozdział powieści o przyszłej Gdyni); 1228,s.19.

941. [d’ANUNZIO Gabryel]: Il cerusico del more (Chirurg morza); 527,s.10-20.

942. BRZESKA Wanda: Cud św. Katarzyny; 1135,s.33.

943. BRZESKA Wanda: Kamrat; 436,s.24.

944. BRZESKA Wanda: Lisia dola; 836,s.29.

945. BRZESKA Wanda: Martwa fala; 1236,s.28.

946. BRZESKA Wanda: Swanta Barbara; 737,s.26.

947. BURSZTYN Bogusław: Ludzie stamtąd; 638, s.24.

948. (Joseph CONRAD) KORZENIOWSKI: Dusza przeciwnika; Tłom. St. Olgierd 1025,s.3.

949. CWALINA Leonard: Bunt na „Orisie”; 637,s.24.

950. CWALINA Leonard: Pasierb morza; 837,s.26.

951. CWALINA Leonard: Spotkanie; 1237,s.26.

952. CWALINA Leonard: Wigilia; 137,s.24.

953. CWALINA Leonard: Załoga; 537,s.31.

954. CZEKALSKI Eustachy: Straż nad polskim morzem. Nowela; 1225,s.[1]-2.

955. CZEKALSKI Eustachy: Zaloty na Spido; 925,s.7.

956. DĘBICKI T.: Propaganda (Humoreska); 730,s.8.

957. DRACHMAN Holger: Naokoło przylądka Horn. (Opowieść marynarza). Przełożyła z oryginału duńskiego Zofja Gulińska; 10-1131,s.25.

958. DRACHMAN Holger: Niema opowieść o rozbiciu się okrętu. Nowela z duńskiego. Tłum. Z. Gulińska; 930,s.7.

959. EILHARD Erik Paul: Ubben Ubbena. Opowieść znad Morza Północnego. Przełożył Jan Kośnierz; 1231,s.15.

960. GINSBERT Juljan M.: Za króla Zygmunta (Nowela odznaczona na konkursie Ligi M. R.); 726,s.8.

961. D’HALMAR Augusto: Ostatnia podróż (Przełożył z hiszpańskiego Franciszek Baturewicz); 828,s.18.

962. IBANEZ Vincente Blasco: Burza. (Urywek z powieści „Kwiat majowy”, która się niebawem ukarze w polskim przekładzie); 728,s.10.

963. JAROSŁAWSKI Mieczysław: Mgła (Nowela); 920,s.15.

964. JAROSŁAWSKI Mieczysław: Noc na redzie (Nowela); 7-829,s.6.

965. JASIŃSKI Zbigniew: O. R. P. „Bolesław Śmiały”; 736,s.26.

966. KARCZEWSKA Wanda: Żegluga w wieczór błękitny; 938,s.25.

967. KULLESCHITZ Fryderyk: Narodziny armatora; 636,s.24.

968. KUNCEWICZOWA Marja: Polska na Fiszmarku (Nowela odznaczona II-gą nagrodą na konkursie Ligi M R.); 3-426,s.11.

969. LEPECKA Marja: Na Helu; 1129,s.18.

970. LONDON J.: Wyprawa na „piratów” ostrygowych; tłum. J.B. Rychliński; 325,s.10.

971. MAKARCZYK Janusz: Feluś przemytnik opium; 334,s.13.

972. MEISSNER Tadeusz: Ostatnia butelka (Nowela); 828,s.15.

973. MIESZKOWSKI Stanisław: Z pamiętnika starszego oficera. Epizod z przyszłej wojny (Nowela odznaczona trzecią nagrodą na konkursie L. M. R.); 526,s.7.

974. POKER Jim: Oczy Malajki. Nowela; 928,s.31.

975. POKER Jim: Pod Jutlandem (Nowela); 1229,s.12.

976. PRZYBYSZEWSKI Stanisław: Fragment z poematu; 126,s.4.

977. PRZYBYSZEWSKI Stanisław: Morze; 136,s.8.

978. RAINE Norman Reilly: Stary marynarz. Tłumaczył L. Cwalina; 734,s.29.

979. ROGOWSKI Jan: Zapomniany żeglarz Polski. Opowiadanie historyczne; 1225, s.3.

980. RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan: Brodway w Nocy. Nowela; Nr.1225,s.3.

981. RYCHLIŃSKI J.B.: Śnię snem Wikinga; 825,s.11.

982. S. A. M.: „Drucik” ze ścigacza; 538,s.28.

983. SALIŃSKI Stanisław Marja: O Locmanie niemrawym Jakóbie Cleydijk (Nowela odznaczona I-ą nagrodą na konkursie L. M. R.); 3-426,s.10.

984. ST. M.: Od latarni do latarni; 138,s.22.

985. STANIUKOWICZ K. M.: Dzień grozy (przekład z rosyjskiego M. O.); 1127,s.14; 1227,s.19; 128,s.20; 228,s.15.

986. STANIUKOWICZ K. M.: Jajła (Przekład z rosyjskiego M. O.); 627,s.18; 727,s.19.

987. STANIUKOWICZ K.M.: Odlot (Tłumaczył z rosyjskiego M. O.); 1028,s.15-17.

988. STANIUKOWICZ K. M.: W noc Wigilijną. Nowela (Wolny przekład z rosyjskiego); 1230,s.6.

989. STĘPOWSKI Janusz: Niewidzialne płomienie; 1035,s.26.

990. STĘPOWSKI Janusz: Uliczkowa kolęda; 136,s.26.

991. SUKERTOWA Emilja: Legenda mazurska; 726,s.10.

992. SZCZYGIELSKI Tadeusz: Morowiec. (Nowela); 6-731,s.9.

993. SZCZYGIELSKI T.: Na śmierć lub życie...Opowieść marynarza; 228,s.19.

994. SZCZYGIELSKI Tadeusz: Przygoda „Admirała”. Opowiadanie bulwarowe; 129,s.19.

995. SZCZYGIELSKI Tadeusz: Wigilja na morzu; 1228,s.16.

996. SZCZYGIELSKI Tadeusz: Woń morza (gawęda marynarska); 9-1029,s.6.

997. TRAWIŃSKI Józef: Na Bałtyku (Nowela odznaczona na konkursie L. M. R.); 1026,s.8.

998. W. J.: Krzywda Jana Chmary; 1038,s.26.

999. WETJEN Robert Richard: Statek widmo. Z ang. przytłum. L. Cwalina; 134,s.13, 234,s.18.

1000. ZNANIECKI Juljusz: Bualango; 139,s.28.

1001. ZNANIECKI Juljusz: Doktór Brzoza; 438,s.27.

1002. ZNANIECKI Juljusz: Ładunek. Nowela; 639,s.32.

1003. ZNANIECKI Juljusz: Promień; 738,s.2.

1004. ZNANIECKI Juljusz: Wielki dzień Otręby; 338,s.28.

1005. ŻEROMSKI Stefan: Wiestka rybacka z Przymorza; 325,s.2.

5.3. Sztuki plastyczne.

1006. H.T.: Lwów zawsze pierwszy. Wystawa „Polskie morze i Gdańsk w grafice i literaturze XVI-XIX w”; 331,s.3.

1007. JAROSŁAWSKI Mieczysław: Zadania sztuki. Tematy kolonjalne; 328,s.34.

1008. NAŁĘCZ-DOBROWOLSKI M.: Wystawa morska; 439,s.26.

1009. OLD JUDGE: Wystawa Morska w Tow. Zachęty Szt. Pięknych; 430,s.16.

1010. SZCZĘSNY-RUTKOWSKI: Z pośród polskich marynistów: Władysław Ślewiński; 725,s.5.

1011. -.: Śród marynistów polskich i angielskich; 3-426,s.19.

1012. WÓJCIK Wł.: O propagandę sztuki polskiej w Brazylji; 828,s.26.

1013. -.: Z dziejów dawnej floty; 1227,s.16.

1014. -.: Ze sztuki: 224,s.12.

5.4. Ruch wydawniczy.

1015. ANT. RES.: Conrad po Polsku; 828,s.5-6.

1016. CWALINA Leonard: Conrad – wychodźca; 1137,s.27.

1017. DĘBSKI Jan: „Morze i Kolonie”; 139,s.2.

1018. FABRY Władysław: Morze w twórczości muzycznej; 838,s.27.

1019. -.: Gabryel d’Anunzio jako poeta morza; 527,s.18.

1020. HUBERT Witold: Ze wspomnień o „Banderze Polskiej” [czasopismo – poprzednik „Morza”]; 1138,s.13.

1021. J. G.: „Djabeł morski”; 331,s.10.

1022. J. R.: Bohdan Lepecki – wschodnie Peru, czyli Montanja; 1129,s.26.

1023. JASIŃSKI Zbigniew: Morze w literaturze pięknej; 737s.24.

1024. JASIŃSKI Zbigniew: Propagandyzm w marynistyce; 338,s.26.

1025. JESIONOWSKI Alfred: Gdynia w pieśni; 1137,s.30.

1026. JESIONOWSKI Alfred: Gdynia w powieści; 1237,s.21.

1027. KASSERN Tadeusz: „Śpiewnik morski”; 236,s.28.

1028. KRAJEWSKI Radosław: Ś. P. Stefan Żeromski pieśniarz morza; 126,s.3.

1029. -. Książki i czasopisma nadesłane; 630,s.17.

1030. ŁYP Fr.: Powieść z życia w Kongo Belgijskiem; 8-933,s.43.

1031. -.: Marszałek Piłsudski w ilustracji fotograficznej; 239,s.29.

1032. -.: Nowości Wydawnicze: 1125,s.7; 1225,s.11-12.

1033. -.: Rozstrzygnięcie konkursu na nowelę morską; 3-426,s.16.

1034. RUTKOWSKI Br.: Piosenki o morzu; 339,s.38.

1035. -.: Stanisław Przybyszewski o Gdańsku, Pomorzu i Śląsku; 733,s.8.

1036. STĘPOWSKI Janusz: Dwie książki na czasie.[Józef Kisielewski, Ziemia gromadzi prochy; Melchior Wańkowicz, Sztafeta]; 639,s.28.

1037. STĘPOWSKI J.: Prawda i legenda o Żeromskim na Wybrzeżu; 937,s.24.

1038. T.E.: Francuska powieść o łodzi podwodnej; 627,s.17.

1039. UZIEMBŁO A.: Wielka dyskusja; 1228,s.18.

1040. -. Z działalności Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 1225,bn.

1041. -.: Z literatury: 525,s.11; 1025,s.12.

1042. -.: Z Wydawnictw: 126,s.13; 626,s.12; 726,s.10; 1026,s.[16]; 1126,s.7; 1226,s.14; 127,s.26.

1043. -.: Z wydawnictw i prasy: 226,s.14.

1044-. Z Prasy: 224,s.6; 126,s.15; 826,s.11.

1045. ZAHORA F.: Nowe książki o morzu; 638,s.22.

1046. ZAHORA F.: „Rocznik Morski i Kolonialny”; 938,s.23.

1047. ZAWODZIŃSKI K. W.: Sławna podróż naokoło świata po polsku; 730,s.11.

1048. ZNANIECKI Juljusz: Urzekający mit; 937,s.28.

1049. ZNANIECKI Juljusz: Żywioł i słowo; 838,s.25.

1050. ŻEROMSKI Stefan: (Joseph Conrad) Korzeniowski; 1025,s.2-3.

5.5. Relacje z podróży.

1051. A. G.: Z pobytu okrętu szkolnego „Lwów” w Sztokholmie, Tallinie, Helsingforsie i Rydze; 1026,s.6.

1052. A. V.: Marynarze z Poznania; 328,s.14.

1053. ABRAMOWSKI: Na Biskaju...(Z podróży na „Iskrze”, okręcie szkolnym Marynarki Wojennej do Afryki); 2-329,s.50.

1054. ABRAMOWSKI W.: Z Havru do Gdyni; 630,s.4.

1055. ALEKSANDROWICZ Antoni: Z dziennika okrętowego „Witezia” w drodze do Szwecji i Danji; 1025,s.10.

1056. B. D.: Nad oazą Giarakub ciągnie Sirocco; 1238,s.10.

1057. -.: Bałtyk – Morze Czarne; 8-935,s.24.

1058. BERNADZIKIEWICZ Tadeusz: Góry schodzące nad morze (Wrażenia z wyprawy w góry Korsyki); 1238,s.20.

1059. BOBIŃSKA Halina: Na „Niemnie” wzdłuż północnego Wybrzeża Afryki; 129,s.12.

1060. BOBIŃSKA Halina: W djabelskim kotle; 4-529,s.11.

1061. BORKOWSKI J.; Sześć tygodni w lodach Bałtyku; 4-529,s.6-11.

1062. BRAMIŃSKI: Wyciąg Z raportów kapitana S.S. „Katowice”; 228,s.17.

1063. BRZESKA Wanda: Kanada: smutek w żalu; 534,s.17.

1064. BUBLEWSKI W.: Kajakiem z Polski do Indyj; 136,s.25.

1065. BYCZYŃSKI Edmund: „Warszawą” do Londynu; 730,s.10.

1066. CWALINA Leonard: „Ślepy” pasażer; 1234,s.15.

1067. CYBULSKA Hanna: „Gdynią” po Bałtyku; 930,s.4-6.

1068. CZERW Edward: Macao. (Od specjalnego korespondenta „Morza”); 1038,s.22.

1069. DELINIJKAJTIS Janusz: Na pokładzie „Gdyni” do Kopenhagi (z wycieczki po Bałtyku); 1127,s.15.

1070. DĘBICKI Zdzisław: Szwecja; 2-329,s.24.

1071. DMOCHOWSKI Stanisław E.: Od Bałtyku do Afryki; 128,s.21-33.

1072. DMOCHOWSKI Stanisław: Podróż do Nantes; 1228,s.20.

1073. DOMANIEWSKI Bogusław: Od Kalabryjskich wybrzeży do Libii; 1038,s.18.

1074. -.: Doroczna podróż statku szkolnego „Dar Pomorza”; 6-731,s.8-9.

1075. DYCZAKOWSKI Stanisław: Pierwsza podróż statku „Niemen”; 628,s.12.

1076. DYCZAKOWSKI St.: Z Gdyni do Afryki na „Niemnie”; 1128,s.11.

1077. FISZER: Łodzią żaglową z Danji do Polski; 725,s.10.

1078. FISZER Jan: Podróż „Juranda” do Sztokholmu; 930,s.14.

1079. FRANKOWSKI St.: Podróż księcia de Conti do Polski; 227,s.9; 3-427,s.9.

1080. FREYD Aleksander: Dwa dni wśród trędowatych nad Amazonką; 1128,s.28.

1081. GADKOWSKI Jan: Z Kongo do Europy. Podróż wzdłuż francuskiego wybrzeża Afryki; 131,s.26; 231,s.22.

1082. GŁUCHOWSKI K.: Chłop Zdobywca (z wędrówek po Paranie); 428,s.28.

1083. GŁUCHOWSKI Kazimierz: W górach nadziei; 628,s.24.

1084. GÓRSKI Konrad: Fiordy Norwegii (Fragment z wycieczki ms „Batorym); 538,s.20.

1085. GRABOWSKI Z.: Z podróży „Witezia” do Szwecji, Danji i Niemiec (Yacht Klub Polski); 826,s.9.

1086. H. T.: Jak „Lwów” spowodował alarm sił zbrojnych Finlandji; 9-1029,s.8.

1087. H. T.: Powrót „Daru Pomorza” do kraju; 532,s.5.

1088. H. T.: Wigilja na „Darze Pomorza”; 232,s.8-9.

1089. He.: Z Poznania na Bałtyk; 227,s.10; 3-427,s.14.

1090. H – SKI. J.: Obława na Biegun; 1032,s.6.

1091. HORDLICZKA J. K.: Na dalekiej północy Kanady; 133,s.21.

1092. HORDLICZKA J.K.: Na drugą półkulę; 131,s.9-11; 231,s.6-8.

1093. J. G.: Podróż „Wilji”; 1132,s.3-4.

1094. JACYNA Michał (Ali): Wyspa Gotland. Visby – miasto i runi róż; 830,s.6.

1095. JACYNA Michał (Ali): Uppsala – miasto Linneusza (Z wycieczki do Szwecji); 1130,s.9.

1096. JANIKOWSKI Leopold: Wspomnienia z ekspedycji Szolca-Rogozińskiego do Kamerunu w r. 1882. Zajęcie Kamerunu przez Niemców; 331,s.25.

1097. JANIKOWSKI Leopold: Wspomnienia z podróży afrykańskich w latach 1882-1886; 133,s.28; 233,s.26; 333,s.26; 436,s.27; 533,s.31; 8-933,s.45; 1133,s.28; 1233,s.7; 134,s.30; 434,s.29.

1098. JAWOR: Villa Velha; 632,s.25.

1099. K. F.: Tajemnica podejrzanego pasażera; 7-829,s.11.

1100. KARCZEWSKA Wanda: W pogoni za słońcem; 1238,s.24.

1101. KMAUFF St.: Na polskim samolocie dookoła Afryki; 132,s.31.

1102. KOMOCKI w.: Na „Warsie” do Afryki; 8-927,s.4.

1103. KOMOCKI W.: Tydzień na Bliskim Wschodzie; 1228,s.5.

1104. KOS W.: Do Egiptu!; 532,s.5.

1105. KOSIANOWSKI w.: Na „Roburze V” do Szwecji; 1232,s.7.

1106. KOSKO St.: „Dar Pomorza” w Japonji; 1035,s.18.

1107. KOSKO St.: Jokohama; 935,s.28.

1108. KOSKO S.: Kopenhaga – Santa Cruz; 1234,s.7.

1109. KOSKO S.: Na Jawie; 136,s.24.

1110. KOSKO St.: San Domingo – Balboa; 435,s.16.

1111. KOSKO St.: Teneryfa – Martynika; 335,s.16.

1112. KOSKO S.: W drodze do domu; 236,s.26.

1113. KOSKO St.: W portach Azji; 1235,s.23.

1114. KOSKO S.: Yachtem „Witeź” do Łotwy i Szwecji 9 VII – 25 VII 1927; 8-927,s.11.

1115. KOSKO S.: Z „Darem Pomorza”; 1134,s.6.

1116. KOSKO S.: Z podróży „Daru Pomorza”; 735,s.28.

1117. KOŻAN Janusz: Na „Zawiszy Czarnym”; 1037,s.17.

1118. KUŹMIŃSKI B.: Pięć dni na pokładzie polskiego statku naukowego „Ewa”; 1231,s.11.

1119. L.: Na Zaolziu; 1238,s.18.

1120. LEPECKI M.B.: Madera, szczątek Atlantydy; 531,s.28.

1121. LEPECKI Bohdan: Na parańskim Pomorzu; 1131,s.27.

1122. LEPECKI Bohdan Teofil: Na podzwrotnikowej plantacji Yerba. Wrażenia z podróży po Argentynie; 434,s.23.

1123. LEPECKI Bohdan Teofil: W krainie pinjorow; 432,s.23; 532,s.23.

1124. LEPECKI M.B.: Stolica Madagaskaru; 1237,s.15.

1125. LEPECKI M.B.: Wzdłuż brzegów Patagonji; 10-1131,s.34-39.

1126. LESZCZYŃSKI Michał: Daleki Wschód; 630,s.6.

1127. LESZCZYŃSKI Michał: „Lwowem” dookoła Europy; 928,s.8.

1128. LESZCZYŃSKI Michał: Powrót „Lwowa” z Morza Czarnego do Gdyni; 129,s.8.

1129. LESZCZYŃSKI M.: U wrót świata; 629,s.9.

1130. -.: Letnia podróż „Daru Pomorza”; 7-832,s.19.

1131. ŁĘGOWSKI St.: Wyspa Havr zimą; 130,s.11.

1132. ŁOKUCIEJEWSKI Z.: W 4 dni z Ameryki Północnej do Europy; 528,s.10.

1133. ŁYP Fr.: Niezwykłe korespondencje z Angoli; 1230,s.25.

1134. ŁYP Fr.: Wyprawa do Angoli (Wrażenia i spostrzeżenia); 2-329,s.67; 4-529,s.34; 629,s.23; 7-829,s.21; 910,s.24; 1229,s.20.

1135. MACIEJEWICZ Konstanty: Przez Cape Horn; 737,s.18.

1136. MEISSNER Tadeusz: Pierwsza przygoda statku szkolnego „Pomorze”; 130,s.7.

1137. MEISSNER Tadeusz: Pierwsza tegoroczna podróż szkolna „Daru Pomorza; 931,s.11; 931,s.10; 10-1131,s.17.

1138. MIAZGOWSKI Bronisław: Przymierze serc i ducha; 739,s.7.

1139. -.: Na jachcie „Poleszuk”; 139,s.23.

1140. NASIUS Mieczysław: Z Wołynia przez Polesie; 135,s.16.

1141. NIEWIADOMSKI R.: Ciężki powrót; 1134,s.13.

1142. NIEWIADOMSKI R.: Z wiatrem w zawody; 135,s.18.

1143. NEUMANNA Władysław: „Dar Pomorza” na wodach parańskich; 434,s.5.

1144. -.: Od Wysp Kanaryjskich do Oceanu Spokojnego; 235,s.17.

1145. ODYNIEC Stanisław: Ku czci bohaterów „Princessa Majaldy”; 528,s.17.

1146. ODYNIEC Stanisław: Na pełnym Oceanie; 328,s.20.

1147. ODYNIEC Stanisław: Przez Ocean ku południowej półkuli „Fides Baptismi Aequatorialis”; 428,s.14.

1148. OSTROWSKI Wiktor: Polska wyprawa w Andy; 8-934,s.12.

1149. PAWŁOWICZ Bohdan: Gdy przekwitną pomarańcze; 235,s.25.

1150. PAWŁOWICZ Bohdan: Nieprawda! Z powodu książki pana Jerzego Szareckiego p. t. „Na pokładzie „Lwowa”; 1129,s.10-11.

1151. PAWŁOWSKI Tomasz: Wycieczka do Grunwaldu; 1134,s.26.

1152. -.: Pierwsza podróż statku „Śląsk”; 332,s.16.

1153. PIOTROWSKI Wacław Wieńcz.: Pod polską banderą na morzach Dalekiego Wschodu; 328,s.18.

1154. -.: Po zwycięskim locie polskim dookoła Afryki; 6-731,s.20.

1155. PODOSKI St.: Wrażenia z podróży do Liberji; 1037,s.24.

1156. POKER Jim: Cezambre – zamarła twierdza; 1138,s.30.

1157. -.: Polski raid lotniczy dookoła Afryki; 431,s.14.

1158. -.: Polski raid lotniczy nad Morzem Śródziemnem i dookoła Afryki; 231,s.4.

1159. -.: Powrót Marszałka Piłsudskiego do polski na kontrtorpedowcu „Wicher”; 431,s.3.

1160. PROSZYŃSKI K.: Migawki z Dakaru; 232,s.25.

1161. PROSZYŃSKI Konrad: Z dzienniczka „Vegi”; 228,s.23; 328,s.23.

1162. PROSZYŃSKI. K.: Z puszczy Kamerunu; 432,s.26.

1163. PROSZYŃSKI Konrad: Z Warszawy na Gopło; 1228,s.3.

1164. PRZYJEMSKI Stanisław: „Monstro”; 636,s.26.

1165. RAWICZ Jerzy: „Polonją” do Nordkapu; 10-1131,s.9.

1166. ROŚCISZEWSKI J.: Wędrówki po naszem Wybrzeżu przed wojną; 730,s.2.

1167. RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan: Przez Atlantyk; 925,s.10.

1168. S. K.: „Dar Pomorza” w Sztokholmie; 838,s.20.

1169. S. K.: „Dar Pomorza” żegluje do Gdyni; 332,s.15.

1170. S. K.: Historja pewnego kwadransa po ósmej; 129,s.15-16.

1171. SALIŃSKI Władysław: Z wycieczki Ligi M. i R. do Francji, Włoch i Afryki; 925,s.11.

1172. STAMRAŁA J.: W lodach Zatoki Fińskiej; 431,s.11.

1173. STECKI Tadeusz: Czterdzieści dni na rafach; 225, s.6.

1174. STECKI Tadeusz: Ojciec Płaton. Ze wspomnień starego marynarza; 831,s.12.

1175. STECKI T.: Pod żaglami przez oceany; 528,s.18.

1176. STECKI Tadeusz: Tajfun; 125,s.5.

1177. STECKI Tadeusz: Z dziennika marynarza; 1226,s.8; 127,s.7; 227,s.14; 3-427,s.12; 627,s.10; 727,s.10; 8-927,s.24; 1027,s.23; 228,s.14; 1027,s.9.

1178. STECKI Tadeusz: Z pielgrzymką muzułmańską do Dżeddy; 525,s.7.

1179. STECKI Tadeusz: Ze wspomnień starego kapitana. Z chorymi żołnierzami tureckimi z Morza Czerwonego do Konstantynopola; 331,s.9.

1180. STEFANOWSKI F.: „Niemen” na równiku; 531,s.11.

1181. SUSKI Władysław: Naokoło Cape Horn’u.(Z pamiętnika kapitana); 626,s.9.

1182. SZAWERNOWSKI Wł.: Dzień na faktorii; 438,s.18.

1183. SZCZEPAŃSKI J. A.: Na „Kościuszce” z polską wyprawą w Andy; 137,s.22.

1184. SZYMOŃSKI Zdzisław: Lądem, morzem i rzekami (wrażenia z podróży do Peru); 630,s.20; 730,s.28; 930,s.24; 1030,s.26.

1185. ŚWIDERSKI St.: W stronę jaskrawej Północy; 1238,s.12.

1186. ŚWIDERSKI St.: Wspomnienia i spotkania morskie (Od specjalnego korespondenta); 439,s.14.

1187. ŚWIECHOWSKI Jerzy: „Dal” w Ameryce; 135,s.3.

1188. T.: Cztery dni na pokładzie „Pułaskiego”; 730,s.5.

1189. TETZLAFF Henryk: 12 godzin na pokładzie „Gdańska”; 727,s.8.

1190. TETZLAF Henryk: Najmilsza włóczęga; 928,s.11.

1191. TETZLAFF Henryk: Pierwsza książka polska o Angoli; 1229,s.25.

1192. TETZLAFF Henryk: Pierwsza podróż do Ameryki; 1135,s.26.

1193. TETZLAFF Henryk: Trzy dni na Bałtyku; 7-829,s.4-6.

1194. TONNY: Kajakami z polski na Morze Czarne; 6-731,s.14-16.

1195. TYSZEL Z. J.: Na pokładzie „Katowic” z Gdańska do Stockholmu; 528,s.14.

1196. W. P.: Wyprawa podbiegunowa kom. Mc Millana; 826,s.6-8; 1026,s.11.

1197. WALENTYNOWICZ M.: Afryka mówi; 438,s.11.

1198. WAŃKOWICZ Melchior: Człowiek za burtą; Przejście jachtem „Admirał” w rejsie Gdynia – Sztokholm według opowiadania p. Z. M.; 1237,s.17.

1199. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: Do Gdyni, nad morze! Wrażenia z wycieczki popularnej, urządzonej przez Oddział Związku Pionierów Kolonialnych L. M. i K.; 1033,s.18.

1200. -.: Wisłą do morza i morzem na Hel; 1030,s.10.

1201. WITKOWSKI Jan B.: Jachtem „Dal” z Gdyni na Bermudy; 1233,s.4.

1202. WODNIAK: Do Afryki Zachodniej; 235,s.16.

1203. WODNIAK: „Elemka” na Bałtyku; 635,s.43.

1204. WODNIAK: Gdynia – Aleksandria; 8-935, s.26.

1205. WODNIAK: Na czarnym lądzie; 435,s.8.

1206. WODNIAK: „Poznań” na Złotym Wybrzeżu; 535,s.14.

1207. WODNIAK: „Poznań” w portach Afryki Zachodniej; 735,s.23.

1208. WODNIAK: Wyprawa do Afryki Zachodniej; 335,s.14; 8-935,s.30.

1209. WOŹNICKI Józef: Z morskich podróży Marszałka J. Piłsusdskiego; 8-935,s.20.

1210. -.: Z pamiętnika angielskiego emigranta. Tłum z ang. T. Stecki; 328,s.21; 628,s.13; 728,s.11; 828,s.14.

1211. Z. T.: Dzieje jednej wycieczki; 1030,s.12.

1212. ZAREMBA Jerzy: Z wędrówki po Wybrzeżu; 1234,s.12; 135,s.22.

1213. ZARUSKI M.: Z wędrówek „Witezia"; 129,s.20.

1214. ZAWADZKI Antoni: O krok od śmierci. Wspomnienie pasażera ss „Arabic” zatopionego przez niemiecką łódź podwodną dnia 9 sierpnia 1915 r.; 232,s.13.

1215. ZIEMIĘCKI Andrzej: Książka na czasie [Antoni Dębczyński, Dwa lata w Kongo]; 129,s.28.

1216. ŻEROMSKI Stefan: Port w Gdyni. Fragment z „Wiatru od morza” [...]; 235,s.3.

1217. ŻUKOWSKI Olgierd: Czwarta szkolna podróż „Iskry”; 132,s.10.

1218. ŻUKOWSKI Olgierd: Z podróży „Iskry”; 1230,s.2.

6. Polska zagadnienia różne.

1219. B. S.: Gdynia a Pomorze; 437,s.6.

1220. BERNADZIKIEWICZ Stefan: Polska wyprawa polarna na Spitsbergen; 1134s.2.

1221. BOROWIK Józef: Naukowa obrona Pomorza a Instytut Bałtycki; 430,s.5.

1222. CHRZANOWSKI Bernard: Poznaj Kaszubów; 634,s.7.

1223. CHUDZIŃSKI Bernard: O przyszłość kulturalną Gdyni; 734,s.19.

1224. CZERWIŃSKI Seweryn: Gdynia to nasza chluba i duma. Przemów., wygłoszone w dn. 10 lutego przez „Polskie Radjo”; 333,s.4.

1225. -.: Dążenia kolonjalne; 1235,s.[1].

1226. DEMEL K.: Fauna i flora Bałtyku; 3-426,s.16.

1227. DĘBNICKI Zdzisław: Anglja a Polska; 525,s.2.

1228. DĘBSKI Jan: „Dni Kolonialne”; 438,s.[1].

1229. DĘBSKI Jan: Nasze dążenia kolonjalne; 1036,s.[1].

1230. DĘBSKI Jan: Polski pominąć nie można; 438,s.5.

1231. DĘBSKI Jan: W trzynastą rocznicę; 233,s.2.

1232. -.: Dorównać – wyprzedzić; 735,s.2.

1233. GARNUSZEWSKI A.: Możliwość uproszczenia słownictwa żeglarskiego; 4-529,s.5.

1234. -.: Generał broni Kazimierz Sosnkowski; 1236,s.6.

1235. GRODZIŃSKA Natalia: Bursztyn; 432,s.9.

1236 GRUBBA Jan: Święto ludu kaszubskiego. Przemówienie wygłoszone w d. 10 II 1933 r. przez „Polskie Radjo”; 333,s.6.

1237. -.: Handel przez Gdynię i Gdańsk; 435, s.2.

1238. J. B.: Z obrad Zjazdu Pomorzoznawczego we Lwowie; 639,s.39.

1239. J. D.: 10 lutego; 237,s.[1].

1240. J. D.: Genewskie wystąpienia; 1136,s.2.

1241. J. L.: Polska a Stany Zjednoczone; 1137,s.15.

1242. JACZEWSKI T.: Jan Sztolcman Wspomnienie pośmiertne; 628,s.22.

1243. JACZEWSKI T.: Na piątą rocznicę śmierci Tadeusza Chrostowskiego; 328,s.33.

1244. JACZEWSKI Tadeusz: Polska ekspansja naukowa w dziedzinie badań zoologicznych; 432,s.20.

1245. JEZIORAŃSKI Kazimierz: Musimy otrzymać kolonje; 735,s.10.

1246. JEZIORAŃSKI Kazimierz: Na marginesie wizyty min. Delbos; 138,s.5.

1247. JEZIORAŃSKI Kazimierz: O polskie postulaty kolonjalne; 1135,s.4.

1248. JEZIORAŃSKI K.: Polska a kolonie; 439,s.4.

1249. JEZIORAŃSKI K.: Siła a kolonie; 539,s.7.

1250. K. J.: Rezygnacja czy walka o surowce; 137,s.12.

1251. KARCZEWSKA Wanda: Od Helu do Jastarni; 836,s.23.

1252. KARCZEWSKA Wanda: W cieniu palmowego mirażu; 538,s.16.

1253. -.: Karygodne zaśmiecanie języka polskiego; 231,s.10.

1254. KAWCZYŃSKI Józef: Mieszkańcy Gdyni patrzą z troską i wiarą w przyszłość. Przemówienie wygłoszone w dn. 10 II 1933 r. przez „Polskie Radjo”; 333,s.5.

1255. KINCLER Józef: Wystawa polska na Targach Lewantyńskich 1934; 734,s.35.

1256. -.: Kolonje; 336,s.[1].

1257. KOSIANOWSKI Władysław: Czternaście lat!; 234,s.4.

1258. KOŻUCHOWSKI Józef: Nasza zadania; 136,s.6.

1259. KOŻUCHOWSKI Józef: Obywatelstwo świata; 8-933,s.2.

1260. KRAJEWSKI Radosław: Nasze piśmiennictwo morskie; 825,s.7.

1261. KWIATKOWSKI Eugenjusz: Gdynia symbolem buntu; 336,s.4.

1262. KWIATKOWSKI Eugenjusz: Śląsk i Pomorze; 1130,s.[1].

1263. LENCEWICZ St.: Ś. P. Prof. Ludomir Ślepowron-Sawicki; 1128,s.2-3.

1264 LEPECKI M.B.: W góry Ameryki Południowej. Wywiad z Prezesem Komitetu Organizacyjnego polskiej wyprawy alpinistyczno-naukowej w góry Ameryki południowej [...]; 1233,s.20.

1265. LUCJAN H.: Gdańsk a Bałtyk; 625,s.6.

1266. ŁĘGOWSKI St.: Inwestycje miejskie w Gdyni; 1129,s.2-4.

1267. ŁĘGOWSKI: Locarno a nasza granice zachodnie; 1225,s.10.

1268. M. Cz.: Sztuka mówienia – Nie!; 9-1029,s.10.

1269. M. M.: Znaczenie polsko-brytyjskiego układu morskiego; 838,s.[1].

1270. MAJKOWSKI: Szwajcaria Kaszubska; 836,s.26.

1271. -.: ٭٭٭ [Marszałek Rydz-Śmigły]; 1236,s.4.

1272. MERSON Roman: „Polska atakuje”; 633,s.7.

1273. - : Miasto wielkiej przyszłości [Gdynia]; 1233,s.13.

1274. -.: Międzynarodowy Targ w Poznaniu; 926,s.20.

1275. -.: Mobilizujemy siły; 1135,s.[1].

1276. -.: Nasza siła; 135,s.[1].

1277. -.: Niezłomna wola; 539,s.[1].

1278. -.: Obchód Święta Narodowego na Wybrzeżu; 627,s.13.

1279. -.: Odezwa do obywateli w sprawie Świeta Morza]; 735,s.[1].

1280. OKONIEWSKI Stanisław Wojciech: Bazylika morska; 236,s.4.

1281. -.: [Orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej; 635,s.[1].

1282. ORLICZ-DRESZER Gustaw: ٭٭٭ [dot. Zgonu Marszałka Piłsusdskiego]; 635,s.8.

1283. PANKIEWICZ M.: Nasze poczynania Afrykańskie; 335,s.28.

1284. PANKIEWICZ Michał: Niezłomny pionier Polski kolonjalnej; 936,s.16.

1285. PANKIEWICZ Michał.: O Polskę kolonjalną; 8-934,s.5.

1286. PANKIEWICZ Michał.: Sprawy kolonialne w Sejmie; 139,s.18.

1287. PANKIEWICZ Michał.: Żądamy kolonji; 535,s.12.

1288. PANKIEWICZ Michał.: Żądamy mandatu kolonjalnego; 1035,s.5.

1289. PAWŁOWSKI Stanisław: Instytut Morski i Kolonjalny; 237,s.17.

1290. PAWŁOWSKI Stanisław: O kolonje dla Polski; 733,s.22.

1291. -.: 15 II 1202 – 10 II 1920 – 10 II 1932; 232,s.[1].

1292. PIOTROWSKI Grzegorz: Spożycie ryb morskich; 634,s.9.

1293. -.: Po „Dniach Kolonialnych”; 538,s.23.

1294. PLUTYŃSKI A.: Prawa Polski do kolonji; 633,s.21.

1295. PLUTYŃSKI A.: Propaganda przez Gdynię; 334,s.11.

1296. -.: Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospolitej nad polskim morzem; 8-927,s.17.

1297. PODHORSKA-OKOŁÓW Stefania: U Ignacego Paderewskiego; 1035,s.10.

1298. POLKOWSKI Bolesław: X-lecie miasta Gdyni; 336,s.10.

1299. POLKOWSKI Bolesław: Kierunki handlu zagranicznego Polski; 435,s.3.

1300. POLKOWSKI Bolesław: Sylwetka przyszłej Gdyni; 1037,s.22.

1301. -.: Polska ekspedycja polarna; 932,s.20

1302. -.: Prawda o Pomorzu; 331,s.[1].

1303. -.: Problem kolonialny w Sejmie i Senacie; 339,s.7.

1304. -.: Przeciw fałszom niemieckim w Ameryce; 532,s.[1].

1305. PRZEWALSKI S.: Polskie badanja naukowe w Mongolji; 6-731,s.34-35.

1306. -.: Przez osiedlanie się do rozbudowy Gdyni; 134,s.11.

1307. -.: Rocznice; 1138,s.[1].

1308. -.: Roman Dmowski; 239,s.3.

ROSIŃSKI W.: Interesy kolonjalne Polski; 234,s.22.

1309. ROSIŃSKI W.: Nasza akcja kolonialna; 639,s.12.

1310. ROSIŃSKI W.: Polska musi mieć kolonie; 438,s.7.

1311. -.: Rozprawa z analfabetyzmem. Wielka akcja zrzeszeń społecznych; 1134,s.29.

1312. RUMMEL J.: Bandery polskie; 127,s.10.

1313. RUMMEL Juljan: Flagi sygnałowe; 3-427,s.3-4.

1314. RUMMEL Juljan: O banderach i flagach; 1226,s.10.

1315. RYCHLIŃSKI J.B.: O drogę rozwoju słownictwa morskiego; 625,s.14.

1316. S.R.S.: Istota dążeń; 625,s.7.

1317. -.: VII Międzynarodowy Kongres Historyków a polskie podróżnictwo; 8-933,s.43.

1318. -.: Sprawy kolonialne w Sejmie; 239,s.8.

1319. -.: Sprowadzenie prochów Juljusza Słowackiego do wolnej Ojczyzny; 727,s.[1].

1320. SCHMORAK L.: Polska wystawa pływająca; 435,s.19; 735,s.27; 8-935,s.31; 1235,s.20

1321. STĘPOWSKI Janusz: 1920 10 II 1936; 236,s.2.

1322. STĘPOWSKI Janusz: U fundamentów Bazyliki Morskiej; 1137,s.24.

1323. STĘPOWSKI Janusz: Warszawa – Melbourne; 1135,s.29.

1324. SUKIENNICKI H.: Głos sprzeciwu; 138,s.7.

1325. SUKIERTOWA Emilja: Mazury a morze; 625,s.5.

1326. SUKIERTOWA Emilja: Morze i Wisła w przysłowiach; 1225,s.5.

1327. SYMONOLEWICZ Konstanty: Uchwały, które przecież obowiązują...; 1137,s.[1].

1328. -.: Ś.P. inż. Władysław Rummel; 430,s.16.

1329. -.: Ś. P. Wacław Grundwald oficer-mechanik marynarki handlowej; 130,s.15.

1330. ŚLASKI Bolesław: Reda, rejd, rejda? Z zagadnień terminologicznych; 126,s.13.

1331. ŚMIGŁY-RYDZ Edward: ٭٭٭; 1236,s.2.

1332. T.: * * * [Ś.P. mjr Ludwik Idźkowski]; 7-829,s.1-2.

1333. TETZLAFF Henryk: Rok 1933!; 133,s.[1].

1334. -.: Tezy programowe O. Z. N. W zakresie zagadnień kolonialnych; 439,s.22.

1335. TOMASZEWSKI Tadeusz: Bezpieczeństwo ostatniej twierdzy; 434,s.3.

1336. -.: 1920-1935; 235,s.2.

1337. -.: Twierdza myśli polskiej – Instytut Bałtycki (Wywiad u Prezesa Zarządu Instytutu, p. starosty krajowego Wincentego Łąckiego); 8-933,s.6.

1338. -.: Twoje prochy [dot. Marsz. Piłsusdskiego]; 635,s.12.

1339. UZIEMBŁO Adam: Pomorze; 328,s.[1].

1340. VALAYER Paul: Głos Francuza o Pomorzu, Gdańsku i Gdyni; 1130,s.5-6.

1341. W.: Zjazd Politechników Petersburskich a polska młodzież akademicka; 328,s.8.

1342. -.: Walka o kolonie; 1237,s.[1].

1343. WIDZ: Pamiętna rocznica; 334,s.9.

1344. -.: Wielkie Katowice; 1027,s.5.

1345. WODNIAK: „Wujów garnuszek i Lecha Błota” [Polesie]; 134,s.12.

1346. WOJTECKI Aleksander: Gdynia jako ośrodek kultury umysłowej; 338,s.16.

1347. WOLSKI Władysław: Jak powstał pierwszy film morski „Zew morza”; 8-927,s.15.

1348. -.: Wołanie przeszłości; 1227,s.[1].

1349. -.: Współpraca polsko-francuska; 536,s.[1].

1350. -.: Wymowa liczb; 435,s.[1].

1351. X.: Dwulecie radjofonii polskiej; 328,s.23.

1352. Z.: Z Sejmu i Senatu; 336,s.24.

1353. ZADROŻNY Stanisław: Za linią horyzontu; 138,s.28.

1354. -.: Zagadnienia kolonialne w Senacie; 439,s.20.

1355. -.: Zgon wielkiej uczonej polskiej [Marii Skłodowskiej-Curie]; 8-934,s.20.

1356. ZIELIŃSKI Stanisław: Instytut Morski Kolonialny; 534,s.7.

1357. -.: Zjazd Pomorzoznawczy; 1234,s.[1].

1358. ZYDLER M.: Coś niecoś „O korespondencjach z Wybrzeża”; 1238,s.23.

1359. -.: Żwirko i Wigura; 1032,s.5.

1360. -.: Źrenice wolności; 235,s.[1].

6.1. Historia

1361. ANDRZEJEWSKI Zygmunt: Generał Prądzyński twórca projektu Kanału Augustowskiego; 134,s.10.

1362. A-SKI: W 299-tą rocznicę zwycięstwa pol. floty woj. pod Oliwą; 1126,s.8.

1363. BAGIŃSKI Henryk: Kto zwyciężył?; 430,s.2.

1364. BRUNNE Stefan: Ignacy Domeyko 1801-1889; 7-832,s.30.

1365. BRUNNE Stefan: Jan hr. Potocki 1761-1815; 1231,s.24.

1366. BRUNNE Stefan: Krzysztof z Arciszewa Arciszewski, herbu Prawdzic 1592-1656; 530,s.20.

1367. BRUNNE Stefan: Maurycy August hr. Beniowski 1741-1786; 7-829,s.23.

1368. CHOŁONIEWSKI Antoni: Cmentarz drugiej Polski; 3-426, s.13.

1369. CZOŁOWSKI Aleksander: Niedoszły zamach; 734,s.5.

1370. DOLIWA: Polsko-Angielska walka z Niemcami o Kamerun w latach 1884-85; 1232,s.20.

1371. GEMBARZEWSKI Michał: Pierwszy Polak admirałem; 534,s.3.

1372. GÓRSKI Janusz: Przeszłość Pomorza Zachodniego; 535,s.8.

1373. HUBERT Witold: Gdańsk w latach 1795-1918; 739,s.4.

1374. HUBERT W.: Podróże monarchów polskich po Bałtyku; 830,s.4-5.

1375. -.: Jak pan Pasek jechał przez morze w dzień Wielkiejnocy 1569 r. na nabożeństwo do Arhusen; 434,s.10.

1376. JASIŃSKI Zbigniew: Gdańsk w literaturze; 1037,s.26.

1377. JEZIORAŃSKI K.: Polskie tradycje kolonjalne; 937,s.12.

1378. K. Z.: Żywioł polski nad ujściem Wisły; 237,s.5.

1379. KARCZ Jan: W żołnierskiej służbie; 936,s.10.

1380. -.: Kościuszko i Szwecja; 332,s.15.

1381. KOTARSKI Stefan: Fundusz obronny morza XVI wieku; 734,s.9.

1382. LEWAŃSKI Józef: Wspomnienie z podróży na polskim statku w XIX w.; 232,s.9.

1383. MODRAK P.: Badacz Australii [J. P. Strzelecki]; 437,s.26.

1384. NAUTICUS: Pierwsza podróż emigracyjna morzem do polski; 8-934,s.15.

1385. NAUTICUS: Z czasów Krzyżackich; 734,s.10.

1386. NAWROCKI St.: Zapomniany humanitarysta [Maurycy Beniowski]; 938,s.22.

1387. NOWOGRODZKI St.: Imperium Maris Baltici; 735,s.5.

1388. -.: Obrona Wybrzeża w przeszłości; 734,s.3.

1389. OLSZA Stanisław: Polska bandera na północy; 534,s.9.

1390. -.: Pierwsze w Polsce Starostwo Morskie.(Wywiad z Starostą Morskim p. gen. M. Zaruskim); 227,s.6.

1391. POGORZELSKI M.: Historyczny przegląd stosunków gospodarczych między Polską a Królewcem; 531,s.8; 6-731,s.5; 831,s.6; 931,s.5.

1392. -.: Polska propaganda dostępu do morza na początku wojny; 1231,s.5-6.

1393. PORAJ Stanisław: Słowiańszczyzna pogańska a morze; 131,s.5.

1394. ROGOWSKI Jan: Flota polska w powstaniu styczniowym; 226,s.3.

1395. ROZWADOWSKI Jan: Stosunki polityczne polsko-szwedzkie przez pryzmat wieków; 2-329,s.42.

1396. RUMMEL Juljan: Nie po raz pierwszy jesteśmy nad morzem; 334,s.2.

1397. RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan: Przygody Krzysztofa Arciszewskiego; 133,s.30; 233,s.29; 333,s.29; 433,s.29; 634,s.28; 1033,s.29; 1233,s.24.

1398. RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan: Przygody Krzysztofa Arciszewskiego; 1032,s.28; 1132,s.29; 1232,s.28.

1399. S. Z.: Bandera polska na Oceanie Indyjskim w 1729-1730; roku; 1232,s.3.

1400. SMOLARSKI Mieczysław: Jesienna fala Bałtyku; 1034,s.15.

1401. SOBIESKI Wacław: Z dziejów naszej marynarki; 734,s.4.

1402. SOŁTYS Joachim: Admirał floty papieskiej; 10-1131,s.8.

1403. STĘPOWSKI Janusz: Krzysztof Arciszewski; 1235,s.28.

1404. SZWEDOWSKI Stefan: Młodość Gustawa Dreszera; 936,s.8.

1405. TROJANOWSKI Stefan: Wojny szwedzkie i flota polska za króla Zygmunta III; 1227,s.4.

1406. URBAŃSKI Antoni: Pamiątki wpływów nad Czarnem morzem; 1126,s.5.

1407. UZIEMBŁO Adam: Zwycięstwo polskiej armaty pod Oliwą 28 listopada 1627 roku; 1227,s.2.

1408. -.: W pięćdziesięciolecie [polskiej wyprawy do Kamerunu]; 1232,s.18.

1409. -.: W 15 rocznicę Odzyskania Niepodległości; 1133,s.2.

1410. WYKOWSKI Mirosław: Bandera polska na Dźwinie; 937,s.7.

1411. ZIELENIEWSKI Kazimierz: Polski dorobek w Afryce; 634,s.2.

1412. ZIELIŃSKI Kazimierz: Z niewoli otomańskiej; 1132,s.12-13.

1413. ZIELIŃSKI Stanisław: Admirał loty papieskiej; 634,s.10.

1414. ZIELIŃSKI Stanisław: Emigranci polscy jako wynalazcy w połowie XIX w.; 332,s.27.

1415. ZIELIŃSKI Stanisław: Józef Kowalewski; 134, s.22.

1416. ZIELIŃSKI Stanisław: Klemens Tomczek; 1132,s.21.

1417. ZIELIŃSKI St.: Leopold Janikowski; 1232,s.18.

1418. ZIELIŃSKI Stanisław: „Łucja-Małgorzata”, statek wyprawy Rogozińskiego do Kamerunu; 1132,s.6.

1419. ZIELIŃSKI Stanisław: Marynarka Wojenna powstania styczniowego (Urywek); 7-832,s.4.

1420. ZIELIŃSKI Stanisław: Nowa Polska niepodległa na Nowej Gwinei. Projekt Piotra Wereszczyńskiego z 1871 r.; 233,s.20.

1421. ZIELIŃSKI Stanisław: Podróżnicy i badacze Polscy; 8-934,s.9.

1422. ZIELIŃSKI Stanisław: Polscy ludzie morza; 734,s.11.

1423. ZIELIŃSKI Stanisław: Słownik biograficzny podróżników i eksploratorów; 10-1131,s.41; 1231,s.28; 132,s.27; 232,s.29; 332,s.28; 432,s.29; 532,s.30; 632,s.26; 7-832,s.41; 932,s.20; 1032,s.27.

1424. ZIELIŃSKI Stanisław: Stefan Rogoziński; 1032,s.18.

 

6.2. Sprawy gdańskie.

1425. A. R.: Znaczenie portu gdańskiego dla życia gospodarczego Szwecji; 2-329,s.119.

1426. A.U.: Gdańsk; 728,s.4.

1427. A.Z.: Pojechali...; 129,s.34.

1428. -.: Apel w sprawie Gimnazjum Polskiego w Gdańsku; 937,s.36.

1429. B. S.: Gdańsk i Liga Narodów; 237,s.2.

1430. B. S.: Gdańsk na rozdrożu; 237,s.2.

1431. B. S.: Gdańsk przypomina; 1037,s.3.

1432. CZECZOTT R.: Gdańsk w akcji krzyżackiej XX w.; 739,s.2.

1433. DOMANIEWSKI Zbigniew: „Sprawa gdańska”; 437,s.12.

1434. EHRENBERG Tadeusz: Gdańsk wobec Święta Morza; 932,s.15.

1435. EHERENBERG Tadeusz: Gdańskie Locarno; 1032,s.1.

1436. F. R.: „Colesti Jungimur arcu”; 836,s.3.

1437. -.: Gdańsk kluczem sytuacji; 839,s.12.

1438. -.: Gdańsk w niebezpieczeństwie; 633,s.6.

1439. -.: Gdański „Posterunek Niemiec na Wschodzie”; 831,s.[1].

1440. GIEYSZTOR J.: Warunki kolejowe i postojowe wywozu przez Gdańsk; 3-425,s.5.

1441. GŁUCHOWSKI K.: Bojownicy idei czy dezerterzy?; 129,s.27.

1442. GŁUCHOWSKI k.: Nasz program a migracja Polaków; 629,s.21.

1443. HILLCHEN Feliks: Eksport węgla przez Gdańsk; 926,s.12.

1444. J. D.: Swawole gdańskie; 8-935,s.2.

1445. J. S.: Sprawy gdańskie; 339,s.28.

1446. JACZEWSKI t.: Wykorzystanie Dla celów naukowych pracy instruktorów szkolnych w naszych środowiskach emigracyjnych; 2-329,s.66.

1447. -.: Jadowite ulotki; 1032,s.4.

1448. K. I.: Gdańsk a Polska; 639,s.6.

1449. K. J.: Polacy na terenie W. M. Gdańska; 739,s.10.

1450. KARCZEWSKA Wanda: Echa manifestacji gdańskich; 936,s.34.

1451. -.: Komitet walki o kolonje; 1229,s.19.

1452. -.: Konieczna odpowiedź; 338,s.35.

1453. KOSIANOWSKI Wł.: Klub Morski w Gdańsku; 1132,s.9.

1454. ŁĘGOWSKI: Gdańsk jako rozsadnik kultury języka niemieckiego na Pomorzu; 1125,s.2.

1455. ŁĘGOWSKI St.: Port gdański a Polska; 727,s.4.

1456. -.: Macierz Szkolna w Gdańsku; 335,s.8.

1457. -.: Międzynarodowe Towarzystwo Budowy Okrętów i Maszyn S.A. w Gdańsku; 926,s.[26].

1458. N. L.: Fałszerze historii; 228,s.24.

1459. -.: Nadzieja na nowy okres w Gdańsku; 1132,s.[1.

1460. OBRACAJ Gustaw: Port Gdański; 2-329,s.17.

1461. PAPEE Kazimierz: Gdańsk jest portem polskim. Przemów. Wygłoszone w dn. 10 lutego 1933 r. przez „Polskie Radjo”; 333,s.4.

1462. PELCZAR Marjan: Dwanaście lat pracy; 335,s.5.

1463. -.: Port Gdański: 926,s.5.

1464. -.: Port gdański przed wojną a obecnie; 1125,s.3.

1565. POTYRAŁA Aleksander: Z Politechniki Gdańskiej; 725,s.7.

1566. RAUSCHNING Hermann: O stosunek Gdańska do Polski; 437,s.8.

1567. RAWICZ: W sprawie Gdańska; 1236,s.8.

1568. ROSIŃSKI W.: „Pionierzy” Bohdana Pawłowicza; 1129,s.24.

1569. ROZWADOWSKI Jan: Podstawy polskich dążeń kolonjalnych; 1129,s.21.

1570. RUDZKI A.: Port gdański w latach 1920-1930; 2-330,s.28.

1571. S. Z.: Rok 1937 w Gdańsku; 1237,s.11.

1572. SAWICKI J.: O Polakach w Gdańsku; 1137,s.17.

1573. SAWICKI J.: O prawdę historyczną; 338,s.14.

1574. SIEBENEICHEN Alfred: Komitet doradczy przy M. S. Z. Do spraw polsko-gdańskich; 126,s.12.

1575. SIEBENEICHEN Alfred: Rok ubiegły w stosunkach polsko-gdańskich; 126,s.2.

1576. SIEG W.: Import i eksport przez Gdańsk w stosunku do jego wewnętrznego rynku; 926,s.11.

1577. STĘPOWSKI Janusz: Jesteśmy w Gdańsku; 837,s.24.

1578. -.: Stwierdzamy; 836,s.[1].

1579. SUKIENNICKI Hubert: Sprawa osadnictwa polskiego we Francji; 629,s.22.

1580. SZELĄGOWSKI A.: Gdańsk a Bałtyk; 325,s.3.

1581. SZYSZKOWSKI St. Z.: „Osthilfspolitik” a interesy portu gdańskiego; 1132,s.2.

1582. ŚLASKI Bolesław: Na wodach dawnej Gdyni; 527,s.20.

1583. T.E.: Groźna sytuacja w Gdańsku; 7-832,s.3.

1584. T. E.: Konieczność rewizji stosunków polsko-gdańskich; 432,s.[1].

1585. T. E.: Niedopuszczalne praktyki Gdańska; 632,s.3.

1586. T. M.: Porozumienie polsko-gdańskie w świetle prasy niemieckiej; 1028,s.4.

1587. TETZLAFF Henryk: Gdański i dostęp Polski do morza; 630,s.[1].

1588. TETZLAFF Henryk: Macierz Szkolna w Gdańsku; 530,s.[1].

1589. TETZLAFF Henryk: Obłuda urzędowych „obrońców’; 730,s.[1].

1590. -.: Trzeci Maj u ujścia Wisły; 638,s.32.

1591. -.: III Morski Apel Młodzieży Polskiej w Gdańsku; 439,s.27.

1592. -.: Umowy polsko-gdańskie; 1033,s.3; 1034,s.[1].

1593. URBAŃSKI Antoni: Kultura artystyczna Polska w Gdańsku; 826,s.[1].

1594. WKOS: Nieudolne wysiłki zacierania prawdy; 632,s.4.

1595. -.: Wojna o Gdańsk?; 739,s.[1].

1596. -.: Wybory gdańskie; 535,s.[1].

1597. -.: Z Klubu Morskiego w Gdańsku; 533,s.16.

1598. Z. M.: Budowa nowego basenu w porcie gdańskim; 128,s.12.

1599. ZADROŻNY Stefan: Polska macierz szkolna w Gdańsku; 1236,s.20.

1600. ZALEWSKI Stanisław: Do Gdańska!; 733,s.31.

1601. -.: Zgon hr. Graviny; 1032,s.14.

1602. -.: Znów Gdańsk...; 937,s.[1].

1603. ŻYRA Bohdan: Na odcinku gdańskim; 1136,s.12.

6.3. Emigracja

 

1604. A. G. Z.: Linja rozwojowa nowoczesnej emigracji polskiej; 2-329,s.65.

1605. -.: Americana; 1235,s.33; 136,s.34; 236,s.34; 436,s.32; 636,s.33; 736,s.34; 1036,s.33; 1136,s.35; 237,s.33; 337,s.32; 437,s.32.

1606. B. S.: Zagadnienie emigracji a sprawa żydowska w Polsce; 1036,s.17.

1607. BEŁŻECKI Stanisław: Młodzież polska w Ameryce; 8-934,s.7.

1608. BEŁŻECKI Stanisław: Z życia Polaków w Stan. Zjedn. A. P.; 1034,s.17.

1609. BEŁŻECKI Stanisław: Zjazd w Cleveland; 636,s.22.

1610. BIERNACKI Z.: Działalność Biura Łączności Gospodarczej z młodzieżą za granicą; 632,s.21.

1611. BIERNACKI Z.: Młodzież na emigracji a ekspansja gospodarcza; 132,s.23-24.

1612. BISKUPSKA Marja: Pjonier pracy polskiej w Argentynie; 331,s.28.

1613. -.: [„Dnie Kolonialne”]; 1136,s.[1].

1614. -.: Do Polaków za granicą; 634,s.2; 735,s.3.

1615. DOBROWOLSKI Stefan: Zagadnienie emigracji inteligencji; 1235,s.10.

1616. DOLIWA: Nasze tytuły do kolonij; 533,s.20-21.

1617. FULARSKI M.: Kryzys emigracyjny, a Polska polityka kolonjalna; 331,s.19.

1618. FULARSKI Mieczysław: O aktywna politykę emigracyjną; 430,s.20.

1619. G.: Parę słów o osadnictwie w Brazylji; 236,s.29.

1620. -.: Gdańskie niebezpieczeństwo; 531,s.[1]-3.

1621. GEBETHNER Juliusz: wspomnienia polskiego kolonisty; 438,s.21.

1622. GŁ. L.: Adampol; 928,s.26.

1623. GŁUCHOWSKI K.: Bo my, Panie, twarde są...; 828,s.27.

1624. GŁUCHOWSKI K.: Koncentrować czy rozpraszać?; 1228,s.25.

1625. GŁUCHOWSKI Kazimierz: Pan Szymon z Boru; 328,s.36.

1626. GŁUCHOWSKI K.: Przed wiejskim kościółkiem; 1028,s.28.

1627. GŁUCHOWSKI K.: Świadomie idziemy do celu; 528,s.25.

1628. GŁUCHOWSKI Kazimierz: Z planem dla jutra; 2-330,s.43.

1629. GŁUCHOWSKI Kazimierz: Z wiarą naprzód; 828,s.25.

1630. GRABOWSKI Tadeusz Stan.: Położenie osadnictwa polskiego w Brazylii; 838,s.12.

1631. HILAROWICZ Tadeusz: Jedno z poczynań; 235,s.27.

1632. HILCHEN Feliks: Siły potencjalne naszej emigracji jako źródła rozwoju polityki morskiej; 2-330,s.45.

1633. HUBERT W.: Numer kolonjalny „Wiadomości Służby Geograficznej”; 131,s.17.

1634. J.G.: Polacy na obczyźnie a flota wojenna; 532,s.10.

1635. J.R.: Sprawa banku emigracyjnego w Polsce; 828,s.25.

1636. JAKIMIAK Zygmunt: Szkolenie rolników kolonjalnych; 1234,s.28.

1637. JANUSZEWICZ Edward: Polacy w Paragwaju; 931,s.22.

1638. JANUSZEWICZ E.: Praca Polska w Liberji; 535,s.19.

1639. JAROSŁAWSKI Mieczysław: O samowystarczalność wychodźctwa; 428,s.27.

1640. JASIŃSKI Zbigniew: Na tropach Smętka; 1236,s.18.

1641. JAWOR: Po rewolucji w Brazylji. Hasło separatyzmu – udział Polaków; 1230,s.23.

1642. JESIONOWSKI Alfred: Polacy na Dalekim Wschodzie; 538,s.26.

1643. JESIONOWSKI Alfred: Wśród wychodźstwa polskiego; 238,s.22.

1644. -.: Jeszcze o emigracji żydowskiej; 1136,s.9.

1645. K. G.: Sprawa kolonizacji polskiej w Mandżurji; 1134,s.17.

1646. K. Z.: Zjazd kupców polskich; 336,s.33.

1647. KIEWNARSKA Jadwiga: Listy z dalekich lądów; 132,s.24; 232,s.23.

1648. KNAUFF Stanisław: Emigracja do Kanady w r.1930; 931,s.25.

1649. KNAUFF St.: Polonia rumuńska a polskie morze; 1234,s.11.

1650. KNAUFF St.: Ś. P. Jadwiga Jahołkowska; 132,s.28.

1651. KNEBLEWSKI X. W.: Polacy w Jugosławji; 1132,s.23.

1652. KOŻUCHOWSKI Józef: Niepisane prawo; 533,s.[1].

1653. KRAJEWSKI Radosław: Beniowski. Pjonier kolonialny; 728,s.18.

1654. KRESOWIEC: Kresowcy a Nowa Polska; 1028,s.25.

1655. -.: Kronika Kolonjalna: 129,s.34; 2-329,s.73; 4-529,s.40; 7-829,s.27; 9-1029,s.30; 1129,s.27; 1229,s.28; 130,s.28; 2-330,s.50; 430,s.26; 530,s.30; 630,s.30; 730,s.35; 830,s.24; 930,s.28; 1030,s.29; 1130,s.29; 1230,s.28; 131,s.31; 231,s.29; 331,s.30; 431,s.30; 531,s.32; 6-731,s.45; 831,s.30; 931,s.27; 1231,s.31; 132,s.31; 232,s.31; 332,s.30; 432,s.31; 532,s.32; 632,s.29; 7-832,s.45; 932,s.30; 1032,s.30; 1232,s.27; 333,s.25; 1133,s.27; 534,s.21; 634,s.21; 736,s.38; 1136,s.29.

1656. KRÓLÓWNA Marja: Rozwój Związku Akademików Polskich w Ameryce; 435,s.27.

1657. KUCHARSKI J.: Polacy we Francuskiej Legji Cudzoziemskiej; 432,s.22.

1658. LECH Konstanty: Pierwsze przeżycia; 434,s.12.

1659. LENCEWICZ Stanisław: Kolonizacja a wyprawy naukowe; 428,s.26.

1660. LEPECKI Bohdan Teofil: Koloniści polscy w Brazylji; 1133,s.24.

1661. LEPECKI Bohdan Teofil: Wśród pjonierów polskich nad brzegami Ivahy; 233,s.23; 333,s.22.

1662. LEPECKI Bohdan: Wśród pokonanych pjonierów; 1130,s.26-27.

1663. LESZCZYC Władysław: Na dzień „Polaka zza Granicy”; 137,s.19.

1664. LORCH Stanisław: Koncentrować czy rozpraszać; 231,s.17.

1665. ŁYP Fr.: Włosi wobec polskiej kwestji kolonizacyjnej; 531,s.22.

1666. ŁUKASZEWICZ Czesław: Dorobek Polonji amerykańskiej; 531,s.23.

1667. ŁUKASZEWICZ Cz.: Liczba Polaków w Stanach Zjednoczonych; 1032,s.27.

1668. MAKARCZYK Janusz: Kilka uwag u progu działalności; 528,s.26.

1669. -.: Musimy stworzyć „Fundusz Kolonjalny”; 332,s.23.

1670. NAKONIECZNIKOFF Bolesław: Zagadnienie emigracji w Polsce; 2-330,s.44.

1671. NAŁĘCZ-DOBROWOLSKI M.: Polskie wychodźstwo w Kanadzie; 1032,s.21.

1672. -.: Nasze osady w Paranie; 1035,s.22.

1673. NIWIŃSKI Tadeusz: Polacy w Anatolji; 630,s.25.

1674. -.: O kurs przygotowawczy dla kolonistów; 6-731,s.32.

1675. PANKIEWICZ Michał: Drogi i metody kolonizacji zamorskiej; 1133,s.23.

1676. PANKIEWICZ Michał: Emigracja polska w r. 1935; 736,s.21.

1677. PANKIEWICZ Michał: Emigracja polska w r. 1936; 537,s.20.

1678. PANKIEWICZ Michał: Jak należy organizować kolonizację zamorską; 134,s.21.

1679. PANKIEWICZ Michał: Osadnictwo polskie w Misiones; 1237,s.24.

1680. PANKIEWICZ Michał: Osadnictwo w Paranie; 1234,s.18.

1681. PANKIEWICZ Michał: Pionierstwo kolonjalne;; 1034,s.11.

1682. PANKIEWICZ Michał: Ś. P. Józef Siemiradzki; 134,s.18.

1683. PANKIEWICZ Michał: Wola Morska w Paranie; 735,s.33.

1684. PAPLA Rudolf: Polacy w Rio Grande do Sul (Brazylja); 831,s.20.

1685. PAWŁOWSKI Aleksander: Peru a osadnictwo polskie; 629,s.28.

1686. -.: V Zjazd Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy; 134,s.29.

1687. PILARZ Roman: Rola L. M. K. w życiu Polonii St. Zjedn. A. P.; 638,s.15.

1688. PIONIER: Istota naszej akcji kolonjalnej; 7-832,s.29.

1689. -.: Polacy z zagranicy w Gdyni; 1034,s.8.

1690. -.: Polski Komitet Propalestyński; 234,s.28.

1691. PRZEWALSKI Stefan: Muzeum Polskie w Charbinie; 132,s.19.

1692. RACZKIEWICZ Władysław: W trosce o Polaków z zagranicy; 936,s.18.

1693. ROSIŃSKI W.: Drogi naszej ekspansji zamorskiej; 432,s.19.

1694. ROSIŃSKI W.: Emigracja i kolonizacja; 831,s.19.

1695. ROSIŃSKI W.: Na progu nowej ery w państwowej polityce emigracyjnej; 932,s.23.

1696. ROSIŃSKI W.: Nasz program zamorski a kolonizacja; 232,s.21.

1697. ROSIŃSKI W.: O koncentrację poczynań kolonjalnych; 10-11311,s.31.

1698. ROSIŃSKI W.: O politykę emigracyjną; 132,s.19.

1699. ROSIŃSKI W.: Od programu do jego wykonania; 1130,s.25.

1700. ROSIŃSKI W.: Patriotyzm gospodarczy; 8-934,s.8.

1701. ROSIŃSKI W.: Polonia amerykańska a morze; 8-933,s.36.

1702. ROSIŃSKI W.: Polski problem kolonjalny; 530,s.19.

1703. ROSIŃSKI Wiktor: W sprawie polskiej ekspansji gospodarczej na rynki kolonjalne; 1030,s.17.

1704. ROSIŃSKI W.: W sprawie realizacji programu kolonialnego; 830,s.19.

1705. ROSIŃSKI W.: Za morza!; 231,s.3.

1706. ROZWADOWSKI Jan: Ośrodki polskie na obczyźnie; 734,s.36; 8-934,s.17.

1707. ROZWADOWSKI Jan: Polskie tendencje emigracyjne, a sprawa byłych niemieckich kolonji mandatowych; 728,s.17.

1708. RUSIECKI J. H.: Polacy w Australji; 7-832,s.34.

1709. S. Kn.: „Dom Polski” w Buenos Aires; 432,s.30.

1710. SEKUŁA M.: Z dorzecza Ivahy; 828,s.25.

1711. SIKORSKI H.: Koła Przyjaciół Morza; 634,s.13.

1712. SROCKI Bolesław: Światowy Związek Polaków; 8-934,s.2.

1713. ST. Z.: Linia wykresu wznosi się ku górze; 238,s.26.

1714. ST. Z.: Misja polska w Rodezji; 538,s.13.

1715. -.: Studjum Migracyjno-Kolonjalne; 1137,s.36.

1716. SUKIENNICKI Hubert: Emigracja i jej kontynentalne tereny przejściowe; 2-330,s.47.

1717. SUKIENNICKI Hubert: Kilka wniosków do naszego programu; 131,s.21.

1718. SZUKIEWICZ Tadeusz: Polscy pionierzy handlu zamorskiego w Czyfu; 334,s.27.

1719. SZWEDOWSKI Stefan: II-gi Zjazd Polaków z Zagranicy; 8-933,s.3.

1720. -.: Ś.P.: dr Józef Pius Zaleski. Z żałobnej karty; 1130,s.28.

1721. -.: Ś. P. inż. Tadeusz Suchorski; 233,s.16.

1722. -.: Święto Morza polskiego w Chicago; 932,s.14.

1723. UZIEMBŁO A.: Trzeci etap; 528,s.11.

1724. -.: W sprawie wyjazdu do Argentyny i St. Zjedn. Am. Pół.; 1134,s.27.

1725. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: Mój udział w rewolucji [w Brazylii]; 633,s.26.

1726. WARCHAŁOWSKI K.: Polska bandera w Połudn. Ameryce; 1136,s.22.

1727. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: Polska i Polacy w świecie. Wrażenia z wystawy; 1034,s.10.

1728. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: Przyczynek do historji polskiej akcji kolonjalnej; 932,s.24.

1729. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: Ze wspomnień kupca; 634,s.15.

1730. WARDASÓWNA M.: U braci Adamowiczów; 8-934,s.6.

1731. -.: Witajcie!; 8-934,s.[1].

1732. WÓJCIK Władysław: Trzeci zlot junaków w Kurytybie; 633,s.23.

1733. -.: Z Ameryki Południowej; 137, s.33.

1734. -.: Z Parany; 10-1131,s.43.

1735. -.: Z prasy polskiej na obczyźnie; 1134,s.19; 1234,s.20.

1736. Z. W.: Polskie pomarańcze z Afryki; 239,s.25.

1737. -.: Z życia Polonji parańskiej. Dzień sportu w Kurytybie; 332,s.28.

1738. -.: Z życia Polonji zamorskiej; 335,s.32.

1739. -.: Zadania syndykatu emigracyjnego; 738,s.41.

1740. ZAGÓRSKI Czesław: Pionierska praca; 1036,s.23.

1741. -.: Zdobycze i troski Polonji zamorskiej: 233,s.21; 533,s.26; 633,s.24; 134,s.28; 234,s.24; 434,s.22; 534,s.21; 734,s.36; 135,s.30; 1035,s.34.

1742. -.: Ze Związku Pionierów Kolonialnych; 8-933,s.45.

1743. -.: Zgon ojca emigracji Polskiego w Panamie. Ś.P. Edmund Saporski; 234,s.24.

1744. ZIELENIEWSKI Kazimierz: Hasła gospodarcze wychodźstwa; 1034,s.6.

1745. ZIELENIEWSKI K.: Myśli i czyny młodzieży zamorskiej; 235,s.30.

1746. ZIELENIEWSKI Kazimierz: Polska prasa zagraniczna; 8-934,s.11.

1747. ZIELIŃSKI Kaz.: Zdobycze i troski Polonji zamorskiej; 1032,s.23.

1748. ZIELIŃSKI Stanisław: Dzieje Polaków w Ameryce; 532,s.29.

1749. ZIELIŃSKI Stanisław: Mały słownik pjonierów (Autorecenzja); 234,s.27.

1750. ZIELIŃSKI Stanisław: Pierwszy projekt kolonizacji emigrantów Polskich; 632,s.21.

1751. ZIELIŃSKI Stanisław: Prasa codzienna a sprawy emigracji; 831,s.26.

1752. ZIELIŃSKI Stanisław: Przyczynek do bibljografji spraw emigracyjno-kolonjalnych; 6-731,s.40.

7. Gospodarka morska innych państw
7.1. Zagadnienia ogólne.

1753. A. L.: Kilka słów o nawigacji technicznej; 629,s.4.

1754. A.R.: Polowanie na potwory morskie; 1127,s.18.

1755. B. S.: Sprawa Bałtyku; 539,s.2.

BAGNIEWSKI B.: Aparaty nurkarskie; 425,s.12.

1756. BIELECKI Wincenty, RYNCARZ Piotr: Polscy wielorybnicy; 338,s.20.

1757. BOBAK K.: Jeszcze surowce...; 1038,s.4.

1758. BOJARSKI T.: Opłacalność kolonji; 1036,s.15.

1759. BOMAS P.: Urządzenia nowoczesnych portów; 225, s.10.

1760. -.: Budownictwo okrętowe w r. 1930; 6-731,s.19.

1761. BULOWSKI Leon: Madagaskar jako teren kolonizacyjny; 9-1029,s.26-28.

1762. BUXELL O.: O konsekwencję w zamiarach morskich; 538,s.8.

1763. CHARLIAT R.J.: Muzeum morskie w Kronborgu; 1028,s.6.

1764. -.: Choroba morska; 8-927,s.23.

1765. CHRZĄSZCZEWSKI Al.: Ewolucja polityki kolonjalnej; 1036,s.3.

1766. CHRZĄSZCZEWSKI Al.: Morze Śródziemne w nowej roli; 936,s.14.

1767. -.: Coraz szybciej; 428,s.13.

1768. CZECZOTT R.: Śródziemnomorska polityka wielkich mocarstw; 1037,s.6.

1769. CZERW Edward: Koncesje zagraniczne w Chinach a wojna; 939,s.14.

1770. CZERW Edward: Kontredans dookoła Morza Czerwonego; 239,s.15.

1771. D.K.: Komunikacja lotnicza Londyn – Cape Town; 532,s.27.

1772. D.K.: Nowa transafrykańska flota powietrzna; 7-832,s.41.

1773. DAUTRY M.: Komunikacja czynnikiem postępu; 536,s.4.

1774. DĄBROWSKI J. P.: W pogoni za słońcem; 1129,s.17.

1775. DOMANIEWSKI Zbigniew: Anglosasi i Japonia; 238,s.16.

1776. DOMANIEWSKI Zbigniew: Za ciepłym prądem; 938,s.18.

1777. DOMANIEWSKI Zbigniew: Zagadnienia Pacyfiku; 1237,s.4.

1778. DOMANIEWSKI Zbigniew: Zmienne losy wysp Pacyfiku; 838,s.15.

1779. -.: Ekspedycja naukowa na Sargasso; 126,s.11.

1780. F. Ł.: Walka o ceny kawy; 1231,s.26.

1781. FAJANS R.: Przemiany w świecie arabskim; 836,s.15.

1782. FREYD Aleksander: Międzynarodowy kongres malarji w Algierze; 1030,s.19.

1783. G. N.: Międzynarodowa konferencja inżynierów okrętowych; 139,s.37.

1784. GĄSIOROWSKI Wacław: Świat zabity deskami; 237,s.11.

1785. GŁUCHOWSKI K.: Angola jako ewentualny polski teren osadniczy; 528,s.26.

1786. -.: Gniazdo cyklonów. Tłum z Franc. T. St.; 1028,s.14-15.

1787. GÓRECKI Roman: Handel morski a potęga państwa; 636,s.2.

1788. H. T.: Dramat w puszczy podzwrotnikowej.[dot. Lotnictwa cywilnego]; 430,s.25.

1789. H. T.: Pierwsza sztuczna wyspa na Atlantyku; 1129,s.6.

1790. H. T.: Sześćdziesięciolecie Kanału Suezkiego; 1129,s.9.

1791. -.: Inne drogi – te same żywotne zagadnienia (Na marginesie sprawy Ligii Narodów); 938,s.[1].

1792. J. D.: Walka o kolonie; 1035,s.2.

1793. J. E.: Pływające lotniska na Oceanie; 228,s.9.

1796. J.L.: Abisynja; 1135,s.14.

1797. J. L.: Żegluga na Bałtyku; 8-935,s.15.

1798. JEZIORAŃSKI K.: Raport van Zeelanda a kolonie; 338,s.7.

1799. JEZIORAŃSKI K.: XXX; 1038,s.2.

1800. JĘTKIEWICZ: Podróż dwóch młodych francuzek przez Archipelag Grecki

1801. JĘTKIEWICZ: „Rotorowy” statek Flettnera. Rura zamiast żagli; 224,s.10.

1802. JĘTKIEWICZ: Światowa Marynarka handlowa 1925 r.; 925,s.5.

1803. JĘTKIEWICZ Henryk: światowy tonaż handlowy morski w dn. 30 VI 1926 r.; 1026,s.2.

1804. JOURDAN Sauvaire: Muzeum żeglarskie we Francji; 3-426,s.15.

1805. K.G.: Znamienny głos zza Oceanu; 928,s.34.

1806. K. M.: Wioślarski turniej olimpijski w Amsterdamie; 728,s.12.

1807. K. M.: Żeglarstwo olimpijskie; 558,s.20.

1808. K. M.: Żeglarstwo olimpijskie w Amsterdamie; 1028,s.18.

1809. K. R.: Przemiany w krajach tropikalnych; 737,s.13.

1810. KLEJNOT-TURSKI J.: W obronie statków parowych w żegludze europejskiej; 126,s.7.

1811. KONOPKA A.: Międzynarodowa konferencja Portowa w Kolonii; 138,s.37.

1812. KOROLKIEWICZ J.: Skartelizowane morze; 1038,s.12.

1813. KOROLKIEWICZ J.: Surowce i żegluga morska; 639,s.13.

1814. KOSIANOWSKI Władysław: O widoczności na morzu i pewnem, ciekawem zjawisku; 10-1131,s.13.

1815. KOSKO S.: Nowa księga Międzynarodowych Sygnałów Morskich; 334,s.10.

1816. KOSKO Stanisław: Obecny stan niemieckiej marynarki handlowej; 3-427,s.6.

1817. KOSKO S.: Rozwój niemieckiej sieci morskiej; 1227,s.10.

1818. KOSKO S.: Statki – pechowce; 1231,s.8.

1819. KOSKO S.: Światowa flota handlowa w dniu 30 VI 1927 roku; 1127,s.7.

1820. KOSKO S.: Światowa flota handlowa w r. 1929; 1030,s.4.

1821. KOSKO S.: Światowa flota handlowa w r. 1930-31; 931,s.8.

1822. KOSKO S.: Światowe zasoby ropy; 727,s.12.

1823. KRAJEWSKI Radosław: Polowanie na potwory morskie; 10-1131,s.20.

1824. -.: Kronika gospodarcza: 537,s.37; 538,s.37; 638,s.38; 738,s.38; 139,s.36; 239,s.30; 339,s.37; 539,s.30; 639,s.38; 739,s.30; 839,s.29.

1825. -.: Kronika kolonialna: 637,s.29; 638,s.28; 1238,s.28; 239,s.26.

1826. -.: Kropla drąży kamień (rozmowa z sen. J. Dębskim); 439,s.9.

1827. KULIKOWSKI Czesław: Kauczuk, Anglicy – Ford i Polacy; 537,s.14.

1828. LASIŃSKI Aleksy Leszek: Przed Wszechświatową Wystawą Morską i Kolonjalną w Antwerpji; 9-1029,s.26.

1829. LEMANUS: Evian – i co dalej; 938,s.2.

1830. LEMANUS: Rozwiane złudzenia; 1138,s.26.

1831. LEPECKI Zbigniew: Matematyka a morze; 9-1029,s.22.

1832. LEWANDOWSKI J.: Zagadnienia surowcowe. Wywiad z p. Adamem Rose, wiceministrem Przemysłu i Handlu; 438,s.2.

1833. LITWINOWICZ W.: Międzynarodowa wystawa lotnicza; 135,s.9.

1834. LITWINOWICZ W.: Wodnopłatowiec w komunikacji międzynarodowej; 335,s.20.

1835. Ł. F.: Mandaty kolonjalne; 533,s.23.

1836. ŁEPKOWSKI Jan: Tyftyki czyli kozy wełniste; 130,s.24.

1837. ŁĘGOWSKI St.: Port w Hmburgu. Z cyklu „Porty Europy”; 128,s.9.

1837. ŁĘGOWSKI Stanisław: Urządzenie dla eksportu węgla za granicę i u nas; 8-927,s.2.

1838. ŁĘGOWSKI St.: Zasady budowy portów; 1026,s.12.

1839. ŁOK. Z.: Radiotelegraf a marynarka handlowa; 128,s.16.

1840. FR. ŁYP.: Handel wewnętrzny Angoli; 1228,s.30.

1841. ŁYP Fr.: Włochy – Abisynja; 435,s.14.

1842. MAZURKIEWICZ Władysław: Zagadnienie emigracji; 438,s.8.

1843. -: Międzynarodowa wystawa żeglugi śródlądowej; 625,s.6.

1844. MOŻDŻEŃSKI L.: Rola żeglugi w rozwoju gospodarczym świata; 636,s.4.

1845. MUCHA Fr. M.: Herva – Matte; 333,s.21.

1846. MUCHA Fr. M.: Kukurydza; 533,s.28.

1847. -.: Na szlakach cyklonu. Przeł. T. Stecki; 129,s.21.

1848. NAMIEŚNIOWSKI K.: Na rejach okrętów podnosi się sygnały; 639,s.17.

1849. -.: Opinje obce o współczesnej polityce kolonjalnej i kolonizacyjnej; 232,s.24.

1850. PANKIEWICZ Michał: Kolonizacja nasza a japońska; 436,s.26.

1851. PANKIEWICZ Michał: Przeludnienia a emigracja; 336,s.19.

1852. PAULY A.: Łamacze lodów; 126,s.6.

1853. PIŁSUDSKI Rowmund: Kryzys międzynarodowy i formy jego zwalczania; 8-933,s.11.

1854. -.: Pionierskie dole i niedole na farmie afrykańskiej Z angielskiego tłumaczył D. Kostecki; 532,s.27; 632,s.24; 7-832,s.39; 932,s.27; 1032,s.24; 1132,s.27; 1232,s.24.

1855. PIOTROWICZ R.: Budowa imperium kolonjalnego; 837,s.15.

1856. PIOTROWICZ R.: Bezpieczeństwo życia ludzkiego na morzu; 435,s.22.

1857. PIOTROWICZ Roman: Cieśniny; 1235,s.17.

1858. PIOTROWICZ Roman: Międzynarodowy Kanał Suezu; 336,s.28.

1859. PIOTROWICZ Roman: Osadnicza kolonizacja Afryki; 238,s.19.

1860. PIOTROWICZ Roman: Wolność mórz; 1034,s.14.

1861. PIOTROWICZ Roman: Zagadnienie kolonizacji w prawie narodów; 8-934,s.19.

1862. PIOTROWICZ Roman: Zainteresowania Polski cieśninami czarnomorskimi; 237,s.22.

1863. PIOTROWSKI Grzegorz: „Lusitanja”. Ze wspomnień lotnika; 8-927,s.22.

1864. -.: Przegląd Kolonialny: 428,s.31; 528,s.29; 628,s.23; 728,s.19; 828,s.30; 928,s.29; 1128,s.30; 1228,s.31; 129,s.32; 2-329,s.72; 4-529,s.39; 7-829,s.26; 9-1029,s.29; 1129,s.26; 1229,s.26; 130,s.26; 2-330,s.48; 530,s.29; 630,s.28; 730,s.32; 8-30,s.23; 930,s.27; 1030,s.27; 1130,s.28; 131,s.30; 231,s.27; 331,s.29; 431,s.28; 531,s.30; 6-731,s.43; 831,s.28; 931,s.26; 10-1131,s.43; 1231,s.29; 132,s.29; 232,s.30; 332,s.29; 432,s.30; 532,s.30; 632,s.27; 7-832,s.42; 932,s.28; 1032,s.25; 1132,s.27; 1232,s.26; 133,s.24; 233,s.25; 333,s.24; 433,s.25; 533,s.30; 633,s.26; 8-933,s.41; 1033,s.28; 1133,s.31; 1233,s.23; 134,s.27; 234,s.26; 334,s.26; 434,s.28; 734,s.39; 8-934,s.20; 1034,s.18; 1134,s.18; 1234,s.19; 135,s.28; 235,s.[29]; 335,s.30; 435,s.24; 535,s.25; 635,s.44; 735,s.34; 236,s.31; 336,s.29; 436,s.28; 636,s.29; 1237,s.30.

1865. -.: Przegląd prasy zagranicznej: 335,s.32; 435,s.25; 535,s.26; 635,s.45; 735,s.35; 8-935,s.38; 1135,s.36; 136,s.29.

1866. PRZYJEMSKI Stanisław: Zabłąkanie; 135,s.19.

1867. r.: Dwaj bohaterowie; 228,s.18.

1868. R. C.: Zima na Bałtyku; 437,s.22.

1869. RADZIKOWSKI Leon: „EurAfryka”; 431,s.22-24.

1870. -.: Regaty w Stavanger; 1032,s.13-14.

1871. ROGOWICZ Wacław: Igrzyska religijne fanatyków perskich. Z rzeczy widzianych; 533,s.29.

1872. ROGOWICZ W.: Ziemia czarnych niewolników; 1132,s.25-26; 1232,s.23.

1873. ROSIŃSKI W.: Egoizm krajów zamorskich jednym z powodów kryzysu gospodarczego; 6-731,s.31.

1874. ROSIŃSKI W.: U źródeł kryzysu; 532,s.19.

1875. ROSIŃSKI W.: Znaczenie kolonji dla państwa; 7-829,s.19.

1876. ROSTKOWSKI F.: Port rybacki Lorient; 128,s.6.

1877. ROZWADOWSKI Jan: Ekspansja kolonialna u obcych; 534,s.19; 634,s.20.

1878. ROZWADOWSKI Jan: Konstrukcja prawna i repartycja mandatów kolonjalnych; 4-529,s.38.

1879. RUMMEL J.; Kryzys w żegludze światowej; 6-731,s.2.

1880. RUMMEL J.: Wypadki ze statkami; 127,s.20.

1881. RYBCZYŃSKI M.: Kryzys gospodarczy a żegluga śródlądowa; 133,s.5.

1882. S.: Światowa flota handlowa w dniu 30 VI 1928; 1128,s.4.

1883. S. K.: Budowa okrętów w IV kwartale 1927 r.; 328,s.10.

1884. S. K.: Budowa okrętów w r. 1927; 428,s.8.

1885. S. K.: Niezwykłe regaty; 727,s.17.

1886. S. K.: Niezwykły karambol; 129,s.22.

1887. S. K.: Rozwój floty handlowej przodujących państw morskich; 8-927,s.7.

1888. SADOWSKI S.: Obecna polityka handlowa mocarstw morskich; 3-426, s.2.

1889. SCHMORAK L.: Handel na Dalekim Wschodzie; 236,s.19.

1890. SCHNEIGERT Zb.: Oblicza portów; 338,s.23.

1891. SIEDLECKI Michał: Międzynarodowa Rada dla Badań morza i jej działalność; 227,s.7.

1892. SIWIEC Leopold: Poczta morska; 8-927,s.10.

1893. SŁAWSKI: Tabela poglądowa obszarów morskich i portów; 525,s.12.

1894. -.: Sprawy kolonjalne na zachodzie; 1133,s.30; 1233,s.22; 134,s.25; 234,s.25; 334,s.22; 434,s.25; 8-935,s.36; 1035,s.30; 1135,s.34; 136,s.28; 836,s.31; 936,s.36; 1036,s.28; 1236,s.30; 137,s.28; 237,s.28; 437,s.27; 537,s.34; 737,s.29; 837,s.30; 937,s.29; 1037,s.29; 1137,s.34; 138,s.31; 238,s.31; 338,s.31; 438,s.31; 538,s.31; 738,s.32; 838,s.31; 938,s.30; 1038,s.31; 1138,s.33; 139,s.30; 339,s.33; 439,s.23; 539,s.22; 639,s.35; 739,s.27; 839,s.25.

1895. STECKI T.: „Fajka i morza”; 1227,s.6.

1896. STECKI T.: Szczury na statkach.(Koszta i rezultaty tępienia szczurów za pomocą wykurzania); 126,s.11.

1897. STECKI T.: Wyszkolenie przyszłych oficerów; 625,s.6.

1898. -.: Subwencje dla prywatnych towarzystw okrętowych przed wojną. Według książki B. Huldermanna p.t.: „Die Subventionnen der Ausländischen Handelsflotten"; 3-427,s.25.

1899. SUKIENNICKI Hubert: Międzynarodowe mandaty kolonjalne; 133,s.19.

1900. SUKIENNICKI Hubert: Pakt czterech a rewizja mandatów kolonjalnych; 8-933,s.15.

1901. SUKIENNICKI Hubert: Polska a mandaty nad kolonjami; 1230,s.21.

1902. SYMONOLEWICZ Konstanty: Problem kolonialny a pokój świata; 1237,s.2.

1903. SYMONOLEWICZ Konstanty: Sprawy kolonialne w polityce międzynarodowej; 138,s.3.

1904. -.: Szkolnictwo morskie we Włoszech i Anglji; 726,s.4.

1905. ŚWITALSKI Odon: Geneza i przyczyny polityki Kolonjalnej; 1231,s.23.

1906. ŚWITALSKI Odon: Kolonja, jej pojęcie i podział; 6-731,s.39.

1907. T. .: O morzu i współzawodnictwie na niem narodów; 8-927,s.8.

1908. T. S.: Linja zanurzenia statku w oświetleniu najwyższego trybunału angielskiego; 8-927,s.9.

1909. TOCZYSKI Zbigniew: Międzynarodowa konwencja w sprawie portów morskich; 629,s.2-4; 7-829,s.9.

1910. TURSKI Marjusz: Nasza zamorska ekspansja handlowa; 1027,s.4.

1911. UZIEMBŁO A.: Roald Amundsen; 828,s.5.

1912. W. R.: Rewja morsko – kolonjalna w Antwerpji; 130,s.21.

1913. -.: Wielkie regaty jachtowe w Sandham; 730,s.20.

1914. WIERZBICKI Emil: Wielka Północna Droga Morska; 135,s.12.

1915. WOŹNICKI J.: Ile węzłów, tyle mil na godzinę; 137,s.17.

1916. WOŹNICKI J.: Latarnie morskie; 734,s.26.

1917. -.: Z obcej prasy morskiej; 1134,s.22.

1918. ZADROŻNY St.: „Świat mierzymy milą morską”; 239,s.22.

1919. -.: Zagadnienia ludnościowe w dyskusjach międzynarodowych; 1038,s.[1].

1920. ZAWODZIŃSKI K. O.: Najstarsze zawody żeglarskie świata; 1130,s.6-9.

1921. -.: Ze świata: 226,s.15-16.

1922. ZIELIŃSKI Zbigniew: pośrednictwo w handlu zamorskim; 439,s.6.

1923. -.: Zjazd prasy morskiej; 238,s.37.

1924. ŻUKOWSKI O.: Na Morzu Śródziemnym; 539,s.11.

 

7.2. Poszczególne państwa
7.2.1. Afryka

1925. ARMIN Kazimierz: W wolnej republice czarnych; 438,s.19.

1926. B. M.: Problem kolonji to problem Afryki; 1238,s.9.

1927. BALBO Italo: Dwadzieścia tysięcy [Libia]; 339,s.11.

1928. BERNADZIKIEWICZ Tadeusz: Bamwanjara wódz czarnej safari; 839,s.18.

1929. BLOTTIERE J.: Algierja; 536,s.14.

1930. C.Z.: Żegluga w ekspansji kolonialnej; 636,s.12.

1931. CELIŃSKI Bolesław: Przyczynki do dziejów kolonjalnych Francji. Madagaskar; 6-731,s.35.

1932. CHRZĄSZCZEWSKI Al.: Francuskie imperjum gospodarcze; 536,s.8.

1933. CZERW Edward: Cejlon (Od specjalnego korespondenta „Morza”); 338,s.11.

1934. FAJANS Roman: Sudan; 436,s.20.

1935. FAJANS Roman: Świeta w Masua; 236,s.23.

1936. FAJANS Roman: Tsana i Nil Błękitny; 636,s.19.

1937. FAJANS Roman: W miastach Etjopii; 336,s.20.

1938. FAJANS Roman: Z armią włoską ku Afryce. Od specjalnego korespondenta „Morza”; 1235,s.14.

1939. FAJANS Roman: Z kraju gdzie toczy się wojna. Od własnego korespondenta; 136,s.17.

1940. GIŻYCKI Jerzy: Żegluga na Nigrze i Senegalu; 1235,s.18.

1941. GRABOWSKI J.: Afryka Francuska; 2-329,s.70.

1942. GUTKOWSKI Jerzy: Refleksje o Tunisie; 239,s.18.

1943. GUTKOWSKI J.: Zaklęte wrota Sahary; 339,s.25.

1944. J. L.: Na zdobytych terenach; 836,s.18.

1945. -.: Jak zatonął statek niemiecki „Herrenwyk”; 129,s.11.

1946. JEZIORAŃSKI K.: Francuskie posiadłości mandatowe; 536,s.24.

1947. JEZIORAŃSKI K.: Sprawa Maroka; 1237,s.8.

1948. -.: Kolonizacja Tripoli; 634,s.18.

1949 -.: Kolonjalne demonstracje Niemców w Afryce Południowej; 8-933,s.39.

1950 KOSTECKI Dionizy: Północna Rodezja w nowej fazie rozwoju; 232,s.26.

1951. KOZŁOWSKI Zbigniew: Produkcja Afryki murzyńskiej; 438,s.14.

1952. LEWANDOWSKI J.: Afryka terenem współpracy państw europejskich; 1036,s.6.

1953. LEWANDOWSKI J.: Francuska Afryka Zachodnia; 536,s.18.

1954. LEWANDOWSKI Janusz: Z Republiki Liberyjskiej; 436,s.5.

1955. ŁADA Z.: Mozambik; 632,s.22.

1956. ŁYP Fr.: Algier i Francja; 535,s.24.

1957. ŁYP Fr.: Handel zagraniczny Angoli; 1028,s.27.

1958. ŁYP Franciszek: Projekt osadnictwa żydowskiego w Angoli; 234,s.23.

1959. ŁYP Fr.: Traktat basenu Konga; 1235,s.29.

1960. M. Z. M.: Madagaskar; 139,s.25.

1961. M. Z. M.: Przywiązanie... do narodowego braku stroju; 439,s.11.

1962. M. Z. M.: Szklanka świeżej krwi. (Od własnego korespondenta); 239,s.20.

1963. de MARTONNE E.: A. O. F. Zachodnia Afryka Francuska. Tłumaczył Por. A. Zarychta; 4-529,s.36; 629,s.29.

1964. de MARTONNE E.: Madagaskar; 430,s.21; 530,s.23.

1965. de MARTONEE E.: Maroko; 830,s.20; 930,s.18; 1030,s.22.

1966. de MARTONEE E.: Senegalczycy; 1235,s.25.

1967. -.: Nowa orientacja w sprawie Angoli; 2-329, s.71.

1968. PIOTROWICZ R.: Italska kolonizacja w Libii; 537,s.11.

1969. PIOTROWICZ R.: Italska polityka tubylcza w Libii; 737,s.16.

1970. PODOSKI St.: Francuska Afryka Równikowa; 536,s.22.

1971. -.: Powietrzne linje kolonjalne w Afryce; 6-731,s.42.

1972. PROSZYŃSKI K.: Kamerun dzisiejszy; 10-1131,s.39.

1973. R. F.: Nowy Egipt; 1036,s.20.

1974. -. Republika czarnych – Liberja; 235,s.13.

1975. ROSIŃSKI Wiktor: Niemcy w Angoli; 531,s.21.

1976. ROSIŃSKI W.: Produkcja Afryki; 1136,s.26.

1977. RURAT Władysław: Portugalska Afryka Wschodnia; 638,s.27.

1978. SOBOLEWSKI Roman: Szarańcza – plaga kolonji Afrykańskich; 231,s.20.

1979. SOŁTAN J.: Maroko i Tunis; 536,s.16.

1980. SUKIENNICKI Hubert: O waloryzację gospodarczą kolonij afrykańskich; 1038,s.7.

1981. -.: Szkoły kolonjalne we Francji; 536,s.11.

1982. SZUKIEWICZ Wojciech: Murzyńskie sny o potędze; 134,s.26.

1983. TCHÓRZNICKA Olga Marja: Nairobi – stolica Kenyi; 134,s.23.

1984. WIELOCH St.: Emigracja do Parany; 135,s.26.

1985. WOJEWÓDZKI Bohdan: Włosi mają otrzymać Kamerun; 632,s.19.

1986. Z. D.: Kolorowa solidarność [Egipt]; 1035,s.17.

1987. -.: Zaburzenia w Togo; 533,s.23.

1988. ZIELIŃSKI J.: Problem kontynentu afrykańskiego; 1238,s.[1].

7.2.2. Ameryka

1989. ANUSZ J.: Stan Rio Grande Do Sul w Brazylji; 7-832,s.36.

1990. BISKUPSKA Maria: Osadnictwo francuskie w Kanadzie; 433,s.23.

1991. CHRZĄSZCZEWSKI Al.: Stan. Zjedn. A wolność mórz; 336,s.13.

1992. KULIKOWSKI Czesław: Kauczuk, Anglia – Ford i Polacy; 537,s.14.

1993. LEPECKI M. B.: Stosunki komunikacyjne w stanie Espirito Santo (Brazylja); 930,s.21.

1994. LEWANDOWSKI J.: Liga Morska w Stan. Zjedn. A. P.: 8-935,s.23.

1995. M.P.: Ambitne plany kolonizacji Niemców W Ameryce Południowej; 1132,s.27.

1996. NAŁĘCZ-DOBROWOLSKI W.: Od rzeki Św. Wawrzyńca do Pacyfiku [Kanada]; 532,s.24.

1997. OLECHOWSKI Gustaw: 400-lecie Kanady; 1234,s.14.

1998. OSZELDA Władysław: „Tak” i „Nie” brazylijskiej polityki emigracyjnej; 437,s.18.

1999. PANKIEWICZ Michał: Kolonizacja na terenie Parany w chwili obecnej; 334,s.23.

2000. PANKIEWICZ Michał: „Terra Roxa” północnej Parany; 836,s.27.

2001. -.: Po zeszłorocznej rewolucji w Brazylji; 133,s.23.

2002. WIELOCH St.: Warunki pracy w Paranie; 1134,s.4.

2003. YERBATERO: W kraju walecznych Guarani. Od własnego korespondenta; 636,s.28.

2004. -.: Z pobytu w Brazylji. Wywiad z przedstawicielem LMK w Paranie p. gen. St. Strzemieńskim; 1634,s.4.

2005. ZAHORA F.: Na wodach Ameryki; 838,s.30.

7.2.3. Azja. Australia i Oceania.

2006. CELIŃSKI Bolesław: Przyczynki do dziejów kolonjalnych Francji. Protektoraty indochińskie; 331,s.23; 431,.25.

2007. CZECZOTT R.: Singapore; 537,s.17.

2008. CZERW Edward: Azjatycki trójkąt bezpieczeństwa; 839,s.16.

2009. CZERW Edward: Baza morska w Singapore (Od specjalnego korespondenta „Morza”); 438,s.23.

2010. CZERW Edward: Hong-Kong (Od specjalnego korespondenta „Morza”); 838,s.18.

2011. CZERW Edward: Indochiny – wczoraj i dziś (Od specjalnego korespondenta „Morza”); 638,s.12; 738,s.26.

2012. CZERW Edward: Malaje Brytyjskie (Od specjalnego korespondenta „Morza”); 538,s.10.

2013. CZERW Edward: Po ostatnich zwycięstwach japońskich; 1238,s.3.

2014. CZERW Edward: Walka o koncesje w Chinach; 739,s.13.

2015. DERENICZ Michał: Saigon; 739,s.18.

2016. DOMANIEWSKI Zbigniew: Mocarstwa a Chiny; 1137,s.12.

2017. -.: Ekspansja japońska w Mandżukuo; 335,s.[18].

2018. F. F. Ł.: Japońskie współzawodnictwo handlowe w kolonjach; 135,s.24.

2019. FAJANS Roman: Podłoże wypadków palestyńskich; 736,s.22.

2020. K. K. M.: Somali i kolonje Oceanu Indyjskiego; 536,s.27.

2021. KINCLER J.: Nielegalna emigracja do Palestyny; 135,s.25.

2022. LEMANUS: Emigracja żydowska; 139,s.3.

2023. LEMANUS: Sprawa emigracji żydowskiej jako problem kolonialny; 239,s.12.

2024. PIOTROWICZ R.: Mandat Palestyny; 937,s.15.

2025. PRZEWALSKI Stefan: Mandżurja; 432,s.27.

2026. PRZEWALSKI Stefan: Parę uwag o Chinach; 232,s.28.

2027. PRZYBYŁKIEWICZ Z.: Indje Holenderskie; 638,s.17.

2028. PRZYBYŁKIEWICZ Z.: Kryzys ludnościowy i polityka emigracyjno-kolonizacyjna Japonji; 7-829,s.24.

2029. St. Bod.: Indochiny i Indje; 536,s.28.

2030. SUCHECKI Henryk: Nowa Palestyna a polska; 436,s.12.

2031. ŚWIDERSKI Stanisław: Na wyspie łowców głów; 639,s.22.

2032. -.: Wybuch wulkanu podmorskiego w Indjach Holenderskich; 428,s.16.

7.2.4. Europa

2033. A.U.: Kłajpeda [Litwa]; 428,s.10.

2034. B. S.: W nowej sytuacji Europy; 538,s.[1].

2035. BOMAS P.: Nowy ustrój administracji portów francuskich; 1226,s.4.

2036. BRIEULE J.: Chargeurs Reunis; 828,s.4.

2037. -.: Budowa wielkich samolotów we Francji; 1232,s.10.

2038. CELIŃSKI Bolesław: Przyczynki do dziejów kolonjalnych Francji. Protektoraty francuskie; 1230,s.24; 131,s.23.

2039. CHRZĄSZCZEWSKI Al.: Niemcy nie rezygnują; 236,s.14.

2040. CYBULSKI Teodor: Projekty francuskie w sprawie stworzenia kolonjalnej sieci lotniczej; 130,s.22.

2041. CZECZOTT Rafał: Kanał Bałtycko-Białomorski; 634,s.5.

2042. CZERW Edward: Konflikty Morza Śródziemnego; 139,s.9.

2043. CZERW Edward: Niemiecki sen o Morzu Śródziemnym; 639,s.15.

2044. CZERW Edward: To jest Anglia; 539,s.17.

2045. DERECKI Jan: Zatarg francusko-włoski; 730,s.15-16.

2046. DĘBICKI Tadeusz: Belgijski statek szkolny „L’ Avenir”; 425,s.11.

2047. DĘBSKI Jan: Niemiecka propaganda; 733,s.19.

2047. DĘBSKI Jan: Zagraniczna polityka Trzeciej Rzeszy; 1033,s.2.

2048. -.: Dochody szwedzkiej żeglugi morskiej w 1926; 1127,s.5.

2049. DOMANIEWSKI Zbigniew: Kolonje Hiszpanii; 1238,s.6.

2050. DOMANIEWSKI Zbigniew: Rosja, Bałtyk i Ocean Lodowaty; 738,s.10.

2051. DOMANIEWSKI Zbigniew: Rozwój ludności i kolonje francuskie; 139,s.6.

2052. -.: Dookoła tragedji żaglowca „København” [Dania]; 131,s.11.

2053. EHERENBERG Tadeusz: Włoski program kolonjalnej rewizji; 1033,s.24.

2054. GINSBERT J.: „Rok Bałtycki” naszego sąsiada [Niemcy]; 6-731,s.[1].

2055. HERVYCOUSIN: La Ligue Maritime Belge; 635,s.[34]

2056 HUBERT W.: Żegluga Rumunji; 430,s.15.

2057. HUGON M.: Francja zamorska na wystawie w Paryżu; 1037,s.31.

2058. HUGON M.: Francuskie imperjum kolonialne; 536,s.6.

2059. J. G.: Lique Maritime et Coloniale; 635,s.39.

2060. J. K.: Kolonje francuskie w Ameryce i Oceanji; 536,s.30.

2061. J. S.: Jadranska Straża; 635,s.41.

2062. JEZIORAŃSKI K.: Ekspansja kolonialna Niemiec; 837,s.13.

2063. K. J.: Francuska konferencja imperjalna; 735,s.32.

2064. K. S.: Memel zamiast Kłajpedy; 439,s.2.

2065. KACZMAREK Eugeniusz: Wystawa kolonjalna we Wrocławiu; 237,s.24.

2066. -.: Katastrofa „Czeluskina” [ZSRR]; 434,s.11.

2067. -.: Kłajpeda; 236,s.20.

2068. KOSKO S.: Budowa statków handlowych w Anglji w r. 1926; 527,s.7.

2069. KOSKO S.: Pomoc rządowa dla

budownictwa okrętowego i towarzystw żeglugowych we Francji; 128,s.10.

2070. KRÓLIKIEWICZ J.: Kupiec musi iść za banderą portu narodowego; 1236,s.13.

2071. KRZYWIEC B.: Lubeka jako port bałtycki Łaby; 138,s.30.

2072. KRZYWIEC B.: Radość i praca; 938,s.17.

2073. KRZYWIEC B.: Zagadnienia morskie Italii; 1236,s.21.

2074. -.: Lega Navale Italjana; 635,s.[36].

2078. LENCEWICZ Stanisław Instytut Kolonialny w Amsterdamie [Holandia]; 1028,s.26-27.

2079. -.: Lot transatlantycki eskadry włoskiej; 231,s.9.

2080. ŁOKUCIEJEWSKI Janusz: Port w Antwerpji (z cyklu „Porty Europy”) [Belgia]; 728,s.5.

2081. ŁYP Fr.: Europa żąda pokoju a Niemcy kolonji; 335,s.13.

2082. ŁYP Franciszek: Niemiecka akcja kolonialna; 1234,s.6.

2083. ŁYP Fr.: Niemiecka młodzież a kolonie; 235,s.23.

2084. ŁYP Fr.: Niemiecka propaganda kolonjalna; 135,s.10.

2085. ŁYP Franciszek: Nowa polityka kolonjalna Francji; 432,s.21.

2086. NAUTICUS: Kolonjalna polityka Italji; 135,s.14.

2087. NAUTICUS: „Lega Navale Italiana”; 334,s.5; 434,s.5.

2088. NAUTICUS: Rola i zadania niemieckiego „Flottenvereinu”; 1033,s.10; 1133,s.6; 1233,s.9; 134,s.6; 1134,s.7.

2089. NEGULESCU A.: Liga Navala Romana; 635,s.42.

2090. -.: Niemieckie Związki Morskie; 635,s.41.

2091 NIWIŃSKI Tadeusz: Port w Konstantynopolu [Turcja]; 530,s.7.

2091. OL. Q.: Budownictwo okrętowe we Francji; 430,s.11; 630,s.10; 730,s.18; 1130,s.17; 131,s.13; 331,s.13; 6-731,s.17; 831,s.13; 10-1131,s.22; 232,s.15; 532,s.11; 7-832,s.32; 1132,s.16; 133,s.12; 233,s.10; 433,s.14; 8-933,s.26; 1033,s.19; 234,s.20; 1034,s.29; 1134,s.29; 435,s.[40]; 535,s.[40];

2092. ORDYŃSKI P.: Szwecja. Szkic fizjograficzny; 2-329,s.44.

2093. OSZELDA Władysław: Włosi poza granicami ojczyzny; 836,s.20.

2094. P.: Zagadnienie Wysp Alandzkich; 738,s.15.

2095. PAULY A.: Gibraltar; 739,s.22.

2096. POLKOWSKI Bolesław: Handel państw bałtyckich; 1236,s.8.

2097. PETELENZ Czesław: Sport żaglowy w miniaturze. (Korespondencja kierownika naszego pisma z Paryża); Nr.525,s.4.[Francja]

2098. PETELENZ Czesław: Tulon [Francja]; 825,s.3.

2099. PIOTROWICZ Roman: Kolonizacyjne doświadczenia Italji; 637,s.20.

2100. PIOTROWICZ Roman: Rzeki Niemiec i Kanał Kiloński; 137,s.14.

2101. PIOTROWSKI Grzegorz: Holenderskie rybołówstwo śledziowe; 428,s.6; 528,s.8; 628,s.6.

2102. -.: Port Tallinu [Estonia]; 3-426,s.17.

2103. -.: Posunięcia kolonialne w Italii; 339,s.22.

2104. QUEANT Olivier: Francuskie budownictwo okrętowe; 9-1029,s.7; 130,s.12.

2105. R. C.: Tydzień propagandy w Kilonji [Niemcy]; 8-935,s.34.

2106. R.K.: Jugosłowiańska Liga Morska; 225,s.5.

2107. r. m.: Planowa propaganda i akcja; 435,s.12.

2108. R. P.: Nowa forma subwencji inwestycyjnych w Niemczech; 527,s.8.

2109. R. P.: Organizacja kredytu morskiego w Norwegji; 627,s.8.

2110. R. P.: Racjonalizacja niemieckiego przemysłu okrętowego; 727,s.18.

2111 ROSIŃSKI W.; W sprawie byłego dominjum kolonjalnego Niemiec; 930,s.17.

2112. -.: Rozwój handlu niemieckiego w kolonjach francuskich; 431,s.26.

2113. S. B.: Navy Leaque; 635,s.33.

2114 S. K.: Kryzys włoskiej marynarki handlowej; 628,s.8; 728,s.8.

2115. S. K.: Belgijski Uniwersytet Kolonjalny; 730,s.32.

2116. S. K.: Rentowność żeglugi niemieckiej; 627,s.8.

2117. S. R.: Port w kraju bez morza [Czechosłowacja]; 1229,s.9.

2118. S. S.: Rybacy niemieccy tęsknią za Wielkopolską; 331,s.13.

2119. SŁAWIŃSKI Jan A.: Francuskie kadry zdobywców rynków zagranicznych; 532,s.21.

2120 SOBOLEWSKI Roman: A. O. F.; 531,s.25.

2121. SROCKI Bolesław: Na froncie zachodnim; 436,s.10.

2122. STECKI Tadeusz: Żałoba duńskiej marynarki handlowej; 1129,s.8.

2123. STRZEMIEŃSKI Kazimierz: Instytut Rolnictwa Kolonialnego we Florencji; 1238,s.26.

2124. SROCKI Bolesław: Na froncie zachodnim; 436,s.10.

2125. SUKIENNICKI Hubert: Skutki wystąpienia Niemiec z Ligii Narodów; 1233,s.19.

2126. SURÓWKA Karol: Jak pracował niemiecki „Flottenverein”?; 1027,s.16.

2127. SYMONOLEWICZ K.: Włoskie imperium kolonialne; 339,s.17.

2128. SZYSZKOWSKI St. Zb.: Niemiecka marynarka handlowa; 333,s.7; 433,s.8; 533,s.12.

2129. -.: Ś. P. Maurycy Rondet-Saint; 937,s.37.

2130. T. E.: „Jedranska straża” i jej piękny rozwój [Jugosławia]; 627,s.9.

2131. T. K.: Kłajpeda; 538,s.3.

2132. T. S.: Zagadnienie polepszenia komunikacji morskiej między Francją a Algierem; 331,s.8.

2133. TOMASZEWSKI T.: Szkoła kolonjalna w Niemczech; 735,s.22.

2132. W. R.: Pokaz francuskiego dominjum kolonjalnego; 831,s.27.

2133. W. R.: Związek gospodarczy Francji i Belgji z kolonjami; 630,s.24.

2134. WARCHAŁOWSKI Kazimierz: Jak Niemcy podbijały świat; 1233,s.21.

2135. WEGNEROWICZ R.: Pozycje kolonjalne w handlu zagranicznym Francji; 331,s.22.

2136. WIERZBICKI Emil: Port Leningradu; 1134,s.10.

2137. -.: Włoskie imperjum kolonjalne; 636,s.[1].

2138 Z. Ł.: Polityka kolonjalna Włoch; 6-731,s.37.

2139. Z. M.: Obecny stan francuskiej floty handlowej; 627,s.8.

2140. ZALEWSKI Stanisław: Nowy współzawodnik; 436,s.8.

2141. ŻÓRAWSKI Bogusław: Port w Antwerpji [Belgia]; 1126,s.7.


7.2.5. Regiony Polarne

2142. CHASTAIN Andre: Badanie dalekiej Północy; 638,s.19.

2143. ORDYŃSKI P.: Do kogo należy Antarktyda; 1229,s.22.

2144. UZIEMBŁO A.: W północnej zorzy; 728,s.[1].

8. Marynarka Wojenna państw obcych.
8.1. Zagadnienia ogólne

A.T.: Konferencja londyńska; 236,s.7.

2145. BOREYKO Józef: Na Oceanie Spokojnym; 328,s.11.

2146. BOREYKO Józef: Nasi zbrojni sąsiedzi na morzu; 1226,s.6.

2147. BOREYKO J.: Nowe środki ratunkowe na łodziach podwodnych; 726,s.7.

2148. BROSZKIEWICZ Henryk: Blokada morska; 129,s.17.

2149. BROSZKIEWICZ Henryk: Kontrabanda wojenna; 4-529,s.15.

2150. CZECZOTT Rafał: Nowy wyścig zbrojeń; 239,s.10.

2151. CZECZOTT Rafał: Polityka morska wielkich mocarstw; 736,s.9.

2152. CZECZOTT Rafał: Sytuacja na morzach świata; 639,s.10.

2153. CZECZOTT Rafał: Ścigacze; 1137,s.22.

2154. CZECZOTT Rafał: Zbrojenia morskie na przełomie roku; 138,s.9.

2155. -.: Siły morskie na Bałtyku; 334,s.3.

2156. DURSKI Karol: Lotnictwo floty; 539,s.14.

2157. DURSKI-TRZASKA Karol: Lotnictwo morskie; 434,s.8.

2158. EHRENBERG Tadeusz: Zbrojne pogotowie na Oceanie Spokojnym; 334,s.4.

2159. GINSBERT Juljan: „Adamastor” w Szanghaju; 332,s.14.

2160. GINSBERT Juljan: Analogie i przeciwieństwa; 1230,s.9.

2161. GINSBERT J.: „Dunquerque” a Polska; 632,s.6.

2162. GINSBERT J.: Jak powstały potęgi morskie; 738,s.13.

2163. GINSBERT Juljan: Przed konferencją rozbrojeniową; 232,s.3.

2164. GINSBERT Juljan: Rozbrojenie, czy porozumienie?; 431,s.6.

2165. H. B.: Własność prywatna, jako łup w wojnie morskiej; 1228,s.14.

2166. HAŁACIŃSKI Józef: Strategia na Morzu Śródziemnym; 938,s.8.

2167. HUBERT Witold: Rozbrojenie na morzu; 130,s.2.

2168. HUBERT Witold: Zakończenie konferencji londyńskiej; 530,s.4.

2169. IWASZKIEWICZ W.: Lotnictwo morskie; 325, s.6-7.

2170. J.G.: Przykład Morza Śródziemnego; 1135,s.16.

2171. -.: Kilka uwag o nowoczesnym okręcie linjowym; 332,s.14.

2172. KOSIANOWSKI W.: Typy jednostek Marynarki Wojennej oraz ich zastosowanie; 332,s.9.

2173. -.: Kronika Obca: 227,s.19; 3-427,s.24; 527,s.13; 727,s.16; 8-927,s.20; 1127,s.12; 1227,s.12; 128,s.18; 228,s.13; 328,s.12; 428,s.17; 131,s.12; 231,s.9; 331,s.11; 431,s.14.

2174. KRZYWIEC B.: Zbrojenia morskie; 135,s.6.

2175. KUCZKOWSKI Ignacy: Łodzie podwodne; 127,s.11.

2176. ŁOKUCIEJEWSKI Z.: Najnowsze problemy w budownictwie okrętowym; 1127,s.5.

2177. MAJEWSKI Marjan: Marynarka Wojenna a zdobycze kolonjalne; 736,s.15.

2178. MAJEWSKI M.: Na straży szlaków handlowych; 238,s.12.

2179. -.: Na marginesie Konferencji Morskiej w Londynie; 430,s.9.

2180. NAMIEŚNIOWSKI Konrad: Wojna przyszłości na morzu; 1138,s.15.

2181. -.: Największe okręty świata; 628,s.8.

2182. -.: Niebezpieczeństwa zagrażające łodziom podwodnym i ich załogom. Przełożył Józef Boreyko; 626,s.10.

2183. P.: Śródziemnomorskie pojednanie; 638,s.8.

2184. P. B.: Środki bezpieczeństwa przy morskich przewozach węgla; 128,s.11.

2185. -.: Pływające lotniska; 136,s.20.

2186. -.: Przegląd Marynarki Wojennej państw obcych: 130,s.13; 730,s.16; 830,s.13; 930,s.11; 1030,s.9; 1130,s.16; 1230,s.13.

2187. RAKUZA-SUSZCZEWSKI Konstanty: Światowa Marynarka Wojenno-morska. Wyniki Konferencji Waszyngtońskiej; 1125,s.4.

2188. -.: Ratownictwo łodzi podwodnych; 234,s.13.

2189. S. K. K.: Floty wojenne państw Bałtyckich; 535,s.2.

2190. S. K. K.: Mała wojna i wojna małymi siłami na morzu; 1228,s.12.

2191. S. T.: Tajemnice walki podwodnej; 1228,s.13.

2192. -.: Samoloty torpedowce; 1127,s.12.

2193. SAWICZEWSKI J.: Możliwości floty w świetle faktów; 1035,s.8.

2194. STANKIEWICZ Roman: Światowy bilans wojennomorski; 738,s.6.

2195. WIŚNIEWSKI Jerzy: Nowoczesny kontrtorpedowiec; 638,s.10.

2196. WIŚNIEWSKI Jerzy: Uzbrojenie nowoczesnego okrętu; 738,s.19.

2197. WKOS: Co to jest „Port d’ Attache”?; 332,s.7.

2198. -.: Z życia Marynarki Wojennej: 233,s.11; 433,s.13; 633,s.14; 8-933,s.17; 1133,s.13; 1233,s.12; 334,s.7; 434,s.9; 534,s.23; 634,s.22; 734,s.40; 8-934,s.21; 1034,s.20; 1134,s.20; 1234,s.22; 135,s.33; 235,s.31; 335,s.34; 435,s.[28]; 535,s.28; 635,s.45; 735,s.36; 1035,s.32; 1135,s.35; 1235,s.30; 136,s.30; 236,s.33; 336,s.31; 436,s.30; 536,s.34; 636,s.31; 736,s.32; 836,s.34; 936,s.37; 1036,s.31; 1136,s.32; 1236,s.32; 137,s.31; 237,s.30; 437,s.29; 537,s.36; 637,s.31; 737,s.31; 837,s.32; 937,s.32; 1037,s.332; 1137,s.32; 1237,s.32; 138,s.33; 238,s.33; 338,s.33; 438,s.33; 538,s.33; 638,s.30; 738,s.34; 838,s.33; 938,s.32; 1038,s.33; 1138,s.35; 1238,s.30; 139,s.32; 239,s.27; 339,s.34; 439,s.25; 539,s.24; 639,s.37; 739,s.29; 839,s.26.

2199. ŻUKOWSKI Olgierd: Łódź podwodna wczoraj a dziś; 938,s.9.

2200. ŻUKOWSKI Olgierd: Sytuacja na Bałtyku w 1920 i dziś; 737,s.10.

8.2. Marynarka Wojenna poszczególnych państw.
8.2.1. Ameryka

2201. BOREYKO Józef: Manewry floty Stanów Zjednoczonych; 3-427,s.23.

2202. J. B.: Aparaty podsłuchowe [USA]; 1227,s.14.

2203. -.: Katastrofa amerykańskiej łodzi podwodnej „S-4” [USA]; 128,s.19.

 

8.2.2. Europa

2204. -.: Awarja pancernika „Nelson” [Anglia]; 234,s.14.

2205. B.: Budżet francuskiej Marynarki Wojennej; 527,s.11-12.

2206. BOR. J.: Morskie operacje u wybrzeży Maroko [Hiszpania]; 726,s.11.

2207. BOREYKO Józef: Dążenie Niemiec do stworzenia silnej floty wojennej; 826,s.3.

2208. BOREYKO Józef: Flota sowiecka i jej zadania; 727,s.13.

2209. BOREYKO J.: Rozbudowa floty łotewskiej i fińskiej; 1126,s.6.

2210. BOREYKO Józef: Szkolenie oficerów w Marynarce niemieckiej; 527,s.12-13.

2211. BOREYKO Józef: Taktyczne manewry floty angielskiej; 627,s.15.

2212. Cr. H.: Britania rules the Navies; 1028,s.12.

2213. CZECZOTT R.: Czy niemieckie „Mare Nostrum”; 136,s.10.

2214. CZECZOTT R.: Morskie korzyści przymierza z Rumunią; 837,s.7.

2215. CZERW Edward: Na pokładzie „Lamotte Piequet”; 439,s.16.

2216. -.: Dyslokacja floty angielskiej; 127,s.14.

2217. EHERENBERG Tadeusz: Nowy kierunek we francuskich zbrojeniach morskich; 10-1131,s.6.

2218. GADOMSKI Zbigniew: Święto floty Łotewskiej. Z notatnika marynarza; 831,s.9.

2219. GINSBERT J.: Wielki admirał Francji; 335,s.24.

2220. HUBERT W.: Manewry floty niemieckiej na Bałtyku; 9-1029,s.9.

2221. J. B.: Dzień marynarza angielskiego na okręcie wojennym; 528,s.13.

2222. J.G.: „Dunkuerque” – pierwszy krążownik Linjowy Francji; 333,s.10.

2223. J.G.: Italia jako mocarstwo morskie; 937,s.5.

2224. -.: Jerzy Leygues [Min. Mar. Woj. Francji]; 1033,s.20.

2225. KOWALENKO Wład: Zbrojenia morskie Anglii i Niemiec; 739,s.16.

2226. de LAVERANE; Marynarka francuska; 127,s.12.

2227. FR. ŁYP.: Portugalskie zamierzenia kolonizacji Angoli; 1128,s.24.

2228. -.: Marynarka szwedzka; 134,s.8.

2229. QUEANT Olivier: Próby szybkości nowych francuskich okrętów wojennych; 9-1029,s.9.

2230. R. C.: Admirał Jellicoe; 136,s.38.

2231. R. C.: Porozumienie morskie angielsko-sowieckie; 1136,s.13.

2232. RADZIWIŁŁOWICZ Marjan: Rozwój potęgi morskiej Niemiec i ZSRR; 732,s.12.

2233. ROSIŃSKI W.: Zbrojenia Niemiec na morzu; 1228,s.2.

2234. -.: Rozbudowa floty podwodnej we Francji; 726,s.7.

2235 -.: Siły sowietów na morzu; 128,s.19.

2236. S. K.: Marynarka Litewska; 627,s.16.

2237. S. K. K.: Odrodzenie floty podwodnej Niemiec; 1135,s.22.

2238. S. K. K.: Rozbudowa floty wojennej Niemiec; 1035,s.22.

2239. SULIMA A.: Marynarka francuska; 527,s.11.

2240. -.: Tydzień Angielski w Finlandji; 134,s.9.

2241. -.: Zgon admirała Karola Jolivet [w Warszawie]; 826,s.8

8.2.3. Azja

2242. CZECZOTT R.: Admirał Togo [Japonia]; 734,s.42.

2243. CZERW Edward: Rola japońskiej Marynarki Wojennej; 139,s.20.

9. Historia Powszechna

2244. BARTOSIAK W.: Rola uzbrojonych angielskich statków handlowych w ostatniej wojnie; 134,s.9.

2245. -.: „Bierki gra marynarska”; 10-1131,s.19.

2246. -.: Bitwa morska Holendrów ze Szwedami przez pana Paska opisana; 734,s.14.

2247. BOREYKO Józef: Zagrody minowe w czasie wojny światowej; 8-927,s.19.

2248. BOROWIK Józef: Walka o śledzia; 432,s.5.

2249. C. A.: Żywot i śmierć „ARARA”; 535,s.22.

2250. DOMANIEWSKI Bogusław: Największy odkrywca – marzyciel; 839,s.23.

2251. GINSBERT Juljan: Na ławicach Flandrji; 830,s.12.

2252. GINSBERT Juljan: Analogie i przeciwieństwa; 1231,s.6-8; 132,s.8-9.

2253. J. B.: Flota podwodna Niemiec w czasie wojny światowej; 8-927,s.21.

2254. J. K.: Floty handlowe państw świata; 336,s.15.

2255. KOSKO S.: Ostatnia podróż statku „Petrel”; 1233,s.10.

2256. KOSKO S.: Wyspa złotodajna; 432,s.4.

2257. KRZYWIEC B. A.: Atak na Kanał Suezki; 1134,s.11.

2258. KUDELKA Tadeusz: Storpedowanie krążownika „Hamidieh”; 6-731,s.17.

2259. -.: „Nord-Caper”. Kartka z dziejów wojny światowej na morzu. Z franc. Tłum. T.E.; 7-832,s.11.

2260. OLSZEWICZ Bolesław: Kilka słów o korsarstwie; 938,s.19.

2261. PAWŁOWICZ Bohdan: Abukir. Sławne bitwy morskie; 628,s.9.

2262. PAWŁOWICZ Bohdan: Lissa. Sławne bitwy; 1228,s.9.

2263. PAWŁOWICZ Bohdan: Trafalgar. Sławne bitwy morskie; 928,s.17.

2264. PISTEL H.: Dzieje rozwoju parowców; 325,s.5.

2265. PISTEL H.: Dzieje rozwoju żeglarstwa. Szkic; 225,s.9.

2266. PRZEWALSKI Stefan: Fuengirola; 632,s.9.

2267. S. K. K.: Żaglowce; 136,s.22.

2268. SAWICZEWSKI J.: Śmierć „Nereidy”; 8-933,s.18.

2269. T.E.: Awanturnicze żywoty na morzu. Jürgen Jürgensen, samowładca Islandji; 1132,s.13.

2270. T. E.: Słowianie na Bornholmie; 931,s.9.

2271. -.: W 75 rocznicę telegraficznego połączenia między starym i nowym światem; 8-933,s.22.

2272. WILCZEWSKI Wł.: Marynarki handlowe przed wojną; 336,s.17.

2273. -.: Z walk o Adryjatyk. Bezimienna opowieść o jednym z epizodów wojny morskiej włosko-austryjackiej. Przełożył z włoskiego T.E.; 632,s.8.

2274. ZIELENIEWSKI Kazimierz: Marchand i Kitchener nad Nilem; 434,s.27.

2275. ZIELIŃSKI Kazimierz: Richelieu i kolonie; 439,s.18.

2276. ŻUKOWSKI O.: z dziejów okrętu podwodnego; 1138,s.19.

10. Stałe działy miesięcznika „Morze” (pozostałe)

2277. -.: Kronika Gdyńska: 127,s.18; 227,s.20.

2278. -.: Kronika Morska: 124,s.6.; 224,s.11; 125,s.13; 325,s.12; 425,s.12; 525,s.13; 825,s.13; 925,s.14; 1025,s.12; 1125,s.7; 1225,s.13; 226,s.10; 3-426,s.21; 526,s.10; 626,s.12; 726,s.13; 826,s.12; 1026,s.15; 1126,s.12; 1226,s.15; 127,s.22; 227,s.21; 3-427,s.30; 527,s.21; 627,s.23; 727,s.21; 8-927,s.27; 1027,s.27; 1127,s.21; 1227,s.23; 128,s.25; 228,s.25; 328,s.25; 428,s.19; 528,s.21; 6-28,s.17; 728,s.13; 828,s.18; 928,s.21; 1028,s.20; 1128,s.15; 1228,s.21; 129,s.23; 2-329,s.55; 4-529,s.18; 629,s.15; 7-829,s.12; 9-1029,s.11; 1129,s.11; 1229,s.15; 130,s.16; 2-330,s.38; 430,s.17; 530,s.13; 630,s.14; 730,s.21; 830,s.15; 930,s.12; 1030,s.12; 1130,s.18; 1230,s.15; 131,s.14; 231,s.10; 331,s.14; 431,s.15; 531,s.13; 6-731,s.22; 831,s.15; 931,s.15; 10-1131,s.27; 1231,s.17; 132,s.14; 232,s.16; 332,s.17; 432,s.13; 532,s.12; 632,s.12; 7-832,s.21; 932,s.20; 1032,s.14; 1132,s.17; 1232,s.11;

2279. -.: Nekrologi: 125,s.7.

2280. -.: Rozmaitości; 527,s.16.

2281. -.: Spis Rzeczy (R.1924 i 1925) - 1225,s.15; (r. 1926) - 1226,s.17; 1931 - 1231,s.31; 1932 - 1232,s.30; 1934 – 1234,s.27; 1935 – 1235,s.38; 1936 – 1236,s.37; 1937 – 1237,s.38; 1938 – 1238,s.37.

2282. -.: Ważniejsze wiadomości ostatniego miesiąca; 825,s.15; 925,s.17; 1025,s.14; 1225,s.15.

2283. -. Z Instytutu Bałtyckiego; 826,s.8.

 

INDEKS AUTORÓW

Artykuły redakcyjne niesygnowane przez autorów: 1,3,4,7,12-19,25,42,43,

50,77,78,82-85,102-110,122,127-130,

142-143,149-152,159,162,163,170,172,

176,177,180,183,184,187,191-193,195,

197,201,204-206,210,212,215-222,224,

234,240,241,243,249,255,256,263,264,

269-280,283-292,294,300,302,303,306-

316,321,322,335-338,340,342-344,346-348,352-354,356,358,362,364,366,367,

369,370,385,386,388,400,406,410,411-418,424,427,429,430,434,438,442,444,462,465,475476,483,484,498,511,529,532,

539,547,551-559,561,562,568,596,601,

608,616-618,621,624-627,632,634,636,

641,652,656,669,671,673,677,688,689,693,696,698,700,707-709,716,720,721,743,

746,749,764,786,789,800,803-805,812-815,847,856-861,863,865,869-872,878-881,894,897-900,905,1011,1013,1014,

1019,1029,1031,1032,1033,1035,1040,

1041-1044,1057,1074,1130,1139,1144,

1152,1154,1157-1159,1200,1210,1225,

1232,1234,1237,1253,1256,1271,1273-1279,1281,1291,1293,1296,1301-1304,

1306-1308,1311,1317-1319,1328,1329,

1332,1334,1336-1338,1342,1344,1348-1350,1354,1355,1357,1359,1360,1375,

1380,1388,1390,1392,1408,1409,1428,

1437-1439,1447,1451,1452,1456,1457,

1459,1463,1464,1578,1590,1591,1592,

1595-1597,1601,1602,1605,1613,1614,

1620,1694,1655,1669,1672,1674,1686,

1689,1690,1715,1720,1721,1722,1724,

1731,1733,1734-1735,1737,1738-1739,

1741-1743, 1760,1764,1767,1779,1786,

1791,1824-1826, 1843,1847,1849,1854,

1864,1870,1894,1898,1904,1913,1917,

1919,1921,1923,1945,1948,1949,1967,

1971,1974,1981,1987,2001,2004,2017,

2023,2037,2048,2052,2066,2067,2074,

2079,2090,2102,2103,2112,2129,2137,

2155,2171,2173,2179,2131,2182,2185,

2186,2188,2192,2198,2203,2204,2216,

2224,2228,2234,2235,2240,2241,2245,

2246,2259,2271,2273,2277-2283.

A.G. – 1051.

A.G.Z. – 1604.

A.K. – 2,445.

A.L. – 1753.

A.M. – 164.

A.R. – 1425,1754.

A.U. – 1426.

A.V. – 1052.

A.Z. – 207,907,1427.

Abramowski – 1053,1054.

Aleksandrowicz – 1055.

(alm) – 165.

Andrzejewski Zygmunt – 1361.

Andrzejowski Zdzisław – 365,940.

Ant.Res. – 1015.

Anusz J. – 1989.

Armin Kazimierz – 1925.

B. – 2205.

B.M. – 1926.


d`Anunzio Gabryel – 941.

A-Ski – 1362.

B. – 807.

B.B. – 701.

B.D. – 1056.

B.M. – 166,722.

B.S. – 5,446,1219,1429,1430,1431,1606.

Bagiński Henryk – 1363.

Bagiński K.: 6,447.

Bartoszczyk Jan – 167,448.

Bełżecki St. – 208,1607-1609.

Bernakiewicz Stefan – 1220.

Bernadzikiewicz Tadeusz – 1058.

Bielawski Bolesław – 690.

Biernacki Z. – 1610,1611.

Bierowski Tadeusz – 613.

Birkenmajer Józef – 908-910.

Biskupska Marja – 1612.

Bobińska Halina – 1059,1060.

B.S. – 1755.

Balbo Italo – 1927.

Bartosiak W. – 2244.

Baturewicz Franciszek – tłumacz – 961.

Bernadzikiewicz Tadeusz – 1928.

Bielecki Wincenty – 1756.

Biskupska Maria – 1990.

Blottiere J. – 1929.

Bobak K. – 1757.

Bogacz F. – 450.

Bogdan T. – 451-453.

Bojarski T. – 1758.

Bgusławski Antoni – 911.

Bolka – 723.

Bollander Gunnar – 454.

Bomas P. – 455,456,637-640,1759,2035.

Bor. J. – 2208.

Boreyko Józef – 808-811,2145-2147,2201,2207-2211,2247.

- tłumaczenia – 2182.

Borkowski J. – 1061.

Borowik Józef – 724,725,1221,2248.

Bramiński – 1062.

Brieule J. – 2036.

Broszkiewicz Henryk – 2148,2149.

Brunne Stefan – 1364-1367.

Brzeska Wanda – 942-946,1063.

Bublewski Witold – 168,368,1064.

Budzyński Gustaw – 457.

Bulowski Leon – 209,1761.

Bursze Teodor – 211.

Bursztyn Bogusław – 947.

Buxell H. – 458,1762.

Byczyński Edmund – 1065.

C.A. – 2249.

C.Z. – 1930.

Celiński Bolesław – 1931,2006,2038.

Charliat R. J. – 1763.

Chastain Andre – 2142.

Chołoniewski Antoni – 1368.

Choróbski R.A. – 459,460.

Chrzanowski Bernard – 1222.

Chrzanowski G. – 8,461.

Chrząszczewski Al. – 1765,1766,1932,1991,2039.

Chudziński Bernard – 1223.

Conrad Joseph – zob. Korzeniowski Józef.

Cr.H. – 2212.

Cwalina Leonard – 949-953,1016,1066.

- tłumaczenia – 978,999.

Cybulska Hanna – 1067.

Cybulski Teodor – 2040.

Czech Zbigniew – 912.

Czeczołt Rafał – 357.

Czeczott R. – 9,1432,1768,2007,2041,2150-2154,2213,2214,2242.

Czekalski Eustachy – 954,955.

Czerw Edward – 1068,1769,1770,1933,2008-2014,2042-2044,2215,2243.

Czerwiński Seweryn – 1224.

Czołowski Aleksander – 1369.

D.K. – 1771,1772.

Dautry M. – 1773.

Dąbrowska Zofja – 913.

Dąbrowski J. P. – 765,1774.

Delinikajtis Janusz – 1069.

Demel K. – 1226.

Derecki Jan – 2045.

Derenicz Michał – 2015.

Dębicki Tadeusz – 956,2046.

Dębicki Zdzisław – 10,1070.

Dębnicki Zdzisław – 1227.

Dębski Jan – 11,213,214,463,464,1017,1228,1229 – 1231,2047,2048.

Dmochowski Stanisław E. – 1071,1072.

Dobrowolski Stefan – 466,1615.

Doliwa – 1370,1616.

Domaniewski Bogusław – 726,727,1073.

Domaniewski Zbigniew – 1433,1775-1778,2016,2049-2051,2250.

Domański Olgierd – 702.

Downarowicz Waldemar – 642.

Drachman Holger – 957,958.

Dunin-Markiewicz K. – 169.

Durski-Trzaska Karol – 2156,2157.

Dyczakowski Stanisław – 1075,1076.

Dzieszko Tadeusz – 728,729.

E. L. – 730.

E. – Z. Cz. – 467.

EFER – 468.

Ehrenberg Tadeusz – 20,223,1434,1435,2053,2158,2217,

Eilhard Erich Paul – 959.

Ejsmont Juljan – 21.

EMWU – 371-373.

F.F.Ł. – 2018.

F.Ł. – 1780.

F.R. – 469,470,643,1436.

Fabry Władysław – 1018.

Fajans R.- 1781,1934-1939,2019.

Fall L. – 471.

Fiedler Konrad – 766.

Filanowicz Wł. – 472,473.

Fischer Jan – 374,1078.

Flak Franciszek – 22,731-734.

Frankowski Stefan – 23,24,816,1079.

Freyd Aleksander – 1080,1782.

Fryczkowski Erazm – 644.

Fularski M. – 1617,1618.

G. – 1619.

G.N. – 1763.

Gadkowski Jan – 1081.

Gadomski Zbigniew – 2218.

Gajewski Wacław – 474.

Gąsiorowski H. – 375,376.

Gąsiorowski Wacław – 1784.

Gdynicus – 645.

Gebethner Juljusz – 1621.

Gembarzewski Michał – 1371.

Gieysztor J. – 1440.

Gindrich Władysław – 477.

Ginsbert J. – 26,27,478-480,817-827,960,2054,2159-2164,2219,2251,2252.

Giżycki Jerzy – 1940.

Gł. L. – 1622.

Głuchowski K. – 29,30,31,225-228,1082,1083,1441,1442,1623-16291785.

Goldman Stefan – 646.

Gordziałkowska Zofja – 814.

Górski Janusz – 1372.

Górczyński Władysław – 378.

Górecki Roman – 1787.

Górny St. – 377.

Górski Konrad – 1084.

Grabowski J. – 1941.

Grabowski Tadeusz – 1630.

Grabowski Z. – 1085.

Grodecki Adam – 481.

Grodzińska Natalia – 1235.

Gruba – 379,1236.

Gulińska Zofja – tłumaczenia – 957,958.

Guranowski Mieczysław – 915.

Gutkowski Jerzy – 1942,1943.

H.B. – 2165.

H.P. – 229.

H.S. – 230.

H.T. – 32-35,171,231,232,482,619,620,828,1006,

1086-1088,1788-1790.

Halmar August – 961.

Hałaciński Józef – 2166.

He. – 1089.

Heine H. – 916.

Henriksson – 380.

Herbich Kazimierz – 485.

d`Hericourt Georges – 486.

Hervycousin – 2055.

Hilarowicz Tadeusz – 1631.

Hilchen Feliks – 487,1443,1632.

H.-SKI – 1090.

Hordliczka J. K. – 1091,1092.

Hubert Witold – 36,1020,1373,1374,1633,2056,2167,2168,2220.

Hugon N. – 2057,2058.

Ibanez Vincente Blasco – 962.

Ignaszewski Janusz – 233.

Inż. Bor. – 647.

Iwaszkiewicz W. – 2169.

J. – 381.

J.B. – 1238,2202,2221,2253.

J.D. – 37,38,382,622,829,1239,1240,14441792.

J.E. – 1793.

J.G. – 703,830-834,1021,1093,1634,2059,2170,2222,2223

J.K. – 383,488,489,2060,2254.

J.L. – 235-238,384,490,704,735,1241,1796,1797,

1944.

J.R. – 39,1022,1635.

J.S. – 1445,2061.

J. St. – 239.

Jacyna Michał (Ali) – 1094,1095.

Jaczewski T. – 491,1242-1244,1446.

Jakimiak Zygmunt – 1636.

Janczewski M. – 835.

Janikowski Leopold – 1096,1097.

Janowski Edmund – 492.

Januszewicz Edward – 1637,1638.

Janowski Edmund – 244.

JAR. – 242.

Jarocki St. –736,737.

Jarosławski Mieczysław – 40,963,964,1007,1639.

Jasiński Zbigniew – 965,1023,1024,1376,1640.

Jawor – 1098,1641.

Jesionowski Alfred – 1025,1026,1642,1643.

Jeziorański J. – 493.

Jeziorański K. – 173,245,494-496,648,649,1245-1249, 1347,1798,1799,

1946,1947,2062.

Jętkiewicz – 1800-1803.

Jourdan Savaire – 1804.

K. – 174,246,623,768.

K.F. – 1099.

K.G. – 247,650,1645,1805.

K.I. – 1448.

K.J. – 1250,1449,2063.

K.K.M. – 2020.

K.M. – 1806-1808.

K.P. – 769.

K.R. – 1809.

K.S. – 2064.

K.T. – 836.

K.Z. – 1378,1646.

Kacprzyk Mieczysław – 387.

Kaczmarek Eugeniusz – 2065.

Kamus – 389.

Kapitan Nemo – 837,838.

Karaś Fr. – 248.

Karcz Jan – 1379.

Karczewska Wanda – 390,966,1100,1251,1252,1450.

Kassern Tadeusz – 1027.

Kaczkowski Czeslaw – 917.

Kawczyński Józef – 1254.

Kiedroń – 41.

Kiewnarska Jadwiga – 1647.

Kincler Józef – 1255,2021.

Klejnot-Turski J. – 497,1810.

Knauff St. – 175,1101,1648,1649,1650.

Kneblewski W. – 391,1651.

Kochanowski S. K. – 651.

Komocki W. – 1102,1103.

Konarski M. – 250.

Konopka Alfred – 499,770-775,1811.

Konopnicka Marja – 918.

Korolkiewicz J. – 500-506,653,1812,1813.

Korytowski Karol – 44,251,359,839-842.

Korzeniowski Józef – 948.

Kos W. – 1104.

Kosianowski Władysław – 45,738,739,843-845, 1105,1257,1453,

1814,2172.

Kosko S. – 178,252,507-510,1106-1116,1815-1822,2068,2069,2255,2256.

Kostecki Dionizy – 1950.

- tłumaczenia - 1854

Kośnierz Jan – tłumacz – 959.

Kotarski Stefan – 1381.

Kowalenko Wład. – 2225.

Kozłowski Zbigniew - 1951

Kożan Janusz – 1117.

Kożuchowski Janusz – 46-48,253,254,846,1258,1259,1652.

Krajewski Radosław – 49,919-921,1028,1260,1653,1823.

Kresowiec – 1654.

Królikiewicz J. – 2070.

Królikowski T. – 257,392.

Królówna Marja – 1656.

Krzywiec B. – 51,258,512,776,2071,2072,2073,2174,

2257.

Krzyżanowski Urban – 513.

Kucharski J. – 1657.

Kuczkowski Ignacy – 848,849,2175.

Kudelka Tadeusz – 2258.

Kulikowski Czesław – 1992.

Kulleschitz Fryderyk – 967.

Kuncewiczowa Maria – 968.

Kutz Tadeusz – 393.

Kuźmiński Bolesław – 654,655,740,741,1118.

Kwaśniewski Stanisław – 52,53,259,394-396,850.

Kwiatkowski Eugeniusz – 54-58,514,1261,1262.

L. – 1119.

L. J. – 515,516.

L.M. – 517,518.

L.R. – 397.

Lange Antoni – 922.

Lasiński Aleksy- 1827.

Lech Konstanty – 1658.

Lechnicki Tadeusz – 59.

Lemanus – 1828,1829,2022,20323.

Lemański Jan – 923.

Lencewicz Stanisław – 1263,1659,2078.

Lepecka Marja – 969.

Lepecki Bohdan – 1121,1122,1660-1662.

Lepecki Mieczysław B. – 60,1124-1264,1993.

Lepecki Zbigniew – 61,398,1830.

Leszczyc Władysław – 360,361,851,1663.

Leszczyński Michał – 179,705,1126-1129.

de Leverane – 2226.

Lewandowski J. – 62,63,261,262,691,852,1831,1952-1954,1994.

Lewański Józef – 1382.

Ligocki Edward – 924.

Liszewski Tadeusz – 777.

Litwinowicz W. – 1832,1833.

London J. – 970.

Lorch Stanisław – 1664.

Lucjan H. – 1265.

Ł.F. – 1834.

Łada Z. – 519,520,1955.

Łaszcz Jerzy – 521.

Łepkowski Jan – 1835.

Łęgowski St. – 64-67,657-665,692,1131,1266,1267,1454,1455,1834,1837,1838.

Łok Z. – 1839.

Łokuciejewski Z. – 68,211,522,666-668,1132,2080,2176.

Łukaszewicz C. – 265.

Łyp Fr. – 1030,1133,1134,1665-1667,1840,1841,1956-1959,2081-2085,2227.

M. – 523.

M.B. – 706.

M.Cz. – 1268.M.K. – 266.

M.M. – 69,1269.

M.O. – tłumacz – 985-988.

M.R. – 1995.

M.W. – 853.

M.Z.M. – 1960-1962.

Maciejewicz Konstanty – 1135.

Majewski Marian – 2177,2178.

Majkowski – 1270.

Makarczyk Janusz – 971,1668.

Makowska Z. – 267.

Maliszewski Tadeusz – 778-781.

Markijanowicz M. – 524.

Markoe Henryk – 525,526.

Marlicz Józef – 70,742.

de Martonne E. – 1963-1966.

Mayer Alfred – 181,182.

Mazurkiewicz Władysław – 527,1842.

Meissner Tadeusz – 972,1136,1137.

Merson Roman – 1272.

Miazgowski Br. – 71,528,1138.

Michalski Leon – 268.

Mieszkowski Stanisław – 973

Mioduszewski Stanisław – 744,745.

Modrak P. – 1383.

Mora K. – 854.

Mościcki Ignacy – 72.

Możdżeński Leonard – 73,1884.

Mucha Fr.M. – 1845,1846.

Muszałówna K. – 399.

Muszyński Zygmunt – 670.

N. – 855.

N.L. – 1458.

Nakoniecznikoff Bolesław – 1670.

Nałęcz-Dobrowolski H. – 1008,1671,1996.

Namieśniowski K. – 1848,2180.

Nassius – 401,1140.

Nauta – 74.

Nauticus – 530,1385,2086-2088.

Nawrocki St. – 1386.

Negulescu A. – 2089.

Niedźwiałowski M. – 402-404,782.

Niewiadomski R. – 405,1141,1142.

Niwiński Tadeusz – 1673,2091.

Neumanna Władysław – 1143.

Niklewski B. – 747.

Nosowicz T. – 75,76,672.

Nowocień Henryka – 925.

Nowogrodzki St. – 1387.

Nowotny B. – 531.

Ol. Q. – 2091.

O.Ż – 862.

Obracaj Gustaw – 1460.

Ord-ski P. – 784.

Ocioszyński Tadeusz – 79-81,533-536.

Odyniec Stanisław – 1145-1147.

Okoniewski Stanisław Wojciech – 1280.

Oksza-Grabowski Józef – 783.

Old Judge – 1009.

Olechowski Gustaw – 1997.

Olgierd St. – tłumacz – 948.

Olsza Stanisław – 1389.

Olszewicz Bolesław – 2260.

Olszewicz W. – 537,538.

Ordyński P. – 2092,2143.

Orlicz-Dreszer Gustaw – 86-94,864,1282.

Ossendowski F.A. – 95.

Ostrowski Wiktor – 407,540,1148.

Oszelda Władysław – 1998,2093.

Ottowa Stefanja – 926.

P. – 2094,2183.

P. B. – 674,2184.

Pankiewicz Michał – 96,281,282,408,541,1283-1288,1675-1679,1680-1683,1850,1851,1999,2000.

Papee Kazimierz – 1461.

Papla Rudolf – 1684.

Partl Wacław – 675.

Paszkowski Antoni – 676.

Pauly A. – 1852,2095.

Pawłowicz Bohdan – 1149,1150,2261-2263.

Pawłowski Aleksander – 1685.

Pawłowski Stanisław – 1289,1290.

Pawłowski Tomasz – 409,1151.

Pechin Karol – 97.

Pelczar Marjan – 1462.

Peszkowski Karol – 785.

Petelenz Czesław – 98,99,542,866,867,868,2097,2098.

Pilarz Roman – 1687.

Piłsudski Rowmund – 1853.

Pionier – 1688.

Piotrowicz Roman – 100,543,1855-1862,1968,1969,2024,2099,2100.

Piotrowski Grzegorz – 748,1292,1863,2101.

Piotrowski Wacław – 1153.

Pistel H. – 101,544-546,2264,2265.

Plutyński A. – 1294,1295.

Płużański Stanisław – 694.

Podhorska-Okołów Stefania – 1297.

Podoski St. – 548,1155,1970.

Pogorzelski L. – 695.

Pogorzelski M. – 1391.

Poker Jim – 974,975,1156.

Polkowski Bolesław – 549,550,1298-1300,2096.

Ponikowski Antoni – 185.

Poraj Stanisław – 1393.

Potyrała Aleksander – 186,560,1565.

Prokopowicz Marian – 787,788.

Proszyński K. – 1160-1163,1972.

Przewalski S. – 1305,1691,2025,2026,2266.

Przybyłkiewicz Z. – 2027,2028.

Przybyszewski Stanisław – 976,977.

Przyjemski Stanisław – 1164,1866.

Putyniak-Saniecki Kazimierz – 563,564.

Queant Oliwier – 873,2104,2229.

R. – 565,566,1867.

R.C. – 1868,2105,2230,2231.

R.F. – 1973.

R. K. – 293,567,2106.

r.m. – 2107.

R.P. – 2102-110.

R.S. – 710.

Raczkiewicz Władysław – 1692.

Radecki Stanisław – 927.

Radzikowski Leon – 1869.

Radziwiłłowicz Marjan – 2232.

Raine Norman – 978.

Rakuza-Suszczewski Konstanty – 2187.

Rauschning Hermann – 1566.

Rawicz Jerzy – 1165,1567.

Rimbaud Jan – 928.

Rogala St. T. – 569.

Rogowicz Wacław – 1871,1872.

Rogowski Jan – 979,1394.

Rola – 111.

Roman Antoni – 112.

Rosiński W. – 113-116,295-299,570-574,1309,1310,1568,1693-1698,1700-1705,1873-1875,1975,1976,2111,2233.

de Rosset A. – 575.

Rostkowski Feliks – 117,118,188,576-578,1876.

Rościszewski J. – 1166.

Rozwadowski Jan – 1395,1569,1706,1707,1877,1878.

Rudzki A. – 579,1570.

Rummel Jan – 119,120,580,581,628,678,679,1312,1313,

1314,1396,1879,1880.

Rurat Władysław – 1977.

Rusiecki J. H. – 1708.

Rutkowski Br. – 1034.

Rybczyński M. – 1881.

Rychliński J.B. – 929,930,980,981,1167,1315,1397,1398.

- tłumaczenia – 970.

Rylke Aleksander – 697,711,790,791,874.

Ryncarz Piotr – 1756.

S. – 1882.

s.-a. – 582,583.

S.A.M. – 982.

S.B. – 2113.

S.J. – 750.

S.K. – 189,301,419,680,681,712,1168-1170,1883-1887,2114-2116,2236.

S.K.K. – 363,2189,2190,2237,2238,2267.

S.Kn. – 1709.

Sachnowski Zdzisław – 420.

S.R. – 2117.

S.R.S. – 1316.

S.S. – 2118.

S.T. – 2191.

S.Z. – 1399,1571.

Sadowski S. – 1888.

Saliński Stanisław Marja – 983.

Saliński Władysław – 1171.

Salmonowicz Piotr – 751,752.

Sawicki J. – 1572,1573.

Sawicki Ludomir – 121.

Sawiczewski J. – 875,2193,2268.

Schmorak L. – 1320,1889.

Schneigert Zb. – 1890.

Sekuła M. – 1710.

Serwa Teofil – 753.

Siebeneichen Alfred – 584,585,1574,1575.

Siedlecki Michał – 754,755,756,1891.

Sieg W. – 1576.

Sikorski Henryk – 421,422,1711.

Siwiec Leopold – 1892.

Skarżyński Stanisław – 304.

Sędzicki Franciszek – 931.

...Ski – 586.

Sławiński Jan A. – 2119.

Sławski – 1893.

Smolarski Mieczysław – 932,1400.

Sobieski Wacław – 1401.

Sobolewski Roman – 1972,2120.

Socha M. – 190.

Sołtan – 1979.

Sołtys Joachim – 1402.

Sowiński Władysław – 123,422,713.

Srocki Bolesław – 1712,2121,2124.

St.Bod. – 2029.

St. M. – 984.

St. Z. – 1713,1714.

Stamrała J. – 1172.

Staniukowicz K.M. – 986-988.

Stankiewicz Roman – 876,2194.

Stary Marynarz – 682.

Stecki Tadeusz – 587,629,683,714,1173-1179,1895-1897,2122.

- tłumaczenia – 1210.

Stefanowski F. – 1180.

Stępowski Janusz – 305,989,990,1036,1037,1321-1323,1403,1577.

Stopczyk Tadeusz – 588,589,683.

Stopczyk Wojciech – 590-592,684,685.

Strasburger Henryk – 125,593.

Strzemieński Kazimierz – 2123.

Suchecki Henryk – 2030.

Sukiennicki H. – 1324,1519.1716,1717,1899-1901,1980,2125.

Sukiertowa Emilja – 991,1325,1326.

Sulima A. – 2239.

Surówka Karol – 2126.

Suski Władysław – 1181.

Swój – 425.

Symonolewicz Konstanty – 1327,1902,1903,2127.

Szachtmajer – 792,793.

Szafrański St. – 426.

Szafraniec Szczęsny – 594.

Szawernowski Wt. – 1182.

Szawleski M. – 126.

Szczepański J.A. – 1183.

Szczęsny-Rutkowski – 1010.

Szczygielski Tadeusz – 715,992-996.

Szczytt Wł. – 794.

Szelągowski A. – 1580.

Szukiewicz Tadeusz – 1718.

Szkutnik – 699.

Szukiewicz Wojciech – 1982.

Szwedowski Stefan – 877,1404,1719.

Szwoch Franciszek – 686.

Szymborski St. – 795.

Szymoński Zdzisław – 1184.

Szyszkowski St. – 595,1581,2128.

Ślaska Zofja – 933.

Ślaski Bolesław – 1330,1582.

Śmigły-Rydz Edward – 1331.

Świderski Stanisław – 597,757,1185,1186,2031.

Świechowski Jerzy – 1187.

Świrski Jerzy – 882.

Świtalski Odon – 1905,1906.

T. – 1188,1907.

T.E. – 1038,1583-1585,2130,2269,2270.

- tłumaczenia – 2259,2273.

T.K. – 2131.

T.M. – 1586.

T.S. – 598,883,1908,2132.

T.St. – tłumaczenia – 1786.

T.T. – 796.

T.Z. – 317.

Taube Karol – 884-889.

Tchórznicka Olga – 1983.

Tetzlaff Henryk – 131-140,318,319,630,631,890,1189-1193,1333,1587-1589.

Tiger T. – 797.

Tillinger T. – 798.

Toczyski Zbigniew – 1909.

Tomara – 320.

Tomaszewski Tadeusz – 799,1335,2133.

Tonny – 1194.

Trawiński Józef – 997.

Trojanowski Stefan – 1405.

Turski M. – 599,1910.

Turzyński Władysław – 934.

Tyszel Z.J. – 600,1195.

Uczestnik Kursu – 428.

Unrug J. – 891.

Urbański Antoni – 1406,1593.

Urbański Edward – 602,603.

Uziembło A. – 144-148,194,323-333,604,717,892,1039,1339,1407,1723,1911,2144.

Uziembło Marja – 718.

Vlayer Paul – 1340.

W. – 893,1341.

W.Dr – 153,687.

W.J. – 998.

W.K. – 154,431.

W.D. – 1196.

W.R. – 155,334,605,1912,2132,2133.

W.W. – 895.

W.Z.J. – 156.

Wachowiak Andrzej – 157,606.

Walentowski M. – 432.

Walentynowicz M. – 1197.

Wańkowicz Melchior – 719,758,1198.

Warchałowski Kazimierz – 196,607,633,1199,1725-1729,2134.

Wardasówna Maria – 433,896,1730.

Wedziński Edmund – 739,801.

Wegnerowicz R. – 2135.

Wetjen Robert Richard – 999.

Węgrzecki M. – 435,436.

Widz – 158,1343.

Wieloch St. – 1984,2002.

Wieniawa-Długoszowski – 339.

Wierzbicki Emil – 1914,2136.

Wilczewski Wł. – 2272.

Wisznicki –609.

Wiśnicki Jerzy – 2195,2196.

Witkowski Jakub – 1201.

Wkos – 1594,2197.

Wodniak Z. – 437,1202-1204,1206-1208,1345.

Wojewódzki Bohdan – 1985.

Wojstomski Stefan – 760.

Wojtecki Aleksander – 1346.

Wolski Władysław – 901,902,1347.

Woźnicki Józef – 1209,1915,1916

Wójcik Wł. – 1012,1732.

Wykowski Mirosław –

X – 903,904,1351.

Yerbatero – 2003.

Z. – 1352.

Z.A. – 341.

Z.D. – 1986.

Z.G.L. – 610.

Z.Ł. – 611,612,2138.

Z.M. – 1598,2139.

Z.T. – 345,1211.

Zadrożny Stanisław – 160,199,200,761,1353,1599,1918.

Z.W. – 1736.

Zagórski Czesław – 202,349-351,1740.

Zahora F. – 1045,1046,2005


.

Zalewski Stanislaw – 1600,2140.

Załęcki Gustaw – 613.

Zaremba Jerzy – 439,1212.

Zaruski Marjusz – 203,440,441,635,935-937,1213.

Zarychta A. – tłumaczenia - 1963

Zawadzki Antoni – 1214.

Zawodziński W. – 1047,1920.

Zawodzki Jerzy – 802.

Zbierzchowski Henryk – 938.

Zieleniewski Kazimierz G. – 614,615,1411,17441746,2274.

Zieliński J. – 1988.

Zieliński Kazimierz – 1747,2275.

Zieliński Stanisław – 161,355,1356,1412-

1424,1748-1752.

Zieliński Zbigniew – 1922.

Ziemięcki Andrzej – 1215.

Znaniecki Juljusz – 1000-1004,1048,1049.

Znatowicz Edmund – 939.

Zydler M. – 443,762,763,1358.

Żeromski Stefan – 1005,1050,1215.

Żórawski Bogusław – 2141.

Żukowski Olgierd – 906,1217,1218,2199,2200,2276.

Żuławski S. – 806.

Żyra Bohdan – 1603.

INDEKS MATERIAŁU ILUSTRACYJNEGO MIESIĘCZNIKA "MORZE"
I. Liga Morska i Rzeczna – Kolonialna.

I.1. Zarząd Główny.

124,s.5,8; 125,s.6; 325,s.[40]; 725,s.[1],9,13,14; 825,s.[1]; 925,s.13; 626,s.14; 826,s.10-12,14; 128,s.23; 1028,s.22 lub 24; 1128,s.9; 329,s.52; 431,s.2; 231,s.8,15; 431,s.[1]; 531,s.16; 6-731,s.34; 931,s.15; 532,s.32; 932,s.9; 133,s.26; 633,s.19; 8-933,s.24,25,32,33; 1033,s.16,17,23; 334,s.[1],17; 534,s.10,12; 1034,s.26-28,IIIokł.; 1234,s.25; 635,s.19,20-23,29; 735,s.III okł.; 8-935,s.III okł.; 1235,s.II okł.; 236,s.36; 836,s.37; 936,s.16,30,31; 1236,s.27; 337,s.24; 1037,s.10; 538,s.25; 638,s.35; 738,s.37; 938,s.27,29; 1038,s.11,30,36; 1138,s.11-13; 139,s.15,17,34; 339,s.4,35; 439,s.28; 539,s.4,5,27; 839,s.IV okł.

 

I.2.Walne Zjazdy delegatów.

1128,s.21; 1130,s.3,23; 7-832,s.23,24; 735,s.12-14; 935,s.20; 637,s.7,9.

 

I.3.Tydzień Bandery - Święto Morza.

725,s.[1],4; 1026,s.14; 932,s.[1],5-12,18; 1032,s.6; 8-933,s.3,4,20-22; 1033,s.[1]; 334,s.16; 8-934,s.II okł.,22; 436,s.3; 836,s.8,9,III okł.; 936,s.5,7; 838,s.8,11,36; 839,s.II okł.,5-10.

 

I.4. Fundusz Obrony Morskiej.

725,s.15,16; 925,s.15-17; 1127,s.25; 1229,s.15; 530,s.18; 1231,s.19; 1232,s.14,15; 533,s.22; 1033,s.[1]; 634,s.23; 8-934,s.22; 135,s.34; 335,s.12; 635,s.[27], 735,s.17; 836,s.II okł.,4,5; 338,s.37; 838,s.5,III okł.; 1138,s.2; 439,s.28,29.

I.5 Działalność zagraniczna.

124,s.8; 725,s.9; 831,s.14; 1131,s.[1]; 132,s.16,21,22,30; 532,s.32; 133,s.16,17; 533,s.20; 135,s.31; 836,s.36; 1037,s.11; 839,s.29.

 

I.6. Działacze L.M i R – K. (w układzie alfabetycznym)

ALEKSANDROWICZ A. inżynier – 125,s.6.

BADURA J. buchalter, sekretarz Oddziału L.M .i R w Chorzowie - 1027,s.12.

BARTELLA August wiceprezes Oddziału L.M. i R. w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

BEDNARSKI R. naczelnik – 533,s.20.

BERGIER B. Wiceprezes Oddziału L.M. i R. w Białymstoku – 1028,s.24.

BISTYGA nadkomisarz, członek Komisji Rewizyjnej - 1027,s.12.

BOMASOWA J. Członek Sekcji Słownictwa Morskiego L.M .i R. – 1028,s.22 lub 24.

BORKOWSKA Krysia Prezes Koła L.M. i R. przy Żeńskim Gimnazjum Królowej Jadwigi w Warszawie – 532,s.16.

BOROWSKI – 725,s.15; 1128,s.21.

BRATKOWSKI Sz. Prezes Oddziału L.M. i R. w Ostrowcu – 928,s.20,21.

BUSKIET A. – członek Oddziału L.M. i R. w Świeciu n. Wisłą – 527,s.23.

CHECHLIŃSKI M. – członek Zarządu Oddziału L. M. i R. w Ostrowcu – 928,s.21.

CHMIELEWSKI Jerzy – członek ekspedycji L.M. i R. do Angoli – 229,s.25.

CHOMIERÓWNA członek Zarządu L.M. i R. w Radomsku – 423.

CHROMIK Józef członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

CIARCIARA St. Członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Łodzi

CICHOCKI Prezes L.M. i R. w Świeciu – 224,s.11.

CZARNOWSKI budowniczy jachtu „Mewa” wileńskiego Oddziału L.M. i R. – 727,s.23.

CZERMIŃSKI W. Sekretarz L.M i K – 1232,s.14; 533,s.20.

CZERNICKI S. komandor, zastępca Przewodniczącego FOM – 328,s.37.

CZERWIŃSKA sekretarz Zarządu Oddziału L.M. i R. w Ostrowcu – 928,s.21.

DECJUSZ Jerzy II wiceprezes L. M. i R. – 527,s.23.

DĘBICKI Zdzisław Członek Zarz. L.M. i R., Prezes Warszawskiego Syndykatu dziennikarzy, Red. „Tygodnika Ilustrowanego” – 225,s.3.

DĘBSKI Prezes Zarządu Oddziału L.M. i R. w Radomsku – 428,s.23.

DIENST-DĄBROWA Z. M. Prezes Oddziału L.M. i R. w Łodzi – 625,s.15; 725,s.15; 426,s.23; 828,s.24; 1128,s.21,24.

DOLEŻAL Wł. Prezes Oddziału L.M. i R. w Łowiczu – 226,s.13; 931,s.18.

DOMACHOWSKI F. Członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Świeciu n. Wisłą – 527,s.3.

DOWBÓR St. członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Łodzi – 625,s.15.

DRESZER Juljusz – 637,s.34.

DYRNA Członek L.M. i R. w Katowicach – 232,s.20.

FELER C. członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Baranowiczach – 1026,s.[16].

FILIPOWSKI S. Wiceprezes Zarządu Oddziału L.M. i R. w Świeciu n. Wisłą – 527,s.23.

FLAK Jan Członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

FREYD A. dr, Przewodniczący Sekcji Higieny Kolonjalnej L.M i K. – 1128,s.27,28,30; 1030,s.20; 532,s.32.

FRYCHOWSKI E. Prezes Oddziału L.M. i R. w Chorzowie – 1027,s.12.

FRYCZKOWSKI E. Prezes Oddziału L.M. i R. w Chorzowie – 1027,s.10.

FULARSKI A. - 533,s.20.

GALAS Jan – 531,s.17.

GALIŃSKI W. Członek Oddziału L.M. i R. w Krzemieńcu – 925,s.16.

GALWAS M. 2-gi wiceprezes Oddziału L.M. i R. w Chorzowie – 1027,s.12.

GARNUSZEWSKI komandor, członek Sekcji Słownictwa Morskiego L.M i R – 1028,s.22 lub 24; 131,s.14.

GIERDZIEJEWSKI Wacław wiceprezes Oddziału L.M. i R. w Ostrowcu– 928,s.20,21; 234,s.16.

GINSBERT dr inż., Prezes Oddziału L.M i K. Propagandy Floty Wojennej – 831,s.14; 431,s.[1]; 533,s.20.

GŁUCHOWSKI Kazimierz Prezes Zarządu Związku Pjonierów Kolonialnych – 2-330,s.43; 10-1133,s.18.

GOŻDIZAK Sekretarz Oddziału L.M. i R. w Katowicach – 232,s.20.

GÓRECKI Roman Prezes Rady Głównej L.M i R – 2-330,s.10,15; 1130,s.3.

GÓRNIK Alfons Prezydent miasta Katowic -

GÓRSKI Mieczysław - 533,s.18.

GRABAREK Wilhelm członek Zarządu Oddziału L. M. i R. w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

GRABIANOWSKI Edmund Prezes Oddziału L.M. i R. w Królewskiej Hucie - 1027,s.11.

GRAJNERT P. członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Łodzi – 625,s.15.

GRAŻYŃSKI Michał - wojewoda śląski, protektor L.M. i R – 1026,s.5; 1034,s.28.

GRUNER Aleksander Prezes Oddziału L.M. i R. w Sosnowcu – 1028,s.22; 2-329,s.63.

GRZESIK Karol burmistrz, Prezes Oddziału L.M. i R. w Wielkich Hajdukach – 1027,s.10.

GRZEŚ członek Oddziału L.M. i R. w Katowicach – 8-927,s.31.

GUMKOWSKI Cz. Członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Łodzi – 625,s.15.

GZYL S. Skarbnik zarządu Oddziału L.M. i R. w Ostrowcu – 928,s.21.

HADRJENÓWNA Maria Członek Oddziału L.M. i R. w Katowicach – 8-927,s.31.

HERBST W. Sekretarz Zarządu Oddziału L.M. i R. w Świeciu n. Wisłą – 527,s.23.

HOLLAND G. – 725,s.15.

HOROCH – 533,s.20.

IWANOWSKI płk, Prezes Oddziału Lubelskiego L.M. i R. – 333,s.17.

JABŁOŃSKI F. Skarbnik Oddziału L.M. i R. w Białymstoku – 1028,s.24.

JACYNICZ kmdr por., Prezes L.M. i R. w Gdyni – 224,s.11.

JAKOWLEW M. ksiądz, członek Zarządu Oddziału L.M. i R. w Krzemieńcu – 925,s.16.

JANIKOWSKI – 231,s.6.

JANKOWSKI Leopold – 133,s.26.

JANOWSKI Aleksander prof., Prezes Rady Krajowej L.M. i R, b. Prezes Komitetu Wystawy „Nasze Morze” – 224,s.14; 225,s.3.

JASTRZĘBSKI A. gen., Prezes Oddziału L.M. i R. w Krzemieńcu – 925,s.16.

1128,s.24.

KABIERZ – 1027,s.11.

KAMIEŃSKI Antoni Prezes Okręgu Warszawskiego L.M. i K – 133,s.26.

KAŃSKI A. – 533,s.20.

KARAŚ A. sekretarz Oddziału L.M. i R. w Białymstoku 1028,s.24; 530,s.18.

KARSZNIA – dr, Prezes Oddziału L.M. i R. w Nowej Wsi – 1128,s.18.

KIEDROŃ Józef Prezes Rady Wojewódzkiej na Śląsku – 1027,s.10; 1128,s.21; 332,s.22.

KIJEWSKI Bohdan Kierownik Sekcji Propagandy, organizator Oddziału Ligi w Płocku – 228,s.28.

KILISZ starszy wywiadowca policji, skarbnik Oddziału L.M. i R. – 1027,s.12.

KLEJNA członek Zarządu Oddziału. w Łowiczu – 226,s.13.

KLEPA Tomasz zasłużony działacz. w Zawierciu – 1231,s.21.

KLESKOWSKI prof., członek Sekcji Słownictwa Morskiego. – 1028,s.22 lub 24.

KLIMA C. Prezes Oddziału. w Świeciu n. Wisłą - 527,s.3.

KLIMECKI M. członek Komisji Rewizyjnej Oddziału w Łowiczu – 931,s.18.

KLONOWSKA mec., - 725,s.4.

KŁOPOTOWSKI E. – 533,s.20; 336,s.3.

KOBRES B członek Zarządu Oddziału 1026,s.[16].

KONIECZNY W. członek Rady Oddziału w Chorzowie 1027,s.12.

KONOPIŃSKI członek Zarządu Oddziału w Łowiczu – 931,s.18.

KORPES L. Członek Zarządu Oddziału w Łodzi – 625,s.15.

KORWIN-PIOTROWSKI H. członek Zarządu Oddziału w Baranowiczach – 1026,s.[16].

KOSAK Walenty sekretarz Oddziału w Katowicach – 232,s.20.

KOŚCIA W. Prezes Oddziału w Białymstoku – 1028,s.24.

KOWALEWSKA generałowa, członek Zarządu Oddziału w Stanisławowie – 526,s.11.

KOŻUCHOWSKI Józef wiceminister Przemysłu i Handlu, Prezes Rady Głównej – 2-330,s.39; 1130,s.22, 132,s.5; 432,s.16; 533,s.20, 1138,s.4.

KRYŃSKI prof., Członek Sekcji Słownictwa Morskiego. – 1028,s.22 lub 24.

KRZECHLIK K. K. członek Zarządu Oddziału w Krzemieńcu – 925,s.16.

KRZYWIEC delegat Rady Głównej. – 831,s.14, 431,s.[1].

KRZYŻANOWSKI Edward Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Zjazdu Towarzystw i Przedsiębiorstw Żeglugowych, Prezes Zarządu Generalnego L.M. i R. – 224,s.8; 226,s.12; 428,s.21; 1128,s.21.

KUCHARSKI członek Zarządu Oddziału w Łowiczu – 931,s.18.

KUDERA Prezes Oddziału w Mysłowicach – 1027,s.10.

KWAŚNIEWSKI St. Prezes Zarządu Głównego. –328,s.39; 532,s.15; 632,s.29; 734,s.45; 637,s.9; 238,s.6,36; 338,s.37; 1038,s.30, 8-933,s.24; 133,s.26; 334,s.10; 1034,s.23; 1236,s.27; 1138,s.3.

KWIATKOWSKI E. Minister Przemysłu i Handlu 1226,s.3,4; 227,s.4,12,26; 1027,s.2; 828,s.2; 2-329,s.4; 330,s.15; 430,s.19; 830,s.9; 132,s.4,5; 932,s.4; 136,s.4.

KWIECIŃSKI T. Starosta w Baranowiczach, członek Zarządu Oddziału w Baranowiczach – 1026,s.[16].

LEPECKI M. B. – 1128,s.27; 930,s.22; 531,s.16; 532,s.5; 533,s.20; 1237,s.16;

LESZCZYŃSKI Franciszek Członek Zarządu w Stanisławowie – 526,s.11.

LEX członek Komisji Rewizyjnej Oddziału w Chorzowie – 1027,s.12.

LEWANDOWSKI J. – 533,s.20

LEWSZECKI J. gen., członek Zarządu Oddziału w Łodzi – 625,s.15.

LITYŃSKI Kazimierz członek Zarządu Oddziału w Stanisławowie – 526,s.11.

de LOGES Aleksander wojewoda, Prezes Rady w Stanisławowie – 526,s.11

LUDYGA-ŁASKOWSKA członek Zarządu Oddziału w Katowicach, Przewodniczący Dochodów Niestałych – 1027,s.10.

ŁAZARKÓWNA B. członek Zarządu Oddziału w Łodzi – 625,s.15.

ŁUCZKOW Wiktor – 231,s.13.

ŁUKASZEWICZ C. – dr, p.o. kierownika Wydziału Morskiego – 931,s.27; 1131,s.[2].

MACIEJEC Ludwik – 1033,s.17.

MACIEJEWSKI W. Prezes Oddziału Zakładowego w [Janikowie] – 725,s.16.

MAJCHERSKI sekretarz Oddziału w Mysłowicach – 1027,s.11.

MAJUSZ Alojzy członek Zarządu Oddziału w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

MALINOWA M. członek Oddziału w Krzemieńcu – 925,s.16.

MALISZEWSKI członek Zarządu Oddziału w Łowiczu – 226,s.13.

MĄCZKOWSKI J. członek Zarządu Oddziału w Świeciu n. Wisłą – 527,s.23.

MIGOCKA Zofia członek Oddziału w Stanisławowie – 526,s.11.

MIKOSZ Józef członek Zarządu Oddziału w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

MŁODZIANOWSKI wiceprezes w Katowicach – 1027,s.10; 531,s.18; 632,s.18.

MROZOWSKI A. członek Zarządu Oddziału w Ostrowcu – 928,s.21.

NIEMCZYCKI St. Członek Prezydium Zjazdu Walnego Delegatów – 1128,s.21; 431,s.[1], 933,s.21

OKRZA-GRABOWSKI Józef członek Zarządu Oddziału w Katowicach – 1027,s.10.

ORLICZ-DRESZER Gustaw gen., Prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej – 530,s.19; 1130,s.3; 531,s.18; 931,s.15,27; 1131,s.[1]; 6-731,s.46; 132,s.16,20-22,30; 532,s.17; 7-832,s.25,26; 932,s.20; 1232,s.14; 133,s.26; 533,s. 20; 633,s.19; 1033,s.17; 234,s.12; 1034,s.21,28; 235,s.18; 535,s.17; 1035,s.II okł.; 1135,s.20; 736,s.3,8-11; 836,s.36; 936,s.II okł.,5,7,12,15-19,22-24,26,29,30-32,III okł.

PETELENTZ Czesław komandor, członek Zarządu L.M. i R, przewodniczący Sekcji Propagandy – 224,s.8.

PFUFER L. Członek Zarządu Oddziału w Łodzi – 625,s.15.

PIĄTKIEWICZOWA M. – wiceprezes Oddziału L.M. w Chicago – 133,s.16,17.

PIERWENC W. członek Zarządu Oddziału w Krzemieńcu – 925,s.16.

PIETREK M. wiceprezes Oddziału w Wielkich Hajdukach – 1027,s.11.

PIETROWSKI właściciel drukarni, zastępca sekretarza Oddziału w Chorzowie 1027,s.12.

PILITOWSKI W. członek Zarządu Oddziału w Ostrowcu – 928,s.21.

PISTEL H. dyrektor zarządzający L.M. i R. – 224,s.8; 227,s.6; 2-329,s.12.

POGORZELSKI Mieczysław – 633,s.18.

POPEK burmistrz Siemianowic, działacz L.M. i R. – 128,s.28.

PORADYŃSKA E. Prezes Związku Narodowego Polskiego w Chicago – 133,s.16.

PORĘBSKI K. wiceadmirał, Prezes Rady L.M. i R. – 124,s.4.

PRZEŹDZIECKI W. gen., delegat na Zjazd L.M. i R. z Bielska-Białej – 1130,s.3.

RAKUSA-SUSZCZEWSKI Konstanty Członek Zarządu Głównego L.M. i R – 3-427,s.33.

REMBOWSKA J. – Sekretarka Oddziału w Łowiczu – 931,s.18.

ROMANKIEWICZ Prezes Zarządu Głównego Związku Narodowego – 132,s.22; 133,s.16.

ROMOCKI Ed. Prezes O.L.M. i R. – 625,s.15.

ROSIŃSKI Ryszard – 133,S.15.

ROSIŃSKI W. – 1231,s.19; 533,s.20; 8-933,s.37.

ROSTEK Antoni Prezes Oddziału w Katowicach – 1027,s.10; 1128,s.21; 430,s.19;

ROSTKOWSKI Feliks sekretarz Rady Administracyjnej Żeglugi Morskiej – 127,s.3; 7-832,s.19; 533,s.20.

RUDOWSKI Prezes Oddziału w Sosnowcu – 1229,s.15.

RUMMEL Juljan dyrektor zarządzający P.P. Żegluga Morska, b. Dyrektor L.M. i R., Prezes Oddziału Poznańskiego – 224,s.14; 725,s.16; 1226,s.10; 127,s.3; 3-427,s.5; 830,s.9; 132,s.4; 6-732,s.24.

RUPNIEWSKI Narcyz – 233,s.76.

RYLKE – 725,S.15.

RYLKE Irena członek Oddziału w Warszawie 127,s.24.

RYNIEWICZ A. Prezes Oddziału wileńskiego – 727,s.23.

RŻEWSKI A. były Prezydent Miasta Łodzi, członek Zarządu Oddziału w Łodzi – 625,s.15.

SADCZYKOW M. członek Zarządu Oddziału w Krzemieńcu- 925,s.26.

SKRZYPIETZ Paweł sekretarz Oddziału w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

SŁUPECKI członek Zarządu Oddziału w Łowiczu – 226,s.13.

SMÓLSKI Tadeusz – członek L.M. i R. we Lwowie – 530,s.18.

SOBAŃSKI Oskar – 1133,s.20.

SOKOŁOWSKA Maria członek Zarządu w Stanisławowie – 526,s.11.

SOKÓŁ – 1034,s.28.

SOPOTNICKI Stanisław członek Zarządu Oddziału w Stanisławowie – 526,s.11.

SOSNKOWSKI Kazimierz – gen. dyw., Inspektor Armii, Prezes Zarządu FOM – 726,s.13; 335,s.12; 936,s.7; 138,s.2; 1138,s.2; 139,s.35; 339,s.5; 439,s.29.

STOKLASA kpt. mgr, członek Zarządu Oddziału L.M. i K, Przewodniczący komitetu Floty Wojennej – 831,s.14.

STADMILLER inż. ,członek Sekcji Słownictwa Morskiego przy L.M. i R. – 1028,s.22 lub 24.

STANIEWICZ kmdr, członek Sekcji Słownictwa Morskiego L.M. i R. 1028,s.22 lub 24.

STARZEK Herman skarbnik Oddziału w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

STASZEK Teodor Prezes Oddziału w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

STECKI kpt., członek Sekcji Słownictwa Morskiego L. M. i R. – 1028,s.22 lub 24.

STRYCZEK przodownik Policji, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału w Chorzowie – 1027,s.12.

STRZEMIEŃSKI gen., delegat L.M. i K. w Brazylii – 533,s.20; 1034,s.5.

SZAJDING M. członek Zarządu Oddziału w Łowiczu – 226,s.13.

SZCZYGIEŁ F. Sekretarz Oddziału w Krzemieńcu – 925,s.16.

SZEMBERG M. kpt., dyrektor Szkoły Pływania i Wiosłowania przy L.M. i R w Łodzi – 426,s.23.

SZEWCZYK Wilhelm członek Zarządu Oddziału w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.

SZUMSKI M. wiceprezes Oddziału w Krzemieńcu – 925,s.16.

SZWAJNOCH S. proboszcz, członek Rady Oddziału w Chorzowie – 1027,s.12.

SZYMAŃSKI Franciszek Prezes w Wołowcu (G. Śląsk) – 1230,s.22 lub 20.

ŚCISZYŃSKI członek Zarządu Oddziału w Katowicach – 1027,s.10.

ŚLEZAK inż., Członek Sekcji Słownictwa Morskiego L.M. i R. – 1028,s.22 lub 24.

ŚLIWIŃSKI Stanisław wiceprezes L.M i R. – 124,s.4; 725,s.4; 136,s.2; 436,s.3; 936,s.31; 1236,s.3;

ŚMIGŁY-RYDZ Członek Honorowy L.M.K.– 1236,s.II okł.; 439,s.28.

ŚWITALSKI Władysław skarbnik Zarządu Oddziału w Gwoźdźcu – 728,s.16.

TARAJEWICZ E. członek Zarządu w Łowiczu – 224,s.13; 226,s.13.

TARŁOWSKI M. członek Oddziału w Łodzi – 625,s.15.

TRAWIŃSKI Fr. Wiceprezes Oddziału w Łowiczu – 226,s.13.

TREJGER –członek Zarządu Oddziału w Krzemieńcu 925,s.16.

TYSZEL Zygmunt redaktor, Sekretarz Rady Wojewódzkiej, współpracownik „Morza” – 1128,s.21.

UNGER T. inż., członek Sekcji Słownictwa Morskiego L.M. i R. – 1028,s.22 lub 24.

UNRUG J. komandor, D-ca Floty – 1130,s.3; 6-731,s.24.

UZIEMBŁO członek L.M. i R. w Łodzi – 226,s.12; 1128,s.24.

WALASEK W. dyrygent amatorskiej orkiestry symfonicznej L.M. i K. w Ostrowcu – 6-731,s.30.

WANGE kpt., komendant plutonu reprezentacyjnego L. M. i R. – 426,s.23.

WARYŃSKI Tadeusz – 332,s.22.

WAYDEL Emil mecenas, wiceprezes Rady L. M. i R. – 124,s.; 226,s.12; 227,s.26.

WIECZORKIEWICZ – 532,s.16; 438,s.35.

WINIKOW A. członek Zarządu Oddziału w Baranowiczach – 1026,s.[16].

WITKOWSKI H. członek Zarządu Oddziału w Baranowiczach – 1026,s.[16].

WOJCIECHOWSKI Stanisław Prezydent R.P., Członek Honorowy L.M. i R. – 125,s.6.

WÓJTOWICZÓWNA członek L.M. i R. w Łodzi – 1128,s.24.

WYDRA Józef Wiceprezes Oddziału w Gwoźdźcu – 728,s.16.

WYROBEK członek Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów – 1128,s.21.

WYROSTEK Michał Prezes Zarządu Głównego L.M i R – 2-330,s.11; 1130,s.3.

WYSZYŃSKI W. członek Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów – 1128,s.21.

ZABORSKA-PAULY Helena Członek Rady i Zarządu L.M. i R. – 325,s.[16].

ZAGORSKI C. Członek Zarządu Głównego - 1232,s.14.

ZALESKI J. członek Zarządu Oddziału w Krzemieńcu – 925,s.16.

ZALEWSKI Józef – 1130,s.28.

ZALEWSKI L. członek Oddziału w Ostrowcu – 928,s.21.

ZARUSKI Mariusz gen., członek ZG L.M. i R. – 125,s.8; 625,okł.; 127,s.3; 227,s.6,26; 8-927,s.11; 1028,s.22 lub 24; 330,s.15;

ZARYCHTA R. – 533,s.20.

ZARZYCKI Ferdynand – wiceprezes Rady Głównej L.M. i R. – 6-731,s.5.

ZIELIŃSKI St. 533,s.20.

ZIĘTAWSKI – 725,s.16.

ZNATOWICZ E. członek Oddziału w Milejowie – 3-426,s.20.

ZNATOWICZOWA Zofia Oddział w Milejowie – 3-426,s.20.

ZOGAŁA Paweł – członek Oddziału w Małej Dąbrówce (G. Śląsk) – 428,s.22.


I.7. – Oddziały L. M. i R – K (w układzie alfabetycznym)

AUGUSTÓW -530,s.17; 632,s.16.

BARANOWICZE – 1026,s.[16].

BIAŁYSTOK – 1028,s.21; 530,s.18.

BIELSKO-BIAŁA – 431,s.19,20

BRACŁAW – 8-933,s.13.

BRZEŚĆ NAD BUGIEM – 938,s.36.

BRZEŻANY – 728,s.16.

CHODAKÓW – 334,s.18

CHORZÓW – 1027,s.10,12.

CIECHANÓW – 8-934,s.22.

CIESZYN – 1238,s.19.

CZĘSTOCHOWA – 927,s.24; 928,s.24;

2-329,s.63; 730,s.26;

DĄBROWA GÓRNICZA – 139,s.35.

GDYNIA – 1133,s.17; 234,s.16; 1236,s.26.

GWOŹDZIEC – 728,s.16.

HRUBIESZÓW – 1233,s.16.

JABŁONKOWO – 1238,S.18.

JANÓW PODLASKI – 538,s.24.

JAROSŁAW – 1231,s.19; 532,s.16; 438,s.35.

KATOWICE – 1027,s.10,11; 1127,s.26; 430,s.19; 1231,s.9; 232,s.20; 632,s.18.

KATOWICE – GÓRNY ŚLĄSK – ZAGŁĘBIE –

8-927,s.37; 1027,s.6, 328,s.29; 1229,s.15; 531,s.18,19; 10-1131,s.30.

KIELCE – 338,s.37.

KROTOSZYN – 632,s.18.

KRÓLEWSKA HUTA – 8-927,s.31; 1027,s.11; 1127,s.25; 25; 433,s.20.

KRZEMIENIEC – 925,s.16,[17].

KUTNO – 8-934,s.22.

LUBLIN – 333,s.17; 533,s.20; 634,s.23; 437,s.36.

LWÓW – 1127,s.26; 530,s.18; 432,s.16; 533,s.22.

ŁOWICZ – 226,s.13; 931,s.18; 633,s.19.

ŁÓDŹ – 725,s.15,16; 1225,s.14-15; 426,s.23; 1226,s.16; 2-427,s.34; 727,s.24; 828,s.24; 1128,s.24; 1228,s.22; 430,s.18; 633,s.19; 1033,s.[1].

ŁUCK – 1231,s.19.

MAŁA DĄBROWA – 428,s.22.

MARCULE – 135,s.34.

MILEJÓW – 224,s.16; 3-426,s.20; 826,s.11; 1026,s.[16]; 1127,s.26.

MODLIN – 432,s.16; 433,s.15.

MRAŻNICA – 831,s.18.

MYSŁOWICA – 1027,s.11.

NOWA WIEŚ – 1128,s.18.

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – 128,s.24; 228,s.28; 928,s.20,21; 6-731,s.30; 1231,s.4; 532,s.17; 439,s.29; 234,s.16.

OSTRZESZÓW – 233,s.16.

PIŃSK – 431,s.18,19.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – 728,s.16; 538,s.23.

PŁOCK – 228,s.28.

POZNAŃ – 224,s.14; 725,s.8,15; 527,s.10; 637,s.6.

RADOM – 333,s.25; 1232,s.14,15; 333,s.16.

RADOMSKO – 428,s.23.

RYDUŁTOWY 730,s.26.

RYPIN – 1234,s.24.

RZESZÓW – 1238,s.33.

SIEMIANOWICE – 128,s.28.

SKARŻYSKO-KAMIENNA – 2-329,s.62; 632,s.15; 134,s.20.

SŁOMNO – 135,s.[17].

SŁONINO – 1228,s.24.

SOKOŁÓW PODLASKI – 6-731,s.21.

SOSNOWIEC – 1028,s.22; 2-329,s.63; 1229,s.15; 331,s.18.

STANISŁAWÓW – 526,s.11; 433,s.20.

STARACHOWICE – 439,s.29.

ŚWIECIE N.WISŁĄ – 224,s.11; 527,s.3.

WARSZAWA – 226,s.13; 826,s.okł.,8; 127,s.24; 2-329,s.62; 430,s.19; 730,s.18; 1230,s.19; 231,s.14; 6-731,s.6,23; 532,s.15,16; 632,s.29; 1032,s.12; 1132,s.20; 233,s.18; 1235,s.36; 736,s.36; 836,s.II okł.; 238,s.36; 338,s.37; 538,s.55; 638,s.36; 838,s.11,III s. okł.; 1038,s.II okł.; 539,s.5;

WEŁNOWIEC (G. Śląsk) – 1230,s.22 lub 30.

WIELKIOE HAJDUKI – 1027,s.10,11.

WILNO – 925,s.15; 826,s.11; 727,s.23; 730,s.16.

WŁOCŁAWEK – 228,s.28; 830,s.18.

WRONKI – 334,s.16.

ZAKOPANE – 3-427,s.35; 8-927,s.32.

ZAWIERCIE – 1231,s.21.

ZŁOCZÓW – 129,s.25; 931,s.18; 1231,s.21.

II. Żegluga Morska.

II.1. Zagadnienia różne.

226,s.12; 127,s.18; 2-330,s.16,17; 730,s.27; 431,s.18; 6-731,s.46; 932,s.5; 633,s.20; 435,s.20.

 

II.2. Przedsiębiorstwa żeglugowe.

427,s.5; 428,s.21; 628,s.15; 828,s.7; 231,s.5; 531,s.7; 831,s.6; 132,s.6; 432,s.13; 1032,s.5; 233,s.22; 333,s.6; 733,s.32,33;

II.3. Porty.

GDAŃSK –325,s.3; 1125,s.[1],3,9; 1225,s.7; 926,s.5,6; 228,s.18; 1029,s.12; 2-330,s.28,29; 532,s.3; 632,s.5; 535,s.[10]; 1236,s.9; 237,s.4,6,7; 337,s.2;437,s.3,12,10; 339,s.30; 639,s.6,7.

   WESTERPLATTE – 325,s.3; 625,s.11;

   3-427,s.23; 727,s.5; 128,s.12; 329,s.17;

   639,s.8.

GDYNIA – 124,s.7; 224,s.9; 225,s.8; 925,s.2; 1025,s.16; 1125,s.10; 226,s.8,9; 926,s.2; 1226,s.15; 3-427,s.okł.,30; 527,s.3,21 627,s.5,20; 1027,s.[17],18; 328,s.4,5; 428,s.9; 528,s.7; 628,s.15; 828,s.7; 1028,s.8; 1128,s.10; 2-329,s.49,50,59; 130,s.3,16; 2-330,s.12,19,31; 430,okł.; 530,s.14; 1030,s.3; 131,s.5; 331,okł.,12; 431,okł.; 6-731,okł.,6; 1231,s.okł.,[1]; 132,s.7; 332,s.17; 432,s.4,7,14; 532,s.3,4; 632,s.5,11,12; 832,s.21; 133,okł.; 233,s.okł.; 333,s.6; 533,okł.; 733,s.[2]; 1033,okł.; 1133,okł.; 1233,okł.; 234,okł.; 434,s.3,3; 734,s.21,24,38; 1134,s.8; 535,s.11; 1235,s.9; 236,s.13; 636,s.7; 736,s.18; 836,s.9; 1136,s.17; 1236,s.13; 437,s.4,5; 637,s.13-15; 737,s.III okł.,3; 837,s.11; 937,s.4; 1137,s.II okł.,5,7,10; 1237,s.14,17; 138,s.23; 238,s.IV okł.,10; 338,s.9; 838,s.7; 239,s.IV okł.,7; 539,s.9

   - AMERYKAŃSKIE NABRZEŻE – 533,s.17.

   - BASEN IM. MARSZAŁKA Piłsusdskiego – 129,s.5; 1229,s.3; 1230,s.16; 331,s.15; 1131,s.5; 1231,s.3,4; 432,s.I okł.; 233,s.3; 733,s.9; 234,s.III okł.; 1137,s.30; 839,s.15.

   - BASEN PREZYDENTA – 831,s.6.

   - DWORZEC MORSKI – 627,s.25; 827,s.18; 428,s.10,26; 1128,s.10; 129,s.4; 231,s.5; 831,s.6; 1132,s.15; 133,s.20; 134,s.[1],5,6; 135,s.II okł.; 1136,s.18; 637,s.5; 737,s.6; 837,s.10; 1237,s.23.

   - HOLENDERSKIE NABRZEŻE – 937,s.3.

...- INDYJSKIE NABRZEŻE – 737,s.IV okł.; 338,s.10.

   - ŁUSZCZARNIA RYŻU- 1127,s.3; 528s.15; 1028,s.8; 329,s.15; 429,s.9; 432,s.I okł.; 234,s.II okł.; 537,s.30; 1137,s.6.

   - OLEJARNIA – 930,s.13; 231,s.11; 637,s.17.

   - POLSKIE NABRZEŻE – 130,s.16; 331,s.15; 931,s.I okł.; 1231,s.4; 233,s.3; 333,s.5; 433,s.7; 733,s.9; 1235,s.13; 137,s.7; 437,s.4; 1137,s.9; 1138,s.39.

   - PORT DRZEWNY – 8-935,s.4; 737,s.33; 738,s.40.

   - PORT RYBACKI – 2-329,s.49; 131,okł.; 733,s.33; 1233,s.5; 937,s.IV okł.,23.

...- PORT WĘGLOWY – 1125,s.9; 3-426,s.5; 527,s.3,4; 627,s.5,6; 1027,s.8; 1127,s.12; 1128,s.11; 531,s.3; 10-1131,okł.; 1134,okł.; 1231,s.4; 132,s.3; 232,s.5,7; 1132,s.19; 235,S.[12],III okł.; 236,s.13; 1136,s.18; 137,s.6; 337; s.6; 637,s.3; 1138,s.IV okł.

   - PORT YACHTOWY – 1130,s.10; 6-731,s.24.

   - ROTTERDAMSKIE NABRZEŻE – 1231,s.3; 437,s.4; 133,okł.; 837,s.12; 538,s.9.

   - STREFA WOLNOCŁOWA – 533,s.17; 1236,s.14; 437,s.3; 837,s.11.

   - SZWEDZKIE NABRZEŻE – 10-1131,s.8; 1231,s.4; 132,s.3; 232,s.17; 636,s.3; 239,s.5; 539,s.3.

HEL – 525,s.7; 3-426,s.8; 728,s.3; 1030,s.14633,s.IV okł.; 733,s.21; 734,s.9; 736,s.38.

PUCK – 125,s.1; 325,okł.

SZCZECIN – 428,s.4,5.

WIELKA WIEŚ –; 436,s.18; 237,s.37; 538,s.5-7.

WŁADYSŁAWOWO – 938S.10.

II.4. Statki

II.4.1. Ogólnie – 225,okł; 925,s.2; 127,s.22; 227,s.21; 727,s.15; 1127,s.6,7; 3-427,s.8,9; 131,s.11; 531,s.11,12; 10-1131,s.12; 132,s.4; 332,s.18; 433,s.10; 533,s.18; 733,s.33; 734,s.18; 235,s.16; 735,s.4; 336,s.36; 337,okł.

 

II.4.2. Poszczególne jednostki.

„ANGORA” – holownik morski –

ms „BATORY” – 8-935,s.19,IV okł.; 636,s.II okł.; 736,s.39; 836,s.17,18; 936,s.15; 337,s.5; 737,s.6; 1037,s.16; 1137,s.13; 138,s.19.

ss „CHORZÓW” – 431,s.11-13.

Ms „CHROBRY” – 439,s.II okł.

Ss „CIESZYN” – 7-832,s.11; 8-935,s.6.

„DAR POMORZA” – 6-731,s.8,9,11; 931,s.10-13,16; 10-1131,s.5,19; 532,s.10; 7-832,s.19; 1032,s.13; 334,okł.; 434,s.5,6; 1134,s.II okł.,6; 1234,okł.; 435,s.II okł.,17,18; 8-935,s.17,29,35; 1035,s.II okł.,5; 936,s.24; 137,s.[9]; 737,s.18,19; 738,s.III okł.; 838,s.20,21.

„ELEMKA” – 1134,s.II okł.; 1234,s.8,9; 435,s.37; 535,s.36; 635,s.III okł., IV okł.; 935,s.26,27.

„EWA” – statek badawczy – 1231,s.11,12.

„FRANCJA” – 8-932,s.20.

„GDAŃSK” – 8-927,s.13; 128,s.19; 828,s.7; 6-731,s.3; 132,s.6; 135,s.II okł.

Ss „GDYNIA” – 8-927,s.17,29; 1027,wklejka VIII; 1127,s.17; 1227,s.16; 628,s.19; 6-731,s.3; 135,s.II okł.

„HANKA” – 828,s.2,9; 928,s.2.

Ss „JADWIGA” – 828,s.3,8,9; 928,s.2; 135,s.5;

Ss „KATOWICE” – 227,s.12; 228,s.17; 533,s.11.

Ss „KOŚCIUSZKO” – ex „Lituania” – 430,s.14; 931,s.15,27; 936,s.19,24; 10-1131,s.10,19; 7-832,s.7; 733,s.32; 8-933,s.36; 135,s.II okł.

„KRAKÓW” – 127,s.17; 827,s.5.

ss „KRAKUS” – ex „Malta” – 828,s.4.

ss „LECH” – 434,s.14.

ms „LECHISTAN” – 1137,s.9.

ms „LEWANT” – 236,s.11.

ss „LIDA” – 1038,s.17.

ss „LILJA” – 232,s.9.

ss „LUBLIN” – 632,s.7; 533,s.9; 636,okł.; 1137,s.10.

„LWÓW” – bark szkolny – 224,s.8; 225,s.12; 425,s.11; 625s.16; 1026,s.6,7; 1027,s.14; 8-927,s.15; 1227,s.17; 128,s.16,19; 928,s.8-10; 129,s.10; 2-330,s.21; 8-935,s.II okł.

Ss „LWÓW” – 8-935,s.7.

SS „ŁÓDŹ” – zob. ORP „Sławomir Czerwiński”

„ŁUCJA MAŁGORZATA” – 1232,s.7,8.

Ms „MORSKA WOLA” – 639,s.13.

ss „NIEMEN” – 428,s.20; 1128,s.11,12; 129,s.12; 331,s.9; 531,s.12; 132,okł.; 1132,s.7;

„PIŁSUDSKI” – 135,s.5; 235,s.[9]; 8-935,s.3,8,9; 1035,s.okł.,20; 1135,s.20-21,27; 336,s.12; 936,s.17; 337,s.5; 138,s.19; 938,s.6.

ms „PIONIER” – 236,s.16.

ss „POLONIA” – 129,s.4; 430,s.14; 6-731,s.3; 830,okł.,3,4,9; 930,s.3; 1030,s.14; 1230,s.17; 10-1131,s.10,11; 333,s.14; 633,s.8,10,12; 8-933,s.36; 8-935,s.II okł.

„POMORZE” – statek szkolny – 130,s.8; 2-330,okł.

Ss „POZNAŃ” – 227,s.5,8; 228,okł.; 235,s.16; 735,s.24; 8-935,s.7; 236,s.13.

ss „PREMJER” – 130,okł.; 135,s.II okł.

ss „PUCK” – 535,s.33; 8-935,s.7; 637,s.16;

ss „PUŁASKI” – ex  „Estonia” – 430,s.15; 730,s.6; 935,s.7; 436,s.II okł.

ss „REWA” – 135,s.II okł.

„ROBUR III” – 8-935,s.11; 337,s.6.

„ROBUR IV” – 8-935,s.II okł.,7.

„ROBUR V” – 1232,s.7,8.

ss „SARMACJA” – 636,s.9.

ms „SOBIESKI” – 1038,s.17.

ss „ŚLĄSK” – 332,s.16,17; 432,s.13; 8-935,s.II okł.; 437,s.24; 639,s.6.

ss „ŚWIATOWID” – 6-731,s.18.

ss „TCZEW” – 8-935,s.7.

„URSUS” – holownik portowy – 227,s.13; 1227,s.15; 328,s.4; 637,s.2.

„WANDA” – 828,s.2,9; 928,s.2.

„WARSZAWA” – 730,s.10,11.

„WARTA” – 8-927,s.4,6; 128,s.22; 1133,s.4.

„WAWEL" – 125,s.12.

„WILNO" – 227,s.3-5,12,13; 2-329,s.55,59; 132,s.3.

„WISŁA” – 1226,s.15; 127,s.17; 428,s.20; 2-329,s.35; 531,s.9.

„ZAWISZA CZARNY" – 1037,s.18,19; 1138,s.28,29.

II.5. Rybołówstwo.

224,s.4,5; 325,s.8; 1225,s.9; 226,s.10,12; 3-426,s.8,9; 627,s.okł.,3; 727,s.3; 1127,s.10; 1227,s.7-9; 628,s.7; 1128,s.16; 432,s.7-9; 532,s.13; 632,s.13; 932,s.11; 633,s.20; 8-933,s.9,10; 235,s.III okł.; 1035,s.16; 236,s.2,17; 436,s.18,35; 736,s.9; 637,s.7; 836,s.24; 138,s.27; 638,s.6.

II.5.1. Statki rybackie.

432,s.6; 333,s.3; 1035,s.1,16; 237,s.25,26,28,38; 937,s.22; 138,s.25,26; 538,s.6; 638,s.6,IV okł; 838,s.23,24; 938,s.10,11;

„ADAM” – trauler – 638,s.5.

„CEZARY” – trauler – 638,S.5; 838,S.23.

„MEWA” – 235,s.III okł.

„MEWA II” – 235,s.[11].

„MEWA IV” – 235,s.III okł.

II.6 Ludzie morza.

ANDRE Lucjan – 730,s.25.

BAGIŃSKI Henryk – ppłk inż. – 6-731,s.27.

BAJAN – kpt. pil. – 1034,s.9.

BECK – Minister Spraw Zagranicznych – 1034,s.20.

BENISŁAWSKI Michał – naczelny dyrektor Polskiego Transatlantyckiego Tow. Okrętowego – 730,S.6.

BIELSKI  K. kierownik Wydziału Mechanicznego P.S.M. – 131,s.14.

BOHOMOLEC  A. – żeglarz – 1233,s.8; 535,s.7.

BORKOWSKI Eustachy. kpt., komendant s.s „Kościuszko”- 10-1131,s.[1].,14,15.

BOROWIK Józef – dr, Dyrektor Instytutu Bałtyckiego w Toruniu – 226,s.12; 430,s.5.

BROEL-PLATER – przedstawiciel poselstwa RP w Oslo – 1026,s.13.

CHŁAPOWSKI – ambasador RP – 925,s.3,4; 3-427,s.21; 828,s.11.

CHRZANOWSKI Gabriel dyr. Departamentu Marynarki Handlowej Min. Przem. i Handlu 125,s.8.

CIECHANOWSKI Aleksander członek Komitetu Floty Narodowej – 227,s.26; 3-427,s.32.

CIUNDZIEWICKI  S. – kpt. ss „Chorzów” – 431,s.12,15.

DPLEŻAL Franciszek – wiceminister Przemysłu i Handlu – 227,s.12,21132,s.6;

DYCZAKOWSKI – komendant „Robura V” – 1232,s.7.

FRIEDMAN  H. – przemysłowiec żeglugowy – 530,s.16.

GAWOROWSKI Józef – 131,s.16.

GIEYSZTOR Władysław – członek Rady Administracyjnej Żeglugi Morskiej – 127,s.3.

GÓRECKI – Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego – 1128,s.5.

GRABOWSKI – 2-gi mechanik ss „Katowice” – 528,s.15.

GRUNDWALD Wacław – 130,s.15.

GRZELAK – starszy sternik na statku szkolnym „Pomorze" – 130,s.8.

JAROSZYŃSKI M. – wiceminister Spraw Wewnętrznych, członek Komitetu Floty Narodowej – 227,s.26.

KALETA – bosman na statku szkolnym „Pomorze” – 130,s.8,9; 931,s.12.

KAŃSKI Gustaw – kierownik Oddziału Żeglugowego Urzędu Morskiego w Gdyni – 1132,s.18.

KARAŚ  F. – nauczyciel z Polesia, popularyzator morza – 831,s.18.

KARPIŃSKI – mjr – 1135,s.29.

KAZIMIERZOWSKI – klasyfikator statków w Żegludze Polskiej – 3-427,s.6.

KAZURA – prof.., dyrygent chóru – 334,s.9.

KLEJNOT  J. – ppor., wychowawca P.S.M. – 131,s.14.

KOC – wiceminister – 135,S.27.

KOLIŃSKI  T. – ppor., kierownik warsztatów szkolnych P.S.M. – 131,s.14.

KOSIŃSKI  G. – por., inspektor P.S.M. – 131,s.14.

KOWALSKI  K. – komendant „Daru Pomorza” – 838,s.20.

KOŻUCHOWSKI Józef – dyrektor Departamentu Organizacyjnego M.P. i H. – 2-330,s.39.

KWIATKOWSKA – matka chrzestna nowych polskich statków pasażerskich – 828,s.9.

LECHOWSKI Witold – 226,s.12.

LEDÓCHOWSKI  A. – ppor., wykładowca astronomii i nawigacji w P.S.M. – 131,s.14.

LIPKOWSKI  H. – II of. na ss „Chorzów” – 431,s.12.

LOTH St. – płk, uczestnik tragicznego lotu gen. Orlicz-Dreszera – 936,s.III okł.

ŁAGIEWSKI  Al. – kpt. pil., uczestnik tragicznego lotu gen. Orlicz-Dreszera – 936,s.III okł.

ŁĘGOWSKI  St. – dyrektor Urzędu Morskiego – 226,s.12; 227,s.21; 2-329,s.14; 132,s.5; 7-834,s.21.

ŁYP Fr. – 2-329,s.68.

MACIEJEWICZ  K. – komendant żaglowca „Lwów” – 928,s.11; 130,s.8; 931,s.10; 232,s.8; 1035,s.II okł.

MALICKA Maria – 8-927,s.16.

MAŃKOWSKI – pomocnik kierownika Działu Frachtowego Żeglugi Polskiej – 3-427,s.6.

MARKIEWICZ – por. pil. – 332,s.26.

MATRASEK – żeglarz – 1026,s.14.

MEISSNER – por. mar. handlowej, oficer ss „Katowice” – 528,s.15; 130,s.8; 931,s.10; 232,s.8.

MICHCIŃSKI T. – wiceprezes PKO, członek Komitetu Floty Narodowej – 227,s.26.

MIKUŁOWSKI – kpt. mar. handl., oficer ss „Katowice” – 528,s.15.

MŁODZIANOWSKI – wojewoda Pomorski – 227,s.26.

MOHUCZY Adam – komendant Państwowej Szkoły Morskiej – 2-330,s.20; 1032,s.14.

MOŻEŃSKI  L. – dyr. Departamentu Morskiego M.P. i H. – 1134,s.6.

NIEJOŁOW Aleksander – 532,s.12.

NOSOWICZ – dyrektor Departamentu Morskiego M.P. i H. – 927,s.7; 2-329,s.10; 1030,s.13.

NOWAK – por. mar. handlowej- 1128,s.11.

OKONIEWSKI ks. biskup – 228,s.2; 932,s.[1];

735,s.13.

OLEJNICZAK Prezes Zjednoczenia Polsko – Rz.-Katolickiego – 132,s.22.

OLSZEWSKI Antoni – członek Rady Administracyjnej Żeglugi Morskiej – 127,s.3.

PACEWICZ – kpt. statku „Gdynia” – 930,s.4.

PANASEWICZ – oficer ss „Katowice” – 528,s.15.

PASZKIEWICZ  N.S. – kpt. statku „Wilno” – 227,s.5.

PŁONCZYŃSKI Stanisław – pilot – 1034,s.9.

POZNAŃSKI Józef – dyrektor Urzędu Morskiego – 2-330,s.15.

PROZULSKI J. – I oficer ss „Kościuszko” – 132,s.20.

PRÓSZYŃSKI – żeglarz – 328,s.24.

RAMOCKI  P. – 1226,s.4.

RATKOWSKI F. – naczelnik Wydziału Żeglugowego w M.P.H  - 132,s.20.

RATAJSKI Cyryl – prezes Żeglugi Morskiej – 127,s.3.

ROSE – konsul RP w Algierze – 129,s.9.

ROSTKOWSKI – naczelnik Wydziału Żeglugowego M.P. i H. – 227,s.21; 830,s.9; 132,s.5.

RUMMEL Władysław – 430,s.16.

RUSIECKI Leon – 131,s.15.

RYNCKI – kapt. ss „Gdynia” – 928,s.12; 133,s.10.

SOPOĆKO J. – IV oficer ss „Lilja”  - 232,s.11.

SKARŻYŃSKI – kpt. pil.- 332,s.26.

STANIEWICZ  M. – kapt. ss „Polonia” – 633,s.10; 1135,s.27.

STABRYŁA  J. – I of. ss „Chorzów” – 431,s.12.

STARZYŃSKA – 730,s.6.

STECKI Tadeusz – 1226,s.8; 831,s.16; 133,s.10.

STECZKOWSKI J. K. – Prezes Banku Gospodarstwa krajowego, członek Komitetu Floty Narodowej – 227,s.26.

SUJKOWSKI – Min. Oświaty – 1026,s.14.

SZCZYGIELSKI – oficer żaglowca „Lwów” – 928,s.10.

ŚWIECHOWSKI  J. – żeglarz – 535,s.7.

TISZLER – prof. – 728,s.14.

Tokarski – główny buchalter Żeglugi Polskiej- 3-427,S.6.

TOMCZEK Klemens – 132,s.21.

TOMCZYK – przewodniczący Prezydium I Ogólnopolskiego Zjazdu Przedsiębiorstw Żeglugowych – 428,s.21.

TRAPOWA – pływaczka – 725,s.14.

WEJERS – 1128,s.11.

WIERZBICKI A. – poseł, członek Komitetu Floty Narodowej – 227,s.26.

WINIARZ – konsul RP w Hawrze – 130,s.8.

WIRPSZA Stanisław – założyciel i dyrektor Stoczni Gdyńskie – 129,s.4.

WITKOWSKI Antoni – dyrektor Polsko-Brytyjskiego Tow. Okrętowego – 330,s.30.

WRÓBLEWSKI St. – Prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwowej, Członek Komitetu Floty Narodowej – 227,s.26.

ZALEWSKI – poseł, przewodniczący Komisji Morskiej – 330,s.15.

ZAŁUSKA – poseł, prezes Sejmowej Komisji Morskiej – 227,s.12,26.

ZAMOYSKI Gabryel – dyr. Departamentu Marynarki Handlowej – 625,s.okł.

ZIELIŃSKI – oficer ss „Katowice”, I of. ss „Gdynia” – 528,s.15; 928,s.12.

ZIÓŁKOWSKI – kpt. – 826,s.9.

II. 7. Ratownictwo morskie.

1127,s.5,7; 936,s.III okł.

III. Wychowanie morskie.

III.1. Propaganda morza.

525,s.16; 825,s.8; 826,s.12; 3-427,s.14,16; 628,s.18; 728,s.14; 1128,s.17,18; 430,s.6,7; 731,s.21,23; 831,s.7,18; 932,s.13; 133,s.14; 433,s.17; 234,s.9,12; 334,s.7,9; 434,s.7; 335,s.II okł.

 

III.2. Państwowa Szkoła Morska

530,s.11; 1230,s.14,17; 131,s.14,15; 231,s.2; 6-731,s.10; 1032,s.14; 8-933,s.29.

 

III.3. Sport i turystyka.

725,s.11; 825,s.14; 925,s.8,14; 526,s.10; 826,s.14; 1026,s.14; 1226,s.3; 227,s.11,24; 3-427s.29; 727,okł.; 8-927,s.18,30; 1027,s.20; 328,s.24; 1028,s.23; 1228,s.3,4; 330,s.35; 530,okł.; 630,s.14; 1030,s.13; 531,s.19; 6-731,s.14,17,24; 332,s.26; 1032,s.4,12,13; 1132,s.17; 1232,s.9; 133,s.14; 533,s.15; 633,s.4; 933,s.9; 1233,s.4,7; 534,s.II o - kł.,6,13,15,16; 634,s.13,14; 734,s.44; 8-934,s.III okł; 1034,s.20,23,25,26; 1134,s.II okł.; 235,s.[20],21; 435,s.[32],33; 535,s.II okł.; 8-935,s.25; 536,s.14; 137,s.23; 737,s.23; 837,s.19.


III.4. Jachty polskie.( w układzie alfabetycznym)

ADMIRAŁ – 1237,s.17-19.

CARMEN – 1026,s.13.

DAL – 1233,s.II okł,4,5,7,8; 135,s.[4]; 235,s.30.

HARCERZ – 1034,s.20; 1134,s.II okł; 936,s.24.

JASKÓŁKA – 525,s.11.

KORSARZ – 734,s.45.

MOHORT – 8-933,s.9.

POŚWIST – 235,s.21.

SWAROŻYC – 535,s.16; 836,s.24.

SZKWAŁ – 235,s.21; 535,s.16.

ŚMIESZKA – 1026,s.14.

TA-JOJ – 10-1131,s.30.

TEMIDA II – 535,s.17.

VEGA – 1227,s.24; 228,s.23,24; 328,s.24,25.

WITEŹ – 925,s.[1]; 1025,s.10,11; 826,s.9; 927,s.12,13; 1227,s.21; 535,s.16.

ZJAWA II – 435,s.17; 535,s.17.


IV. Żegluga Śródlądowa

328,s.9.

 

IV.1. Drogi wodne.

AUGUSTOWSKI KANAŁ – 1033,s.12,13,[14].

BRDA – 328,s.10; 539,s.10.

BRDYUJŚCIE – 725,s.3; 1028,s.9.

BUG-WISŁA KANAŁ – 130,s.5.

CZEREMOSZ CZARNY - 1032,s.10,11; 1132,s.11,12.

DNIESTR – 227,s.24; 527,s.22.

DUNAJEC – 1227,s.25; 138,s.17,16,14.

ELBLĄSKI KANAŁ – 1234,s.20.

GOPŁO jezioro – 1228,s.4.

HORYN – 135,s.[17].

JARUCZA (rzeka w Beskidach Wschodnich) – 7-832,s.13.

KRÓLEWSKI KANAŁ – 125,s.3.

NOTEĆ – 1228,s.4.

OGIŃSKIEGO KANAŁ – 931,s.14; 135,s.[17].

PIAŚNICA – 628,s.2; 730,s.3.

POLESKIE RZEKI – 134,s.12.

WĘGLOWY KANAŁ – 1229,S.7.

WISŁA - 625,s.12; 825,s.6; 228,s.4,14; 328,s.9,14,40; 1028,s.5; 1128,s.11; 1228,s.13; 530,okł.; 539,s.10.

 

IV. 2. Jednostki Śródlądowe.

IV.2.1. Ogólnie

3-426,s.3,4; 526,s.5,6; 539,s.9.

„BAŁTYK” – statek rzeczny – 928,s.22.

„DWERNICKI” – parowiec rzeczny – 1033,S.13.

„EMILIA PLATER” parowa łódź śródlądowa – 1033,s.13.

„INŻ. ĆWIKIEL” – 1034,s.23.

„MYSŁOWICE” – 1028,s.13.

„NOTEĆ” – pogłębiarka rzeczna – 625,s.12.

Inne typy jednostek – 625,s.12; 5/56,s.5; 826,4; 926,s.9; 3-427,s.7; 527,s.6; 1027,s.5; 328,s.7,17; 728,s.15; 928,s.22; 1028,s.9; 331,s.7; 931,s.14; 832,s.14; 1033; 13; 135,s.[17]; 539,s.10.

 

IV.3. Porty

BYDGOSZCZ – 328,s.okł.,2,3,6,16.

JAWORNIKI – 1132,s.11.

PŁOCK – 1034,s.23; 435,s.33.

POZNAŃ – 726,s.6; 128,s.13.

TCZEW – 526,s.[3]; 926,s.8,9; 527,s.6; 331,s.2; 533,s.9.

WARSZAWA – 526,s.10; 1227,s.24; 1128,s.16; 1228,s.2; 1133,s.8.

WŁOCŁAWEK – 1228,s.3.

V. Polska Marynarka Wojenna.

V.1. Zagadnienia ogólne.

625,s.5,7; 1225,s.4,9-11; 1226,s.2; 3-427,s.18,20,21; 527,s.11; 627,s.13,14,16,17; 1027,s.22; 1227,s.11,12; 128,s.17; 228,s.11; 428,s.18; 8-928,s.19; 129,s.23; 1230,s.9,18;

431,s.5; 332,s.5,6; 932,s.7; 1032,s.31; 1231,s.18; 433,s.19; 8-933,s.28; 134,s.[1]; 234,s.8,12; 634,s.9; 734,s.II okł.; 535,s.[6]; 735,s.II okł.,24-25; 736,s.7; 836,s.14,34; 1236,s.5; 237,s.II okł.; 737,s.6,11; 837,s.6; 138,s.I okł.; 238,s.8; 738,s.5,14,21; 838,s.6,9,10; 1138,s.II okł.,24; 1238,s.16,17; 139,s.35,36; 339,s.5.


V.2.Kadry. Zagadnienia ogólne

925,s.4; 3-427,s.20; 727,s.13; 8-927,s.16; 528,s.23; 129,s.18; 1030,s.6; 6-731,s.24; 232,s.3; 234,s.II okł.,4,5; 1237,s.34.

V.2. Kadry ( w układzie alfabetycznym)

ADAMOWICZ d-ca ORP „Bałtyk” – 331,s.16.

BĄCZKOWSKI por. mar. – 224,s.11.

BEREŚNIEWICZ kmdr por. – 224,s.11.

BOCHEŃSKI Tadeusz – wykładowca SPMW w Toruniu – 232,s.10.

BURHARD – kmdr – 925,s.3.

BURHARD-BUK – generał, inspektor armii – 930,s.12; 931,s.4.

CISZEWSKI kpt. ,komendant torpedowca ORP „Ślązak” – 8-927,s.31.

DICKMANN – admirał – 127,okł.

FRANKOWSKI St. – kmdr – 3-427,s.10, 1130,s.3.

FULARSKI M kpt. dypl. – 431,s.[1].

IWANKIEWICZ kmdr por. – 224,s.11.

JABŁOŃSKI – por. mar., prymus SPMW – 126,s.5.

JAROSZEWICZ – por. mar. – 234,s.4.

KAMIŃSKI – kmdr, członek Komisji nadzorującej budowę okrętów dla Polski we Francji – 828,s.19.

KASPRZYCKI – gen., kierownik M.S. Wojsk. – 935,s.43.

KŁOCZKOWSKI – kontradmirał – 126,s.5,8.

KORYTOWSKI K. – szef sztabu MW – 224,s.11; 1126,s.4; 3-427,s.20; 930,s.12; 931,s.4.

LISTOWSKI – generał, dowódca grupy podlaskiej – 1030,s.6.

MAJBAUM – st. bosm. – 528,s.23.

MOHUCZY kmdr ppor. – 224,s.11; 234,s.11.

MORGENSTERN Tadeusz – kmdr ppor., dowódca ORP „Wicher" – 431,s.5; 531,s.16.

MÜLLER – kmdr – 226,s.12.

PETELENZ Czesław – kmdr, komendant SPMW – 126,s.8.

PŁAWSKI – kmdr ppor., dowódca ORP „Żbik” – 332,s.13.

PORĘBSKI Kazimierz – wiceadmirał – 233,s.6.

RYCHEL – ppor. mar. – 931,s.4.

RYLKE – członek komisji nadzorującej budowę okrętów dla Polski we Francji 828,s.19.

SADOWSKI Zygmunt dowódca ORP „Gen. Haller” – 224,s.11.

SOLSKI – kmdr por., dowódca dywizjonu – 831,s.9.

STANKIEWICZ – kmdr por., zastępca dowódcy floty – 10-1131,s.23.

STASZEWSKI – st. bosm. – 528,s.23.

SZYSTOWSKI – kpt. mar., d-ca „Rysia” – 931,s.3.

ŚWIRSKI Jerzy – dowódca floty – 224,s.11; 125,s.8; 1026,s.[1]; 226,s.12; 227,s.17,26; 828,s.[1],11; 2-330,s.23; 733,s.28; 1034,s.20; 135,s.II okł.; 236,s.II okł.; 936,s.7; 1138,s.3.

UNRUG J. – 1126,s.4; 628,s.17; 627,s.14; 828,s.[1]; 2-330,s.24; 331,s.16; 431,s.5; 332,s.6; 135,s.II okł.; 236,s.II okł; 937,okł..

De WALDEN S. – kpt. mar., dowódca ORP „Iskra" – 1230,s.3.

ZAJĄCZKOWSKI – kmdr por., dowódca Flotylli Pińskiej – 730,s.13.


V.3.Okręty ( w układzie alfabetycznym)

BAŁTYK – 1227,s.14; 1229,s.23; 430,S.7; 930,S.12,13; 331,s.16; 931,s.4; 8-933,s.17,29.

BŁYSKAWICA – 138,s.12,13; 1136,s.16; 738,s.21.

BURZA – 3-427,s.17; 833,s.23; 734,s.II okł.; 235,s.[4],6; 8-935,s.40; 836,s.3; 237,s.11,20; 337,s.8; 537,s.7737,s.10.

CZAJKA – 224,s.3; 737,s.8.

GENERAŁ HALLER – 334,s.6.

GENERAŁ SOSNKOWSKI – 228,s.12;

8-927,s.16.

GROM – 636,s.19,31; 936,s.38; 737,s.20-21; 138,s.18; 638,s.11; 738,s.4,18,20,21; 1138,s.II okł.; 839,s.18;

GRYF – 137; s.II okł.,10; 438,s.26; 1138,s.II okł.

HORODYSZCZE – 234,s.4.

ISKRA – 3-427,s.19; 1027,s.22; 128,s.7; 628,s.okł.,17,18; 2-329,s.51; 430,s.8; 1230,s.2-5; 6-731,s.22; 132,s.10-13; 634,s.7,8; 1134,s.II okł.; 235,s.31; 737,s.16; 738,s.10,18;

JASKÓŁKA – 332,s.8; 836,s.35; 737,s.8.

KASZUB – torpedowiec – 234,s.8.

KOMENDANT Piłsudski – 527,s.9,10; 727,s.13; 1027,s.21; 428,s.18; 328,s.13; 235,s.6; 137,s.18.

KRAKOWIAK – 630,s.13.

KRAKÓW – 1226,s.okł.

KUJAWIAK – torpedowiec – 8-927,s.16; 729,s.13; 530,s.5; 736,s.6.

MAZUR – 330,s.24; 734,s.II okł.; 1236,s.okł.; 1138,s.II okł.

MEWA – 933,s.3; 836,s.35; 737,s.8; 837,s.5.

ORZEŁ – 237,s.6; 238,s.4,5; 738,s.23; 1138,s.6; 239,s.II okł.,2; 339,s.4,20-21.

PODHALANIN – 2-330,s.24; 830,s.4; 331,s.11; 10-1131,s.23; 332,s.12; 734,s.II okł.; 1035,s.9; 738,s.II okł.

RYBITWA – 325,s.[16]; 234,s.8737,s.8; 1138,s.23.

RYŚ – 931,s.3; 1231,s.17; 533,s.7; 736,s.okł.,5; 837,s.11.

SĘP - 1138,s.36.

SŁAWOMIR CZERWIŃSKI – (ex ss „Łódź”) – 333,s.14.

ŚLĄZAK – 1027,s.13,14; 830,s.3,4.

TORUŃ – (ex „Mozyrz”) – 234,s.5.

WARTA – 125,s.3,7.

WICHER – 3-427,s.17,21; 828,s.11; 2-329,s.60; 730,s.18; 830,s.3,4; 930,s.okł.; 1130,s.5,12; 331,s.12; 431,3-6; 531,okł.; 831,s.8,9; 1231,s.7; 232,s.2,17; 332,s.5,11-13; 7-832,s.10,11; 932,s.6; 233,s.okł.; 733,s.25,29,30; 734,s.II okł.,IV okł.; 235,s.5; 8-935,s.40; 136,s.12; 836,s.11; 137,s.11; 237,s.20; 737,s.9; 238,s.9; 738,s.20; 1138,s.II okł.

WILJA – 925,s.3,4; 129,s.17,18; 430,s.8; 1132,s.4,5; 734,s.II okł.

WILK – 430,s.11; 1130,s.11; 531,s.5; 332,s.4,5; 233,s.7; 634,s.8; 734,s.II okł; 137,s.2; 237,s.19; 737,s.2.

WILNO – 1226,s.okł.

ZŁOCISTE SŁOŃCE – okręt RP z poł. wieku – 734,s.II okł.

ŻBIK – 2-329,s.60; 332,s.3; 434,s.9; 736,s.4; 836,s.12; 2- 237,s.20; 537,s.8; 1138,s.II okł.


V.4. Szkoła Podchorążych MW

238,s.29,30; 126,s.5,6,8; 227,s.17-19; 129,s.18; 430,s.7; 930,s.12,13; 931,s.4; 8-933,s.29; 1034,s.24; 535,s.[7].

 

V.5. Lotnictwo Morskie

627,s.16; 727,s.16; 8-933,s.IV okł.; 234,s.8; 434,s.II okł.; 534,s.8;

 

V.6. Flotylle rzeczne

1125,s.7; 1127,s.11; 330,s.[25]; 730,s.13; 1030,s.6-8; 1130,s.14; 234,s.II okł.,8,9; 635,s.[31]; 1138,s.8.

 

V.7. Kontakty zagraniczne.

124,s.6; 825,s.12; 126,s.9; 1226,s.14; 227,s.23; 430,s.8; 831,s.10; 931,s.4; 132,s.12; 332,s.6; 832,s.10; 1032,s.9; 933,s.17; 1034,s.II okł.; 535,s.[7]; 935,s.43.

VI. Polska, zagadnienia ogólne

224,okł.; 225,s.2; 325,s.9; 425,s.5; 1025,s.5; 1125,s.13; 126,s.[7]; 226,s.3,7; 626,s.IV okł.; 926,s.[27]; 227,s.6; 727,s.21; 8-927,s.15; 1127,okł.; 2-328,s.13,40,48; 528,okł.; 828,s.6,14; 928,s.24; 1028,s.11; 1128,s.9,28; 2-329,s.48; 430,s.3-5; 530,s.3; 630,s.okł.; 830,s.3; 1230,s.15; 131,s.3; 231,s.okł.,2; 431,s.9; 831,s.15; 10-1131,s.6; 332,s.15; 432,s.5,10,11; 532,s.27; 632,s.10; 7-832,s.4-6; 1132,s.10; 1232,s.11; 133s.4,5; 233,s.12; 333,s.11; 433,s.3,4; 633,s.5; 733,s.8; 1033,s.4; 1133,s.[1]; 334,s.5; 634,s.II okł.; 1134,s.III okł.; 735,s.38; 1135,s.31; 1235,s.13; 236,s.3; 1036,s.27; 1236,s.III okł.; 137,s.20-21; 337,s.II okł.; 437,s.II okł.;537,s.II okł.; 1137,s.26; 1237,s.36,III okł.; 538,s.4,35; 838,s.29.

 

VI.1. Poszczególne miejscowości (układ AZ).

BIAŁE jezioro w Augustowie – 1033s.13.

BOBROWNIKI – 1228,s.13.

BRACŁAW – 8-933,s.12,13.

BRODNICA – 133,s.4.

BUSKO – 730,s.38.

BYDGOSZCZ – 328,s.10.

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY – 238,s.11.

CHŁAPOWO – 228,s.6.

CHMIELNO – 437,s.7.

CZARNAWA rzeka – 228,s.15.

DĘBKI – 328,s.20.

DRYWIATY jezioro – 8-933,s.12.

FORDON – 328,s.40.

GDAŃSK – 425,s.8,9; 525,s.9; 826,s.[1]-3; 727,s.5; 1127,s.4; 1227,s.14; 328,s.15; 928,s.7; 1028,s.7; 1229,okł.; 6-731,s.22; 733,s.17; 234,s.2; 734,s.8; 335,s.2,5-10,11,26,27; 7-35,s.15; 8-935,s.46; 237,s.2,3,5,7; 337,s.3; 437,s.okł.,14; 837,s.24,25; 1037,s.4,5,27; 1137,s.19; 338,s.15; 639,s.4,5,9; 739,s.I okł.,II okł.,2-6,10-12,IV okł.; 839,s.okł.,12,13;

GDYNIA – 525,s.8; 625,s.9; 825,s.12; 926,s.[3],4; 427,s.5; 527,s.8; 627,s.13; 727,s.9,10; 8-927,s.17; 328,s.6,28; 528,s.19; 928,s.5; 1028,s.8; 1128,s.8; 129,s.4,6-7; 2-329,s.15,57; 1229,s.2; 2-330,s.13,14,16,17,31-34,36,38132,s.6; 530,s.13; 331,s.4,14; 831,s.okł.,13; 931,s.16; 10-1131,s.4; 432,s.11; 932,s.8,18; 1132,s.19; 133,s.3; 233,s.[1]; 533,s.3; 8-933,s.22; 134,s.17; 634,s.I okł.,II okł.; 734,s.23,25,III okł.; 335,s.27; 236,s.4; 336,s.II okł.,5; 1236,s.9; 937,s.25; 1037,s.21-23; 1237,s.22; 338,s.17.

GÓRNY ŚLĄSK – 2-329,s.38.

GRUDZIĄDZ – 328,s.14,15,19; 133,s.5.

HALLEROWO – 228,s.5; 2-330,s.35,36.

HEL – 125,s.[16],12; 527,okł.; 727,s.14; 628,s.5; 733,s.IV okł.; 234,s.12; 734,s.2,28; 437,s.IV okł.

HELSKI PÓŁWYSEP – 228,s.5; 328,s.17; 428,s.[3]; 532,s.14.

JASIENIOWO GÓRNE nad Czeremoszem – 1032,s.10.

JASTARNIA – 328,s.28; 628,s.3; 2-330,s.35; 634,s.II okł.

JASTRZEBIA GÓRA – 328,s.21; 634,s.II okł.

JURATA – 634,s.II okł.

KARPATY – 2-329,s.8.

KASZUBY – 639,s.31.

KIELCE – 630,s.32,33.

KRAKÓW – 726,s.III okł.; 2-329,s.8; 8-933,s.5.

KRÓLEWSKA HUTA – 2-329,s.37.

KRUSZWICA – 1228,s.4; 136,s.37; 737,s.37.

KRZYWORÓWNIA nad Czeremoszem – 1032,s.11.

KUŹNICE – 125,s.okł.; 425,s.8,9.

LWÓW – 538,s.23.

ŁUCK – 135,s.[17].

MALBORK – 8-933,s.4,5.

MRJAMPOL nad Dniestrem – 2-427,s.29.

MOTYL pow. Bydgoszcz – 328,s.40.

NAROCZ – jezioro – 938,s.28.

NIŻNIÓW – 3-427,s.29.

NOWA WIEŚ – 1128,s.18.

NOWE KĘBŁOWO – 626,s.IV okł.

OJCÓW – 630,s.31.

PILICE – 228,s.6.

PŁOCK – 1137,s.25,26.

POZNAŃ – 1125,s.13; 726,s.13.

PUCK – 325,s.9; 525,s.9; 627,s.9 727,s.12; 128,s.8; 328,s.7; 730,s.3.

PUCKA ZATOKA – 3-427,s.3; 1033,s.5; 1234,s.10,13.

RADUŃ – 1230,s.17.

ROZEWIE – 727,s.18; 228,s.5-7; 528,s.3; 333,s.18; 734,s.26; 937,s.27.

RZUCEWO – 236,s.3; 8-927,s.8.

SARATOWICE k. Grudziądza – 328,s.18.

SOLEC – 730,s.39.

SWARZEWO – 1037,s.III okł.

TARNOWSKIE GÓRY – 128,s.14,15.

TATRY – 926,s.[24-25]; 2-329,s.40-41.

TORUŃ – 328,s.3,7; 430,s.6; 733,s.44,45,47.

TROKI – 1127,s.25.

TROCKIE JEZIORO – 1128,s.3.

TUPADŁY – 1128,s.9.

WARSZAWA – 1025,s.13; 228,s.4; 2-329,s.23,48; 1030,s.28; 936,s.34.

WŁADYSŁAWOWO – 638,s.7.

WYGANOWSKIE JEZIORO – 135,s.[17].

ŻARNOWIECKIE JEZIORO – 1028,s.3.

 

VI.2. Postaci – zagadnienia ogólne

726,s.III okł.; 3-427,s.32; 627,s.14; 8-927,s.9,17,32; 328,s.8; 2-329,s.40,56; 2-330,s.8,9; 930,s.14; 431,s.18; 932,s.10-12; 937,s.20-21; 338,s.36.

 

VI.2.1. Postaci (układ AZ).

ADAMOWICZE – bracia, piloci – 8-934,s.III okł.

BABIŃSKI – poseł RP w Jugosławii – 1132,s.24,25.

BANDURSKI ks. Biskup wileński – 727,s.23.

BARTEL Kazimierz – Prezes Rady Ministrów – 2-329,s.4.

BIELIK M. – Prezydent m. Gdyni – 2-330,s.32

BYSZEWSKI konsul RP w Chicago – 132,s.16.

CAR Stanisław – 2-329,s.5.

CENTKIEIWCZ J. – uczestnik wyprawy polarnej – 1032,s.6.

CHARPA – generał – 826,s.5.

CHŁAPOWSKI - ambasador RP we Francji – 3-427,s.17.

CHMIELEWSKI J. – 2-329,s.68.

CHROSTOWSKI Tadeusz – 328,s.33.

CZAPLICKI – 2-330,s.33.

CZARNECKI dyr. Ceł – 132,s.22.

CZECHOWICZ – Minister Skarbu – 227,s.26.

DĄBROWSKI – konsul R.P. – 10-1131,s.17.

DOBRODZICKI gen., dowódca Okręgu korpusu w Lublinie – 333,s.17.

DOLEŻAL Franciszek – wiceminister Przemysłu i Handlu – 2-329,s.7.

DOWNAROWICZ – konsul R.P. – 831,s.21,23. FICHNA Prezes Rady Miejskiej w Łodzi – 725,s.15.

FILIPOWICZ – płk, szef Lotnictwa cywilnego – 831,s.16.

GETEL poseł R. P. w Chicago – 132,s.16.

GŁOGOWSKI J. płk dypl., Szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP – 431,s.[1].

GOLIK starosta w Świeciu n. Wisłą – 224,s.11.

GRABOWSKI Tadeusz – dr, poseł RP w Brazylii 232,s.8.

GURTMAN – uczestnik polskiej wyprawy polarnej – 1032,s.6.

HAUMER lotnik – 133,s.16.

HAUNÓWNA Stanisława – 226,s.12.

HLOND – kardynał, Prymas Polski – 733,s.6.

JANKOWSKI – profesor – 331,s.25.

JAROSZEWICZ – komisarz Rządu M. Stoł. Warszawy – 828,s.2.

JASZCZOŁT W. wojewoda łódzki – 426,s.23;

JURJEWICZ – poseł RP w Grecji – 733,s.7.

JURKIEWICZ Stanisław – Minister Pracy i Opieki Społecznej – 2-329,s.6.

KAWIŃSKI płk, dowódca 72 p. p. – 1232,s.14.

KIEPURA Jan – 836,s.25.

KINDLER – redaktor P.A.T. – 831,s.16.

KLUSZCZYŃSKI L. – 626,s.13.

KONARZEWSKI – gen., Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych – 431,s.5.

KOŻUCHOWSKA – 432,s.16.

KUHN Alfons – Minister Komunikacji – 2-329,s.4.

KULLESCHITZ – autor „Rejsy dookoła świata” – 936,s.37.

KUTRZEBA – generał – 735,s.[37].

LUGEON – uczestnik ekspedycji polarnej – 1032,s.6.

ŁYSAKOWSKI W. – uczestnik ekspedycji polarnej – 1032,s.6.

MAĆKOWSKI Z. Starosta radomski 1232,s.14; 333,s.16.

MAKOWSKI – dyr. „LOT-u” – 831,s.16.

MALAWSKA – 432,S.16.

MAZURKIEWICZ – poseł RP w Argentynie – 331,s.28.

MICHALSKI M. – kierownik budowy wodociągów i kanalizacji w Gdyni – 2-330,s.30.

MICHAŁOWSKI – ppłk, attache wojskowy R.P. – 532,s.5.

MIEDZIŃSKI Bogusław – Minister Poczt i Telegrafów – 828,s.2; 2-329,s.5.

MILLER W. – dyrektor – 730,s.6.

MORACZEWSKI Jędrzej – Minister Robót Publicznych – 2-329,s.5.

MOSCICKI Ignacy prof., Prezydent Rzeczpospolitej. – Prezydent RP – 927,s.17; 328,s.23; 928,s.3; 2-329,s.nlb.; 2-330,s.nlb.; 431,s.[1]; 932,s.3,4,9,10,13,14,20; 733,s.4; 1033,s.[1]; 234,s.II okł.; 936,s.5,32.

NAKONIECZNIKOFF Bolesław – dyrektor Urzędu Emigracyjnego – 2-330,s.44.

NAPIERALSKA Prezeska Związku Polek w Chicago – 132,s.22.

NIEZABYTOWSKI Karol – Minister Rolnictwa – 2-329,s.5.

NOISZEWSKI B. – 329,s.68.

OLECKI Wiktor – zwycięzca wyścigu kolarskiego do morza – 1030,s.13.

OSIŃSKI Al. – gen. – 1135,s.20.

PADEREWSKI Ignacy – 733,s.20.

PALIOSTO – dyr. Muzeum Zoologicznego w Warszawie – 233,s.8.

PAPEE K. – Konsul Generalny RP w Gdańsku – 335,s.9.

PASŁAWSKI – gen., Dowódca O.K. „Pomorze” – 431,s.5.

PECHE Czesław – kierownik Dep. Górniczo-Hutniczego M.P. i H – 132,s.5.

PERŁOWSKI Jan – Poseł R.P. w Lizbonie – 431,s.5.

PIASKIEWICZ – inż., kierownik inwestycji miejskich w Gdyni – 2-330,s.32.

PIEKARSKI – 224,s.12.

PIGŁOWSKI Tadeusz – 329,s.67.

PIŁSUDSKA Jadwiga – 828,s.2,9; 928,s.2; 431,s.5; 1138,s.8.

PIŁSUDSKA Wanda – 828,s.2,9; 928,s.2; 431,s.5.

PIŁSUDSKI Józef – 828,s.[1]-3; 928,s.2; 2-329,s.nlb; 2-330,s.[4]; 431,s.5; 531,okł.,14,15; 132,s.5; 532,s.5-7; 732,s.5; 733,s.36,37; 234,s.II okł.,9; 635,s.II okł.,[3-7],[16-17],[31]; 936,s.13,20-21.

PLESSNER – konsul Polski na Bornholmie – 826,s.9.

POMIANOWSKI – prof. Politechniki Warszawskiej, projektant wodociągów w Gdyni – 2-330,s.33.

PRYSTOR Aleksander – Premier – 6-731,s.5,7,9.

RACZKIEWICZ – Marszałek Sejmu – 8-933,s.40.

RACZKIEWICZ wojewoda wileński – 727,s.23.

RAJCHMAN – minister – 1035,s.II okł.

RATAJ M. – Marszałek Sejmu – 227,s.26.

RATAJSKI Cyryl – Prezydent m. Poznania – 726,s.13; 730,s.6; 132,s.5.

ROGIŃSKI Prezes Dyrekcji PKP w Radomiu – 1232,s.14.

ROMOCKI – minister kolei żelaznych – 127,s.2.

de ROSSETOWA – 432,s.16.

ROSZKOWSKI – profesor – 232,s.8.

ROZWADOWSKI Konstanty – Poseł RP w Szwecji – 2-329,s.7.

SIEDLECKI S. – 1032,s.6.

SŁAWEK W. – Premier – 1035,s.II okł.

SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI Felicjan – Minister Spraw Wewnętrznych – 2-329,s.4.

SŁOMIŃSKI Zygmunt – inż., Prezydent M. St. Warszawy – 133,s.26.

STANIEWICZ Witold – Minister Reform Szkolnych – 828,s.2; 2-329,s.5.

STEFAN BATORY – 734,s.6.

STEFANOWICZ – 432,s.16.

STRASBURGER H. – Komisarz RP w Gdańsku – 227,s.12; 132,s.5.

SUJKOWSKI A. prof., Przewodniczący Zjazdu Geografów w Gdyni – 6-731,s.46.

SURZYŃSKI – generał – 226,s.12.

SZADURSKI W. – 730,s.6.

ŚLEPOWRON-SAWICKI Ludomir – profesor – 1128,s.2.

ŚWITALSKI Krzysztof – Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – 2-329,s.5.

TETZLAFF H. – 730,s.6.

TOWARNICKI Prezes Łódzkiej Izby Skarbowej – 426,s.23.

TURSKI Marjan – dyrektor Państwowego Instytutu Eksportowego – 2-329,s.34.

TYMIENIECKI biskup łódzki – 1128,s.4.

VETULANI – radca handlowy ambasady RP w Bukareszcie – 831,s.16.

WĘCŁAWOWICZ Radca Ambasady R.P. w Paryżu – 532,s.32.

WIENIAWA-DŁUGOSZEWSKI B. – generał – 1135,s.20; 936,s.17.

WIGURA Stanisław – 1032,s.5.

WŁADYSŁAW IV – 734,s.9.

WŁODEK – prezydent Grudziądza – 625,s.8.

WOJCIECHOWSKI Stanisław – Prezydent RP – 325,s.8.

WOYCZYŃSKI – dr, lekarz Marszałka Piłsusdskiego – 531,s.14.

WYSOCKI Ryszard – wiceminister Spraw Zagranicznych – 2-329,s.6.

ZALESKI August – Minister Spraw Zagranicznych – 2-329,s.4.

ZAMOYSKI A. – hr, Prezes „Sokoła” – 1025,s.14.

ZARZYCKI F. – Minister Przemysłu i Handlu – 8-933,s.21; 134,s.[1],6.

ZBYSZEWSKI Tytus – Konsul Generalny RP – 133,s.16; 1034,s.8.

ZYGMUNT AUGUST – 734,s.4.

ZYGMUNT III WAZA – 734,s.7.

ŻEROMSKI Stefan – 126,s.3; 937,s.24,26.

ŻWIRKO Franciszek – 1032,s.5.

 

VI.3.Polonia ogólnie.

328,s.34,36-39; 428,s.29,30,31; 628,s.25; 728,s.18; 828,s.19,26,28,29; 928,s.22,25,27,28,30,34; 1028,s.28,29; 1228,s.28 129,s.29-31; 1229,s.20; 730,s.11,35; 930,s.25; 1030,s.26; 131,s.2; 431,s.[22],26; 531,s.22,23; 6-731,s.40,41,43,45; 831,s.22,23,26; 931,s.20,22-25; 10-1131,s.35,36; 1231,s.30; 232,s.23,26,27; 432,s.23,24,28,29; 632,s.13; 7-832,s.35,38; 1132,s.9,10,24; 133,s.20; 233,s.24; 333,s.22,23; 433,s.25; 533,s.25; 633,s.25; 8-933,s.37,38,40; 334,s.25,28; 534,s.III okł.; 734,s.35; 8-934,s.4,8; 1034,s.5,4,8; 1134,s.4,5; 235,s.30; 535,s.[20-21]; 635,s.[24-25]; 1035,s.22,34; 1135,s.[9],24; 1235,s.[7],III okł.; 236,s.29; 336,s.34; 636,s.22,36; 1036,s.25; 1136,s.II okł.,7,8; 1236,s.19,20; 637,s.okł.,5,8,10,11; 1037,s.10,11,25; 1237,s.35; 238,s.6; 438,s.19,21; 538,s.21; 838,s.12; 1038,s.35.

 

VI.3.1. Polonia (układ AZ)

ARCISZEWSKI Krzysztof – 734,s.12; 1038,s.6.

BĄCZEWSKI E. – Prezes Koła Przyjaciół Morza w Philadelphi – 632,s.14.

BENIOWSKI – 734,s.13.

BIEDROŃ – Prezeska Stanowa Zw. Polek – 533,s.21.

BODZIAK – 328,s.34.

BRUDZIŃSKI – inż., doradca ekonomiczny rządu Liberii – 436,s.6.

BZDOK Jakób Prezes Oddziału L.M. i K. w Chicago – 133,s.17.

CELIŃSKI Zdzisław – powstaniec z 1863 r. – 331,s.28.

DAMSZ K. Członek Zarządu Oddziału L.M. i K w Chicago – 133,s.17.

DOBRZAŃSKI – żołnierz Legii Cudzoziemskiej – 432,s.22.

DOBRZYŃSKI D. – członek Zarządu Klubu Polskiego w Szkole Polskiej w Chersoniu – 232,s.13.

DOMEYKO Ignacy – 7-832,s.31.

EARP G. F. –konsul honorowy RP w Australji – 7-832,s.35.

FABERKIEWICZ – sekretarz i skarbnik Koła Przyjaciół Morza w Philadelphi – 632,s.14.

FLIZIKOWSKI – 328,s.24.

FRONCZAK – dr, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 13 rocznicy Odzyskania morza – 533,s.21.

GRIS Jan – 931,s.23.

GURGACZ – 328,s.39.

HOFFMN J. członek Zarządu Oddziału L.M. i K. w Chicago – 133,s.17.

JANIEWICZ H. – Prezes Okręgu L.M. i H. w Buffalo – 533,s.21, 7-832,s.28.

JANIKOWSKI – członek wyprawy Rogozińskiego – 1232,s.17,19-21.

JANUSZEWSKI – redaktor – 8-933,s.37.

KAMIEŃSKI P.C.P. – delegat Zjednoczenia Zrzeszeń Polskich w Vancouver – 1032,s.22.

KEMPA – 831,s.23.

KMECIKÓWNA W. Członek Zarządu Oddziału L.M. i K. w Chicago – 133,s.17.

KOBYLIŃSKI Józef – 931,s.24.

KOŁODZIEJSKI – sierżant Legii Cudzoziemskiej – 432,s.22.

KORZENIOWSKI Joseph Conrad – 1025,s.2.

KOSSOBUDZKI – prof., cenzor Central. Zw. Polaków w Brazylii – 333,s.27.

LANGIEWICZ Marjan – 928,s.26.

LENARTOWICZ Stefan – dyrektor Biura Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy – 132,s.16; 1232,s.25.

LEWANDOWSKI Z. – Członek Zarządu Klubu Polskiego w Szkole Morskiej w Chersoniu – 232,s.13.

LEWAŃSKI J. – członek Zarządu Klubu Morskiego w Chersoniu – 232,s.13.

LUBICZ Wiceprezes Zarządu Centralnego L.M. i R. w Ameryce – 839,s.29.

ŁBĘDZKI S. – członek Zarządu Klubu Polskiego w Szkole Morskiej w Chersoniu – 232,s.13.

MATUSZCZAK R. sekretarz Oddziału L.M. i K. w Chicago – 133,s.16,17; 1034,s.8

MATUSZCZAKOWA E. Członek Zarz. Oddziału L.M. i K. w Chicago – 133,s.17.

MORAWSKI T. – 831,s.21.

MOROZOWICZ T. – 831,s.26.

KASPRZAK Franciszek – ks. Prałat z Buffalo – 533,s.21.

NOWAK Józef – prezes Centrali Organizacji Polskich – 533,s.21.

PIENCIOREK – 328,s.39.

PROKONCZ ksiądz, działacz Polonijny w Chicago – 132,s.16.

PRZYJEMSKI S. – 636,s.27.

POGORZELSKI – 333,s.22.

ROGOZIŃSKI Jan – 1032,s.19; 1232,s.21,22.

ROMASZKIEWICZ Jan – Prezes Zw. Narodowego – 1034,s.8.

RUSIECKI J.H. – Prezes Zw. Narodowego Polskiego z Sydney – 7-832,s.35.

RUSZKIEWICZ A. – red. „Dziennika dla Wszystkich” w Buffalo – 8-933,s.37.

SAPAR – 328,s.34.

SEKUŁA – 1034,s.5.

SIEMIRADZKI – prof. – 8-933,s.37.

SKRZYPCZAK chorąży Oddziału L.M. i K. w Chicago – 133,s.16.

STAŃCZAK – legionista w Maroku – 432,s.22.

STENCEL – 328,s.34

SZAERNOWSKI Włodzimierz – 232,s.32.

STASZEWSKI – 328,s.39.

SZEPIETOWSKA S. Skarbnik Oddziału L.M. i K. w Chicago – 133,s.17.

SZOPA Jan – 931,s.23.

SZTUCZKO ks. Proboszcz z Chicago – 132,s.22.

SZYMAŃSKI Zdz. – 1030,s.26.

TOMCZEK – członek wyprawy Rogozińskiego – 1132,s.22; 1232,s.17.

WIERZKOWSKI Witold – 1030,s.27.

WIKTOR Ludwik – 1032,s.22.

WOLSCY – koloniści z Parany – 928,s.30.

VII. Żegluga Międzynarodowa

VII.1. Zagadnienia ogólne.

225,s.10; 625,s.10; 825,s.15; 1025,s.13; 1225,s.12; 126,s.6,11,18; 226,s.5,6; 3-426,s.22; 826,s.6,7; 127,s.8,23; 8-927,s.10; 1127,s.5; 228,s.9,10; 428,s.14,15; 630,s.23; 131,s.13; 231,s.6-8,25; 831,s.27; 10-1131,s.9,16,20; 1232,s.10; 533,s.18; 1033,s.21; 434,s.14; 1034,s.12; 1134,s.17,24; 235,s.28,38; 335,s.21,37; 8-935,s.16,17; 636,s.13; 137,s.17; 138,s.24,29; 638,s.20-21; 738,s.40; 938,s.13; 239,s.27; 439,s.15.

 

VII.2. Porty

AFRYKA ZACHODNIA – PORTY – 735,s.24.

ALGIER – 925,s.11; 536,s.15; 636,s.5.

ANTWERPIA - 1126,s.7; 728,s.5-7; 338,s.24; 1038,s.13.

BAHIA (Brazylia) – 235,s.27; 636,s.III okł.

BAINOVILLE k. CAEN – 527,s.15.

BILBAO – 337,s.23.

BOU-SADDA – 1030,s.20

BRUGSWIK – (Gotlandia) – 8-927,s.12.

BUENOS AIRES – 437,s.32.

BILBAO – 337,s.23.

BURGAS – 633,s.17.

CASABLANCA – 633,s.9; 636,s.12.

CHALKIS – 533,s.11.

CURONA – 131,s.9.

CUXHAVEN – 128,s.9.

DAKAR – 237,s.14; 438,s.3; 439,s.9.

DESSADP – 10-1131,s.37.

DUALA – 438,s.18.

FUNCHAL (Madera) – 2-329,s.57,68.

GENUA – 1026,s.12.

GRAND BASSAN – 231,s.26.

HAJFA – 937,s.15.

HAMBURG – 1026,s.13; 8-927,s.2; 128,s.9; 937,.17; 1038,s.14.

Le HAVRE – 1233,s.5.

HONGKONG – 238,s.16.

HONOLULU – 227,s.15.

HULL – 8-928,s.3.

ISTAMBUŁ – 1228,s.5; 129,s.9; 630,s.27; 338,s.25.

JAWA – 237,s.15.

KALKUTA – 636,s.4.

KARLSKRONA – 1025,s.11.

KATANIA – 1038,s.19.

KŁAJPEDA – 538,s.31; 236,s.20-21; 439,s.2.

KONSTANCA – 6-731,s.16; 338,s.23.

KOPENHAGA – 1127,s.15-17.

KRÓLEWIEC – 931,s.8; 236,s.10; 336,s.18; 436,s.8-9.

LENINGRAD – 1028,s.10; 636,s.11.

LIPAWA – 8-927,s.12.

LOBITO – 528,s.28.

LOME (Togo) – 837,s.14.

LONDYN – 225,s.10,11.

MACAO – 1038,s.20.

MADRYN (Patagonia) – 10-1127,s.27.

MASSAU (Erytrea) – 339,s.17.

MATADI – 139,s.29.

MELBOURNE - 239,s.13.

MOMBASA (Kenia) – 1136,s.30.

MONTEWIDEO – 231,s.8; 1236,s.17.

NEAPOL – 225,s.10.

NOWY JORK – 925,s.9; 531,s.7.

ORAN – 536,s.8.

PALERMO – 633,s.17.

PANAMA – 127,s.9.

PARAIA (S. Thiego) – 2-329,s.68.

PARANQUA – 434,s.6.

PENANG – 237,s.29; 237,s.29.

PERNAMBUCO – Recife – 231,s.6; 235,s.25.

PORTA VILA – Nowe Hebrydy – 536,s.30.

RIO de JANEIRO – 431,s.23; 436,s.II okł.

La ROCHELLE – 635,s.39.

ROTTERDAM – 225,s.15; 8-927,s.3.

SAINT MALO – 1133,s.3.

SAJGON – 630,s.8; 636,s.13; 237,s.13.

SANTOS – 337,s.11.

SASSE TERRE – port w Gwadelupie – 531,s.9.

SEBARDI (Złote Wybrzeże, Afryka) – 337,s.11.

SETE (Francja) – 336,s.16.

SINGAPORE – 537,s.19; 538,s.23; 839,s.17.

SPLIT – 828,s.13.

SWENSEA – 8-927,s.2.

SZANGHAJ – 137,s.28; 1137,s.13.

SZTOKHOLM – 528,s.16; 2-329,s.29; 338,s.23.

TALLIN – 3-426,s.17; 830,s.3.

TOKIO – 636,s.10.

TORONTO – 127,s.8.

TRIPOLIS – 836,s.21.

TULON – 825,s.3,4.

S. NINCENTE – 2-329,s.68.

VLAORDINGEN – 8-927,s.3.

WINNEBA (Afryka) – 230,s.13; 1036,s.9.

ZIEGENORT – 328,s.24.

VII.3. Statki.

AMERICAN CAIRD – 435,s.17.

AMERICE – 131,s.29.

AMERIQUE – 231,s.24.

AMPERE – 331,s.13.

ANGOLA – parowiec – 531,s.14.

AQUITANIA – 339,s.6.

ARAZE – 127,s.20,28.

ARCHIMEDES – 325,s.5.

ARCTURUS – 126,s.11.

L’ATLANTIQUE – 931,s.17; 10-1131,s.22; 233,s.14,15.

ASTURIAS – 231,s.7.

BALTARA – 428,s.26.

BARKA – 225,s.10.

BARKA TOWAROWA Z Brazylii – 636,s.III okł.

BATAWIA – parowiec – 530,s.13.

BELDIS – motorowiec radziecki – 632,s.11.

BOLDER- 2-329,s.49.

BOWDOIN – 826,s.6,7.

BRITANNIA – 325,s.5.

BRYG – 225,s.9.

BURGAS – 633,s.16.

CAFAULTLE – 630,s.10.

CHACO – 632,s.12.

COLUMBUS – 1132,s.5.

COPENHAGA – 126,s.10.

CZEKIST’ – statek radziecki – 634,s.6.

DARDANUS – 435,s.19.

DŁUBANKA Z PERU – 626,s.7.

DOSIĆ – 1035,s.38.

DOUHKALA – 332,S.26.

DWUPOKŁADOWIEC – 225,s.9.

DŻONKI – 1234,s.IV okł.; 836,s.33; 839,s.17.

E. M. DALGAS – statek chiński – 433,s.7.

EXCELSIOR – 336,s.14.

EGIPSKI STATEK – 225,s.5.

EISENACH – 1035,s.38.

EMILLE ALLARD – 1133,s.17.

ELBE – latarniowiec niemiecki – 1236,s.32.

HINDENBRAND – 630,s.21.

JOSEPH CONRAD – żaglowiec australijski – 336,okł.

EQUATOR – 527,s.21.

ESTONJA – 126,s.10.

FALKE – statek uczestniczący w akcji ratowniczej gen. Orlicz-Dreszera – 936,s.III okł.

FREGATA PAROWA – 325,s.6.

FRIEDA HORN – 1233,s.8.

FUNDUS – 127,s.20.

GALERA TURECKA – 1132,s.13.

GELFE – 127,s.20.

GALILLE – 136,s.22.

GEORGES PHILIPPOR – 532,s.11.

GRANERO – 134,s.7.

GREAT WESTERN – 325,S.5.

HERMAD – 2-329,s.37.

HOUGOMOUNT – 727,s.17.

ILLE DE FRANCE – 1026,s.4; 1131,s.19.

JAAHARKU – lodołamacz – 431,s.13.

JAVANESE PRINCE – 1127,s.5.

JERMAK - lodołamacz - 126,s.7.

JUAN SEBASTAN DEL FRANCO – 136,s.23.

KANONIERKA Z FLOTYLLI W Boulogne – 928,s.19.

KARAWELA KOLUMBA – 225,s.9.

KARSTEN HILLES – 236,s.38.

KEATS – 528,s.15.

KEYING – 136,s.23.

KIJÓW – 1226,s.9.

KRISIANIS kaldemars – lodołamacz łotewski - 1126,s.6.

KRONPRINESSAN MARGARETA – 8-933,s.28.

LAKATOI – statek polinezyjski – 836,s.16.

LAPOŃSKA ŁÓDŹ ŻAGLOWA – 2-329,s.46.

LUKA PADRE – 1226,s.9.

ŁODZIE TUBYLCZE Z HAWAJÓW – 227,s.15.

ŁÓDŹ MALAJSKA – 538,s.12.

ŁUCJA MAŁGORZATA – 337,s.26.

MAJESTIC – 925,s.9; 228,s.10.

MALAJSKA ŁÓDŹ – 537,s.IV okł.

MAR CANTANICA – 437,s.30.

MENDOTEA – 136,s.II okł.

MORAWA – eks. Koirousa – 133,s.13.

MORO CASTLE – 1034,s.7.

NICOLAS ANGELOS – 1132,s.19.

NORMANDIE – 133,s.12; 1134,s.5; 735,s.[34].

O.A. MÜLLER – 238,s.38.

OCEANIA – 937,s.18.

ORANJA – 235,s.35.

ORION – 1035,s.38.

OSTENDE DOWERS – 1126,s.7.

OTTINGE – 336,s.18.

PACIFIC – 533,s.18.

PASCAL PAOLI – 1132,s.16.

PEARY – 826,s.7.

PEDRO GOMES – 2-329,s.68.

POTSDAM – 135,s.10.

POLOGNE – 625,s.8; 926,s.2.

POSEIDON – 431,s.12.

PRESIDENT THEODORE TISSIER – 1133,s.17.

PROM ŻAGLOWY – 928,s.18.

ROMANJA – 532,s.5,6.

ROTOROWY STATEK – 224,s.10.

RUSSIA – 325,s.5.

SAADSRAOD LEHNNKUHL – norweski statek szkolny – 1032,s.13.

SAINT BONIFACE – 527,s.16.

SATURNIA – 528,s.18.

SCANYORK – 636,s.7.

SCOTIA – 325,s.5.

SENEKA – 136,s.II okł.

SERVIA – 325,s.6.

SKAGERAK – 227,s.8.

STAATSRAAD LEHMKUHL –holenderski szkolny żaglowiec floty handlowej - 932,s.5.

SURFEN – 8-927,s.18; 1227,s.16.

SVERRE – lodołamacz – 1032,s.7.

SZKUNA – 225,s.9.

THOMAS W. LAWSON - szkuner - 136,s.22.

TRATWY Z RZEKI PERU – 626,s.8.

TURE - 332,s.17.

UDENTE – 433,s.14.

VICTORY – 225,s.9.

VIGRID – 1137,s.11.

VIRGINE – 428,s.10.

VITTORIO – 134,s.17.

WENECKA GALERA – 225,s.9.

WEST MUNHAM – 127,s.20.

WIKINGÓW OKRĘT – 225,s.9.

ŻAGLOWIEC Z BARGAS – 633,s.17.

VII. 4. Ludzie morza

BARTON – angielski badacz morza – 1034,s.17.

BEEBE William – angielski badacz morza – 1034,s.17.

BLAISOT C. Minister Zdrowia Publicznego Francji – 532,s.32.

DEWEY Charles – 730,s.6

DHOME – dyrektor stoczni w Blainville (Francja) – 3-427,s.17.

Da GAMA VASCO – 425,s.13.

JOHANSEN Konrad – 1026,s.13.

KOLUMB Krzysztof – 839,s.23.

L d’O – admirał – 1132,s.4.

LECHMANN – gubernator Stanu Nowy Jork – 1135,s.27.

LESSEPS Ferdynand – 439,s.14.

McMILLAN – kmdr bryt. – 826,s.6.

MULDNER J. – redaktor „Mare Slovanorum" – 8-928,s.28.

NOE – dyrektor Stoczni Gdańskiej – 227,s.21.

OLAF – książę, następca tronu Norwegii – 1028,s.18.

SAMONSSON – kpt. ms "Kronprinssan Margareta” – 8-933,s.28.

VII.5. Rybołówstwo.

1025,s.8; 526,s.9; 1026,s.3; 1127,.18,19; 428,s.7; 528,s.8,9; 10-1131,s.21; 1235,s.18; 436,s.36; 536,s.30; 1036,s.15; 937,s.31; 338,s.20; 838,s.17; 1038,s.[20]; 639,s.23.

 

VII.5.1. Porty

BOMBAJ – 1036,s.3.

GRYTWIKEN – 338,s.20-22.

NEXØ – 1231,s.12.

STOCKHOLM – 2-329,s.28.

VII. 5.2. Statki.

1127,s.9; 1231,s.18.

BASKINY – Portugalia – 131,s.10.

CHIŃSKIE ŁODZIE RYBACKIE – 625,s.9.

„HEUREUX” – 1130,s.17.

ŁÓDŹ RYBACKA Z MALTY – 225,s.12.

„MARCELLA” – 233,s.10; 1033,s.26.

VII.6. Ratownictwo morskie.

126,s.12; 826,s.7; 127,s.20,28; 528,s.19; 8-933,s.28; 1034,s.7; 938,s.12; 1038,s.13.

VII.7. Żegluga Śródlądowa.

925,s.4; 1229,s.10; 6-731,s.15; 135,s.5;

435,s.17; 1235,s.19; 536,s.23; 138,s.30;

 

VII.7.1. Drogi wodne.

AMAZONKA – 1128,s.28; 730,s.29,30,32; 334,s.III okł.

AMUR – 1028,s.10.

BAŁTYCKO-BIAŁOMORSKI KANAŁ – 634,s.6.

CUBARTO – rzeka w Paranie – 334,s.III okł.

DUNAJ – 1229,s.11.

IGUASSU – 828,s.30; 1228,s.26.

IVAHA – 233,s.23,24.

KANAŁ KILOŃSKI – 1128,s.12; 433,s.11; 733,s.32.

KANAŁ PANAMSKI – 127,s.9; 634,s.22; 435,s.II okł.,17;

KANAŁ SUESKI – 1134,s.11; 1135,s.17; 1235,s.14.

LIKWANG – rzeka w Indochinach Holenderskich – 1036,s.15.

LJUSMAN – rzeka w Szwecji – 2-329,s.25.

PERŁOWA RZEKA – Chiny – 1238,s.5.

PIQUIRY – rzeka w Paranie – 836,s.27.

RIO de COBRE – rzeka w Paranie – 836,s.28.

RIO des PETOS – rzeka w Am. Pd. – 328,s.38.

ŚW. MAURYCEGO – rzeka w Kanadzie – 133,s.21.

TAMIZA – 239,s.23,24.

TERON – rzeka na Martynice – 531,s.31.

URUGWAJ – rzeka – 436,s.27.

 

VII.7.2. Porty

BAZYLEA – 925,s.4.

BELEM – 6-731,s.44.

BRATYSŁAWA – 1229,s.10.

DUISBURG – 8-927,s.3; 137,s.16.

IQUITOSPeru – 930,s.24.

KOLONIA – 137,s.14.

PARANQUA – 431,s.28.

 

VII. 7.3. Statki

KOKOSOWA TRATWA – (Afryka) – 135,s.[27].

LITLE JOHN – holownik rzeczny – 224,s.5.

ŁÓDŹ KRÓLEWSKA – rzeka OBOBO – (Afryka) – 1133,s.28.

PIROGA SZYTA – (Afryka) – 1235,s.19.

PROM Z MADAGASKARU – 139,s.27.

SAO SALWADOR – 730,s.29.

SIKASSA – statek z Nigru – 531,s.26.

 

VII.8. Jachty

BRITANIA – jacht króla angielskiego – 534,s.22.

CAPIDON II – 227,s.11.

DELOS – 525,s.11.

ENTERPREISE – jacht amerykański – 1130,s.7.

FRIEDA – jacht USA – 1028,s.18.

HOLLANDIA – jacht holenderski – 1028,s.19.

INGEGERD – jacht szwedzki – 1028,s.18.

NORMA – jacht norweski – 1028,s.18.

RAINNOW – jacht amerykański – 1134,S.9.

TALFE – jacht królewski – 1127,s.16.

WEETAMOE – jacht amerykański - 1134,S.9.

VIII. Marynarka wojenna państw obcych

VIII.1. Okręty ogólnie

124,s.3; 225,s.12,13; 325,s.15; 525,s.8,13; 625,s.6; 1125,s.4,5,8; 1225,s.11; 3-426,s.[1],21; 726,s.12; 127,s.15; 527,s.15; 627,s.11; 1127,s.13; 628,s.11; 6-731,s.25; 831,s.11; 10-1131,s.7; 132,s.12; 1232,s.23; 133,s.8,9; 1133,s.5; 134,s.8; 334,s.36; 434,s.II okł.; 634,s.10,11,17; 734,s.15,43; 635,s.32,46; 735,s.[30-31]; 8-935,s.[39],[35],[45]; 1035,s.33; 1135,s.17,23,25; 1235,s.30,31; 136,s.11,30,32; 336,s.31; 436,s.15,30,31; 736,s.11,13,16,31; 836,s.31,34; 1036,s.32; 1136,s.14,33,34; 137,s.5; 237,s.3,30,32; 337,s.22,31; 437,s.29-31; 537,s.17; 637,s.32,33; 837,s.32; 937,s.32,34; 1037,s.6,8,33; 1137,s.12,22; 1237,s.7,14; 138,s.9,10; 338,s.14,15,33; 438,s.33; 538,s.33; 638,s.9,31; 738,s.10,13; 838,s.33,34; 938,s.6,9; 1038,s.34; 1138,s.17; 1238,s.30; 239,s.11; 539,s.11,13,19,17; 639,s.11; 739,s.24; 839,s.26,27.

 

VIII.1. 1Poszczególne okręty (w układzie alafbetycznym)

ADMIRAL GRAF SPEE – krążownik niemiecki – 934,s.13; 236,s.33.

ADMIRL HIPER – krążownik niemiecki – 337,s.29.

ADMIRAL SCHEER – pancernik niemiecki – 135,s.7; 138,s.11; 738,s.35.

ADMIRAŁ SIENIAWIN – rosyjski pancernik obrony przybrzeżnej – 1027,s.23.

ADRIA – austriacka fregata śrubowa – 1228,s.11.

AIGILE – torpedowiec francuski – 6-731,s.18.

ALBATROS – kontrtorpedowiec francuski – 831,S.14.

ALMIRANTE SALDANKA- brazylijski okręt szkolny – 235,s.33.

AMERICO VESPUCCI – włoski okręt szkolny – 235,s.33.

ANCONA – pancernik włoski – 1228,s.9.

ANCRE – awizo francuskie – 931,s.3.

APOLLO – krążownik angielski – 1134,s.10.

ARC-ROYAL – lotniskowiec angielski – 637,s.33.

ARES – okręt szkolny greckiej Marynarki Wojennej – 1227,s.13.

ARKAD – krążownik rosyjski – 127,s.7.

ASHIGARA – krążownik japoński – 837,s.33.

ATAGO – krążownik japoński – 139,s.22.

AURORA – krążownik rosyjski – 727,s.12.

BEE – brytyjski monitor rzeczny – 1226,s.7.

BENOBOO – okręt brytyjski – 528,s.13.

BISON – kontrtorpedowiec francuski – 831,s.8.

BLANCHE – kontrtorpedowiec brytyjski – 1037,s.33.

BOULONNAIS – torpedowiec francuski – 727,S.15.

BRONNE – krążownik amerykański – 1233,s.13.

BRUMMER – niemiecki szkolny okręt artyleryjski – 1236,s.33.

CHACHALOT – amerykański okręt podwodny – 736,s.9.

CAMMOTE PIQUET – krążownik francuski – 439,s.16.

CANARD – kontrtorpedowiec francuski – 232,s.15.

CANTERBURY – krążownik brytyjski – 828,s.12.

CASABLANCA – francuski okręt podwodny – 735,S.[36].

CASSARD – kontrtorpedowiec francuski – 1134,s.23.

CHACAL – kontrtorpedowiec francuski – 1126,s.5.

CHERSOŃ – statek rosyjskiej floty ochotniczej – 8-927,s.25.

COLORADO – krążownik amerykański – 334,s.8; 736,s.9.

COLBERT – krążownik francuski – 236,s.9.

COMMONDAT-TESTE – lotniskowiec francuski – 7-832,s.18.

COMTE DI CAVOR – włoski okręt liniowy – 925,s.6; 1135,s.6; 236,s.9;738,s.6.

COURAGEOUS – lotniskowiec brytyjski – 1036,s.32.

COURDGEOUS – lotniskowiec brytyjski – 334,s.8.

CRISTOFORE COLOMBO – włoski żaglowiec szkolny – 931,s.5.

CRISTOFORO COLOMBO – włoski żaglowiec szkolny – 931,s.5.

CUMBERLAND – krążownik angielski – 528,s.13.

CURLEW – krążownik - 1237,s.34.

DALMACJA – krążownik jugosłowiański – 1126,s.8.

DAWID – łódź podwodna Hunleya – 1138,s.21.

DEUTSCHLAND – pancernik niemiecki – 134,s.9; 434,s.4; 735,s.[37]; 1035,s.13; 737,s.32.

DIABEŁ MORSKI – łódź podwodna Bauera – 1138,s.20.

DRATTHING VICTORIA – krążownik szwedzki – 738,s.12; 8-933,s.17,29.

DUBROWNIK – kontrtorpedowiec jugosłowiański – 1134,s.20.

DUNKUERQUE – pancernik francuski – 333,s.10; 737,s.31; 738,s.7; 539,s.13.

DUQUSNE – 226,s.11.

EAGLE - okręt brytyjski – 1134,s.21.

ELECTRA – kontrtorpedowiec angielski – 236,s.8.

EMDEN – krążownik niemiecki – 12226,s.9.

EMILE BERTIN – francuski krążownik-stawiacz min – 8-933,s.26; 1134,s.29.

ENCHANTRES – jacht admiralicji angielskiej – 938,s.32.

ERZHERZOG FERDINAND MAX – pancernik - 1228,s.11.

EVERSTEN – torpedowiec holenderski – 8-934,s.21.

EXMOUTH – kontrtorpedowiec brytyjski – 236,s.8.

EXPRESS – kontrtorpedowiec angielski – 236,s.8.

FARFADET – 626,s.10.

FLERANOSCA – włoski okręt podwodny – 1236,s.22.

FOURIOS – lotniskowiec – 436,s.31.

FRANCUSKA FREGATA ZWIADOWCZA – 628,s.18.

GHEORGHIOS AVEROFF – krążownik grecki – 133,s.11.

GLORIUS – lotniskowiec angielski – 539,s.15.

GORSCH FOCK – niemiecki okręt szkolny – 235,s.32.

GUSTAV V – pancernik szwedzki – 8-933,s.17,29.

GRAFF ZEPPELIN – lotniskowiec niemiecki – 139,s.32.

HARE BELLE – kanonierka angielska – 1132,s.5.

HARUIDIZ – 133,s.8.

HERRMES – lotniskowiec brytyjski – 537,s.18.

HOOD – pancernik angielski – 127,s.15; 332,s.11; 135,s.6; 1037,s.6; 738,s.9.

IDZUMO – krążownik japoński – 1137,s.14.

INDIANAPOLIS – krążownik amerykański – 334,s.8.

INDUS – kanonierka brytyjska – 1237,s.33.

IRON DUKE – okręt brytyjski – 528,s.13; 1134,s.12.

JAGUAR – kontrtorpedowiec francuski – 1126,s.4.

JEANNE d’ARC – francuski okręt szkolny – 1134,s.21; 235,s.33; 938,s.5.

KARLSRUHE – krążownik niemiecki – 738,s.14.

KIJÓW – okręt rosyjskiej floty ochotniczej - 127,s.8; 8-927,s.25.

KÖNIGSBERG – 1132,s.4; 8-935,s.41,42.

KORWETA PAROWA – 325,s.6.

LANGLEY – lotniskowiec amerykański – 1138,s.16.

LEXINGTON – okręt USA – 1234,s.17; 539,s.16.

LION – kontrtorpedowiec francuski – 831,s.9.

LIPSK – krążownik niemiecki – 634,ss.22; 535,s.5.

LITTORIO – pancernik włoski – 937,s.6.

LITTORIO VENETO – pancernik włoski – 137,s.6.

LIVERPOOL – krążownik brytyjski – 1238,s.31.

ŁÓDŹ PODWODNA BURGOIS I BRUNA – 1138,s.21.

ŁÓDŹ PODWODNA INŻ. DRZEWIECKIEGO – 1138,s.21.

ŁÓDŹ PODWODNA NORDENFEIDA – 1138,s.21.

M-1 – brytyjski okręt podwodny – 126,s.11; 626,s.10.

MARASIL – kontrtorpedowiec rumuński – 831,s.7.

MARAT – pancernik radziecki – 136,s.10; 736,s.III okł.

MARSOUIN – francuski okręt podwodny – 1226,s.5.

MILEU – kontrtorpedowiec francuski – 737,s.31.

MINNEAPOLIS – amerykańska baza lotnicza – 1034,s.19; 1138,s.18.

MUTSU – pancernik japoński – 736,s.11.

MYOKO – krążownik japoński – 236,s.9.

NAUTILE – łódź podwodna Fultona – 1138,s.20.

NELSON – okręt angielski – 1225,s.5; 332,s.10; 234,s.13; 639,s.10.

NEPTUN – krążownik brytyjski – 137,s.32; 338,s.33.

NÜRNBERG – krążownik niemiecki – 636,s.18; 736,s.12; 238,s.34.

OKRĘTY WOJENNE Z I POŁ. XVII W. – 938,s.20-21.

L’ORIENT – okręt z bitwy pod Abukirem – 628,s.9.

ORION – francuski okręt podwodny – 831,s.13.

ORION – krążownik angielski – 736,s.10.

OSION – francuski okręt podwodny – 232,s.18.

OSTFRIESLAND – 1127,s.12.

OTWAY – brytyjski okręt podwodny – 938,s.33.

PANAY – kanonierka USA – 138,s.34.

PARIS – 825,s.4.

PATOKA – statek macierzysty sterowca Los Angeles – 734,s.34.

PAUL JACOBI – kontrtorpedowiec niemiecki – 937,s.33.

PENSACOLA – krążownik USA – 1233,s.13.

PENSYLWANIA – okręt USA – 236,s.8; 336,s.8.

PETERSBURG – statek rosyjskiej floty ochotniczej – 8-927,s.25.

PIERIESWIET’ – pancernik rosyjski – 1226,s.9.

PORTLAND – krążownik USA – 134,s.8.

PROVINCE – krążownik francuski – 925,s.10.

QUEN ELIZABETH – pancernik angielski – 332,s.10; 1135,s.17.

REDAUTABLE – francuski okręt podwodny – 332,s.18.

RENGEN – lotniskowiec amerykański – 1138,s.16.

RENOWN – pancernik angielski – 127,s.14.

REPULSE – pancernik brytyjski – 127,s.14; 1136,s.13; 739,s.17.

REUNION – krążownik angielski – 636,s.32.

REVANGE – pancernik brytyjski – 127,s.16.

RODNEY – 134,s.9; 937,s.33; 639,s.10.

ROYAL SOVEREIGEN – krążownik brytyjski – 337,s.30.

SARATOGA – lotniskowiec USA – 328,s.11; 1233,s.13; 135,s.8; 736,s.19.

SAVANNAH – krążownik USA – 738,s.34.

SCHARNHORST – krążownik niemiecki – 1136,s.32.

SCHEFFIELD – okręt brytyjski – 1038,s.3.

SCHLESWIG-HOLSTEIN – krążownik niemiecki – 1034,s.21.

SCHWABENLAND – 335,s.20.

SEBASTIANO-TENIERRO – włoski okręt podwodny – 626,s.10.

SMIEŁYJ – torpedowiec bułgarski – 731,s.17.

SPIDOLA – łotewski okręt podwodny – 127,s.13,16.

STURDY – kontrtorpedowiec – 336,s.32.

SUFFOLK – krążownik angielski – 3-426,s.7.

SURCOUF – francuski okręt podwodny – 133,s.7.

SUSSEX – krążownik angielski – 135,s.33.

SUWOROW – pancernik rosyjski – 727,s.11.

TARTU – kontrtorpedowiec francuski – 1132,s.20.

THORGHUT REISS – pancernik turecki –133,s.9.

TIGER – torpedowiec – 1135,s.23.

TOURVILLE – krążownik francuski – 536,s.34.

TRITON – brytyjski okręt podwodny – 1137,s.33.

U-3 – niemiecki okręt podwodny – 1135,s.23.

U-7 – niemiecki okręt podwodny – 1135,s.23.

U-25 – niemiecki okręt podwodny – 937,s.10.

U-30 – niemiecki okręt podwodny – 437,s.23.

UNDINE – brytyjski okręt podwodny – 1137,s.33.

UNITY – brytyjski okręt podwodny – 438,s.34.

URAKAZE - kontrtorpedowiec japoński – 139,s.21.

VALERIAN – mały krążownik angielski – 127,s.16.

VALMY – kontrtorpedowiec francuski – 332,s.11.

VANGUARD – okręt admiralski Nelsona – 628,s.10.

VERDUN – kontrtorpedowiec francuski – 130,s.13.

VICTORY – okręt admirała Nelsona – 625,s.13; 928,s.19.

VIRSAITIS – okręt łotewski – 831,s.10.

WELLE – statek doświadczalny niemieckiej Marynarki Wojennej – 437,s.22.

WŁODZIMIERZ – statek rosyjskiej floty ochotniczej – 8-927,s.25.

WOLF – kontrtorpedowiec niemiecki – 332,s.18.

WOLFHUND – kontrtorpedowiec angielski – 7-834,s.10.

YAMASHIRO – pancernik japoński – 139,s.20.

YORKTOWN – lotniskowiec USA – 1137,s.32.

ZARA – krążownik włoski – 1236,s.22; 937,s.5.

ŻEMCZUK – mały krążownik rosyjski – 1226,s.9.

ŻÓŁW – łódź podwodna Buschenella – 1138,s.19.

 

VIII.2. Kadry morskie państw obcych

VIII.2. 1. Zagadnienia ogólne

825,s.9; 1225,s.8; 3-426,s.23; 1026,s.[1],15; 1126,s.10; 1133,s.12; 536,s.7; 938,s.4; 739,s.9; 839,s.17,27.

VIII.2.2.(w układzie alfabetycznym)

BADOGLIO – marszałek włoski – 136,s.18.

BEATY – admirał, Pierwszy Lord Admiralicji – 825,s.9.

BETTY – admirał brytyjski – 436,s.33.

BOLJUS – kmdr ppor., członek Francuskiej Misji Morskiej w Polsce – 127,s.14.

la BORDE kontradmirał MW Francji – 831,s.14.

CARILLO – komandor – 1128,s.28.

CELLIER komandor, Szef Francuskiej Misji Morskiej – 831,s.14.

CORNEJO – porucznik marynarki – 1128,s.28.

DUSMENIL – admirał francuski – 825,s.14; 925,s.10.

GAMM – admirał floty szwedzkiej – 8-933,s.17.

GRAZIANI – generał włoski – 336,s.20.

JELLICOE – admirał brytyjski – 736,S.38.

JOLLIVET – admirał francuski – 1025,s.14.

LAURIENT – wiceadmirał francuski – 1233,s.12.

LEYQUES – Minister Spraw Wojskowych Francji – 1033,s.20.

LYAUTEY – marszałek – 536,S.6.

ROAR – admirał brytyjski – 825,s.9.

SANKICHI TAKASCHI – dowódca floty wojennej Japonii- 435,s.[29].

SIMORETTI – admirał włoski – 925,s.6.

TOGO – admiral japoński – 734,s.42.

Von TROCHTA – admirał niemiecki – 435,s.[29].

YAMANOTA – admirał japoński – 127,s.19.

VIII.3. Lotnictwo morskie państw obcych

225,s.13; 325,s.7; 425,s.13; 1125,s.5; 226,s.11; 726,s.12; 1226,s.6; 1228,s.13,14; 231,s.9,10; 1132,s.4; 1232,s.10; 334,s.8; 434,s.II okł.; 734,s.34; 1034,s.19; 1134,s.21; 1234,s.17; 135,s.III okł.; 335,s.20,34; 136,s.20-21; 236,s.9; 736,s.III okł.; 137,s.32; 537,s.17; 1037,s.32; 1138; 139,s.32; 539,s.14;

IX. Świat ogólnie

1036,s.II okł.; 1037,s.18.

 

IX.1. Świat ( w układzie AZ)

ABIDJAN 535,s.15; 536,s.19; 439,s.19.

ABISKO – Szwecja – 2-329,s.45.

ABISYNIA – 1035,s.6; 1135,s.II okł.,12-15,III okł.235,s.15,III okł.; 236,s.25; 336,s.22; 836,s.19; 339,s.18.

ADAMPOL – 928,s.26.

ADEN – 637,s.29; 1037,s.29.

AFRYKA – 1128,s.13-15; 1228,s.30; 129,s.28; 530,s.23,25-28; 430,s.24; 930,s.20,21; 1030,s.20,21,23,24; 131,s.27-30; 231,s.24,25; 431,s.29; 531,s.27; 6-731,s.32; 332,s.26,29; 532,s.31; 632,s.21; 7-832,s.41; 1132,s.26; 433,s.28; 1133,s.IV okł.; 634,s.18,19,III okł.; 1234,s.21; 135,s.11,15,28,[29]; 235,s.[29]; 335,s.[15],[35],III okł.; 435,s.7-[10],15,25; 535,s.13,15; 635,s.[36],37,40; 8-935,s.36,37; 1035,s.17,30,31,III okł.; 1135,s.III okł.; 1235,s.16,19; 136,s.18,19,III okł.; 236,s.25,III okł.; 336,s.20-21; 436,s.28,29,IV okł.; 536,s.3,32,33; 636,s.20; 836,s.31; 1036,s.16,31,37; 1136,s.6; 1236,s.III okł.; 137,s.14; 237,s.16,III okł.; 337,s.10; 437,s.17,28; 537,s.14,34; 737,s.14,okł.; 837,s.13,17,31,III okł.; 937,s.14; 1037,s.37; 1137,s.III,IV okł.; 1237,s.28,29; 138,s.6,7; 238,s.28; 338,s.5,31; 438,s.7,15,17,22,31; 538,s.10,13-15; 838,s.IV okł.; 1038,s.9,31; 1238,okł.,s.2; 139,s.19; 239,s.14,21,25; 339,s.7-9,14; 439,s.12; 739,s.21; 839,s.19,20.

AKRA – 1036,s.16.

ALGIER – 925,s.12; 227,s.16; 3-427,s.13; 8-927,s.4-6; 1228,s.13; 1030,s.19,20; 831,s.27; 1133,s.IV okł.; 536,s.15; 1236,s.7.

ALGIERIA – 1037,s.30; 1133,s.IV okł.

ALHAMBRA – 633,s.9.

AMERYKA – 6-731,S.33; 533,s.27,28; 137,s.III okł.

AMERYKA POŁUDNIOWA – 626,s.7; 428,s.30; 928,s.29; 1128,s.30; 730,s.30,31; 331,s.21; 532,s.24; 7-832,s.37; 334,s.24,III okł.; 1034,s.5; 1134,s.4; 135,s.19,26,IV okł.; 235,s.25; 536,s.31; 636,s.26,27,III okł.; 137,s.23; 537,s.16; 138,s.5.

AMSTERDAM – 1038,s.4.

ANCJUM – 425,s.11.

ANDERJO – wyspa – 538,s.20.

ANGKOR – 831,s.28.

ANGOLA – 528,s.27-29; 928,s.28; 1128,s.24,25; 1229,s.20-22; 436,s.32.

ANNAN – 536,s.29; 139,s.II okł.; 739,s.21.

ANTARKTYDA – 1228,s.24.

ANTYLSKIE WYSPY – 1038,s.5.

ARCYKSIĘCIA RUDOLFA WYSPA – 135,s.13.

ARIWI – Ameryka Pd. – 930,s.26.

ARKTYKA – 534,s.9,29; 435,s.[23]; 136,s.II okł.

ASMARA – (Abisynia) – 339,s.19.

ATLANTYK – 528,s.11.

ATLAS – góry – 930,s.19.

AUSTRALIA – 937,s.31.

AZJA – 135,s.[32]; 1036,s.12; 1236,s.11; 337,s.18; 437,s.16; 638,s.13; 739,s.19,20.

BAHIA – Brazylia – 231,s.7; 437,s.19.

BALI – 535,s.III okł.; 638,s.17.

BAMAKO – 231,s.21; 438,s.13; 538,s.31.

BATAWIA – 638,s.17.

BENGHAZI – 836,s.20.

BENGUELLI PŁASKOWYŻ – 528,s.9.

BERGEN – 1037,s.16.

BERLIN – 1137,s.35; 138,s.31.

BERMUDY – 1233,s.8; 135,s.[4].

BIRMA – 338,s.III okł.

BISKAJSKA ZATOKA – 533,s.10.

BOMBAJ – 1036,s.34.

BONE – 129,s.13.

BORNHOLM – 931,s.9; 735,s.18.

BRATYSŁAWA – 1229,s.9.

BRAZAVILLE – 536,s.22; 1036,s.14.

BRAZYLIA – 930,s.22,23; 1230,s.23; 1231,s.27; 133,s.23,24; 434,s.IV okł.; 1034,s.IV okł.; 135,s.20,21; 235,s.10,11; 236,s.30; 436,s.17; 636,s.III okł.; 1136,s.23; 1236,s.16; 237,s.11; 337,s.III okł.; 238,s.24,25; 338,s.II okł.; 438,s.9,10;

BRUSA – 1228,s.7,8.

BUENOS AIRES – 6-731,s.37; 1136,s.22; 1237,s.24; 238,s.23.

CALVI – Korsyka – 1238,s.22.

CAPETOWN – 137,s.29; 237,s.28.

CAPOLAGHIA – Korsyka – 1238,s.20.

CASABLANCA – 129,s.14,15; 130,s.22; 739,s.8,27,28.

CEJLON – 1036,s.28; 338,s.12,13.

CEZAMBRE – Francja – 1138,s.30-32.

CHERBOURG – 131,s.9.

CHINY – 337,s.28.

CHOLON – 739,s.20.

CIESZYN CZESKI – 1238,s.19.

CICHA ZATOKA – 135,s.13.

COLOMBO – Cejlon – 137,s.30.

COMODORE RIVADAVIA – 10-1131,s.35.

COTONOU – 231,s.26.

CRKVENICA – Jugosławia – 7-832,s.8.

CYFU – 334,s.28.

CZAD – jezioro – 536,s.13.

DAHOMEJ – 638,s.28.

DAKAR – 231,s.27; 536,s.19; 1036,s.8; 1038,s.32; 139,s.6.

DANIA – 1127,s.17.

DELHI – 1236,s.IV okł.

DOBRORGAZ – Słowacja – 1229,s.11.

DOUALA – Kamerun – 536,s.10.

DOUGLAS – Wlk. Brytania – 1033,s.21.

DUBRAWSKA TAMA – ZSRR – 634,s.5.

DUBROWNIK – 7-832,s.8-9.

DURBAN – 236,s.27.

DŻIBUTTI – 139,S.10; 239,S.15-17.

DŻERNA – 339,s.24.

EDYNBURGH – 1033,s.21.

EGIPT – 236,s.31; 1036,s.20-21.

ETIOPIA – 836,s.18; 837,s.15,16.

EUROPA – 126,s.9.

ERECHIM – 832,s.38.

FERNANDO NORONHA – w-a w Am. Pd. – 231,s.6; 6-731,s.38.

FEZ - 830,s.21; 1030,s.25.

FINLANDIA – 928,s.13; 1130,s.4.

FIRTH of FORTH – cieśnina – 1032,s.21.

FLORENCJA – 1238,s.26.

FRANCUSKA AFRYKA ZACHODNIA – 231,s.19.

FREETOWN – 437,s.17.

FUGIO – wyspa – 10-1131,s.10.

FUNCHAL – Madera – 531,s.30.

GABES – oaza – 1136,s.29.

GABON – 336,s.29; 1036,s.14.

GADAMES – 339,s.26.

GAIRANGER – Norwegia – 1037,s.14.

GIBRALTAR – 1135,s.17; 639,s.15-16; 739,s.22-24.

GOLNEA – 139,s.7.

GWADELUPA – 531,s.9.

GWINEA – 531,s.27; 838,s.[32]; 1038,s.8; 339,s.33; 439,s.7.

GWINEA FRANCUSKA – 438,s.6; 1138,s.34.

HAJDAR PASZA k. Konstantynopola – 928,s.26.

HAJFA – 937,s.15.

HALALLE – (Afryka) – 336,s.20-21.

HALEMKA – w-a na Dunaju – 1229,s.11.

HAMBURG – 128,s.10.

HANKAU – Chiny – 1238,s.4.

HANOI – 338,s.32; 738,s.26,27; 139,s.6.

HAWAJE – 227,s.14,15; 237,s.29; 637,s.30;

HELSINKI – 928,s.13; 730,s.7; 930,s.5.

HONGKONG – 838,s.19.

HONOLULU – 327,s.14.

HUANCAYA – Andy peruwiańskie – 334,s.III okł.

HUE – Wietnam - 638,s.12.

HWAR – Jugosławia – 130,s.12.

INDIE HOLENDERSKIE – 937,s.30; 1137,s.20-21; 139,s.IV okł.

INDOCHINY – 930,s.17; 231,s.19; 432,s.23; 1037,s.30; 738,s.28.

IQUITAS – 1128,s.28; 930,s.24.

IRABY – kolonia osadnicza – 328,s.37.

IRAK – 8-934,s.10; 1036,s.10.

IVAHA – rzeka – 928,s.27.

JANIS – Indie – 436,s.III okł.

JAPONIA – 1035,s.18,19.

JAUNDE – 1135,s.[34].

JAWA – 236,s.32; 436,s.13; 736,s.30; 1036,s.4,III okł.; 1236,s.12; 638,s.18.

JEROZOLIMA – 736,s.23; 1036,s.18; 1136,s.9,11; 937,s.16; 139,s.4.

KAIR – 1036,s.20,21.

KALKUTA – 238,s.31

KAMERUN – 331,s.27; 432,s.26; 932,s.25; 335,s.28; 535,s.12; 536,s.[4],24,26,III okł.; 1036,s.10; 1136,s.8; 337,s.15; 1237,s.3; 139,s.24; 539,s.7.

KANADA – 127,s.21; 532,s.25; 133,s.22,23; 1037,s.19.

KANARYJSKIE WYSPY – 437,s.29.

KANTON – 1038,s.3; 739,s.14.

KAOLACK – (Senegal) – 337,s.9.

KAPSZTADT – 438,s.29.

KASSAI – rzeka w Afryce – 1138,s.33.

KASSALA – 436,s.20.

KATANGA – 639,s.36.

KENIA – 139,s.5.

KERSHISH DAGH – szczyt – 1228,s.8.

KILOŃSKA ZATOKA – 2-329,s.56.

KINSZASA – 131,s.26.

KIRUNA – 2-329,s.28.

KŁAJPEDA – 236,s.22.

KOBE – 1235,s.21.

KOLONIA – 436,s.11.

KONAKRI – 231,s.26; 531,s.26; 438,s.7.

KONGO BELGIJSKIE – 333,s.24; 635,s.34; 238,s.20; 1138,s.27.

KONGO FRANCUSKIE – 131,s.27; 6-731,s.36; 1034,s.29.

KONSTANTYNOPOL – 1228,s.6; 530,s.7,8.

KOPENHAGA – 1127,s.16.

KORDOBA – 633,s.9.

KOSTARYKA – 335,s.17.

KOŚCI SŁONIOWEJ WYBRZEŻE – 7-832,s.10; 8-934,s.9.

KOTORSKA ZATOKA – 7-832,s.9.

KOWNO – 538,s.4; 439,s.3.

KRAKATAU – archipelag – 428,s.16.

KROMBORG – 1028,s.6.

KRÓLEWIEC – 931,s.6.

KURYTYBA – 632,s.25; 1133,s.24; 434,s.24.

KUTAHJA – Turcja – 630,s.26,27.

LAGOA DES PATOS - Brazylia – 436,s.26.

LAPONIA – 2-329,s.29,45,46; 538,s.21.

LEOPOLDVILLE – 635,s.37; 139,s.30.

LIBERIA – 333,s.28; 1134,s.IV okł.; 236,s.III okł.; 336,s.III okł.; 1036,s.25; 137,s.29; 437,s.27; 637,s.IV okł.; 937,s.14,30; 438,s.20.

LIBERVILLE – 231,s.25; 736,s.IV okł.; 1136,s.6.

LIBIA – 236,s.31; 836,s.22; 537,s.11-12; 637,s.20,22; 737,s.30; 238,s.19; 1238,s.27; 339,s.13,IV okł.

LIZBONA – 131,s.23; 132,s.11; 139,s.23.

LOKITO – (Angola) – 738,s.33.

LONDRINA – Ameryka Pd. – 334,s.21,25.

LONDYN – 1033,s.21.

LUANDA – 938,s.30.

LUANG PRABANG – Indochiny – 139,s.III okł.

LUKSOR – 1136,s.IV okł.

MACAO – 1038,s.23,24.

MADAGASKAR – 430,s.22; 530,s.24; 231,s.18; 536,s.II okł.; 137,s.13; 837,s.30; 937,s.13; 139,s.26,27; 439,s.12.

MADERA – 630,s.30; 333,s.26-28.

MADRAS – 1237,s.30.

MADURA – Indie – 1237,s.31.

MALAGA – 928,s.10.

MALAJE – 538,s.11; 838,s.17,31.

MALTA – 1135,s.17.

MAN – wyspa – 1033,s.21.

MANDŻUKUO – 335,s.[18-19].

MARAKESZ – 830,s.22; 1030,s.22,24; 633,s.10.

MARECHAL MALLET – Brazylia – 532,s.23.

MAROKO – 726,s.11; 930,s.19; 131,s.23; 831,s.27; 1235,s.29; 1136,s.27; 1237,s.8,10; 639,s.16.

MARSTRAND – Szwecja – 2-329,s.47.

MATADI – 131,s.28,29.

MATAPAN – Przylądek – 533,s.11.

MAZOKL – 432,s.22.

MEDIOLAN – 1135,s.15.

MEKKA – 836,s.15,16.

MEROK – Norwegia – 1037,s.14.

MINNEWANKA – jezioro w Kanadzie – 1032,s.22.

MISIONES – Brazylia – 434,s.24; 1237,s.25.

MOLABAM – laguna – 836,s.IV okł.

MONROWIA – 735,s.23; 436,s.5,7; 1037,s.24.

MONTE CINTO – Korsyka – 1238,s.21.

MONTEWIDEO – 1136,s.22.

MONTREAL – 532,s.24,26; 433,s.24.

MOZAMBIK – 632,s.23.

MURI – 129,s.31.

NAIROBI – 134,s.24.

NASIK – Indie Brytyjskie – 1137,s.34; 138,s.8.

NATAL – 337,s.27.

NIEDŹWIEDZIA WYSPA – 1033,s.7.

NIEMCY – 8-934,s.18,23; 435,s.13.

NIGER – 531,s.26; 438,s.16.

NIGERIA – 637,s.III okł.

NIL – 1132,s.28; 636,s.20-21.

ORDKAP – 10-1131,s.10,11.

NORDLANDIA – 10-1131,s.10.

NORWEGIA – 430,okł.; 1037,s.15,16; 938,s.18; 539,s.20.

NOUMEA – Nowa Kaledonia – 536,s.30.

NOWA GWINEA – 1125,s.10; 435,s.26.

NOWA ZELANDIA – 1036,s.30.

NOWY JORK – 336,s.13,33; 436,s.32; 437,s.32; 638,s.16.

OCEANIA – 227,s.14; 636,s.29.

OGOWE – rzeka w Afryce – 433,s.27.

OHAWANGA – rzeka w Afryce – 338,s.7.

OMDURMAN – 436,s.21,22.

ORAN – 129,s.13,14; 536,s.8.

OREBIĆ – Jugosławia – 7-832,s.9.

OSAKA – 1235,s.21.

PALA – miasteczko na Sumatrze – 1036,s.38.

PALESTYNA – 436,s.13; 636,s.35; 736,s.23; 1036,s.17,18; 1136,s.10.

PARANA – Brazylia – 431,s.27,28; 1231,s.25; 132,s.23,29; 432,s.25; 632,s.28; 8-933,s.40,41; 134,s.25; 334,s.III okł.; 8-934,s.7,11; 1235,s.27,34; 736,s.21; 1036,s.23; 438,s.8; 838,s.14; 1038,s.3.

PARANQUA – 431,s.27; 838,s.13.

PARYŻ – 525,s.4; 1030,s.17; 6-731,s.35; 1236,s.31.

PATAGONIA – 10-1131,s.36.

PEARY’EGO KRAJ – 638,s.21.

PERENE – Peru – 537,s.15.

PERU – 930,s.26; 6-731,s.39; 234,s.III okł.; 334,s.III okł.; 537,s.16.

POITRE NOIRWE – 536,s.22,23.

PONTA GROSSO – 828,s.30.836,s.28.

PORT GENTIL – 231,s.23,24; 634,s.30.

PORTO ALLEGRE – 7-832,s.37.

PRINCIPE ZATOKA – 130,s.22.

PRUDENTOPDIS – 328,s.38.

PRUTETOPOLA – 129,s.31.

QUEBEC – 433,s.24.

RABAT – 830,s.22.

RICARDII – Fort na Malcie – 1135,s.17.

RIO DE JANEIRO – 728,s.20; 1130,s.26,27; 636,s.III okł.; 1136,s.23; 337,s.13.

RIO GRANDE do SUL – 7-832,s.39.

RODEZJA – 333,s.24; 1136,s.31; 1137,s.4; 238,s.21; 139,s.III okł.; 239,s.26.

RUANDA – 139,s.23.

RUMELI HISAR – Turcja – 1228,s.7.

RUMUNIA – 6-731,s.15.

RUWENZORI – góry Afryka – 839,s.18.

RYGA – 928,s.12.

RZYM – 1225,s.6.

SAHARA – 1030,s.21.

SAILSBURY – 134,s.24.

SAJGON – 630,s.8,9; 1036,s.5; 139,s.8; 739,s.18,19.

SALTO JOARDAO – wodospad w Paranie – 1228,s.28.

SAN PABLO – 1128,s.29.

SAN SALWADOR – 1036,s.[13]; 437,s.15.

SANTIAGO de CUBA – 1230,s.5.

SANTOS – 231,s.7; 736,s.21; 1136,s.23; 237,s.16; 437,s.IV okł.

SAO PAULO – 133,s.24; 1234,s.7-8;1236,s.15.

SARO – wyspa w Szwecji – 2-329,s.30.

SENEGAL – 332,s.25,26; 1235,s.18,26.

SIERRA do MAR – Góry w Paranie – 532,s.24.

SIGUIRI – (Gwinea) – 531,s.26.

SINGAPOOR – 630,s.7; 735,s.[26]; 438,s.24,25; 738,s.28; 839,s.16,17.

SKANIA – Szwecja – 2-329,s.30.

SOLTA – wyspa – 828,s.19.

SOMALIA – 135,s.14,15; 938,s.31; 339,s.23.

ST. MATEUSZ – osiedle polskie w Paranie – 1034,s.4.

ST. VINCENT – przylądek w Portugalii – 533,s.11.

STOCKHOLM – 528,s.16; 2-329,s.24-30.

SUDAN – 1235,s.27; 436,s.20-21; 536,s.18; 1036,s.7; 737,s.15,30; 1037,s.IV okł.; 238,s.32; 538,s.32.

SUDAN – 638,s.18.

SUNAGAR – Indie Brytyjskie – 138,s.32.

SZANGHAJ – 627,s.11; 230,s.17; 8-935,s.33; 1236,s.10; 137,s.28; 938,s.14,16; 539,s.18; 739,s.15.

SZWECJA – 2-329,s.25,27,45,47.

ŚW. HELENY WYSPA – 236,s.27.

ŚW. PIOTRA – skały – 528,s.17.

TAGIURA – Libia – 537,s.10.

TAJWAN – 639,s.23.

TALLIN – 928,s.14; 930,s.5.

TANA – jezioro – 333,s.24.

TANANARIWA – Madagaskar – 1237,s.15;139,s.25; 439,s.11.

TANGANIKA – 236,s.30; 336,s.21,29; 1136,s.III okł.

TANGER – 739,s.7,9.

TARMA – Andy Peruwiańskie – 334,s.III okł.

TEL AVIV – 932,s.26; 1036,s.19.

TERLEW – 10-1131,s.38.

THIES – (Senegal) – 1098,s.IV okł.; 1138,s.34.

TIENTIAN – Chiny – 938,s.15.

TIENTSIN – 739,s.13.

TOGO – 132,s.26; 536,s.26; 338,s.4.

TONKIN – 638,s.14.

TRATY – (Am. Pd.) - 328,s.37.

TRIPOLI – 635,s.44; 1136,s.26; 637,s.21; 139,s.IV okł.; 339,s.11.

TROMSØ – 538,s.20.

TRUBOLANIA – Korsyka – 1238,s.21,22.

TSANA – jezioro – 636,s.20-21.

TUNIS – 1228,s.13; 131,s.23; 132,s.13; 536,s.16; 1237,s.9; 139,s.9; 239,s.18,19.

TURCJA – 130,s.25.

UGANDA – 639,s.III okł.

URUGWAJ – 437,s.33.

USA – 634,s.24.

VANCOUVER – 1032,s.23.

VILLA VELHA – (Parana) – 632,s.26.

VISBY – 2-329,s.27,45; 830,s.6,7; 930,s.6

WENEZUELA – 839,s.III okł.

WIELKA BRYTANIA – 3-426,s.15; 433,s.11; 336,s.37; 1239,s.21.

WŁOCHY – 426,s.22; 435,s.24; 236,s.24; 336,s.21; 438,s.5.

WNIEBOWSTĄPIENIA WYSPA – 236,s.26.

YAOUNDE –(Kamerun) – 1136,s.5; 137,s.3; 237,s.12; 337,s.17; 138,s.4; 139,s.7; 439,s.10.

YEMAPURAN – Indie – 537,s.35.

Z.S.R.R. – 135,s.12.

ZANZIBAR – 1036,s.30; 537,s.34; 439,s.8.

ZŁOTE WYBRZEZE – 1133,s.29; 1233,s.29.

 

IX.2. Postaci (układ AZ).

ADAMEIDES – gen., szef lotnictwa wojskowego w Grecji – 831,s.16.

ALEKSANDER – król jugosłowiański – 1134,s.20.

ALMANACHOS – sekretarz poselstwa greckiego w Warszawie – 831,s.16.

ANCUARS VARD C. - Poseł szwedzki w Polsce – 2-329,s.8.

BARCLAYE EDWIN – Prezydent Republiki Liberji – 436,s.6.

BARTHOU – minister francuski – 1134,s.20.

BESCOWE O. – Minister bez teki Szwecji – 2-329,s.3.

BISMARK GEORG – Minister Sprawiedliwości Szwecji – 2-329,s.3.

BLASIEGO Miguel – adjutant marszałka Raczkiewicza – 8-933,s.40.

BOLLANDER G. – dyrektor Powszechnego Szwedzkiego Związku Eksportowego – 2-329,s.31.

BORELL G. – Minister Komunikacji Szwecji – 2-329,s.3.

BOYE gen. dyw., dr, szef sanitarny kolonii francuskich – 532,s.32.

van BUYN – gen., inspektor plantacji holendersko-portugalskich w Angoli – 2-329,s.68.

CEROK Major miasta Chicago –132,s.21.

CHEERBRADT dyr. Institut Colonial Francais – 532,s.32.

COLLIGE – Prezydent USA – 1225,s.8.

von Epp – Prezes Niemieckiego Związku Kolonialnego – 136,s.28.

FARRERE Claude – 539,s.18.

FISCHER – sędzia, radca prawny koncernu Fiyerston’a – 436,s.6.

FIRESTONE Harvey jun. – 436,s.6.

HENRIKSSON F. – Szef Wydziału Prasowego w Min. Spraw Zagranicznych w Stockholmie – 2-329,s.39.

JOHANSSON Iwar – rzeźbiarz szwedzki – 2-329,s.27.

JOHANSSN J. – Minister Rolnictwa Szwecji – 2-329,s.3.

KAROL XII – król Szwecji – 2-329,s.43.

KAROL GUSTAW V – król Szwecji – 2-329,s.nlb.

KOCH LANGE – duński badacz Arktyki – 638,s.20,[21.

LAGERLOF SELMA – pisarka szwedzka – 2-329,s.26.

LAROCH – ambasador Francji w Polsce – 1126,s.4.

LIMA – konsul Polski w Oporto – 431,s.5.

LINDMAN ARVID – Prezes Rady Ministrów Szwecji – 2-329,s.2.

LINDSKOG C. – Minister Oświecenia Publicznego Szwecji – 2-329,s.3.

LOWNIS – mjr, przedstawiciel interesów Fiyerstone’a – 436,s.6.

LUBEK S. – Minister Spraw Socjalnych Szwecji – 2-329,s.3.

LUDVIK V. – Minister Handlu Szwecji – 2-329,s.2.

MALGIEN E. – Minister Obrony Narodowej Szwecji – 2-329,s.2.

MEANBREA Sekr. Generalny Tow. France-Pologne – 532,s.32.

NASS dr, dyrektor Hygiene Scholae [Francja] – 532,s.32.

NEHAMO – konsul honorowy RP w Salonikach – 831,s.16.

NOEL Leon – ambasador Francji w Warszawie – 536,s.2.

NYLANDERB Erik – Szef Powszechnego Związku Eksportowego w Szwecji – 2-329,s.36.

TANON prof. Uniwersytetu Paryskiego – 532,s.32.

TERLO W. – senator Portugalski – 2-329,s.67.

TOUZET Rene – konsul honorowy RP w Lizbonie – 431,s.5.

TRYGGERE E. – Minister Spraw Zagranicznych Szwecji – 2-329,s.2.

VARGAS GETULIO – Prezydent Brazylii – 133,s.23,24.

WHITE Harold – konsul angielski w Kamerunie – 1232,s.21.

WOHLIN NILS RICHARD – Minister Finansów Szwecji – 2-329,s.2.

IX.3. Sport państw obcych.

525,s.10; 725,s.5; 825,s.13; 1025,s.[1]; 3-426,s.17; 726,s.10; 127,s.8; 227,s.11; 528,s.20; 728,s.12,13; 1028,s.18; 1130,s.8; 331,s.10; 534,s.20; 535,s.[30-31].

Nasza galeria
Czas i kalendarz
Home  I  O firmie  I  Kontakt  I  Galeria  I  Do pobrania  I    I